Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


                  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВАСкачати 103.28 Kb.
Сторінка10/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
3.                  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1.            Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

3.2.            Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства .

3.3.            Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.4.            Майно Товариства складається з виробничих та невиробничих фондів, а також цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

3.5.            Товариство є власником:

3.5.1.           Майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами.

3.5.2.           Доходів від господарської діяльності.

3.5.3.           Продукції, виробленої в результаті господарської діяльності.

3.5.4.           Іншого майна, майнових прав та інших цінностей, набутих на підставах, не заборонених законодавством.

3.6.            Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

3.7.            Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

3.8.            Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.9.            Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки у банках в національній та іноземній валюті; торговельні марки, знаки для товарів і послуг, які затверджуються Наглядовою радою Товариства і реєструються в порядку, визначеному законодавством; основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням, додаткові круглі печатки тощо, штампи із своїм найменуванням.

3.10.        Товариство має виключні права на використання інтелектуальної власності:

3.10.1.       Внесеної акціонерами у вигляді вкладів до статутного капіталу Товариства.

3.10.2.       Надбаної Товариством внаслідок його діяльності.

3.10.3.       Створеної працівниками Товариства в інтересах i за рахунок коштів Товариства під час виконання службових обов’язків, якщо інше не обумовлене відповідними договорами.

3.10.4.       Створеної третіми особами в інтересах Товариства під час виконання умов відповідних договорів.

3.10.5.       Надбаної Товариством на інших підставах, не заборонених законодавством.

3.11.        Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інше майно та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, що передбачається законодавством та цим Статутом.

3.12.        Товариство може вступати в будь-які передбачені законодавством цивільно-правові відносини з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами. Товариство має право укладати договори (контракти), зокрема (але не виключно) договори купівлі-продажу, підряду, страхування, застави, оренди, перевезення, зберігання, доручення, комісії, ліцензійні договори, агентські договори, кредитні договори тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, господарському та третейському судах, здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству і відповідає меті, передбаченій цим Статутом.

3.13.        Товариство має право у встановленому законодавством порядку:

3.13.1.       Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності.

3.13.2.       Укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить законодавству та положенням цього Статуту.

3.13.3.       Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно, в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту.

3.13.4.       Купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об’єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому законодавством.

3.13.5.       Випускати, розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені законодавством.

3.13.6.       Здійснювати інвестиційну діяльність.

3.13.7.       Засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

3.13.8.       Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства.

3.13.9.       Бути засновником (учасником) інших господарських товариств та юридичних осіб на території України та за її межами.

3.13.10.   Бути засновником (учасником) благодійних організацій і фондів.

3.13.11.   Вести власну господарську, в тому числі зовнішньоекономічну діяльність, будівництво, здійснювати придбання, продаж, відчуження, одержувати та надавати в оренду як в Україні, так і за її межами, рухомого та нерухомого майна і землі.

3.13.12.   Здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами.

3.13.13.   Використовувати найману працю громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства в порядку, передбаченому законодавством.

3.13.14.   Одержувати кредити (позики), як в національній, так і в іноземній валюті, згідно із законодавством.

3.13.15.   Надавати за рахунок власних коштів позики для своїх працівників.

3.13.16.   Встановлювати ціни на свою продукцію та послуги.

3.13.17.   На договірних засадах використовувати майно, надане йому іншими юридичними особами або фізичними особами.

3.13.18.   Мати власне автогосподарство.

3.13.19.   Набувати та реалізувати інші права, не заборонені законодавством.

3.14.        Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

3.15.        Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов’язаннями.

3.16.        Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно законодавства. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

3.16.1.       Експорт та імпорт послуг, товарів та капіталів.

3.16.2.       Надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльності Товариства.

3.16.3.       Представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами.

3.16.4.       Спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями і проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за її межами.

3.17.        Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається самостійно Товариством відповідно до законодавства.

3.18.        Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів, валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності за одержаними Товариством кредитами.

3.19.        Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством. Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій, представництв і дочірніх підприємств встановлюється Правлінням Товариства, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка