Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини та одягу, заподіяних при пострілах із потужної пневматичної гвинтівки crosman 2100 classicСкачати 452.48 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір452.48 Kb.
ТипАвторефератМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА


ПЛЕТЕНЕЦЬКА Аліна Олександрівна

УДК: 340.66:616.-001.42-079.61-091.8
СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА УШКОДЖЕНЬ ТІЛА ЛЮДИНИ ТА ОДЯГУ, ЗАПОДІЯНИХ ПРИ ПОСТРІЛАХ ІЗ ПОТУЖНОЇ ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ CROSMAN 2100 CLASSIC

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

14.01.25 - судова медицинаАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2012

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному медичному університеті

МОЗ України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Ольховський Василь Олексійович,

Харківський національний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса

Офіційні опоненти: доктор медичних наук

Филипчук Олег Володимирович,

ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ

України, завідувач відділенням судово-медичної

криміналістики;


доктор медичних наук, професор

Гуров Олександр Михайлович,

Харківська медична академія післядипломної освіти

МОЗ України, завідувач кафедри судово-медичної

експертизи.


Захист відбудеться “____”____________ 2012 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.03 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м Київ, вул.Оранжерейна, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за адресою: 04112, м Київ, вул.Дорогожицька, 9.


Автореферат розісланий “____” ___________ 2012 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Г.А. Зарицький


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Пневматична зброя за останні роки набула в Україні значного поширення. Однією з причин цього стала можливість вільного придбання, зберігання та використання пневматичної зброї без спеціального дозволу за умов, що калібр її не більше 4,5 мм, а початкова швидкість польоту кулі не перевищує 100 м/с. Це викликало появу у вільному продажу великої кількості нових зразків достатньо потужної пневматичної зброї та боєприпасів (Хижняк В.В., 1995, Козаченко І.М., 2006). Цим можна пояснити зростання в різних країнах кількості постраждалих від пневматичної зброї, серед яких нерідко зустрічаються й смертельно поранені (Pottker T.I. et all, 1997; Лебедев В.В. і співавт., 1997; Талыпов А.Э., Морозова Л.А., Озерецковский Л.Б і співавт., 2001; Зеленський С.О., 2001; Shepherd M.J., 2004 та ін.). Пневматична зброя застосовується також і відносно тварин, що підтверджує актуальність проблеми. Слід зазначити, що на теперішній час ушкодження різних об’єктів (тканини тіла й одягу людини тощо) із сучасних моделей пневматичної зброї, які зустрічаються в практиці судово-медичного експерта, у судово-медичному відношенні вивчені недостатньо (Шевчук Д.Ю. і співавт., 2005; Козаченко І.М., 2006 та ін.).

Для правильної кваліфікації злочинів, скоєних із застосуванням сучасної-пневматичної зброї, працівники слідства та суду мають потребу в достовірних науково обґрунтованих даних про вид застосованої зброї та боєприпасів, відстань пострілу та ін. Для розв’язання цього завдання, у випадках застосування пневматичної зброї, необхідне комплексне дослідження ушкоджень як тіла людини, так і одягу, зокрема ділянки вхідного кульового ушкодження та ранового каналу.

Незважаючи на бурхливий розвиток в останні роки наукових досліджень у різних напрямках вивчення проблемних моментів пострілів з пневматичної зброї, кардинальні питання визначення ключових критеріїв та ознак, що визначають дистанції пострілу, залишаються до кінця не з’ясованими й потребують подальшої розробки.

Виходячи з вищенаведеного, представляється актуальним проведення досліджень для виявлення й обґрунтування критеріїв судово-медичної діагностики ушкоджень тіла й одягу людини при пострілах із сучасних зразків пневматичної зброї, зокрема з гвинтівки CROSMAN 2100 Classic.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з плановою тематикою основного плану науково-дослідної роботи кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Харківського національного медичного університету: “Визначення ступеню достовірності висновків експерта про причину смерті та у випадках нанесення тілесних ушкоджень” (№ держреєстрації: 0109U001745).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи була судово – медична оцінка ушкоджень тіла людини та одягу при пострілах з потужної пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic.

Для реалізації мети у дисертації вирішувалися наступні завдання:

1. Провести статистичний аналіз тілесних ушкоджень від пострілів з пневматичної зброї за результатами аналізу архівного матеріалу ХОБСМЕ за 2000-2010рр.

2. Визначити морфологічні й цитологічні ознаки кульових ушкоджень біоманекенів при пострілах з різних відстаней із потужної пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic кулями Skarabey DS, PREMIER й BBs.

3. Установити закономірності формування кульового каналу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, PREMIER й BBs.

4. Провести рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз пошкоджень імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, PREMIER й BBs та виявити сліди металізації на імітаторах одягу контактно – дифузійним методом.

5. Визначити концепцію застосування оптимального комплексу лабораторних досліджень при диференціації ушкоджень тіла людини та тканин одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, PREMIER й BBs.

6. Розробити алгоритм проведення судово-медичного дослідження для діагностики ушкоджень тіла людини й пошкоджень одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic.Об'єкт дослідження – механізм утворення пошкодження біоманекенів, імітаторів тканин одягу, небіологічного імітатору біологічних тканин з пневматичної зброї.

Предмет дослідження – пошкодження біоманекенів, імітаторів тканин одягу, небіологічного імітатору біологічних тканин з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic з різних відстаней кулями Skarabey DS, CPSP й BBs.

Методи дослідження: судово-криміналістичні (метод кольорових відбитків, рентгенофлуоресцентний аналіз), морфологічні, гістологічні, мікроскопічні, морфоскопічні, морфометрічні, цифрових комп’ютерних технологій, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота вирішує питання щодо визначення дистанції пострілу з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic кулями Skarabey DS, CPSP й BBs, що дає можливість підвищити ефективність судово – медичної експертизи шляхом визначення додаткових діагностичних критеріїв за допомогою оптимально – мінімального комплексу лабораторних методів.

Дістала подальшого розвитку концепція застосування комплексу лабораторних досліджень при диференціації пошкоджень тканин одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, CPSP й BBs, поряд з чим, доведена значущість рентгенофлуоресцентного аналізу. Виявлені спектрометрічні показники елементного складу у зразках пошкодження дозволили запропонувати критерії визначення дистанції пострілу з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кулями Skarabey DS, CPSP й BBs.

Новими є визначені закономірності формування кульового каналу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, CPSP й BBs. На підставі цих даних викреслені характерні ознаки й оптимальні методики та об’єми проведення лабораторних досліджень. Вперше запропоновано комплекс діагностичних критеріїв для визначення дистанції пострілу з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, CPSP й BBs в судово - медичній практиці.

Все визначене дозволило, сумісно з даними морфологічного дослідження, встановити комплекс діагностичних критеріїв для підвищення ефективності судово-медичної діагностики ушкоджень, заподіяних із пневматичної зброї.Практичне значення одержаних результатів. На підставі результатів дослідження опрацьовано методику судово-медичної діагностики ушкоджень тіла людини й ушкоджень одягу при пострілах сучасними набоями для пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic з різної відстані.

Результати дослідження впроваджені в навчальний процес та науково-дослідну роботу кафедр та курсів судової медицини вищих медичних навчальних закладів України: Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Дніпропетровської державної медичної академії, у практичну роботу Харківського, Донецького, Дніпропетровського, Херсонського, Львівського, Вінницького, Сумського обласних бюро судово-медичної експертизи, що підтверджується актами впровадження.Особистий внесок здобувача. Автором на основі вивчення літератури та пріоритетних розробок у галузі судово–медичної експертизи та криміналістики обґрунтована тема дослідження, сформульовано мету та його завдання, а також застосовано загальні та специфічні методи судово-медичної експертизи. Здобувачем здійснено розробку форм первинної документації, а також досліджено частоту і характер ушкоджень з пневматичної газобалонної зброї за даними Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи (ХОБСМЕ).

Самостійно обрані методологічні підходи, згідно з якими виконані дослідження. Автором самостійно проведено дослідження з вивчення морфологічних, цитологічних ознак ушкоджень біоманекенів, визначення характеристик кульового каналу на імітаторах біологічних тканин залежно від дистанції пострілу та виду кулі. Самостійно узагальнено всі отримані лабораторні результати та закономірності, значимі для судово-медичної експертизи. Первинний матеріал повністю зібраний й систематизований автором. Усі положення, висновки, статистична обробка отриманих результатів належать автору.Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднені на підсумкових науково-практичних конференціях молодих вчених ХНМУ (Харків, 2006 р., 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2011 р.); на І міжнародній науково - практичній конференції судових медиків і криміналістів, присвяченої 75-річчю з дня смерті заслуженого проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 2006 р.); на ІІ міжнародній науково-практичній конференції судових медиків і криміналістів, присвяченої 60-річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів ім. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 2008р.); на науково-практичній конференцiї «Актуальнi проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології», присвяченої 30-річчю науково-дослідницької лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку (Вінниця, 2009р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу» (Харків, 2009р.), на засіданні апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт з морфології при Харківському національному медичному університеті (протокол №1 від 04 листопада 2011 р.).

Публікації результатів дослідження. За результатами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 5 статей у наукових фахових виданнях України, та 7 тез у збірниках наукових конференцій.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 204 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який містить 198 найменувань, з них українською та російською мовами - 147, іноземними (англійською, німецькою) – 51 на 23 сторінках та додатки на 28 сторінках. Робота ілюстрована 104 рисунками, які складаються з фотографій- 78, схем -2, графіків та діаграм- 18 і 14 таблицями.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Для виконання експериментальної частини дослідження використано газо – компресійну пневматичну гвинтівку CROSMAN 2100 Classic, що створена за системою з багаторазовим накачуванням повітря. Значимими для судово-медичної експертизи є основні її технічні характеристики: вага 2,2 кг, довжина - 1010 мм, початкова швидкість кулі - 220 м/с, джерело енергії - стиснене повітря, калібр - 4,5 мм (0,177), однозарядна (кулі) з бункером для кульок; боєприпаси: свинцеві кулі або сталеві кульки. Початкова швидкість кулі: сталеві кульки – 230,2 м/с та свинцеві кулі – 221,1 м/с. Кулі, що використовувалися у наших експериментальних дослідженнях: свинцеві кулі Crosman Premier Super Point, вагою 0,51 г, калібр - 4,5 мм (0,177), виробник - Crosman Airguns; металеві кулі з плоскою випуклою головною часткою Skarabey DS, вагою 0,62 г, калібру 4,5 мм (0,177), виробник – Skarabey; сталеві обміднені кульки, калібру 4,5 мм, вагою 0,35 г, діаметром 4,4 мм, виробник – Росія.

Статистичні дослідження проводились шляхом використання архівного матеріалу ХОБСМЕ за 2000-2010рр. У експериментальних дослідженнях використано результати вивчення кульових пошкоджень фізичних (блоки скульптурного пластиліну) та морфологічних (біоманекени) моделей та найбільш поширені тканини одягу (бавовна, синтетична тканина (нейлон)), заподіяних з різної відстані пострілу (ВП) та з виміром глибини ранового каналу (ГРК). Експериментальні постріли по біоманекенах здійснювали в закритому тирі моргу філії № 2 ХОБСМЕ, постріли по небіологічних імітаторах біологічних тканин і в тканину одягу - в закритому балістичному тирі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС у Харківській області.

Накопичення енергії для кожного пострілу здійснювалося 10-ю рухами («качками») цівки гвинтівки відповідно до її тактико-технічних характеристик і рекомендаціями паспорту. Гвинтівку при пострілах фіксували в стаціонарному кулеуловлювачі (Ленінградський мехзавод, випуск 1992 р.). Постріли виконували кулями Skarabey DS й Crosman Premier Super Point та кульками ВВs. Для створення однакових умов експерименту зброю перед його початком чистили і змащували. Перед кожною серією експериментальних пострілів проводили виміри швидкості кулі за допомогою безконтактного хронографа «CED MILLENIUM VO» китайського виробництва. Середня швидкість польоту кулі склала 236,4 м/с. Кінетичну енергію (забійну силу) і питому кінетичну енергію (пробивну здатність) використовуваного снаряда - кульки розрахували за загальноприйнятими в судовій балістиці формулами.

Для дослідів з біоманекенами були використані трупи 82 осіб, які померли від різних причин, з них - 45 чоловіків і 37 жінок. Вік померлих був від 36 до 84 років. Вибрані трупи осіб з трупним задубінням, без ознак гниття, що мали подібні конституційні дані: нормостенічний тип статури, середній ступінь розвитку м'язової системи та підшкірно-жирової клітковини. Постріли проводили в передню і бічну поверхні стегна, після чого вирізали шматки шкіри з підлеглими м'якими тканинами на глибину, достатню для вивчення всього ранового каналу.

Для дослідів з небіологічними імітаторами біологічних тканин використовували блоки з архітектурного пластиліну товщиною 7 см.

Відстані пострілу (ВП) із потужної пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic були розподілені на дистації (в метрах): ВП1=0,00, ВП2=0,01, ВП3=0,03, ВП4=0,05, ВП5=0,10, ВП6=0,15, ВП7=0,25, ВП8=0,5, ВП9=1,0, ВП10=2,0, ВП11=4,0, ВП12=6,0, ВП13=8,0, ВП14=10,0.

Для дослідів з матеріалом одягу вирізали мішені розмірами 20х15 см і прикріплювали до аркушів пакувального картону розмірами 30х20 см у ненатягнутому стані, але без складок.

Зброя перед пострілами фіксувалась в затискаючому пристрої. Експериментальні постріли проводились під прямим кутом до поверхні об’єктів з відстаней від упритул до 10 м. Всього було проведено 1008 залікових дослідів.

Експериментальні методи дослідження: на всіх об'єктах візуально і за допомогою стереомікроскопа МБС-9 в прохідному і відбитому світлі зі збільшеннями 7 - 42х вивчали форму вхідних ушкоджень; наявність пасочків обтирання на тканині одягу та пасочків осаднення на шкірі біоманекенів; наявність, форму, розташування й розміри дефекту тканини, стан ниток тканини одягу по краях пошкоджень, наявність сторонніх накладень і пошкоджень навколо. Дослідження куль для проведення фотосумісності борозен проводили за допомогою мікроскопу OLYMPUS SZX 10 зі збільшенням 6,3 – 63х з цифровим фотоапаратом OLYMPUS SP – 500 UZ. Кульові канали в пластилінових блоках та ранові канали в м'яких тканинах стегон розсікали вздовж, візуально і мікроскопічно вивчали їх форму, стан стінок, вимірювали ступінь вистояння країв назовні, довжину від вхідного ушкодження до місця виявлення кульки. Потім клапті шкіри відсепаровували від підлеглих тканин, відповідним чином маркували, після чого висушували на картоні при кімнатній температурі. Всі об'єкти в процесі дослідження фотографували за правилами судової фотографії за допомогою камерофона Samsung SGH-U600, з роздільною здатністю 3,2 МРХ.

Для визначення пробивної здатності кульки вимірювали глибину каналів у тканинах стегон біоманекенов і в пластилінових блоках, а потім обчислювали середню величину з урахуванням середньоквадратичного відхилення.

Заподіяні ушкодження тіла та різних видів тканин (матеріалів) одягу вивчались візуально при звичайному освітленні. Металізацію пошкоджень досліджували контактно-дифузійним методом та методом рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу (спектрометр “ElvaX”) у відділенні судово-медичної криміналістики ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. Виявлення спектру металів в зразках імітаторів тканин одягу здійснювали за допомогою контактно-дифузійного методу (метод кольорових відбитків) за стандартними методиками. Цитологічний метод дослідження використовували для встановлення наявності крові за допомогою горизонтальної хроматографії. Змиви з усіх куль були поміщені в пробірки, залиті дистильованою водою і досліджені методом горизонтальної хроматографії згідно Методичного листа № 45 ВНДІ МВС СРСР «Експресний метод хроматографічного дослідження», 1981г. Усього було досліджено 252 об’єкта.

При аналізі результатів дослідження використовувалися ліцензована програма ”BIOSTAT”.

Аналіз архівного матеріалу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2000 - 2010 рр. дозволив встановити, що за вказаний період випадки смерті від ушкоджень з пневматичної зброї по відділу судово-медичної експертизи трупів не зареєстровані, а ушкодження живих осіб склали 5,8 % від усіх ушкоджень з різної ствольної зброї. Чоловіки були постраждалими у 3,5 рази частіше, ніж жінки (78% та 22%, відповідно), особливо у віковій категорії «31-40 років». Найбільш високий рівень постраждалих від пневматичної зброї зареєстровано у 2005 й 2006 роках – 14,8 %. Пошкодження верхніх і нижніх кінцівок спостерігалися у 51,8% випадків, а голови, шиї і тулуба - в 48,2%.

При пострілах у м'які тканини стегон виникали сліпі поранення. Вхідні рани у всіх експериментах мали округлу форму, дрібнофестончаті краї, зовнішній діаметр - 0,4 см, дефект тканини від 0,2 до 0,3 см, розмір якого залежав від розмірів поперечного перерізу кулі. Навколо ушкоджень у всіх випадках розташовувався рівномірний сірий пасочок здирання кільцеподібної форми, шириною 0,1 – 0,2 см. При пострілах кулями PREMIER й BBs упритул у 33% та кулями Skarabey – у 41,7% випадків по краю вхідного отвору спостерігалася осередкова емфізема, яка самостійно зникала через 3,5 хвилини. Ще у 33% випадків при пострілах упритул усіма кулями відзначений відбиток дулового зрізу зброї (штанц-марка) у вигляді садна дугоподібної форми, розмірами 1,5х0,3 см, що розташовувалось на відстані 0,4 - 0,6 см від центру дефекту. Ранові канали прослідковувалися нечітко через невеликі розміри кульки й скорочення ушкоджених м'язових волокон. Наприкінці прямолінійних ранових каналів у всіх випадках виявляли кулька без ознак деформації.

Глибина ранового каналу поступово зменшувалася від 6,7 см (упритул) до 2,5см (10 м) (при пострілах кулями Skarabey), від 7,1см до 3,1см (при пострілах Premier). Інша картина спостерігалася при пострілах кулею BBs: глибина ранового каналу поступово зменшувалася від 6,4 см (упритул) до 1,8 см (4 м), а потім поступово збільшувалася до 6,1 см при відстані пострілу 10 м.

Цитологічне дослідження мікронакладень на кулях дозволило встановити, що при пострілах кулькою BBs з різних відстаней мікроскопічна картина украй мізерна: по всьому полю зору зустрічалися поодинокі без'ядерні клітини, дрібна кокова мікрофлора. Вивчення змивів з куль Premier, що були вилучені з ранових каналів, незалежно від дистанції пострілу надало змогу встановити, що препарати негусті, розрізняються за кількістю клітинного складу: жирова, м'язова тканини, судинні та лімфоїдні елементи. Цитологічне дослідження мікронакладень на кулях Skarabey показало, що препарати значно густіші.

При пострілах у пластилінові блоки пошкодження були круглої кратероподібної форми, діаметром 0,7 см - 0,5 см, з відносно рівними гладкими краями, що виступають на 0,1- 0,2 см. Навколо ушкоджень був відбиток дульного зрізу гвинтівки у вигляді кільцевидного вдавлення зовнішнім діаметром 1,5 см. Кульовий канал на поздовжньому розрізі мав форму конуса з гладкими стінками, окрім каналу, утвореному кулею типу Skarabey, де стінки були з поздовжніми борознами. Основа звернена у бік входу, який поступово зменшувався зовні всередину до розмірів, рівних діаметру куль.

При пострілах кулею BBs: глибина ранового каналу поступово зменшувалася від 4,0 см (упритул) до 1,9 см (4 м), а потім поступово збільшувалася до 3,8 см на 10 м. При пострілах Skarabey глибина ранового каналу поступово зменшувалася від 3,37 см (упритул) до 1,83см (10 м), від 3,73 см до 1,93см (при пострілах кулями Premier).

Доведено, що об’єм кульового каналу залежить від виду куль й дистанції пострілу: при пострілах упритул кулями типу Skarabey й Premier об’єм каналу був однаковим й складав 0,89 см3, а при пострілах кульками BBs- у 1,2 рази більшим. При пострілах кулями Skarabey від 5см до 15см Vkk збільшується на 0,03 см3, а потім спостерігалася тенденція до його зниження. При пострілах кульками BBs: об’єм зменшувався на всіх дистанціях пострілу до 6 м, а потім поступово збільшувався.

Граничні значення забійної сили й пробивної здатності для пневматичної зброї в цей час не розроблені. Однак, порівнюючи отримані результати із граничними значеннями, прийнятими в балістиці для вогнепальної зброї (E = 30Дж; Ey = 0,5 Дж/мм2 ), можна вважати, що у використаної нами пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic при пострілах кулями забійна сила нижче граничного значення (Skarabey DS: Е = 17, 3 (Дж), Еу = 1,14 (Дж/мм2), СPSP: Е = 14,3(Дж), Еу =0,94 (Дж/мм2), BBs: E = 30 (Дж); Ey = 0,5 (Дж/мм2)), але пробивна здатність значно вище граничної.

При мікроскопічному дослідженні куль було встановлено, що по зовнішній поверхні куль розташовані напівциркулярні нерівномірно виражені ділянки зминання металу з трасами у вигляді лінійних паралельних між собою борозен. Слід зазначити, що який-небудь чіткої закономірності чергування зазначених ділянок деформації металу з непошкодженими ділянками на головці куль Skarabey і Premier, а також на поверхні обмідненої кульки BBs не встановлено.

При фотосумісності масштабно ідентичних фотографій з ділянками зминання металу і трасами на всіх кулях визначався збіг мікрослідів, борозен і валиків з подібною локалізацією і взаєморозташуванням, що дозволяє проводити ідентифікацію конкретного екземпляру зброї, оскільки , як відомо, такі сліди є індивідуальними.

При дослідженні вхідних пошкоджень на синтетичній тканині встановлено, що при пострілах кулькою BBs вони мали круглу форму в 100%; при пострілах Skarabey пошкодження мали круглу форму в 89,9%, в 10,1%– овальну. При пострілах кулями Premier - круглу форму вони мали в 93,5% і овальну - 6,5% з дефектами тканини по 0,1-0,2 см, що повторюють їх по формі, в центрі пошкоджень. Навколо пошкоджень при пострілах кулями Skarabey і Premier спостерігався пасок обтирання темно-сірого кольору шириною 0,1см. Паска обтирання навколо ушкоджень при пострілах кулькою BBs не було. Спостерігалося порушення порядку плетива синтетичних ниток з витягуванням у просвіт кінців крайових ниток. Кінці волокон потерті витягнуті, стоншені, у поодиноких випадках мають зминання.

При дослідженні вхідних пошкоджень на бавовняній тканині вони мали круглу форму в 85,9% випадках, квадратну - в 9,3% випадках і овальну - в 4,8 % випадках з повторюючими їх за формою дефектами тканини в центрі ушкоджень у 90,5% випадках і в 9,5% ексцентрично. Навколо ушкоджень спостерігався пасочок обтирання сірого кольору шириною 0,1 см. Крайові нитки неоднакової довжини, втягнуті в просвіт ушкодження, кінці їх зволокнені й стоншені.

При цьому пошкодження круглої, квадратної й овальної форми на обох видах тканин виникали при пострілах від упору до 15 см, а при пострілах з відстаней від 25 см до 10 м усі ушкодження мали круглу форму.

При вивчені контактограм було встановлено, що при пострілах кулями PREMIER та Skarabey по краях ушкоджень виявлені інтенсивні дифузні відкладення свинцю бордово-фіолетового кольору у вигляді переривчастого кільця шириною 0,1-0,3 см, зовнішнім діаметром 0,4-0,7 см. Крім того, навколо ділянки пошкодження на відстанях від 1 см до 1 м є аналогічні відкладення частинок свинцю від пилоподібних до крупнокраплинних на ділянках розміром від 1,2 х 0,5 см до 5,5 х 5,2 см при пострілах кулями Skarabey й 1,5 х 0,7 см до 5,5 х 3,6 см при пострілах кулями PREMIER. Кількість цих відкладень спочатку поступово збільшується від одиничних до множинних на відстані пострілу 25 см, де кількість цих відкладень максимальна, а потім знову зменшується до поодиноких на відстанях від 50 см до1 м. На відстанях 0 см та від 2 м до 10 м відкладення свинцю поза паска металізації навколо пошкоджень не спостерігалися.

При пострілах кульками BBs по краях ушкоджень виявлені інтенсивні дифузні відкладення міді оливково-зеленого кольору у вигляді переривчастого кільця шириною 0,1-0,4 см та зовнішнім діаметром 0,4-0,8 см. Крім того, на відстані від 1 см навколо ділянки пошкодження є аналогічні відкладення частинок міді від пилоподібних до крупних на ділянках розмірами від 3,8 х3,5 см до 5х 5 см. Кількість цих відкладень поступово зменшувалася до поодиноких на відстані пострілу 25 см. На відстанях 0 см та від 50 см до 10 м відкладення міді поза паска металізації навколо пошкоджень не спостерігалися.

Як показують результати проведеного спектрального рентгенофлуоресцентного аналізу, при пошкодженні імітаторів одягу пострілами з пневматичної гвинтівки кульками BBs упритул інтенсивність відкладання Cu по центру й по периферії достовірно не відрізнялися й склали 632±17,2 у.о. та 643±13,0 у.о. при однаковій концентрації – 1,8±0,06 й 1,8±0,03 %, відповідно. При пострілах кулями типу CPSP: концентрація по периферії була у 2,3 рази вища, ніж у центрі пошкодження (1,49±0,15 й 0,65±0,3 %, відповідно), тоді як інтенсивність відкладення міді по центру вище у 1,6 рази порівняно з периферією й склала 712,3±22,5 у.о. та 457,7±41,9 у.о., відповідно. Аналогічні результати були отримані при пострілах кулями типу Skarabey DS: концентрація на периферії у 2 рази перевищувала таку у центрі (1,43±0,03 й 0,72±0,01 %, відповідно), а інтенсивність флуоресценції складала 656,7±15,9 у.о. й 803±8,6 у.о., відповідно.

Спектрофотометричні параметри Pb у зразках імітаторі одягу, ушкоджених при пострілах кульками BBs, кулями Skarabey DS й CPSP упритул показали, що концентрація металу була вищою у центрі, ніж по периферії (2,07±0,02% й 0,58±0,01%; 9,8±4,2% й 0,63±0,02%; 18,1±0,16% й 0,53±0,01%, відповідно), причому при пострілах кулею Skarabey DS концентрація в центрі перевищувала таку по периферії у 34 рази. Що стосується інтенсивності флуоресценції, то слід відмітити досить високий її показник по центру, а особливо при пострілах кулями Skarabey DS – 38599 у.о.

Визначення інтенсивності флуоресценції Zn у зразках імітаторів одягу при пострілах різними видами куль при пострілах упритул надало змогу констатувати, що цей елемент зафіксований тільки у центрі ушкодження, причому найбільший вміст його було знайдено у зразках, де пошкодження було заподіяно при пострілах кулями типу Skarabey DS (0,51±0,02%), що перевищувало вміст цинку у зразках, де пошкодження обумовлено пострілами кульками BBs (0,18±0,02%) у 2,8 рази й порівняно з фоновим значенням – у 2 рази більше. Концентрація Fe у зразках імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кулями Skarabey DS, CPSP й BBs упритул була варіабельною, але слід відмітити, що при пострілах кулями Skarabey DS концентрація заліза по периферії була у 2,2 рази вище, ніж у центрі (11,±0,06 й 5,4±0,05%, відповідно) при фоновому значенні – 4,3±0,04%. При пострілах кульками BBs концентрація Fe, як у центрі, так й по периферії майже не змінювалася (4,9±0,17 й 4,3±0,07% відповідно) й дорівнювало контрольних значень. Спектральний аналіз Ti у зразках імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кулями Skarabey DS, CPSP й BBs упритул показав, що концентрація його як у центрі, так й по периферії не перевищувала фонову концентрацію, а інтенсивність флуоресценції тільки при пострілах кулями Skarabey DS й тільки у центрі пошкодження перевищувала контрольні значення у 1,3 рази (8182±31,4 у.о. й 6108±30,4 у.о., відповідно).

Аналізуючи динаміку вмісту елементного складу у пошкодженнях зразків імітаторів одягу залежно від дистанції пострілу й виду кулі, слід відмітити наступне: вміст Pb у зразках при пострілах кульками BBs по центру залишався стабільним й майже не відрізнявся від фонового значення, а показник інтенсивності при пострілах з дистанції у 0,01 м набув максимальних значень й склав 6613±30,1 у.о., що у 15,7 рази перевищує фонові значення. Концентрація Pb, як по центру, так й по периферії остається стабільною на усіх відстанях пострілу, а інтенсивність флуоресценції знижувалася при пострілах на відстані 0,15 см, що надає підставу використовувати цей показник, як один з критеріїв визначення дистанції пострілу кулями типу CPSP.

Що стосується аналізу даних, отриманих у дослідах з кулями типу Skarabey DS, то вміст цього елементу по центру у зразках імітаторів одягу набув своїх максимальних значень на дистанції 0,05 м й 0,25 м й склав 33,07±0,24% й 36,14±0,5%, відповідно, що перевищує фонові концентрації у 69 й 75 рази відповідно. Вміст Pb по периферії максимально підвищувався у 3 рази при пострілах на відстані 0,5 м, що є достовірною ознакою (р<0,01).

Аналізуючи результати вмісту Cu у зразках імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кулями Skarabey DS й CPSP встановлено, що як у центрі пошкодження, так і на периферії концентрація цього елементу не перевищувала фонові концентрації, що відрізняє постріли цими видами куль від пострілів кульками BBs, а саме: по центру концентрація Cu, починаючи з відстані 0,01 м (3,8±0,02%), перевищувала, як фонові значення, так і вміст Cu при пострілах іншими видами куль у 2 рази й поступово цей показник зменшувався до контрольних значень. Інтенсивність флуоресценції Cu підвищувалася при пострілах кульками BBs, починаючи на відстані 0,05 м (1085±16,7 у.о), 0,1м (1219±38,1 у.о) й 8 м (1073±21,9 у.о) по центру. По периферії цей показник був найвищим при пострілах кулями типу Skarabey DS й досягнув своїх максимальних значень при пострілах на відстані 1м та склав 756,3±19,4 у.о.

Визначення ступеня інтенсивності флуоресценції Zn по центру пошкодження у зразках імітаторів одягу при пострілах кулями Skarabey DS дозволило встановити, на відстані 0,25 м цей показник є максимальним й склав 788±22,5 у.о., що достовірно перевищив фонові значення у 6,8 рази та його можна застосовувати, як критерій визначення відстані пострілу кулями типу Skarabey DS. Подальший аналіз отриманих результатів довів, що незалежно від відстані пострілу будь якою з дослідних куль інтенсивність й концентрація Zn по центру пошкодження дослідних зразків не показало перевищення контрольних значень, а по периферії вмісту Zn зовсім не було визначено. Звертає на себе увагу вміст хімічних елементів при пострілах з відстані у 2м. Так, при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кулями Skarabey DS вміст Pb по центру перевищував фонові показники у 37,3 рази, складаючи 17,9±0,08%, а інтенсивність – у 75,9 рази перевищувала контрольні значення (32035,7±164,2 у.о. й 422±4,4 у.о., відповідно), що є абсолютно достовірним критерієм визначення дистанції. При визначенні вмісту Cu було встановлено, що у центрі пошкодження дослідних зразків тканини інтенсивність цього показника не перевищувала фонових значень, а на периферії була не достовірно підвищеною (732,7±8,4 та 679±6,2 у.о., відповідно), а концентрація знаходилася у межах контрольних показників. Концентрація Zn у дослідних зразках по периферії не визначалася, а у центрі не відрізнялась від фону. Однак, інтенсивність флуоресценції по центру була у 2,4 рази вище контролю. Інтенсивність флуоресценції Fe, як у центрі, так й по периферії пошкодження було вище фонових значень, а концентрація відповідала контролю.

Аналізуючи склад хімічних елементів при аналогічних дослідах із застосування кулі типу CPSP можна позначити, що інтенсивність флуоресценції Zn по центру пошкодження була у 13,6 рази вище, ніж у контролі (1579±28,8 й 116±1,5 у.о., відповідно) та у 5,6 рази - ніж при пострілах кулями типу Skarabey DS (283±12 у.о.). Вміст Zn по центру був достовірно вищим (у 3,2 рази), ніж у контролі й, відповідно, при пострілах кулями типу Skarabey DS й склав 0,81±0,01% при фонових значеннях – 0,25±0,02%. Вміст та Cu, як по центру, так й по периферії дорівнював фонових значень. Звертає на себе увагу показники інтенсивності флуоресценції Fe по центру - вона у 1,6 рази була вище, ніж фонові значення й показники при пострілах кулями типу Skarabey DS, що можна використовувати у комплексі застосування критеріїв при визначення виду кулі з певної дистанції, як додатковий показник. При визначенні рентгенофлуоресцентним спектральним методом вмісту й інтенсивності хімічних елементів у зразках імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кульками BBs було встановлено, що з відстаней від 0,01 м до 1 м інтенсивність Pb поступово знижувалася, а з дистанції 2 м – підвищувалася й склала 1405±23,9 у.о. у центрі пошкодження. Що стосується вмісту Cu у зразках одягу, то тут спостерігалася така картина: при пострілах з дистанції 2м вміст Cu підвищувався майже вдвічі з інтенсивністю флуоресценції 885,7± 8,9 у.о. у центрі пошкодження, що перевищувало фонові показники. Інтенсивність й вміст Fe при пострілах кульками BBs з дистанції 2м починав підвищуватися й складає 850,3±12,9 у.о. й 4,8±0,05%, відповідно, що у 1,3 рази було вище контрольних значень, але ці показники були значно нижче, ніж такі, як у дослідах при пострілах кулями Skarabey DS й CPSP у 1,3 рази. Інтенсивність Zn у центрі пошкодження у 2 рази перевищували фонові показники, але достовірно відрізнялися від показників, отриманих у дослідах з кулями Skarabey DS й CPSP.

Результати проведеного спектрального рентгенофлуоресцентного аналізу показали, що при пошкодженні імітаторів одягу пострілами з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC свинцевими кулями кількість свинцю по центру пошкодження максимальна на відстанях 0,01- 0,03 м. Це можна пояснити тим, що свинцеві кулі виготовлені з м’якого металу, який обтирається у каналі ствола, особливо при наявності нарізів. Викид дрібних часток цього металу розповсюджується у межах 0,01- 0,03 м. Цього явища не спостерігається при пострілах упритул, тому що частки металу попадають у глибину ранового каналу і не відкладаються при цьому по краях пошкодження. При пошкодженні імітаторів одягу пострілами з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кульками BBs кількість міді по центру пошкодження максимальна на відстані 0,01м. Описані факти не спостерігаються на периферії, тому що розпилення металу по краях пошкоджень незначне.


ВИСНОВКИ
У дисертації вперше вирішене актуальне завдання, що полягало у підвищенні ефективності судово-медичної експертизи при пострілах з потужної пневматичної зброї з урахуванням морфологічних, цитологічних та спектрофотометричних ознак.

 1. За результатами статистичного дослідження середній показник частоти ушкоджень населення Харківської області за період 2000-2010 рр від пневматичної зброї склав 5,8% від усіх ушкоджень з різної ствольної зброї. При цьому ушкодження верхніх і нижніх кінцівок склало 51,8%, а голови, шиї і тулуба - 48,2%.

 2. Ознаками пострілу упритул з пневматичної гвинтівки Crosman 2100 Classic є відбиток дульного зрізу (штанц-марка) і підшкірна емфізема навколо вхідного ушкодження.

 3. При пострілах кулями типу Skarabey DS й Crosman Premier Super Point у 95,5 %, кульками BBs – 92,9% дослідів рановий канал закінчувався в м'язовому масиві й лише у 4,5 % й 7,1 % відповідно - на границі між м'язовим і підшкірно-жировим шарами. Глибина його поступово зменшувалася від 6,7± 0,3 см (упритул) до 2,5± 0,3 см (10 м) (при пострілах кулями Skarabey DS), від до 7,1± 0,2 см до 3,1± 0,18 (при пострілах кулями Crosman Premier Super Point). При пострілах BBs глибина ранового каналу поступово зменшувалася від 6,4 ± 0,05 см (упритул) до 1,8 ± 0,02см (4 м), а потім при відстані пострілу 10 м поступово збільшувалася, склавши 6,1±0,05 см, що пояснюється нестабільним положенням кулі на цій ділянці її траєкторії.

 4. Об’єм кульового каналу залежить від виду куль й відстані пострілу: при пострілах упритул кулями типу Skarabey DS й Crosman Premier Super Point об’єм Vkk був однаковим й склав 0,89 см3, а Vkk при пострілах кульками BBs був у 1,2 рази більшим й склав 1,1 см3. При пострілах кулями типу Skarabey DS з відстаней від 0,05 м до 0,15 м Vkk збільшувався на 0,03 см3, а потім спостерігалася тенденція до зниження показника Vkk. При пострілах кульками BBs: Vkk зменшувався на всіх відстанях пострілу до 6 м, а потім поступово збільшувався.

 5. Визначено топографію відкладення Cu й Pb у зразках імітаторів одягу й встановлено, що обидва метали виявляються у вигляді інтенсивних дифузних відкладень відповідно пасочкам металізації при пострілах з усіх відстаней; крім того, навколо ділянки пошкодження на відстанях від 1 см до 1 м є аналогічні відкладення частинок свинцю та міді на відстанях від 1 см до 25 см від пилоподібних до крупнокраплинних. Максимальна кількість крапкових відкладень спостерігалося при пострілах з відстані 25 см усіма видами використаних куль.

 6. Доведено, що на всіх видах куль, що були використані в експерименті, знайдені сліди ковзання від нарізів каналу ствола гвинтівки CROSMAN 2100 Classic, що є критерієм для встановлення конкретного виду зброї.

 7. Статистичне порівняння інтегральних показників спектрального складу хімічних елементів у зразках імітаторів одягу дозволило встановити, що при пострілах свинцевими кулями кількість свинцю по центру пошкодження максимальна на відстанях 0,01- 0,03 м, а при пострілах кульками BBs кількість міді по центру пошкодження максимальна на відстані 0,01м. Тобто вміст й інтенсивність флуоресцентного випромінювання є важливою ознакою дистанції пострілу і може бути використано для діагностики відстані ураження.

 8. Алгоритм судово-медичної експертизи при ушкодженнях у випадках пострілу з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC кулями Skarabey DS, Crosman Premier Super Point та кульками з різних дистанцій включає такі етапи: визначення глибини, форми ранового каналу, форми вхідного отвору, вмісту металів контактно – дифузійним методом, визначення спектру інтенсивності флуоресцентного випромінювання металів у зразку рентгенофлуоресцентним аналізом.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 1. При діагностиці пошкоджень з пневматичної зброї слід використовувати морфологічні характеристики: макро- і мікроскопічні, пошкодження одягу, ушкодження на тілі (форма, розміри, дефект тканини).

 2. З метою визначення характеру відкладання металізації ділянці пошкоджень слід використовувати кольорові хімічні реакції, чи контактно- дифузійний метод, виявлення таких металів, як залізо, мідь, свинець та цинк.

 3. Найбільш результативними способами дослідження металізації є рентгенофлуоресцентний метод, емісійна спектрографія та атомно- адсорбційний аналіз.

 4. Для встановлення типу, виду, конкретного екземпляру кулі доцільно виявляти наявність слідів нарізів каналу ствола зброї, а також судово-цитологічні показники наявності біологічних тканин на кулях, якими спричинені ушкодження.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 1. Плетенецька А.О. Стан питання про ушкодження із пневматичної зброї підвищеної потужності у судово-медичному відношенні / А.О. Плетенецька // Український судово-медичний вісник. – 2009 № 23 (1) – С.12-14.

 2. Плетенецька А.О. Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини при пострілах із пневматичної гвинтівки Crosman 2100 CLASSIC різними видами куль / А.О. Плетенецька // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, № 4. – С. 55-57.

 3. Плетенецька А.О. Особливості розташування металів навколо вхідних ушкоджень, що заподіяні при пострілах із пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic різними видами куль / А.О. Плетенецька // Харківська хірургічна школа. – 2011. - №5. - С.26-29.

 4. Плетенецька А.О. Рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз пошкоджень імітаторів одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic з різних відстаней різними видами куль / А.О. Плетенецька // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Том 3, № 3. – С. 169-172.

 5. Плетенецька А.О. Особливості ушкоджень тіла людини обмідненими кульками при пострілах із пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic / А.О. Плетенецька // Експериментальна і клінічна медицина. – 2011. - №3. - С. 149-152

 6. Перспективы судебно-медицинского исследования повреждений тела человека и одежды, причиненных при выстрелах из мощной пневматической винтовки Сrosman 2100 Сlassic. / А.А. Плетенецкая, Н.И. Козаченко // Медицина третього тисячоліття. Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Х., 2007. - С. 20-21.

 7. Структура повреждений из пневматического оружия и их судебно-медицинская оценка (по данным Харьковского ОБСМЭ) / И.Н. Козаченко, А.А. Плетенецкая // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції судових медиків і криміналістів, присвяченої 60-річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів ім.. проф. М.С. Бокаріуса. – Х., - 2008. - C. 106.

 8. Судебно-медицинские аспекты повреждений тела человека и одежды при выстрелах из пневматической винтовки Crosman 2100 Classic / А.А. Плетенецкая // Медицина третього тисячоліття. Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Х., - 2008. - С. 17-18.

 9. Анализ повреждений, причиненных при выстрелах из пневматического оружия, по данным ХОБСМЭ / А.А. Плетенецкая // Медицина третього тисячоліття. Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Х.,- 2009.- С. 16.

 10. Лабораторные методы исследования экспертиментальных повреждений, причиненных при выстрелах из мощной пневматической винтовки Сrosman 2100 Сlassic / А.А. Плетенецкая // Матерiали науково-практичних конференцiй «Актуальнi проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології», присвячена 30-річчю науково-дослідницької лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку.- Вінниця. - 2009.- С. 233-234.

 11. Cудово-медичная оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах із пневматичної зброї за результатами аналізу клінічного матеріалу ХМКЛШНМД ім. проф. О.І.Мещанінова / А.О. Плетенецька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу». – Х.,- 2009.- C. 175.

 12. Судебно-медицинские критерии повреждений пластилина при выстрелах из пневматической винтовки 2100 Classic / А.А. Плетенецкая // Медицина третього тисячоліття. Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Х., -2011. - С. 18-19.

АНОТАЦІЯ
Плетенецька А.О. Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини та одягу, заподіяних при пострілах із потужної пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic (експериментально-морфологічне дослідження).-Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.25 - судова медицина. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. Київ, 2012.

Дисертація присвячена судово-медичній оцінці ушкоджень тіла людини та одягу, заподіяних при пострілах із потужної пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic. Проведено статистичний аналіз тілесних ушкоджень від пострілів з пневматичної зброї за результатами аналізу архівного матеріалу ХОБСМЕ за 2000-2010рр. Визначено морфологічні й цитологічні ознаки кульових ушкоджень біоманекенів та установлено закономірності формування кульового каналу при пострілах із гвинтівки CROSMAN 2100 Classic з різних відстаней зазначеними кулями. Проведено рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз пошкоджень одягу при пострілах з гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней досліджуваними кулями та виявлено сліди металізації на імітаторах одягу контактно – дифузійним методом. Визначено концепцію застосування оптимального комплексу лабораторних досліджень при диференціації ушкоджень тіла людини та тканин одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 CLASSIC з різних відстаней кулями Skarabey DS, PREMIER й BBs. Розроблено алгоритм проведення судово-медичного дослідження для діагностики ушкоджень тіла людини й пошкоджень одягу при пострілах з пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 Classic.

Ключові слова: пневматична зброя, кулі, ушкодження, рановий канал, біоманекен, відстань пострілу.
АННОТАЦИЯ
Плетенецкая А.А. Судебно-медицинская оценка повреждений тела человека и одежды, причиненных при выстрелах из мощной пневматической винтовки CROSMAN 2100 Classic (экспериментально-морфологическое исследование).- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.25 - судебная медицина.- Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика МЗ Украины. Киев, 2012.

Диссертация посвящена судебно-медицинской оценке повреждений тела человека и одежды, причиненных при выстрелах из мощной пневматической винтовки CROSMAN 2100 Classic. По результатам статистического исследования средний показатель частоты повреждений населения Харьковской области за 2000-2010 гг из пневматического оружия составил 5,8% от всех повреждений из разного ствольного оружия. Признаками выстрела в упор из пневматической винтовки Crosman 2100 Classic является отпечаток дульного среза (штанц-марка) и подкожная эмфизема вокруг входного повреждения. Глубина раневого канала постепенно уменьшалась при выстрелах пулями Skarabey DS и CPSP). При выстрелах BBs глубина раневого канала постепенно уменьшалась, а потом постепенно увеличивалась, что объясняется нестабильным положением шарика на этом участке ее траектории. Доказано, что объем пулевого канала зависит от вида пуль и расстояния выстрела. Установлено, что Cu и Pb откладываются в виде интенсивных диффузных отложений соответственно пояскам металлизации при выстрелах со всех расстояний; кроме того, вокруг участка повреждения на расстояниях от 1 см до 1 м есть аналогичные отложения частичек свинца и меди на расстояниях от 1 см до 25 см от пылевидных до крупнокапельных. Максимальное количество точечных отложений наблюдалось при выстрелах из расстояния 25 см всеми видами использованных пуль. Доказано, что на всех видах использованных пуль, найдены следы скольжения от нарезов канала ствола винтовки CROSMAN 2100 Classic, что может быть использованы для установления конкретного вида оружия. При сравнении интегральных показателей спектрального состава химических элементов в образцах одежды установлено, что при выстрелах свинцовыми пулями количество свинца по центру повреждения максимально на расстояниях 0,01- 0,03 м, а при выстрелах кульками BBs количество меди по центру повреждения максимально на расстоянии 0,01м, что является важным признаком дистанции выстрела и может быть использованы для диагностики расстояния поражения.

Ключевые слова: пневматическое оружие, пуля, повреждение, раневой канал, биоманекен, расстояние выстрела.


ANNOTATION
Pletenetskaya A. Forensic medical estimation of damages of the human body and the clothes, caused by shots from the powerful air rifle CROSMAN 2100 Classic (experimentally-morphological research).- Manuscript.

Dissertation is submitted for the academic Degree of Candidate of Medical Sciences on speciality 14.01.25 – forensic medicine. – P.L.Shupic National Medical Academy of Post-graduate Education. Kyiv, 2012.

The dissertation is devoted forensic medical estimation of damages of the human body and the clothes, caused by shots from the powerful air rifle CROSMAN 2100 Classic. The statistical analysis of physical injuries from shots from the pneumatic weapon by results of the analysis of archival material of The KRBFME for 2000-2010 is carried out. Morphological and cytologic signs of bullet damages of biodummies and the laws of formation of the bullet channel, caused by shots from different distances from powerful air rifle CROSMAN 2100 Classic by Skarabey DS, PREMIER and BBs, were established. Rentgeno-fluorescent spectral analysis of damages of clothes, caused by shots from the air rifle CROSMAN 2100 Classic by investigated were done and metallization traces on clothes simulators by method of contact- diffusion were revealed.The concept of application of an optimum complex of laboratory researches of damages of clothes simulators, caused by shots from the air rifle CROSMAN 2100 Classic by bullets Skarabey DS, PREMIER and BBs, is defined.The algorithm of carrying out of medicolegal research is developed for diagnostics of damages of clothes simulators, caused by shots from the air rifle CROSMAN 2100 Classic by bullets Skarabey DS, PREMIER and BBs.

Keywords: the pneumatic weapon, a bullet, damage, wound channel, a biodummy, shot distance.


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
КоАП - Кодекс про адміністративні правопорушення України

КК - Кримінальний кодекс України

ВП - відстань пострілу

ГРК - глибина ранового каналу

ЦНС – центральна нервова система

РФА – рентген флуоресцентний аналіз

Skarabey DS – кулі «Діаболо»

СPSP – кулі Crosman Premier Super Point

BBs – омідненні кульки (ball bullet)

Підписано до друку 05.03.2012 р. Формат 60х901/16 Папір друк.

Гарнітура «Таймс». Умов. друк. арк. 0,9

Наклад 100 прим. Замов № 311.

Оперативна поліграфія ТОВ «Олпрінт»

01021, м. Київ, Узвіз Кловський, 14 ател./факс (044) 254-23-48
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1993
123456789 -> Педагогічна бібліографія
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка