“Створення умов для участі громадян в управлінні державними справами як чинник європейської таСкачати 54.59 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір54.59 Kb.
В.Ю. Стасюк, магістр державного управління,

завідувач сектора контролю апарату Волинської обласної державної адміністрації


Створення умов для участі громадян в управлінні

державними справами як чинник європейської та

євроатлантичної інтеграції України


Волинська обласна державна адміністрація

Визначення проблеми. В Конституції України задекларовано, що громадяни мають право висловлювати свою думку, згоду чи незгоду з рішенням влади, критикувати таке рішення, вимагати його скасування або зміни. Проте і досі населення бере лише номінальну участь у прийнятті важливих політичних рішень.i А тому дуже часто прийняті рішення відстоюють інтереси лише однієї зацікавленої сторони, ущемляючи інтереси іншої, або ж приймаються виключно технічно, коли враховуються тільки інтереси, завдання і можливості уряду чи окремих лобістів, а не інтереси громадян. Запобігання цим явищам можливе за рахунок створення належних умов для активної участі населення в управлінні державними справами. Проблема, яка досліджується в цій статті, це вибір способу забезпечення такої участі.

Обсяг проблеми. Історичне виникнення проблеми пов'язане з початком переходу державного управління України від адміністративно-командних методів до відкритої державної політики на демократичних засадах.

Нині в Україні відсутній інститут активного обговорення актуальних проблем. Алгоритм прийняття закону можна описати так: Кабмін – Верховна Рада – Президент. Населення у цьому алгоритмі фактично відсутнє, воно відіграє роль статиста. А це суперечить принципам громадського суспільства, зокрема принципу зворотного зв’язку між державою та суспільством.ii Невиконання владою своїх функцій очевидне, адже наявні незабезпеченість суспільного блага (демократія, права людини тощо) та асиметричність інформації (непоінформованість більшості громадян про їхні права). Перехід до пропорційної системи виборів, що об’єктивно підвищує суспільно-політичну роль політичних партій, сприятиме активізації участі громадян в управлінні державними справами.iii

Альтернативним механізмом залучення населення до прийняття управлінських рішень (особливо тих, які безпосередньо зачіпають інтереси громадян) є узгодження інтересів різних соціальних груп ще на етапі розробки рішення з використанням різних механізмів зворотного зв’язку, зокрема громадського обговорення або публічних консультацій, а також збору і врахування пропозицій населення щодо проектів управлінських рішень за допомогою видання щомісячного/щотижневого бюлетеню органу державної влади. На жаль, в Україні публічні консультації при прийнятті рішень застосовуються дуже рідко і часто мають формальне забарвлення.

Хоча в Україні за роки незалежності напрацьовано досить розвинену нормативно-правову базу щодо забезпечення участі громадян в управлінні державними справами ситуація кардинально не змінилася: влада не стала достатньо прозорою та відкритою, а участь громадськості у процесі прийняття управлінських рішень лишається мінімальною. Статтею 38 Конституції України передбачено, що “громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Також “громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування”. Стаття 40 Основного Закону визначає, що “усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк”. Згідно статті 55 Конституції “кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб”.iv Крім цього, із зазначених питань Президентом України видано низку указів та доручень, на виконання яких прийнято відповідні урядові постанови, розпорядження та доручення.vКонсультації. Зацікавлені сторони: А) Президент України як гарант Конституції. Б) Верховна Рада України. В) Кабінет Міністрів України. Г) Недержавні організації, які є потужними інтелектуальними центрами і повинні активніше залучатися до процесів формування та ухвалення рішень органами управління.vi Ґ) Громадяни України. Незацікавленими у вирішенні цієї проблеми є кланово-олігархічні групи, які мають потужні лобістські можливості та інтереси відмінні від інтересів більшості громадян України; потенційно, невідкрито - ті політичні сили, які будують свій імідж в опозиції до влади та зацікавлені в принципі "чим гірше - тим краще"; в якості третьої незацікавленої сторони може бути державний бюрократичний апарат (принаймні, окремі його представники). Оцінку впливу кожної з сторін можна проводити за двома критеріями: наявність ресурсів (фінансових, адміністративних, тощо) та рівень залучення до процесу управління.

Моделювання проблеми. Основною ціллю у розв’язанні даної проблеми є створення умов для активної участі громадян в управлінні державними справами. Критеріями досягнення цілі можуть слугувати: а) забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів державної влади; б) підвищення суспільно-політичної активності населення до того рівня, коли більшість дорослого населення буде прямо чи опосередковано брати участь в управлінні державними справами; в) повне виконання чинного законодавства в частині, що стосується прав і свобод громадян.

Альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Для визначення альтернатив беремо форму існування/запровадження моделі Створення умов для участі громадян в управлінні державними справами: 1) Залишити без змін; 2) Запровадити інститут публічних консультацій; 3) Звести до мінімуму консультування з населенням при прийнятті управлінських рішень, забезпечивши при цьому виконання в повному обсязі Конституції та законів України (насамперед в частині, що стосується прав і свобод громадян).

Рекомендації. Для вирішення зазначеної проблеми на підставі аналізу вигід і витрат альтернативних рішень уряду рекомендується обрати альтернативу №2 - запровадження інституту публічних консультацій. Уряд має визнати публічні консультації як обов'язковий невід'ємний етап процесу прийняття та впровадження рішень, проголосити про відкритість своїх установ до співпраці з інститутами громадянського суспільства над проектом рішення. В кожному органі виконавчої влади повинен бути створений або відведений відповідальний підрозділ за публічні консультації та зв'язки з громадськістю. Впровадження цієї альтернативи дасть змогу покращити якість державного управління через запровадження демократичного механізму процесу прийняття рішень та сприятиме підвищенню суспільно-політичної активності населення та його залученню до управління державними справами.

Шляхи впровадження. Впровадження інституту публічних консультацій передбачає здійснення таких заходів: 1) проведення опитувань громадської думки з актуальних питань; 2) проведення широкої просвітницької кампанії за участю НДО; 3) проведення громадських слухань з найважливіших проблем розвитку держави; 4) проведення публічних консультацій з усіма зацікавленими сторонами перед прийняттям управлінських рішень; 5) проведення громадського обговорення реформ, які планує здійснити уряд; 6) залучення НДО до експертизи управлінських рішень; 7) створення контактних груп при органах державної влади із залученням представників “третього сектору”; 8) запровадження Днів відкритих дверей в органах державної влади; 9) створення громадських приймалень при органах державної влади; 10) видання щомісячного/щотижневого бюлетеню органу державної влади, за допомогою якого збиралися і враховувалися пропозиції населення щодо проектів управлінських рішень; 11) функціонування “електронного уряду”. Надання послуг населенню за допомогою новітніх технологій; 12) запровадження системи управління якістю в діяльність усіх органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 13) вивчення досвіду країн-учасниць ЄС та апробація найбільш вдалих і раціональних підходів та механізмів здійснення консультацій з громадськістю у процесі розробки та прийняття управлінських рішень; 14) законодавче забезпечення реформ системи державного управління та місцевого самоврядування з метою запровадження перелічених вище та інших шляхів впровадження публічних консультацій.
Список використаної літератури:


i http://www.ombudsman.kiev.ua/ (веб-сторінка Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

ii http://www.csi.org.ua/?&lim_beg=30&id=132 (проект Концепції взаємодії держави і громадянського суспільства)

iii Бекешкіна І. Партії-для "кратії" чи для "демосу"? // Нова Влада. Збірник аналітичних матеріалів. – К.: Факт, 2003. – 120 с.

iv Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141.

v Зокрема, Указом Президента України від 23 лютого 2000 р. №276/2000 “Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки” Кабінету Міністрів України рекомендовано "практикувати врахування думки громадськості під час прийняття рішень, які торкаються прав громадян, інтересів державного і суспільного життя". Указ Президента України від 30 жовтня 2001 р. N 1022/2001 передбачав заходи щодо забезпечення реалізації прав громадян, принципів демократичного суспільства, відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення виборів 2002 року. Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" забезпечення відкритості формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики держави визначено пріоритетним завданням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Указом Президента України від 31 липня 2004 року №854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації визнано пріоритетними завданнями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Дорученням Президента України від 1 червня 2005 р. № 1-1/445 передбачено започаткування практики винесення планів роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади на розгляд громадськості та врахування суспільної думки при їх реалізації. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 визначені заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади. Крім цього, Міністерством юстиції України розроблено проект Закону України “Про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування”.

vi http://www.europexxi.kiev.ua (веб-сторінка Фонду "Європа XXI", розділ “Проекти”).
15.05.06


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка