Спостерiгається випадiння зору обох правих половин сiткiвок. Де найiмовiрнiше може бути локалiзоване пошкодження?Сторінка1/3
Дата конвертації09.06.2020
Розмір86.1 Kb.
  1   2   3
Спостерiгається випадiння зору обох правих половин сiткiвок. Де найiмовiрнiше може бути локалiзоване пошкодження?

+У кiрковому кiнцi зорового аналiзатора справа

-У кiрковому кiнцi зорового аналiзатора злiва

-У дiлянцi зорового перехрестя

-У зоровому нервi

?

При пошкодженнi якого вiддiлу зорового провiдного шляху виявиться вiдсутнiсть медіальних полiв зору?+Зорового перехрестя (медiальної частини)

-Лiвого зорового тракту

-Правого зорового тракту

-Правого зорового нерву

-Лiвого зорового нерву

?

Збiжна косоокiсть. Якi м'язи очного яблука ураженi?+Латеральнi прямi

-Нижнi косi

-Верхнi прямi

-Нижнi прямi

-Медiальнi прямi

?

Спостерiгається рiзний дiаметр зiниць (анiзокорiя). Дiяльнiсть якого м'яза блокована?+M. sphincter pupillae

-М. rectus superior

-М. rectus inferior

-М. ciliaris

-М. rectus lateralis

?

Через якi утворення порушується вiдтiк рiдини з передньої камери ока в кровоносну систему?+Щiлиноподiбнi простори iрідокорнеального кута

-Зiниці


-Перiхороїдальний простiр

-Субхороїдальний простiр

-Мiж волокнами райдужної оболонки

?

Погiршення зору на близькiй вiдстанi. Волокна якого м'яза почали працювати гiрше?+Меридiональнi волокна вiйкового м'яза

-М`яз-звужувач зiницi

-Радiальнi волокна райдужної оболонки

-Циркулярнi волокна райдужної оболонки

-Скелетнi м'язи ока

?

Розпливчастiсть букв при читаннi на близькiй вiдстанi. Ураження якого м'яза ока має мiсце в цьому випадку?+М'яза, що звужує зiницю

-М'яза, що розширює зiницю

-Верхнього косого м'яза

-Нижнього косого м'яза

-Очноямкового м'яза

?

Виявлено випадіння зору в медiальнiй половинi обох очей. Яка дiлянка зорового шляху уражена?+Медiальна частина перехрестя зорового нерва

-Сiтчаста оболонка

-Зоровий нерв

-Зоровий тракт

-Подушка зорового горба

?

3 пошкодженням яких структур очного яблука пов'язано порушення вiдтоку рiдини з передньої камери?+Венозного синуса

-Судинної оболонки

-Заднього епiтелiю рогiвки

-Цилiарного тiла

-Вiйкового м'яза

?

Вiдхилення очного яблука досередини, неможливiсть вiдвести його назовнi. Який м'яз уражений?+Латеральний прямий

-Верхнiй прямий

-Медiальний прямий

-Нижнiй косий

?

Коли починає працювати сльозова залоза у дiтей?+З 3 тижня життя

-Вiдразу пiсля народження

-З 2 мiсяця життя

-З 6 мiсяця життя

-З 8 тижня життя

?

Порушення акомодацiї, зiниця розширена, не реагує на свiтло. Функцiя яких м'язiв порушена?+M. sphinter pupillae, m. ciliaris

-М. obliquus superior, m. ciliaris

-M. dilatator pupillae

-M. rectus lateralis, m. sphinter pupillae

-M. sphincter et dilatator pupillae

?

Патологiя зв'язки, яка фiксується до капсули кришталика. Яка це зв'язка?+Zonula ciliaris

-Lig. lentis

-Lig. capsularis

-Lig. pectinatum iridis

-Corpus vitreum

?

Дiагноз - колобома (щiлина). В якiй з оболонок очного яблука вона може статися (у нормi вiдсутня)?+Райдужці

-Вiйковому тiлі

-Рогiвці

-Сiткiвці

-Склері

?

Дiагноз: катаракта. В якiй зi структур очного яблука може виникати така патологiя?+Lens

-Corpus ciliaris

-Corpus vitreum

-Iris


-Cornea

?

Ураження рецепторiв, що вiдповiдають за можливість розрiзняти кольори. Що це за рецептори?+Колбочки

-Палички


-Бiполярнi

-Мультиполярнi

-Ганглiознi

?

Пiдвишення внутрiшньоочного тиску. Порушення вiдтоку якої рiдини спровокувало такий стан?+Водянистої вологи

-Перилiмфи

-Ендолiмфи

-Лiмфи


-Сльози

?

Пiсля вживання крапель атропiну виникло стiйке розширення зiницi. Який м'яз не працює?+Звужувач зiниці

-Розширювач зiницi

-Вiйковий

-Усi прямi м'язи

-Усi косi м'язи

?

Ослаблення властивостi акомодацiї кришталика i гладких м'язiв судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза ослабiв?+М. ciliaris

-М. dilatator pupillae

-М. sphincter pupillae

-М. obliquus bulbi superiores

-M. obliquus bulbi inferiores

?

Якi ядра стовбура мозку вiдповiдальнi за спiвдружню реакцiю зiниць на свiтло?+Додаткове ядро окорухового нерва

-Подвiйне ядро

-Ядра верхнiх горбкiв чотиригорбкової пластинки

-Ядра латеральних колiнчастих тiл

-Рухове ядро трiйчастого нерва

?

Яка iз анатомiчних структур не бере участі у проведеннi механiчних коливань до кортiєва органа?+Tuba auditiva

-Ossicula auditus

-Scala vestibulі

-Membrana tympani

-Scala tympani

?

Порушення рiвноваги пiсля травми голови. Порушення функцiї якої структури внутрiшнього вуха найiмовiрнiше було?+Organum vestibulаre

-Labyrinthus osseus

-Membrana tympani

-Organum spirale

-Canalis longitudinalis modioli

?

Через який отвiр у глотцi iнфекцiя потрапила в барабанну порожнину?+Глотковий отвiр слухової труби

-Барабанний отвiр слухової труби

-Хоани

-Зiв


-Вхiд в гортань

?

Вкажiть найбiльш вирогiдне джерело поширення гнiйно-запального процесу в комiрки соскоподiбного вiдростка:+Через задню стінку барабанної порожнини

-3 груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза

-3 губчастої речовини потиличної кiстки

-3 пiдшкiрної клiтковини

-3 середньої черепної ямки

?

Пiсля грипу з'явилися скарги на бiль у вусi. Яким чином iнфекцiя потрапила в середнє вухо?+Через слухову трубу

-Через foramen jugularе

-Через canalis caroticus

-Через foramen mastoideum

-Через canalis nasolacrimalis

?

Пiсля отиту з'явилися симптоми менiнгiту. Яким чином могла поширитися iнфекцiя?+Через водопровiд присiнка

-Через вiкно завитки

-Через барабанний каналець

-Через вiкно присiнка

-Через каналець завитки

?

Зруйновано верхню стiнку барабанної порожнини. В яку черепну ямку поширився гнiй з барабанної порожнини?+У середню черепну ямку

-У задню черепну ямку

-У передню черепну ямку

-В очну ямку

-У крилопiднебiнну ямку

?

Через яку стiнку барабанної порожнини iнфекцiя може проникнути в порожнину черепа?+Верхню

-Нижню


-Латеральну

-Медiальну

-Задню

?

Ангiна ускладнилася отитом. Якi анатомiчнi передумови iснують для цього?+Євстахiєва труба

-Фаллопiєва труба

-Лiмфоепiтелiальне кiльце Пирогова

-Пороки розвитку глотки

-Наявнiсть грушоподібного заглиблення

?

Мастоїдит. Далi виникла загроза гнiйного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?+Сигмоподiбної

-Нижньої кам'янистої

-Верхньої сагiтальної

-Поперечної

-Прямої

?

Запалення носоглотки. Через який канал скроневої кiстки iнфекцiя потрапила в барабанну порожнину?+М'язовотрубний канал

-Сонний канал

-Каналець барабанної струни

-Барабанний каналець

-Сонно-барабаннi канальці

?

Позитивний симптом Вебера свiдчить про ураження:+Слухових кiсточок i барабанної перетинки

-Завитки


-III пари черепномозкових нервiв

-Пiдкоркових центрiв слуху

-Коркової слухової дiлянки

?

Пухлина в дiлянцi верхнього носового ходу. Порушення яких функцiй можна чекати?+Порушення нюху

-Порушення смаку

-Порушення дихання

-Порушення ковтання

-Порушення слиновидiлення

?

Пiсля травми скроневої дiлянки погiршав нюх. Порушення функцiї якого утворення спостерiгається?+Uncus

-Tractus olfactorius

-Fila olfactoria

-Trigonum olfactorium

-Bulbus olfactorius

?

Хронiчний ринiт. Спостерiгається розлад нюху. Якi нервовi структури ураженi?+Рецептори нюхового нерва

-Нюховий тракт

-Нюхова цибулина

-Поясна звивина

-Гачок

?

Розрив нюхових волокон, що виходять з порожнини носа. Крiзь яку кiстку проходять цi волокна?+Решiтчасту

-Клиноподiбну

-Верхню щелепу

-Нижню носову раковину

-Носову

?

В якому шарi шкiри розташовуються волосянi цибулини?+У сiтчастому шарi шкiри

-У сосочковому шарi шкiри

-У товщi епiдермiсу

-У пiдшкiрнiй клiтковинi

-Мiж епiдермiсом i дермою

?

В якому шарi шкiри розташовуються потовi залози?+у сiтчастому шарi дерми

-На межi епiдермiсу та дерми

-У сосочковому шарi дерми

-В епiдермiсi

-У пiдшкiрнiй клiтковинi

?

Яка середня площа шкiрних покривiв людини?+1,5-2,0 м2

-2,5-3,0 м2

-2,3-2,5 м2

-1,0-1,2 м2

-1,2-1,4 м2

?

При дослiдженнi зразкiв шкiри було виявлено найбiльшу кiлькiсть потових залоз. Якiй дiлянцi шкiри належав поданий матерiал?+Шкiрi долонь

-Шкiрi живота

-Шкiрi спини

-Шкiрi грудей

-Шкiрi лiктя

?

В зразках шкiри не було виявлено сальних залоз. Яким дiлянкам тiла людини належала шкiра?+Пiдошвi стоп

-Перехiднiй дiлянцi губ

-Головцi статевого члена

-Шкiрi молочних залоз

-Шкiрi мошонки

?

Дiагноз -гiнекомастiя. Про який вид аномалiї розвитку похiдних шкiри йдеться?+Розвиток додаткових молочних залоз

-Розвиток молочної залози за жiночим типом

-Вiдсутнiсть волосяного покриву

-Зменшення кiлькостi потових залоз

-Формування помилкових статевих губ

?

З особливостями будови яких анатомiчних структур пов'язанi радiальнi розрiзи при операцiї на молочнiй залозi?+Верхiвки часточок сходяться до соска

-Основи часточок зверненi до соска

-Часточки залози розташованi поперечно

-Часточки залози розташованi вертикально

?

Позитивний френiкус-симптом. До якого м'яза притискують дiафрагмальний нерв для перевiрки цього симптому?+Переднього драбинчастого м'яза

-Середнього драбинчастого м'яза

-Пiдключичного м'яза

-Заднього драбинчастого м'яза

-Груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза

?

Порушилися руховi екскурсiї правого куполу дiафрагми. Який з нервiв достовiрно постраждав?+N. phrenicus dexter

-N. vagus

-N. aсcessorius

-R. dorsales nervi spinalis

-N. intercostales

?

Пiдвищена больова чутливiсть шкiри вушної раковини i зовнiшнього слухового проходу. Подразнення якого нерва дає таку клiнiчну картину?+N. auricularis magnus

-N. vagus

-N. transversus colli

-N. occipitalis minor

-N. supraclaviculares

?

Знижена чутливiсть шкiри передньобiчної поверхнi шиї праворуч. Який нерв постраждав?+N. transversus colli

-N. vagus

-N. phrenicus

-N. accessorius

-N. trigeminus

?

Гiперестезiя шкiри медiальної поверхнi плеча. З патологiєю якого нерва це пов'язано?+Медiального шкiрного нерва плеча

-Серединного

-Лiктьового

-Променевого

-Пахвового

?

Втрата чутливостi V i половини IV пальцiв на долоннiй поверхнi, а на тильнiй поверхнi - половини III, IV i V. Пошкодження якого нерва можна припустити?+Лiктьового нерва

-Променевого нерва

-Мiжкiсткового нерва

-Пахвового нерва

-Серединного нерва

?

Рiзана рана лiвої пахвової дiлянки, неможливiсть пронувати кисть. Який нерв пошкоджений?+N. medianus

-N. ulnaris

-N. radialis

-N. cutaneus brachii medialis

-N. cutaneus antebrachii medialis

?

Пошкодження заднього пучка плечового сплетення. Функцiя якої групи м'язiв буде порушена?+М'язів задньої групи передплiччя

-Передньої групи м'язiв передплiччя

-М'язів пiдвищення великого пальця кистi

-М'язів пiдвищення мiзинця кистi

-Передньої групи м'язiв плеча

?

Пальцi правої кистi не розгинаються. Який нерв пошкоджено?+Променевий

-Лiктьовий

-Серединний

-М'язово-шкiрний

-Пахвовий

?

Порушення функцiї м'язiв-згиначiв передньої групи передплiччя з латерального боку. Який нерв пошкоджено?+N. medianus

-N. ulnaris

-N. radialis

-N. musculucutaneus

-N. cutaneus antebrachii lateralis

?

Втрата чутливостi 5-го i 4-го пальцiв кисті. Який нерв пошкоджено?+Лiктьовий

-Променевий

-Серединний

-Медiальний шкiрний нерв передплiччя

-М'язово-шкiрний

?

Порушено пронацiю, послаблене долонне згинання кистi. Який нерв уражено?+Серединний нерв

-Променевий нерв

-Лiктьовий нерв

-М'язово-шкiрний нерв

-Медiальний шкiрний нерв передплiччя

?

Порушення чутливостi шкiри в медiальнiй частинi тильної i долонної поверхонь кистi. Який нерв пошкоджено?+N. ulnaris

-N. radialis

-N. medianus

-N. musculocutaneus

-N. cutaneus antebrachii medialis

?

Вiдчуття поколювання шкiри медiальної поверхнi передплiччя. Який нерв знаходиться в зонi пошкодження?+N. cutaneus antebrachii medialis

-N. radialis

-N. musculocutaneus

-N. dorsalis scapulaе

-N. subscapularis

?

Хворий втратив здатнiсть згинати передплiччя в лiктьовому суглобi i порушилася шкiрна чутливiсть передньобiчної поверхнi передплiччя. Який нерв був пошкоджений?+N. musculocutaneus

-N. ulnaris

-N. radialis

-N. medianus

-N. axillaris

?

Втрата чутливостi заднiх дiлянок шкiри плеча i передплiччя. Вiд якого з нервiв вiдходять гiлки, якi iннервують цi дiлянки?+N. radialis

-N. ulnaris

-N. medianus

-N. axillaris

-N. musculocutaneus

?

Пошкодженна судина, яка проходить поряд з n. аxillaris через foramen quadrilaterum. Яка це судина?+A. circumflexa humeri posterior

-A. brachialis

-A. circumflexa humeri anterior

-A. profunda brachii

-A. circumflexa scapulae

?

Неможливiсть розгинання в лiктьовому i променево-зап'ястковому суглобах. Запалення якого нерва спостерiгається?+Променевого

-Серединного

-Лiктьового

-М'язово-шкiрного

-Пахвового

?

У хворого "мавп'яча кисть". Який нерв уражений?+Серединний

-М'язово-шкiрний

-Променевий

-Пахвовий

-Лiктьовий

?

Обмежено згинання лiктьового суглоба, знижено тонус двоголового м'яза плеча. Функцiя якого нерва порушена?+М'язово-шкiрного

-Лiктьового

-Пахвового

-Променевого

-Серединного

?

Знижена чутливiсть шкiри над пахвинною зв'язкою. Гiлки якого нерва були пошкодженi?+N. iliohypogastricus

-N. ilioinguinalis

-N. genitofemoralis

-N. femoralis

-N. cutaneus femoris lateralis

?

Болi в дiлянцi передньої поверхнi стегна, атрофiя чотириголового м'яза. Який нерв уражений?+Стегновий

-Затульний

-Сiдничий

-Великогомiлковий

-Малогомiлковий

?

Порушення чутливостi в дiлянцi нижнiх двох третин передньозовнiшньої поверхнi стегна (хвороба Рота) пояснюється ураженням:+Латерального шкiрного нерва стегна

-Статево-стегнового нерва

-Стегнового нерва

-Сiдничого нерва

-Великогомiлкового нерва

?

Порушення чутливостi передньомедiальної поверхнi гомiлки. Який нерв уражений?+Пiдшкiрний

-Затульний

-Сiдничий

-Латеральний шкiрний нерв стегна

-Малогомiлковий

?

Розлад чутливостi на переднiй поверхнi стегна i медiальнiй поверхнi гомiлки. Пошкодження якого нерва можна припустити?+Стегнового

-Затульного

-Сiдничого

-Верхнього сiдничного

-Нижнього сiдничного

?

У хворого неврит стегнового нерва. Який рух буде неможливо здiйснити?+Розгинання в колiнному суглобi

-Пiдошвове згинання стопи

-Згинання в колiнному суглобi

-Тильне згинання стопи

-Пронацiя стопи

?

Порушене згинання стегна та розгинання гомiлки у колiнному суглобi. Функцiя якого м'яза при цьому порушена?+Чотириголового м'яза стегна

-Пiвсухожилкового м'яза

-Триголового м'яза гомілки

-Пiвперетинчастого м'яза

-Двоголового м'яза стегна

?

Неможливiсть приведення нижньої кiнцiвки до серединної лiнiї. Який нерв травмовано?+N. obturatorius

-N. ischiadicus

-N. femoralis

-N. genitofemoralis

-N. ilioinguinalis

?

Неможливiсть активного розгинання стопи. Який нерв пошкоджено?+N. peroneus profundus

-N. peroneus superficialis

-N. peroneus communis

-N. peroneus longus

-N. peroneus brevis

?

Порушення чутливостi на заднiй поверхнi гомiлки. З пошкодженням якого нерва це пов'язано?+Сiдничого нерва

-Заднього шкiрного нерва стегна

-Стегнового нерва

-Затульного нерва

-Нижнього сiдничного нерва

?

Неможливiсть пiдошвового згинання стопи i пальцiв, кiгтеподiбне положення пальцiв указують на ураження:+Великогомiлкового нерва

-Загального малогомiлкового нерва

-Стегнового нерва

-Затульного нерва

-Сiдничного нерва

?

Виявлено порушення чутливостi на латеральнiй поверхнi гомiлки i стопи, неможливість розгинання стопи. Який нерв пошкоджений?+N. peroneus communis

-N. tibialis

-N. cutaneus surae lateralis

-N. peroneus superficialis

-N. peroneus profundus

?

Втрата чутливостi шкiри задньої дiлянки гомiлки середньої та нижньої її третини. Ураження якого нерва дiагностував лiкар?+Литкового нерва

-Задної шкiрної гiлки крижового сплетення

-Пiдшкiрного нерва

-Гiлки затульного нерва

-Великогомiлкового нерва

?

Хворий втратив здатнiсть утримувати стопу в пронованому положеннi. Який нерв пошкоджено?+Поверхневий малогомiлковий

-Глибокий малогомiлковий

-Великогомiлковий

-Сiдничий

-Загальний малогомiлковий

?

Який нерв супроводжує велику пiдшкiрну вену?+Пiдшкiрний

-Медiальний шкiрний нерв литки

-Поверхневий малогомiлковий

-Бiчний шкiрний нерв литки

-Великогомiлковий

?

Вiдсутнiсть чутливостi в задньолатеральнiй i задньомедiальнiй дiлянках гомiлки. Вкажiть мiсце пошкодження нервових стовбурiв:+Пiдколiнна ямка

-Пiд наколiнком

-Над надп'ятково-гомiлковим суглобом

-Середня третина гомiлки спереду

-Нижня третина гомiлки ззаду

?

Неврит великогомiлкового нерва. Яка з перерахованих функцiй порушена?+Пiдошвове згинання стопи

-Тильне згинання стопи

-Розгинання в колiнному суглобi

-Згинання в колiнному суглобi

-Розгинання пальцiв стопи

?

Неврит загального малогомiлкового нерва. Яка з перерахованих функцiй буде порушена?+Тильне згинання стопи

-Пiдошвове згинання стопи

-Розгинання в колiнному суглобi

-Згинання в колiнному суглобi

-Згинання пальцiв

?

Навколо анального отвору i зовнiшнього сфiнктера прямої кишки спостерiгаються больовi вiдчуття. Який нерв пошкоджений?+N. pudendus

-N. ischiadicus

-N. femoralis

-N. tibialis

-N. obturatorius

?

Зниження колiнного рефлексу. Якi сегменти спинного мозку при цьому пошкодженi?+III-IV поперековi

-I-II крижовi

-VII-VIІІ груднi

-V-VI шийнi

-IХ-Х груднi

?

Порушена функцiя розгинання в кульшовому суглобi. Який нерв уражений?+Верхнiй сiдничний

-Затульний

-Сiдничий

-Статевий

-Стегновий

?

Втрата зорового сторожового рефлексу. Якi ядра стовбурової частини мозку пошкоджено?+Ядра верхнiх горбикiв пластинки покрiвлi

-Ядра окорухового нерва

-Ядра нижнiх горбикiв пластинки покрiвлi

-Ядра блокового нерва

?

Опущення верхньої повiки (птоз) i ознаки косоокостi. Дисфункцiю якого ядра припустив лiкар?+Рухового ядра окорухового нерва

-Рухового ядра трiйчастого нерва

-Пiдкiркових зорових ядер

-Рухового ядра лицевого нерва

-Кiркового центра зору

?

Опущення повiки, неможливiсть повернути око вгору i всередину. Який нерв пошкоджено?+Окоруховий

-Вiдвiдний

-Блоковий

-Зоровий


-Трiйчастий

?

Постраждалий втратив можливiсть пiднiмати праву повiку i праве око. Який нерв достовiрно пошкоджений?+R. superior n. oculomotorius

-N. trochlearis

-R. inferior n. oculomotorius

-N. abducens

-N. ophthalmicus

?

Розбiжна косоокiсть. Ураженням яких нервiв вона викликана?+Окорухових

-Зорових


-Блокових

-Вiдвiдних

-Очних

?

Уповiльнення реакцiї на свiтло лiвого ока. Функцiя якого вегетативного ядра постраждала?+Парасимпатичного ядра III пари черепних нервiв (ядра Якубовича)

-Червоного ядра

-Ядра блокового нерва

-Ядра верхнiх горбикiв покрiвлi середнього мозку

-Ядра нижнiх горбикiв покрiвлi середнього мозку

?

Опущення верхньої повiки. Ядро якої пари черепних нервiв уражене?+III пари ЧМН

-VII пари ЧМН

-II пари ЧМН

-IV пари ЧМН

-VI пари ЧМН

?

Птоз (опущення повiк), розбiжна косоокiсть, порушення акомодацiї. Ядра якої пари черепних нервiв ураженi?+III

-IV


-V

-VI


-VII

?

У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворi черепа проходить цей нерв?+Круглому

-Овальному

-Яремному

-Венозному

-Остистому

?

Паралiч м'якого пiднебiння. Який нерв пошкоджено?+III гiлка трiйчастого нерва

-I гiлка трiйчастого нерва

-Лицевий нерв

-II гiлка трiйчастого нерва

-Пiд'язиковий нерв

?

Атрофiя жувальних м'язiв. Гiлки якого черепного нерва iннервують цi м'язи?+N. trigeminus (III гiлка)

-N. vagus

-N. ophthalmicus

-N. glossopharyngeus

-N. facialis

?

Бiль i вiдчуття онiмiння в слизовiй оболонцi ясен верхньої щелепи. Якi з нервiв можуть бути пошкодженi?+N. alveolaris superiors (n. maxillarіs)

-N. facialis

-N. glossopharingeus

-N. vagus

-N. ophthalmicus

?

Втрата шкiрної чутливостi в дiлянцi пiдборiддя. Який нерв травмовано?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка