Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


                  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВАСкачати 103.28 Kb.
Сторінка16/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25
9.                  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1.            Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.

9.2.            Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.            До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, а також про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.4.            Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.5.            Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.6.            Загальні збори проводяться на території України, в межах Київської області (за місцезнаходженням Товариства).

9.7.            Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.8.            До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.8.1.           Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.8.2.           Внесення змін до Статуту.

9.8.3.           Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.8.4.           Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.8.5.           Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.8.6.           Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.8.7.           Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.8.8.           Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.8.9.           Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

9.8.10.       Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.

9.8.11.       Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.12.       Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.13.       Затвердження річного звіту Товариства.

9.8.14.       Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.15.       Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.16.       Розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.8.17.       Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.8.18.       Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення.

9.8.19.       Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

9.8.20.       Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.8.21.       Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.8.22.       Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.8.23.       Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.8.24.       Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора).

9.8.25.       Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.8.26.       Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю.

9.8.27.       Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.8.28.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.8.29.       Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.8.30.       Обрання комісії з припинення Товариства.

9.9.            До виключної компетенції Загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.10.        У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.11.        Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни у порядку денному Загальних зборів направляється в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою.

9.12.        Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.13.        Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.14.        Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.15.        У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.16.        Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.17.        Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечує наявність там інформації, передбаченої статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у строки та протягом періоду часу, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.18.        Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.19.        Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.20.        У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.21.        Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

9.22.        Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.23.        Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.24.        Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.25.        Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

9.25.1.       Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.       Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі:

9.25.2.1. Недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.2. У разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.25.2.3. Наявності у Товариства підтвердженої інформації про те, що належні акціонерам (акціонеру) акції набуті, повністю або частково, з порушенням вимог цього Статуту (зокрема, внаслідок недотримання переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що відчужуються третім особам) та/або законодавства.

9.25.2.4. Якщо запропоновані для включення до проекту порядку денного Загальних зборів питання та/або проекти рішень: повторюють за суттю уже включені до проекту порядку денного питання та/або проекти рішень; не відносяться до компетенції Загальних зборів; не відповідають за змістом та формою вимогам законодавства та цього Статуту тощо.

9.26.        Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.27.        У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.28.        Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.29.        Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.30.        Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.31.        Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.32.        Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до законодавства.

9.33.        При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

9.34.        Повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення проводиться згідно вимог, встановлених законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.35.        Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.36.        Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

9.37.        Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.38.        Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.39.        Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

9.39.1.       Внесення змін до Статуту.

9.39.2.       Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.39.3.       Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.39.4.       Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.39.5.       Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.39.6.       Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.39.7.       Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.39.8.       Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.40.        У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.41.        Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.42.        При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосування, таке голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.43.        Вимоги до форми і змісту бюлетеня для голосування, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.44.        Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.45.        У разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, бюлетені для голосування   засвідчуються (кожна сторінка) печаткою Товариства.

9.46.        Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

9.47.        До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління, або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора).

9.48.        За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.49.        Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.50.        Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

9.51.        Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.52.        Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

9.53.        Прийняття рішення Загальними зборами методом опитування не допускається.

9.54.        Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.54.1.       З власної ініціативи.

9.54.2.       На вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.54.3.       На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).

9.54.4.       На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.54.5.       В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.55.        Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.56.        Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.57.        Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.57.1.       Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.57.2.       Неповноти даних, які повинна містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.58.        Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

9.59.        Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.60.        Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.61.        Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту 9.59 Статуту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.62.        У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.63.        У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.64.        Регламент проведення Загальних зборів визначається Положенням про Загальні збори.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка