Створення умов для розвитку продуктивної освіти та ціннісно орієнтаційної системи виховання кожного школяраСкачати 265.62 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір265.62 Kb.
Система роботи над науково – методичною проблемою школи

Аналіз результатів роботи над попередньою проблемою "Створення умов для розвитку продуктивної освіти та ціннісно - орієнтаційної системи виховання кожного школяра", діагностування та анкетування педагогічних працівників школи показало, що переважна більшість вчителів потребує ґрунтовного вивчення питання впровадження інтерактивних технологій (в теоретичному та практичному аспектах)з метою підвищення ефективності навчально – виховного процесу,зокрема для формування особистості учня та його життєвих компетенцій.

Вирішення цих завдань може забезпечити робота педагогічного колективу над реалізацією нової науково – методичної проблеми:"Забезпечення оптимальних умов для розвитку соціально компетентної особистості учня, його нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання та виховання".
Актуальність проблеми

Випускник нашої школи, який працюватиме у XXI ст., повинен мати такі якості:


 • гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, які постійно зміню­ються, самостійно здобуваючи необхідні знання, уміло застосовуючи їх на практиці;

 • критично мислити, уміти бачити труднощі та знаходити шляхи раціонального їх подолання;

 • грамотно працювати з інформацією (вміти збирати необхідні для дослідження факти, аналізувати їх, формулювати аргументовані висновки і на їх основі виявляти й розв'язувати нові проблеми);

 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати колективно;

 • працювати над розвитком свого інтелекту, культурного рівня.

Умови для розвитку такої успішної особистості має створити шко­ла. І це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, скільки технологій навчання.

Для виконання його потрібно переосмислити основні дидактичні концепції, побудувати нові взаємини між учителем та учнем, викори­стовувати сучасні підходи до змісту і методів навчання.

Виходячи з таких завдань, ми визначили концептуальні положенння організації роботи над проблемою школи: • упровадження принципу органічного взаємозв'язку навчання й розвитку дітей;

 • дотримання особистісно-розвивального підходу в навчанні;

 • створення максимально сприятливих умов для розвитку особисто­сті через поєднання різних видів діяльності учнів та педагогів.

Робота над даною науково-методичною проблемою спрямована насамперед на те, щоб допомогти дитині розвинути в собі здатність до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до самостійного життя.

Очікувані результати від реалізації проблеми:

 • учень спроможний визначити свої життєві пріоритети;

 • опанував сучасні способи пізнавальної діяльності;

 • в учня вироблені вміння правильно оцінювати себе, свої можли­вості і відповідно будувати модель своєї поведінки;

 • певною мірою сформовані життєві компетенції.

Розуміючи зміст особистісно зорієнтованого навчально-виховного про­цесу як такого, що допомагає дитині виробити навички самоконтролю, са­мооцінки, самореалізації, самовираження, саморозвитку тощо, педагогічний колектив ставить перед собою мету знайти педагогічні засоби, опанувати їх та перетворити на педагогічну систему, яка була б суголосною з ін­дивідуальними особливостями дитини та сучасними погребами суспільства.

Проблему розв'язуємо поступово, у кілька етапів протягом 5років через комплекс взаємодійних модулів (змістово-пошуковий, перетво­рювальний, контрольно-рефлексивний) (додаток 1). Форми роботи конкретизуються в річних планах (додатки 2—10).


Додатки

Додаток 1

Етапи реалізації науково-методичної проблеми :

"Забезпечення оптимальних умов для розвитку соціально компетентної особистості учня, його нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання та виховання".

2011-2016р.р.
Іетап. Концептуально-організаційний (2011/12 н. р.)

Мета: виявлення стратегічних завдань розвитку школи й тенденції розвитку педагогічного процесу.

Завдання: діагностування та анкетування вчителів із метою вияв­лення труднощів і шляхів реалізації проблеми; розробка комплексно-цільової програми «Формування успішної особистості».

Очікувані результати: позитивне ставлення педколективу до змін в організації навчально-виховного процесу; планування роботи закладу на основі комплексно-цільової програми.
II етап. Уходження в проблему (2012/13 н. р.)

Мета: колективне опанування системних підходів, напрямів реалі­зації проблеми, технологій.

Завдання: теоретичне вивчення стану проблемного питання в те­оретичному та практичному аспектах; розробка комплексно-цільової програми «Управління особистісним зростанням учителя».

Очікувані результати: готовність до організації інноваційної діяльності педагогів.
ІІІ етап. Реалізація проблеми (2013/14 н.р.)

Мета: створення ефективного механізму реалізації комплексно-цільових програм; упровадження в навчально-виховний процес інтерактивних технологій, педагогіки співпраці.

Завдання: вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження інтерактивних технологій, розробка та апро­бація інтерактивних методів; аналіз проміжних результатів; розробка комплексно-цільової програми «Творчий учитель».

Очікувані результати: практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду; підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів.
IV етап. Набуття досвіду (2014/15 н. р.)

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці; рефлексія особистої діяльності.

Завдання: розробка, апробація та впровадження комплексу мето­дичного забезпечення в навчально-виховний процес; діагностування, аналіз проміжних результатів.

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів; використання набутого досвіду.
V етап. Узагальнення результатів (2015/16 н. р.)

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми; проектування виходу на нову науково-методичну проблему.

Завдання: комплексний аналіз результатів дослідження; оформлення та впровадження результатів дослідження.

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів; підвищення якості освітнього процесу.
Додаток 2

План роботи педагогічного колективу з реалізації проблеми

1-й рік. Концептуально-організаційний етап

 1. Провести анкетування вчителів із метою виявити їхнє бачення пріоритетних проблем навчально-виховного процесу.

Адміністрація, методична рада.

 1. Провести моніторинг вибору вчителів, обґрунтувати колегіальність вибору, визначити рівень методичної компетентності й професійної кваліфікації вчителів щодо науково-методичної проблеми.

Адміністрація, методична рада.

 1. Провести анкетування вчителів щодо складання плану заходів
  із реалізації науково-методичної проблеми.

Психолог, адміністрація.

 1. Створити творчу групу з числа найбільш компетентних із даної
  проблеми вчителів.

Голова методичної ради, заступник директора з НМР.

 1. Організувати вивчення різноманітних інформаційних джерел,
  методичної та дидактичної літератури з метою визначення науково-
  практичного обґрунтування шляхів реалізації вибраної проблеми.
  Створити картотеку наукової та методичної літератури з проблеми.

Бібліотекар, творча група.

 1. Провести науково-теоретичну конференцію з метою розкриття
  змісту і реалій даної проблеми та знаходження шляхів її розв'язання.

Методична рада, творча група.

 1. Спланувати систему заходів, спрямованих на вирішення завдань,
  які логічно випливають із проблеми.

Методична рада, творча група.

 1. Розподілити обов'язки між членами педагогічного колективу,
  забезпечити послідовність виконання накреслених завдань.

Адміністрація школи.
2-й рік. Уходження в проблему

 1. Індивідуальний тематичний контроль шляхом відвідування уроків з метою визначення компетентності вчителів щодо реалізації проблеми.

Адміністрація, методична рада.

 1. Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з метою
  визначення рівня практичного розв'язання проблеми вчителями школи.

Адміністрація, методична рада.

 1. Взаємовідвідування уроків із метою запозичення кращого досвіду
  вирішення проблеми.

Учителі-предметники.

 1. Обговорення шляхів розв'язання проблеми на засіданні методичної ради. Аналіз відвіданих уроків. Самоаналіз уроків.

Методична рада.

 1. Провести показові уроки (майстер-класи) з наступним обговоренням.

Творча група.

 1. Провести огляд-конкурс на кращу модель реалізації проблеми.

Методична рада.

 1. Провести круглий стіл з обговорення шляхів реалізації проблеми.

Методична рада.

 1. Підготувати й провести засідання педагогічної ради з питань
  підвищення ефективності і якості уроку через реалізацію проблеми.

Адміністрація, методична рада.

 1. Розпочати роботу психолого-педагогічного семінару «Психологічна підтримка сучасного уроку».

Психолог.


 1. Оформити довідково-інформаційний куточок з проблеми.

Методична рада.

 1. Створити тематичні папки «На допомогу вчителю» з питань, які
  стосуються проблеми.

Методична рада.
3-й рік. Реалізація проблеми

 1. Провести засідання методичної ради з обговорення відкритих
  уроків. Вивчити кращий педагогічний досвід.

Методична рада.

 1. Передбачити взаємовідвідування уроків та організувати методичні
  дебати.

Творча група, методична рада.

 1. Оформити в банк методичних ідей розробки уроків із проблеми.

Учителі-предметники.

 1. Провести підготовчу роботу зі складання комплексно-цільової програми «Творчий учитель».

Адміністрація.

 1. Організувати роботу «швидкої методичної допомоги».

Методична рада.

 1. Організувати випуск інформаційного бюлетеня «Методичний вісник» із питань реалізації проблеми.

Методична рада.

 1. Випустити методичний збірник робочих матеріалів із питань реалізації проблеми.

Творча група.

 1. Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми.

Психолог.

 1. Провести анкетування серед школярів «Урок очима учнів».

Творча група.

4-й рік. Набуття досвіду

 1. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті реалізації проблеми.

Постійно.

 1. Ознайомлення з досвідом роботи педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами.

Постійно.

 1. Продовження роботи психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми.

Протягом року; психолог.


 1. Проведення інструктивно-методичних нарад, дискусій, лекцій для вчителів, які реалізують окремі аспекти проблеми.

Відповідно до плану.

 1. Удосконалення, належне спрямування всіх форм внутрішньошкільної
  методичної роботи, активізація роботи шкільних методичних об'єднань.

Відповідно до планів; керівники методичних формувань.

 1. Організація проблемних, творчих груп за результатами роботи над
  проблемою, оформлення результатів дослідження у вигляді методичних
  порад, методичних бюлетенів, інших матеріалів.

Протягом року.

 1. Дослідження ефективності уроків у процесі реалізації проблеми.

Протягом року.

 1. Удосконалення змісту і методів методичної роботи щодо реалізації
  проблеми.

Протягом року.

 1. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Протягом року.
5-рік, Узагальнення результатів

 1. Проведення підсумкової методичної конференції з проблеми.

Адміністрація, методична рада.

 1. Вивчення та узагальнення досвіду вчителів школи з даної проблеми.

Методична рада.

 1. Використання набутого досвіду вчителями школи.

Учителі-предметники.

 1. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

Методична рада, творча група.

Примітка. Кожна форма методичної роботи спланована окремо за роками і щорічно коректується та вдосконалюється.
Робота над єдиною науково-методичною проблемою є поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в ме­тодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Вона стимулює вчителя до професійного зростання, досягнення нових педагогічних цілей; розвиває вміння педагогів працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів навчання й вихо­вання; повніше реалізує гуманітарну та культурологічну функції освіти. Таким чином, через реалізацію науково-методичної проблеми вирішується головне завдання методичної служби: підвищення професійної майстерності вчителів. Роль сучасного вчителя — розвинути творчий потенціал дитини. Учитель сьогодні — партнер, старший товариш. Його завдання — знайти й упровадити на уроці такі методи, які забезпечать процес пізнання в пошуку. Стилем такого викладання повинен бути, безперечно, діалог, а не монолог. Саме таким вимогам відповідає навчально-методична проблема нашого педколективу, реалізуючи яку, створюються умови для становлення творчого педагогічного колективу однодумців із позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до рефлексивної взаємодії й інноваційного пошуку. На всіх етапах реалізації науково-методичної проблеми в основі діяльності педколективу — використання інтерактивних технологій як необхідної передумови творчого зростання кожного вчителя й розвитку особистості дитини. Навчально-виховний процес на уроках проходить у співпраці вчителя и учня, яка активізує процес навчання, створює умови для їхньої активної діяльності.
Додаток З

Тематика засідань педагогічної ради
1-й рік

Вплив моделей навчання на розвиток соціально компетентної особистості

02.11.2011

2-й рік

Підвищення наукової компетентності та професіоналізму вчителя – важлива умова розвитку учнівської особистості.3-й рік

Готовність до впровадження Державних стандартів повної загальної середньої освіти.4-й рік

Інноваційна діяльність навчального закладу як важлива складова забезпечення умов для розвитку соціально компетентної особистості.5-й рік

Самореалізація особистості вчителя та учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.


Додаток 4

Науково-методичні конференції

1-й рік

Особистість учня та вчителя як діалогічна цілісність в особистісно зорієнтованому освітньому процесі.(круглий стіл)2-й рік

Педагогічна співпраця — це творче самоуправління дорослих і дітей.

(круглий стіл)

3-й рік

«Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчи­тися» (В. Сухомлинський).4-й рік

Взаємодія вчителя та учнів у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.5-й рік

Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант — стрижні педагогічного зростання. Підсумки роботи з реалі­зації проблеми.Додаток 5

Проблемні питання психолого-педагогічного семінару "Психологічна підтримка навчально – виховного процесу"

1-й рік

Психологічний мінімум — кожному вчителеві.2-й рік

Загальні психологічні закономірності функціонування й розвитку особистості.3-й рік

Діагностика міжособистісних стосунків.4-й рік

Створення соціально-психологічних умов особистісного само­розвитку школярів.5-й рік

Психологічне дослідження «Урок і вчитель очима учнів та їхніх батьків».


Додаток б

Проблемні питання творчих груп

1-й рік

Створення в школі соціально-психологічних передумов розвитку успішної особистості школяра.2-й рік

Упровадження результатів самоосвіти у власну практику. Майстер-класи.3-й рік

Творча діяльність учителя та учня на уроці. Майстер-класи.4-й рік

Мистецтво спілкування вчителя та учня. Майстер-класи.5-й рік

Сучасний урок — нестандартний урок. Майстер-класи.


Додаток 7

Методичні об'єднання

Тематика проблем

1-й рік

Розробка рекомендацій щодо практичної реалізації науково-мето­дичної проблеми.2-й рік

Створення моделі реалізації проблеми на уроках певного предмета.3-й рік

Відстеження результативності роботи за сучасними методами навчання.


4-й рік

Розробка комплексів методичного забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.5-й рік

Вироблення рекомендацій щодо вивчення й упровадження пере­дового педагогічного досвіду вчителів школи за результатами роботи над проблемою.


Додаток 8
Засідання методичної ради

Тематика узагальнювальних засідань

1-й рік

Діагностика педагогічної взаємодії.2-й рік

Шляхи реалізації науково-методичної проблеми.3-й рік

Про результативність самоосвітньої роботи вчителів та її поліп­шення.4-й рік

Стан педагогічної взаємодії, причини такого стану.5-й рік

Моніторингові процедури з підвищення якості професійної май­стерності вчителя.
Додаток 9
Семінари-практикуми

Тематика проблем

1-й рік

Критерії педагогічної взаємодії.2-й рік

Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів у сучасних умовах.3-й рік

Розвиток в учнів основних компетентностей.4-й рік

Використання діалогу як домінантної форми культурного спілку­вання.5-й рік

Моделювання сучасного уроку.Додаток 10

Упровадження сучасних методів навчання
1-й рік

Діалогічне спілкування.2-й рік

Ігрові тренінги.


3-й рік

Проектна робота. Захист творчих проектів.4-й рік

Моделювання, ситуаційні та проблемні завдання.5-й рік

Дискусії, дебати.
Література

 1. Бачинська Є. Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами // Підручник для директора. — 2003. — № 7—8.

 2. Все про педраду / Упоряд. М. Голубенко. — К.: Шк. світ, 2007.

 3. Жерносек І. П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. — К., 2000.

 4. Інновації в системі методичної роботи // Завуч. — 2007. — № 10.

 5. Методична робота в школі / Упоряд. М. Голубенко. — К.: Шк. світ, 2007.

 6. Методичні пошуки інноваційної педагогіки вчителів // Завуч. — 2006. — № 17.

 7. Островерхова Н. Технології контрольно-аналітичної діяльності завуча. — К.: Шк. світ, 2007.

 8. Планування методичної роботи / Упоряд. М. Голубенко. — К.: Шк. світ, 2008.

 9. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5-ти т. — К.: Рад. школа, 1977. — Т. 4.

 10. Тевлін Б. Довідник завуча: штурманам шкільного корабля. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2004.

 11. Тевлін Т. Професійна підготовка вчителів. — X.: Основа, 2006.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка