Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


                  ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВАСкачати 103.28 Kb.
Сторінка12/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
5.                  ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1.            Товариство вправі здійснювати розміщення акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій тощо), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема, векселів тощо). Розміщення емісійних цінних паперів та видача неемісійних цінних паперів здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2.            Усі акції Товариства є іменними та існують виключно у бездокументарній формі.

5.3.            Товариство здійснює розміщення акцій у відповідності до вимог законодавства.

5.4.            Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.5.            Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.6.            Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.7.            Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.8.            У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та набувачем, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.9.            Набувач не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.10.        Повна оплата акцій, що розміщуються, здійснюється відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення акцій.

5.11.        Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.12.        Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.13.        Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.14.        Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.15.        Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, письмово повідомляє про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

5.16.        Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство протягом двох робочих днів направляє копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

5.17.        Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.18.        Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що визначені у повідомленні, зазначеному у п. 5.14. цього Статуту.

5.19.        У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

5.20.        Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.21.        Переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.22.        У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.23.        Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні загальних зборів акціонерів Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.24.        Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обов’язково встановлюються:

5.24.1.       Порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються.

5.24.2.       Строк викупу.

5.24.3.       Ціна викупу (або порядок її визначення).

5.24.4.       Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.25.        Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.26.        Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

5.27.        Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

5.28.        Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів акціонерів Товариства, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

5.29.        Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій протягом строку, визначеного законодавством.

5.30.        Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.31.        Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.32.        Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є нікчемними.

5.33.        Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.34.        Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.35.        Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, а Товариство зобов’язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборів акціонерів Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

-       злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

-       надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

-       надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

-       зміну розміру статутного капіталу;

-       відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.36.        Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.37.        Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.38.        Товариство протягом не більше як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.39.        Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

5.40.        Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

5.41.        У разі придбання особою (особами, що діють спільно) у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», домінуючого контрольного пакету (95 і більше відсотків) акцій Товариства, порядок дій, права та обов’язки такої особи (осіб, що діють спільно), самого Товариства, інших акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

5.42.        На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка