Технічний університет нафти І газу науково-технічна бібліотекаДата конвертації03.11.2016
Розмір3.79 Mb.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Науково-технічна бібліотека

Геофізичні та петрофізичні дослідження колекторів нафти і газуБібліографічний список літератури
Івано-Франківськ


2012
УДК 016 : 553.98 + 553.98.061.4(01)

Г36
Укладачі: Жолобко Л. А., Книгиницька О. В., Розумна О. П.
Відповідальна за випуск: Пилип Я.А.
Комп’ютерна верстка: Кобітович Ю.В.
Геофізичні та петрофізичні дослідження колекторів нафти і газу : бібліогр. список л-ри / уклад. : Л. А. Жолобко, О. В. Книгиницька, О. П. Розумна. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 30 с.

Бібліографічний рекомендаційний список літератури зосереджує увагу на наукових, навчальних та довідкових виданнях з фондів Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Література розміщена в чотирьох розділах в алфавітному порядку авторів та назв.

Рекомендовані книги, збірники, тези конференцій, статті тощо будуть цікавими та корисними для науковців та студентів, що вивчають проблеми досліджень колекторів нафти і газу.

Науково-технічна бібліотека

ІФНТУНГ, 2012

З М І С Т
Передмова 4
Розділ І

Характеристики колекторів нафтових і газових

родовищ 5

Розділ ІІ

Петрофізичні параметри колекторів нафтових і газових

родовищ Карпатського регіону 11
Розділ ІІІ

Перспективи нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької

западини 17
Розділ IV

Вагомий науковий внесок в розвиток української нафтогазової геофізики Василя Івановича Грицишина 23
Передмова
Успішне вирішення завдань нафтогазопромислової геології (підрахунок запасів нафти і газу і проектування їх раціональної розробки) знаходиться в прямому зв’язку із ступенем достовірності уявлень про колекторські властивості продуктивних пластів. Колекторами нафти і газу є гірські породи, здатні вміщати рідини і гази і пропускати їх через себе при наявності перепаду тиску. Границі нафтогазонасичених колекторів залежать від літолого-фізичних властивостей порід, фізичних властивостей і компонентного складу насичуючих пласт флюїдів, термодинамічних умов у пласті.

Проблемою вивчення властивостей порід-колекторів багато років займається вчений-геофізик, дослідник надр Василь Іванович Грицишин. Понад 30 наукових праць вченого присвячені вивченню цього питання. І як результат багаторічної праці, 2012 року у видавництві «Лілея НВ» вийшла книга В. І. Грицишина «Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини»

Вихід із друку монографії вченого – це неординарна подія в українській нафтогазовій науці. Вона показує величезний вклад автора як у науково-дослідному напрямку, так і в практичній діяльності при обробці матеріалів ГДС і їх інтерпретації. Книга стане добрим помічником у вивченні фізичних властивостей гранулярних порід-колекторів до підрахунку запасів нафти і газу об’ємним методом.

Розділ І

Характеристики колекторів нафтових

і газових родовищ1

550.83

А13


Абдуллаев К. М. Применение промысловой геофизики при контроле за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] : тем. науч.-техн. обзор / К. М. Абдуллаев, Ш. К. Гергедава, Р. А. Резанов. – М. : ВНИИЭгазпром, 1972. – 74 с. – (Геология, разведка и разработка газовых и газоконденсатных месторождений).

Бібл: 200066
2

553.98.061.4

Б 95


Былевский Г. А. Низкопоровые коллекторы нефти и газа (геолого-геофизическая изученность, петрофизические характеристики, добывные возмож-ности) [Текст] : обзор. информ. / Г. А. Былевский, В. И. Петерсилье. – М. : ВИЭМС, 1990. – 48 с. – (Геология, экономика, методы прогноза, поисков, оценки и разведки месторождений топливно-энергетического сырья ; вып. 3).

Бібл: b8513
3

553.98

В 29


Вендельштейн Б. Ю. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов [Текст] : (при подсчете запасов и проектировании разраб. месторождений) / Б. Ю. Вендельштейн, Р. А. Резванов. – М. : Недра, 1978. – 318 с.

К/сх: 327567
4

553.98.061.4

Г 93


Губанов Ю. С. Комплексные исследования петрофизических свойств коллекторов с целью повышения эффективности геологоразведочных работ [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геолого-минералогических наук : спец. 04.00.17 ″Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений″ / Губанов Юрий Семенович ; Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1982. – 17 с.

МБАб: a454
5

622.323

Н 34Гуньовська О. М. Петрофізичні моделі низько-пористих складнопобудованих теригенних колекторів [Текст] / О. М. Гуньовська // Нафта і газ України : зб. наук. пр. / Укр. нафтогаз. акад. – Івано-Франківськ, 2000. – Т.1 : Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України-2000". - С. 253-254.

К/сх: 544839-544843
6

550.83

Д 21


Дахнов В. Н. Геофизические методы изучения нефтегазоносных коллекторов [Текст] / В. Н. Дахнов, Л. П. Долина. – М. : Гостоптехиздат, 1959. – 268 с. – Бібліогр.: с. 262-264. 

К/сх: 38858
7

550.832

Д 21


Дахнов В. Н. Геофизические методы определе-ния коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород [Текст] / В. Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1985. – 310 с.

К/сх: 444157
8

551.24

Д 69


Дорофеева Т. В. Тектоническая трещино-ватость горных пород и условия формирования трещинных коллекторов нефти и газа [Текст] / Т. В. Дорофеева. – Л. : Недра, 1986. – 224 с. : ил. – Бібліогр.: с. 221-223.

К/сх: 450680
9

552.54

И 20


Иванов А. М. Комплексное изучение карбо-натных пород как коллекторов нефти и газа [Текст] : монография / А. М. Иванов. – М. : Недра, 1976. – 295 с. – Бібліогр.: с. 283-293.

К/сх: 288876
10 Карпенко О. М. Статистична модель залишкового водо-насичення порід-колекторів нафти і газу [Текст] / О. М. Карпенко, Д. Д. Федоришин // Мінеральні ресурси України. – 2005. – №2. – С. 42-46.


11

553.98

К 43


Киркинская В. Н. Карбонатные породы-коллекторы нефти и газа [Текст] / В. Н. Киркинская, Е. М. Смехов. – Л. : Недра, 1981. – 255 с. : ил. 48, табл. 15. – Бібліогр.: с. 247-253.

К/сх: 389962
12

553.98

К 60


Коллекторские свойства пород на больших глубинах [Текст] / отв. ред. Холодов В. Н., Прошляков Б. К. – М. : Наука, 1985. – 256 с.

К/сх: 439207
13

553.981.9

К 60


Коллекторы нефти и газа [Текст] : науч.-аналит. и темат. обзор / С. П. Андреев, В. И. Зильберман, В. Л. Зубков [и др.].  – М. : ЦНИИТЭнефтегаз, 1965. – 82 с. – (Нефтегазовая геология и геофизика).

Бібл: 55218
14

553.98

К 60


Коллекторы нефтегазоносных районов Украины [Текст]. Вып. 10 : Геология и геохимия горючих ископаемых. – К. : Наук. думка, 1967. – 172 с.

К/сх: 84716, 84718
15 Косаченко В. Д. Виділення в розрізах нафтогазових свердловин продуктивних колекторів з низьким електричним опором [Текст] / В. Д. Косаченко, С. Н. Бурманова, Т. М. Квітченко // Мінеральні ресурси України. – 2008. – №4. – С. 43-46.


16

553.98

К 73


Котяхов Ф. Ф. Физика нефтяных и газовых коллекторов [Текст] / Ф. Ф. Котяхов. – М. : Недра, 1977. – 287 с.

К/сх: 305376
17 Мамедов Т. М. Построение геолого-фильтрационной модели пласта на основе детального выделения литотипов и зависимостей его петрофизических характеристик от эффективной пористости [Текст] / Т. М. Мамедов, Д. Н. Левин, К. С. Савичев // Нефтяное хозяйство. – 2011. – №5. – С. 56-59.


18

551.252

М 54


Методика изучения трещиноватости горных пород и трещинных коллекторов нефти и газа [Текст] / под ред. Е. М. Смехова. - Л. : Недра, 1969. – 128 с. – (Т / ВНИГРИ ; вып. 276).

К/сх: 316524
19

553.98

Н 76


Новые методы исследований трещинных коллек-торов нефти и газа [Текст] : темат. науч.-техн. обзоры / Г. И. Теодорович, Н. И. Павлова, И. В. Безбородова [и др.]. – М. : ВНИИОЭНГ, 1970. – 117 с. – (Нефтегазовая геология и геофизика).

Бібл: 19774420 Овчинников В. П. Способ повышения качества вскрытия продуктивных коллекторов нефти и газа [Текст] / В. П. Овчинников, В. В. Салтыков, А. М. Киреев // Бурение & нефть. – 2007. – №10. – С. 32-33.


21

552.1:53

О-62


Определение петрофизических характеристик по образцам [Текст] / В. Н. Кобранова, Б. И. Извеков, С. Л. Пацевич [и др.]. – М. : Недра, 1977. – 432 с. 

К/сх: 311549, 311550
22

553.98

О-66


Орлов Л. И. Петрофизические исследования коллекторов нефти и газа [Текст] / Л. И. Орлов, Е. Н. Карпов, В. Г. Топорков. – М. : Недра, 1987. – 217 с.

К/сх: 456591
23

553.98

П 29


Петкевич Г. И. Методика петрофизического изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые [Текст] / Г. И. Петкевич, О. В. Шеремета, Г. И. Притулко. – К. : Наук. думка, 1979. – 128с. – Бібліогр.: с. 119-126. 

К/сх: 378405
24

553.98

П 31


Петрофизика коллекторов нефти и газа [Текст] : сб. ст. / ред. В. Н. Дахнова. – М. : Недра, 1975. – 286 с.

К/сх: 274669
25

552.5

П 31


Петрофизическая характеристика осадочного покрова нефтегазоносных провинций СССР [Текст] : справочник / ред. : Авчян Г. М., Озерская М. Л. – М. : Недра, 1985. – 193 с.

К/сх: 436825
26

553.98

П 54


Поляков Е. А. Методика изучения физических свойств коллекторов нефти и газа [Текст] / Е. А. Поляков. – М. : Недра, 1981. – 181 с.

К/сх: 382053
27 Плотников В. В. Влияние трещиноватости на петрофи- зические свойства пород-коллекторов [Текст] / В. В. Плотников,

Б. В. Терентьев // Геология, геофизика и разработка нафтяных и

газовых месторождений. – 2007. – №9. – С. 10-13.


28

553.98

П 84


Прошляков Б. К. Коллекторские свойства осадочных пород на больших глубинах [Текст] / Б. К. Прошляков, Т. И. Гальянова, Ю. Г. Пименов. – М. : Недра, 1987. – 200 с.

К/сх: 448299
29

553.98

С 50


Смехов Е. М. Вторичная пористость горных пород коллекторов нефти и газа [Текст] / Е. М. Смехов, Т. В. Дорофеева. – Л. : Недра, 1987. – 96 с.

К/сх: 449765
30 Федоришин Д. Д. До питання причин мінливості електричних параметрів порід-колекторів нафтогазових родовищ України [Текст] / Д. Д. Федоришин, О. А. Гаранін, С. Д. Федоришин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – №1. – С. 89-92.


31

550.832

С 77


Старостін В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін, І. Я. Приходько, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 146 с. – Бібліогр.: с. 142-146.

К/сх: 673596
32

553.98

Т 82


Тульбович Б. И. Методы изучения пород-кол-лекторов нефти и газа [Текст] / Б. И. Тульбович. – М. : Недра, 1979. – 199 с. : ил. 68, табл. 39. – Бібліогр.: с. 193-198. 

Н.Аб: 352381
33

553.98

Х 19


Ханин А. А. Основы учения о породах-коллек-торах нефти и газа [Текст] / А. А. Ханин. – М. : Недра, 1965. – 360 с. : ил. – Бібліогр.: с. 343-357.

Н.Аб: 56643

Розділ ІІ

Петрофізичні параметри колекторів

нафтових і газових родовищ Карпатського регіону34

550.83

Р 34Біліченко В. Я. Прогнозування перспективних нафтогазоносних об’єктів Карпат та прилягаючих прогинів на основі геогустинного моделювання по гравітаційному полю [Текст] / В. Я. Біліченко // Результати і перспективи геофізичних досліджень у Західному регіоні України : наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю ЗУГРЕ : тези доп. і повідомл. – Львів, 1998. – С. 50-52.

К/сх: 530669
35 Вплив вторинних змін на колекторські властивості глибокозанурених порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] / М. І. Манюк, Б. Й. Маєвський, В. Р. Хомин [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – №2. – С. 5-12.


36 Газ ущільнених колекторів у Західному нафтогазоносному регіоні України [Текст] / В. Гладун, Ю. Крупський, І. Куровець [та ін.] // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – №1-2. – С. 34-35.


37 Дослідження особливостей нафтонасичення олігоценових порід колекторів Микуличинського нафтового родовища Передкарпатського прогину [Текст] / Б. Й. Маєвський, І. Т. Штурмак, Т. В. Здерка [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – №1. – С. 7-10.


38 До питання розвитку літогенетичної тріщинуватості та нафтогазоносності глибокозанурених теригенних порід-колекторів Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / Б. Й. Маєвський, В. М. Бенько, Т. В. Здерка, С. С. Куровець // Геоінформатика. – 2008. – №4. – С. 21-24.


39 Ємнісно-фільтраційні властивості глибокозалягаючих палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та особливості їх нафтогазоносності [Текст] / Б. Й. Маєвський, А. В. Ярема, С. С. Куровець, Т. В. Здерка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – №1. – С. 32-39.


40 Здерка Т. В. Літогенетична тріщинуватість і нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району [Текст] / Т. В. Здерка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – №1. – С. 51-61.


41

553.98.061.4

Г 85Колектори та їхні властивості Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину [Текст] // Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини : монографія / 

В. І. Грицишин. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 147-166.

К/сх: 682115


42

553.98.061.4

Г 85


Колекторські властивості теригенних порід Закарпатського прогину [Текст] // Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. І. Грицишин. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 167-172.

К/сх: 682115
43 Куровець С. С. Вплив палеоструктурних елементів на ємніснофільтраційні параметри палеогенових порід-колекторів та їх нафтогазоносність в межах Долинського та Бориславського нафтопромислових районів [Текст] / С. С. Куровець // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2006. – №1. – С. 5-11.


44

553.98(477.8)

К 93


Куровець С. С. Геологічні чинники формуван-ня олігоценових порід-колекторів внутрішньої зони Передкарпатського прогину та їх нафтогазоносності [Текст] : дис… канд. геолог. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Куровець Сергій  Сергійович. – Івано-Франківськ, 2006. – 144 с.

МБАб: d291
45 Куровець І. М. Петрофізична зональність сарматських відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] / І. М. Куровець, К. А. Олійник, Г. Й. Притула

// Геологія і геохімія горючих копалин. – 2004. – №3. – С. 25-36.
46

622.323(477)

Н 34Лящук Д. Н. Результати діагностики нафтогазо-перспективних об’єктів методами взаємодії геофізичних полів у Карпатському регіоні [Текст] / Д. Н. Лящук, С. О. Лизун // Нафта і газ України : зб. наук. пр. / Укр. нафтогаз. акад. – Полтава, 1998. – Т.1. : Матеріали 5-ої Міжнародної конференції "Нафта-Газ України-98", Полтава, 15-17 верес.

1998 р. – С. 387-388. К/сх: 53248847 Маєвський Б. Й. Вплив геодинамічних чинників на фільтра-ційно-ємнісні характеристики порід-колекторів Передкарпатського прогину [Текст] / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, М. І. Манюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – №3. – С. 30-34.


48 Маєвський Б. Й. Основні напрями нафтогазопошукових робіт за результатами комплексу досліджень олігоценових порід-колекторів Передкарпатського прогину [Текст] / Б. Й. Маєвський // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – №5. – С. 11-14.


49 Мазур А. П. Перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] / А. П. Мазур // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – №4. – С. 11-15.

50 Манюк М. І. Дослідження неоднорідності піщано-алевритових порід-колекторів родовищ центральної частини Передкарпатського прогину [Текст] / М. І. Манюк, С. С. Куровець, Б. Й. Маєвський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2004. – №3. – С. 55-58.


51 Мончак Л. С. Прогнозування колекторських властивостей гірських порід на великих глибинах на прикладі палеогенових порід Передкарпаття [Текст] / Л. С. Мончак, В. Д. Михайлюк, О. С. Філюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – №4. – С. 108-110.


52 Назаревич А. В. Глибинні пастково-колекторські тектонічні структури в літосфері Карпатського регіону України: природа, походження і перспективні ресурси [Текст] / А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – №3. – С. 10-20.


53

553.982

Б 77


Нефтегеологическое районирование и перспективы нефтегазоносности Карпатского региона [Текст] // Прогнозирование нефтегазо-носности по генетическим показателям / Г. Е. Бойко. – К., 1982. – С. 173-210.

К/сх: 414788
54

553.98.061.4

Г 36


Особенности определения подсчетных параметров коллекторов Богородчанского газового месторождения [Текст] / В. И. Грицишин, В. В. Кузьменко, М. В. Николюк, С. Я. Белик // Геофизические исследования на Украине : сб. ст. – К., 1972. – С. 180-183.

K/сх: 205312
55 Особливості ємнісно-фільтраційних властивостей олігоценових порід-колекторів Передкарпатського прогину та їх вплив на характер нафтонасиченості і розподіл запасів вуглеводнів [Текст] / Б. Й. Маєвський, Т. В. Здерка, І. Т. Штурмак, М. В. Ляху // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – №2. – С. 11-13.


56 Особливості поширення менілітових порід-колекторів Бориславського НГПР та вплив тріщинуватості на їх ємнісно-фільтраційні властивості [Текст] / Б. Й. Маєвський, І. Т. Штурмак, А. В. Ярема [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. – 2009. – №5-6. – С. 7-9.


57 Особливості розвитку порід-колекторів вуглеводнів в еоценових резервуарах (Делятинська ділянка) Надвірнянського нафтопромислового району [Текст] / М. Я. Алексєєва, В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – №3. – С. 77-81.


58 Пелипчак П. Колекторські властивості піщаних порід-колекторів крейдо-палеогенового флішу Внутрішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] / П. Пелипчак // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – №1-2. – С. 133.


59

622.323

Н34Перспективи нафтогазоносності неглибоко-залягаючих горизонтів Скибової зони Карпат [Текст] / Р. М. Окрепкий, М. Я. Алексеєв, Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко // Нафта і газ України : зб. наук. пр. / Укр. нафтогаз. акад. – Івано-Франківськ, 2000. –

Т.1 : Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України-2000". – С. 100-101.

К/сх: 544839


60

622.323

Н34Попп І. Т. Механізм формування нетрадиційних колекторів у нафтогазоносних відкладах палеогену Карпат [Текст] / І. Т. Попп, М. Г. Видиборець, М. Алексєєва // Нафта і газ України : зб. наук. пр. – Полтава, 1998. – Т.1 : матеріали 5-ої Міжнародної Конференції "Нафта-Газ України-98" Полтава, 15-17 вересня 1998 р. - С. 346.

К/сх: 532489
61

622.323

Н34Попп І. Т. Роль процесів катагенезу у формуванні нафтогазоносних порід-колекторів палеогенових відкладів Українських Карпат [Текст] / І. Т. Попп // Нафта і газ України : зб. наук. пр. / Укр. нафтогаз. акад. – Івано-Франківськ, 2000. – Т.1 : Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України-2000".– С. 111-112.

К/сх: 544839
62 Трубенко О. М. Виділення порід-колекторів підвищеної електропровідності за даними ГДС (на прикладі неогенових відкладів Гуцулівського газового родовища) [Текст] / О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин, В. В. Федорів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – №3. – С. 9-16.


63 Федоришин С. Д. Геолого-геофізичні параметри складно-побудованих порід-колекторів неогенових відкладів нафтогазових родовищ Передкарпатського прогину [Текст] / С. Д. Федоришин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – №2. – С. 44-49.


64

553.98.061.4

Г85


Фізико-петрофізичні та геофізичні параметри колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського нафтогазового регіону [Текст] // Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. І. Грицишин. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 6-146.

К/сх: 682116

Розділ ІІІ

Перспективи нафтогазоносності

Дніпровсько-Донецької западини65 Андрусик Р. М. Зміна пористості порід-колекторів продуктив-них горизонтів у зонах флюїдоконтактів на прикладі Гнідинцівського родовища ДДЗ [Текст] / Р. М. Андрусик, А. Я. Дмитрук // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – №2. – С. 3-5.


66 Бенько В. М. Умови формування ємнісно-фільтраційних властивостей, фаціальні особливості та поширення порід-колекторів глибокозанурених горизонтів відкладів Сm Сb Сs Сv центральної та південно-східної частин ДДЗ [Текст] / В. М. Бенько, Б. Й. Маєвський // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №5. – С. 4-15.


67 Будова і газоносність Шебелинського родовища (у світлі теорії абіогенного генезису вуглеводнів) [Текст] / Г. Лепігов, В. Гулій, А. Лизанець, О. Цьоха // Геолог України. – 2011. – №3-4. – С. 50-54.


68 Вакарчук С. Г. Будова та перспективи нафтогазоносності органогенних споруд нижнього карбону Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / С. Г. Вакарчук // Мінеральні ресурси України. – 2003. – №2. – С. 22-27.


69 Гладун В. В. Перспективи нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області [Текст] / В. В. Гладун // Доповіді національної академії наук України. – 2011. – №8. – С. 91-96.


70 Гошовський С. Основні аспекти формування крупних і середніх родовищ нафти і газу Дніпровсько-Донецького авлакогену [Текст] / С. Гошовський, І. Рослий // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – №1-2. – С. 49-52.


71

553.98

Д39


Деформационные и коллекторские свойства пород-коллекторов девона Днепровско-Донецкой впадины при високих термодинамических параметрах [Текст] / [Н. Н. Павлова, В. Ф. Индутный, Р. А. Конышева, Г. Е. Кузьменкова]. – М. : Наука, 1977. – 110 с.

К/сх: 314148
72 До питання розвитку літогенетичної тріщинуватості та нафтогазоносності глибокозанурених теригенних порід-колекторів Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / Б. Й. Маєвський, В. М. Бенько, Т. В. Здерка, С. С. Куровець // Геоінформатика. – 2008. – №4. – С. 21-24.


73 Еколого-геофізичні дослідження об'єктів Качанівського нафтогазоконденсатного родовища [Текст] / І. М. Куровець, І. І. Грицик, О. А. Приходько, П. Г. Дригулич // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №3. – С. 60-63.


74 Зіненко І. І. Особливості освоєння газових покладів глибинної зони газонакопичення на родовищах ДДЗ [Текст] / І. І. Зіненко, Н. С. Спірідоничева, В. В. Самойлов // Нафтова і газова промисловість. – 2003. – №3. – С. 4-7.


75 Іванишин В. А. Порівняльна характеристика газових покладів палеозойських відкладів Глинсько-Розбишівського валу [Текст] / В. А. Іванишин // Мінеральні ресурси України. – 2007. – №2. – С. 23-26.


76 Іванишин В. А. Характер зміни колекторських властивостей алевро-піщаних порід палеозою Ярівсько-Яблунівської структурної зони в Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ) [Текст] / В. А. Іванишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2008. – №1. – С. 21-31.


77 Колос В. Я. Перспективи нафтогазоносності північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В. Я. Колос, Б. Й. Маєвський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2001. – №1. – С. 5-8.


78 Лебідь В. П. Перспективи нафтогазового потенціалу Південного борту Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В. П. Лебідь // Нафтова і газова промисловість. – 2002. - №3. – С. 8-11.


79 Лебідь В. П. Освоєння нафтогазоносного потенціалу Північного борту ДДЗ. Проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / В. П. Лебідь, П. М. Чепіль // Мінеральні ресурси України. – 2002. - №1. – С. 32-35.


80 Лебідь В. П. Геодинамічна модель та умови нафтогазо-нагромадження в рифтовий етап розвитку Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В. П. Лебідь, В. П. Стрижак // Мінеральні ресурси України. – 2002. - №1. – С. 32-35.


81 Маєвський Б. Й. До питання перспектив нафтогазоносності центральної частини Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : (з урахуванням досвіду робіт в різних басейнах світу) / Б. Й. Маєвський, І. М. Бабко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – №1. – С. 78-81.


82 Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижникамен-ноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / А. Е. Лукин, Н. В. Щукин, О. И. Лукина, Т. М. Пригарина // Геофизический журнал. – 2011. – Т.33, №1. – С. 3-27.


83 Особливості зміни піщанистості нижнього карбону, речовинного складу та колекторських властивостей алевро-піщаних порід на Андріяшівській площі [Текст] / В. А. Іванишин, О. Л. Раковська, Т. В. Самоненко, Л. І. Стрижак // Мінеральні ресурси України. – 2005. – №1. – С. 26-31.


84 Перерва В. М. Актуальність прогнозування високо-проникних колекторів для освоєння нафтогазового потенціалу докембрійського комплексу ДДЗ [Текст] / В. М. Перерва, В. В. Гладун, В. М. Бенько // Нафтова і газова промисловість. – 2003. – №4. – С. 6-8.


85

622.323

Н34Поліщук М. Б. Нафтогазоносність девонських утворень Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / М. Б. Поліщук // Нафта і газ України : зб. наук. пр. / Укр. нафтогаз. акад. – Івано-Франківськ, 2000. –

Т.1 : Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України-2000". – С. 159-160.

К/сх: 544839-544843


86

550.3

П56


Пономарчук Т. Ф. Изучение коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности отложений карбона Днепровско-Донецкой впадины по промыслово-геофизическим данным [Текст] : автореф. дис. на стиск. ученой степ. канд. геолого-минералог. наук, спец. 131 "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых"  / Пономарчук Т. Ф. ; Ин-т геолог. наук, К.,1968. – 22 с.

МБАб: a187
87

622.324

П76


Прилипко И. П. Контроль разработки газовых залежей Шебелинского месторождения [Текст] : темат. науч.-техн. обзор / И. П. Прилипко. – М. : ВНИИЭгазпром, 1972. – 42 с. – (Геология, разведка и разработка газовых и газоконденсатных месторождений).

Бібл: 20007588

622.323

Н34Рослий І. С. Геодинамічні фактори формування родовищ нафти і газу у ДДЗ [Текст] / І. С. Рослий // Нафта і газ України : зб. наук. пр. / Укр. нафтогаз. акад. – Івано-Франківськ, 2000. – Т.1 : Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України-2000".– С. 151-152.

К/сх: 544839-544843
89 Старостін А. В. Дослідження впливу структури порового простору на зв’язок колекторських фільтраційних властивостей гірських порід (на прикладі нафтогазових родовищ Дніпровсько-Донецької западини) [Текст] / А. В. Старостін // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2006. – №1. – С. 12-20.


90 Сучасний стан досліджень газу центральнобасейнового типу в Дніпровсько-Донецькій западині [Текст] / Ю. Кабишев, С. Вакарчук, В. Стрижак [та ін.] // Геолог України. – 2011. – №2. – С. 120-124.


91 Тердовідов А. С. Геолого-промислова оцінка продуктивних горизонтів нових родовищ нафти і газу ДДЗ [Текст] / А. С. Тердовідов, С. Д. Павлов, В. І. Золоташко // Нафтова і газова промисловість. – 2002. - №4. – С. 14-17.


92 Фесенко Ю. Л. Стан і перспективи розробки Шебелинського газоконденсатного родовища [Текст] / Ю. Л. Фесенко, Є. О. Волосник, І. М. Фик // Нафтова і газова промисловість. – 2009. – №5-6. – С. 24-28.


93 Федоришин Д. Д. Виділення карбонатних колекторів родовищ Дніпровсько-Донецької западини та оцінок їх продуктивності за геолого-географічними матеріалами [Текст] / Д. Д. Федоришин, М. С. Махамбетова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2006. – №2. – С. 20-25.


94 Харченко М. В. Стан і перспективи нафтогазоносності Північного борту Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / М. В. Харченко, Т. Є. Довжок, О. О. Маслюк // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – №1. – С. 11-14.Розділ IV

Вагомий науковий внесок в розвиток української нафтогазової геофізики Василя Івановича Грицишина95

553.98.061.4

Г36


Бардовский В. Я. Возможности определения пористости глинистых коллекторов по НГК в условиях Предкарпатья [Текст] / В. Я. Бардовский, В. И. Грицишин, В. П. Степанюк // Геофизические исследования на Украине : сб. ст. – К., 1972. – С. 188-191.

Н.Аб: 205310, 205311; К/сх: 205312.
96

550.832

Р17


Возможности улучшения метрологической характеристики скважинного резистивиметра [Текст] / В. И. Грицишин, Ж. И. Дулиба, З. Д. Хоминец, С. П. Химчак // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1976. – Вып. 13. – С. 44-46.

Н.Аб: 268580; К/сх: 268582, 268583, 582136

97

553.98:550.8

Р64


Грицишин В. І. Вивчення продуктивних неогенових відкладів Закарпатського прогину за даними ГДС [Текст] / В. І. Грицишин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : держ. міжвід наук.-техн. зб. / ІФДТУНГ – Івано-Франківськ, 1995. – Вип.32. – С. 26-32. – (Нафто-газопромислове обладнання).

Н.Аб: 532216, 660670; К/сх: 532217, 660671 – 660674.
98

622.323

С77


Грицишин В. І. Вивчення тріщинних колекторів у карбонатних відкладах Лопушнянського родовища [Текст] / В. І. Грицишин // Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України : наук.-практ. конф., Львів, 28-30 берез. 1995 р.: тези доп. і повідомл. - Львів, 1995 – – С. 97.

К/сх: 528958, 528959.
99

553.98

Р64


Грицишин В. І. Визначення підрахункових параметрів колекторів Прикарпаття за даними ГДС [Текст] / В. І. Грицишин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : держ. міжвід. наук.-техн. зб. / ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1994. – Вип.31. – С. 45-50. – (Геологія та розвідка нафто-вих і газових родовищ. розвідувальна і промислова геологія).

Н.Аб: 523236, 527446; К/сх: 523237 – 523239.
100

550.839

Р 64


Грицишин В. І. Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації [Текст] / В. І. Грицишин, В. Й. Прокопів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. – №2. – С. 31-35.


101

550.84

Р 17


Грицишин В. И. Влияние химических реагентов на диффузно-адсорбционные потенциалы горных пород [Текст] / В. И. Грицишин, Е. А. Баграмян, А. А. Гаранин // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1983. – Вып. 20. – С. 46-48.

Н.Аб: 418725, 418726, 430917; К/сх: 418727,102

550.832

К60


Грицишин В. И. Влияние химических реагентов на фильтрационно-емкостные свойства гранулярных коллекторов [Текст] / В. И. Грицишин, А. А. Гаранин // Коллекторские свойства пород на больших глубинах / отв. ред.: Холодов В. Н., Прошляков Б. К. – М, 1985. – С. 162-167.

Н.Аб: 439206, 497796; К/сх: 439207.
103

550.832.7

Р17


Грицишин В. И. Возможности повышения эффективности электрометрии скважин Предкарпатья [Текст] / В. И. Грицишин, Ж. И. Дулиба, Б. Д. Емчук // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1975. – Вып. 12. – С. 30-35.

К/сх: 272721, 280224, 280225, 340727
104

553.98.061.4

Р17


Грицишин В. И. Изучение зоны проникновения песчаных коллекторов отложений палеогенового флиша Предкарпатья [Текст] / В. И. Грицишин // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1977. – Вып.14. – С. 30-33.

К/сх: 304269, 582135, bo70821 - bo70845; Н.Аб: 582989.
105

550.832.5

В85


Грицишин В. И. Использование ядерно-физических методов изучения емкостных свойств коллекторов нефтяных и газовых месторождений Предкарпатья [Текст] / В. И. Грицишин, Д. Д. Федоришин // Вскрытие нефтегазовых пластов и освоение скважин : ІІ Всесоюз. науч.-техн. конф. : тез. докл. – М., 1988. – С. 270-272.

Н.Аб: 480182; К/сх: 480183 - 480185, 482257106

553.98.061.4

Р17


Грицишин В. И. К вопросу изучения коллекторов менилитовых отложений Надворнянского нефтепромыслового района по данным промысловой геофизики [Текст] / В. И. Грицишин // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1972. – Вып. 9. – С. 60-63.

К/сх: 219454, 219831 – 219850; Н.Аб: 219845.
107

550.834

Р64


Грицишин В. І. Комплексне вивчення глибокозалягаючих колекторів за зразками порід нестандартних розмірів [Текст] / В. І. Грицишин, Д. Д. Федоришин, Й. Г. Пилип // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : республік. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів, 1991. – Вип.28. – С. 9-11.

Н.Аб: 495711, 495712; К/сх: 495713.
108

622.276.031

Р17


Грицишин В. И. Номограмма для определения коллекторских свойств пластов по данным промысловой геофизики [Текст] / В. И. Грицишин, М. В. Николюк // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1970. – Вып. 7. – С. 19-22.

К/сх: 201078 - 201080.
109

553.981/982

Р68


Грицишин В. И. Определение плотности песчано-глинистых пород нефтегазовых месторождений внутренней зоны Предкарпатского прогиба [Текст] / В. И. Грицишин, Ж. И. Дулиба, З. Д. Хоминец // Роль минералогии в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений : материалы респ. симпозиума . – К. , 1976. – Ч. 1. – С. 76-77.

Н.Аб: 288151 - 288153; К/сх: 288155, 288158.110

550.839


Грицишин В. І. Особливості вивчення колекторських властивостей верхньобаденських відкладів за даними ГДС в умовах невеликих глибин [Текст] / В. І. Грицишин, В. Й. Прокопів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – №1. – С. 20-22.


111

553.98.061.4

О-23


Грицишин В. И. Оценка критериев граничных величин промыслово-геофизических параметров для коллекторов месторождений Предкарпатья [Текст] / В. И. Грицишин // Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований. – К., 1976. – С. 115-118.

К/сх: 350034
112

553.98.061.4

Р17


Грицишин В. И. Оценка нефтегазоносности маломощных коллекторов, залегающих среди высокоомных вмещающих пород [Текст] / В. И. Грицишин // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1971. – Вып. 8. – С. 24-27.

К/сх: 201081 - 201083.
113

553.981/982.061.4

Р17


Грицишин В. И. Оценка пористости коллекторов нефтегазовых месторождений ДДВ по данным геофизических исследований скважин [Текст] / В. И. Грицишин, А. Я. Гаранин // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1987. – Вып. 24. – С. 6-10.

Н.Аб: 457416; К/сх: 457418.
114

533.98.061.4

Г85


Грицишин В. І. Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В. І. Грицишин. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с.146.

Н.Аб: 682114; ЧЗТЛ: 682115; К/сх: 682116, 682117.
115

550.832.5


Грицишин В. И. Применение метода ГГК-П для изучения коллекторов в Предкарпатье [Текст] / В. И. Грицишин, Ж. И. Дулиба, З. Д. Хоминец // Нефтяная и газовая промышленность. – 1983. – № 4. – С. 21-24.


116

553.98.061.4

Н58


Грицишин В. И. Прогнозирование нефте-газоносности глубокозалегающих коллекторов по данным геолого-геофизических исследований скважин [Текст] / В. И. Грицишин, А. А. Гаранин, Д. Д. Федоришин // Нефтегазообразование на больших глубинах : V Всесоюз. семинар, Ивано-Франковск, сентябрь 1986 г. : тез. докл. – М., 1986. – С. 201-203.

К/сх: 444636, 455564
117

550.832

Р64


Грицишин В. І. Прогнозна оцінка характеру насичення відкладів верхньої юри Лопушанського нафтового родовища [Текст] / В. І. Грицишин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. : держ. міжвід. наук.-техн. зб. / ІФДТУНГ.  – Івано-Франківськ, 1995. – Вип.32. – С. 20-25. – (Геологія, розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ).

Н.Аб: 532220, 660665; К/сх: 532221, 660666 - 660669.118

553.98.061.4

Р17


Грицишин В. И. Статистические связи физико-минералогических параметров и емкостных свойств коллекторов верхнетортонских отложений [Текст] / В. И. Грицишин, В. Я. Бардовский, В. П. Степанюк // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1971. – Вып. 8. – С. 28-31.

К/сх: 201081 – 201083.
119550.832


Грицишин В. И. Эффективность ИК при изучении коллекторов в Предкарпатье [Текст] / В. И. Грицишин, Е. П. Грицай // Нефтяная и газовая промышленность. – 1984. – № 4. – С. 18-19.

120

553.98.061.4

Р17


Изучение коллекторов среднеменилитовой подсвиты по данным промысловой геофизики [Текст] / В. И. Грицишин, В. Я. Бардовский, В. П. Степанюк [и др.] // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1970. – Вып. 7. – С. 15-18.

К/сх: 201078 – 201080
121

550.83.05

Г36


Интерпретация положительных термоаномалий при перетоках воды в условиях больших перепадов давлений [Текст] / М. В. Николюк, В. И. Грицишин, М. С. Гудзий, И. И. Прокопив // Геофизические исследования на Украине : сб. ст. – К., 1972. – С. 191-193.

Н.Аб: 205310, 205311; К/сх: 205312.
122

553.98

Р17


К методике оценки нижних значений коллекторов нефтяных и газовых месторождений Предкарпатья [Текст] / В. И. Грицишин, А. А. Гаранин, Е. П. Грицай, А. Е. Кириллова // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1989. – Вып. 26. – С. 8-10.

Н.Аб: 481726, 481727; К/сх: 481728, 507317.
123

550.832

Р17


Комплексирование аппаратуры микробокового и радиоактивного каротажа на одножильном кабеле [Текст] / В. И. Грицишин, Ж. И. Дулиба, З. Д. Хоминец, С. П. Химчак // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1978. – Вып.15. – С. 38-40.

Н.Аб: 320961, 582988; К/сх: 320962, 320963, 582133, 582134, bo70846 - bo70870.
124

550.832

Р17


Контроль качества промыслово-геофизических данных статистическим способом на месторождениях Северная Долина, Рассольная и Космач [Текст] / Е. А. Баграмян, В. И. Грицишин, З. Д. Хоминец [и др.] // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-техн. сб. – Львів, 1982. – Вып.19. – С. 50-51.

Н.Аб: 400010, 400011; К/сх: 400012.
125

553.98.061.4

Г36


Особенности определения подсчетных параметров коллекторов Богородчанского газового месторождения [Текст] / В. И. Грицишин, В. В. Кузьменко, М. В. Николюк, С. Я. Белик // Геофизические исследования на Украине : сб. ст. – К., 1972. – С. 180-183.

Н.Аб: 205310, 205311; К/сх: 205312126

550.83

В85


Проблемы и пути совершенствования методов геолого-геофизических исследований нефтегазовых пластов в процессе их вскрытия бурением [Текст] / В. И. Грицишин, А. А. Гаранин, Е. П. Грицай, А. Е. Кириллова // Вскрытие нефтегазовых пластов и освоение скважин : ІІ Всесоюз. науч.- техн. конф. : тез. докл. – М., 1988. – С. 300-302.

Н.Аб: 480182; К/сх: 480183 - 480185, 482257

127

553.98.061

Т30


Смоленський І. М. Термогравіметричні та рентгеноструктурні методи дослідження колекторів Вижомлянського та Лопушнянського родовищ [Текст] / І. М. Смоленський, В. І. Грицишин, Д. Д. Федоришин // Тези науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу університету / ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ , 1995. – Ч.1. – С. 118.

К/сх: 515027 – 515029; Н.Аб: 517381.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Педагогічна бібліографія
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка