Сорока Микола ПетровичСторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
Українська академія аграрних наук

Інститут аграрної економіки

Сорока Микола Петрович

УДК 336.502:348.141
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальність 08.06.02 – “Підприємництво, менеджмент та маркетинг”


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ - 2001

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті аграрної економіки УААННауковий керівник: Саблук Петро Трохимович,

доктор економічних наук, професор, академік

УААН, директор Інституту аграрної економіки
Офіційні опоненти: Крисальний Олександр Васильович,

доктор економічних наук, професор, начальник

відділу Інституту аграрної економіки УААН
Чупіс Анатолій Віталійович,

доктор економічних наук, професор, завідувач

кафедри фінансів Сумського державного

аграрного університету


Провідна установа: Національний аграрний університет, кафедра

економіки підприємств аграрного сервісу,

Кабінет Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться 28 лютого 2001 р. о 14.00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Інституті аграрної економіки за адресою: 03127, м. Київ, вул. Героїв оборони, 10; конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН за адресою: 03127, Київ, вул. Героїв оборони, 10.
Автореферат розісланий " " ____________ 2001 р.
Вчений секретар Спеціалізованої

вченої ради, д.е.н., професор М.Й. МалікЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасна державна політика у сфері підприємницької діяльності спрямовується на вирішення проблем економічного, соціального та екологічного характеру, що суттєво впливає на розвиток економіки аграрного сектора України.

В нинішніх умовах переходу до ринкових відносин значно підвищується роль землі як базису вкладання приватного капіталу підприємницьких структур, що вказує на пріоритетне значення екологізації підприємницької діяльності у суспільному виробництві. Адже організація виробництва передбачає насамперед застосування капіталу з метою придбання засобів виробництва та найму робочої сили.

Значний внесок у вирішення проблем розвитку підприємницької діяльності, менеджменту, маркетингу та раціонального природокористування внесли А.М.Алимов, В.Г.Андрійчук, І.К.Бистряков, П.П.Борщевський, П.Ф.Веденичев, В.Г.В'юн, В.Г.Герасимчук, П.І.Гайдуцький, М.Я.Дем'яненко, Д.С.Добряк, С.І.Дорогунцов, О.Л.Кашенко, Я.В.Коваль, В.І.Криворучко, О.В.Крисальний, І.І.Лукінов, М.Й.Малік, П.П.Маракулін, В.Я.Месель-Веселяк, В.В.Немченко, Л.Я.Новаковський, Я.Б.Олійник, О.М.Онищенко, М.М.Паламарчук, Б.Й.Пасхавер, Д.К.Прейгер, І.А.Розумний, П.Т.Саблук, В.Г.Сахаєв, А.М.Стельмащук, В.О.Точилін, В.М.Трегобчук, О.М.Третьяк, А.Н.Федорищева, М.М.Федоров, М.А.Хвесик, М.Г.Чумаченко, А.В.Чупіс, В.Я.Шевчук, Л.О.Шепотько, О.М.Шпичак, В.В.Юрчишин та інші.

Водночас проблема екологізації підприємницької діяльності в аграрному виробництві залишається недостатньо дослідженою. Поки що екологічний вплив на виробництво сільськогосподарської продукції не знайшов широкого висвітлення у вітчизняних економічних публікаціях, а зарубіжний досвід потребує грунтовної адаптації до умов господарювання в Україні. Тому розробка організаційно-економічного механізму екологізації підприємництва набуває актуальності як для розвитку аграрної економічної науки, так і для практики господарювання. Необхідність формування екологічно орієнтованих підприємницьких структур та розробка системи практичних заходів щодо екологічно збалансованого функціонування агропромислового виробництва в перехідний період до ринкових відносин зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її цільову спрямованість і логіко-структурну побудову.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведення досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт Інституту аграрної економіки УААН, які виконувались по науково-технічній програмі на 1996-2000 роки: “Наукові основи аграрної політики трансформування агропромислового виробництва в ринкових умовах”, а також при виконанні бюджетних та госпдоговірних тем: “Розробка теорії розвитку навколишнього середовища як еволюційної системи: еколого-економічний аспект” (шифр 6/152); "Розробка фінансово-економічної стратегії розвитку АТ "АЗОТ", м. Рівне (№ ДР 0197U000532).

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в обгрунтуванні теоретико-методологічних положень та розробці сутності організаційно-економічного механізму екологізації підприємницької діяльності з опрацюванням практичних рекомендацій для сільськогосподарського виробництва.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:  • дослідити економічну сутність екологізації підприємницької діяльності;

  • здійснити аналіз екологічної ситуації в процесі функціонування організаційно-правових структур та обгрунтувати напрями формування економічної стратегії екологічного розвитку їх підприємницької діяльності;

  • розробити принципи, методологічні підходи та зміст щодо організаційно-економічного механізму екологізації підприємницької діяльності;

  • визначити регіональну соціально-економічну результативність екологізації підприємницької діяльності з обгрунтуванням інвестиційної привабливості екологічно орієнтованих підприємницьких структур;

  • опрацювати методичні рекомендації щодо сприяння практичного розвитку екологізації підприємницької діяльності.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є процес організаційно-економічної екологізації підприємницької діяльності. Об’єкт дослідження – підприємницькі структури багатоукладної економіки аграрної сфери Рівненської області.

Інформаційною базою дослідження послужили офіційні дані Державного комітету статистики України, матеріали Міністерства аграрної політики України, державних органів Рівненської областіМетоди дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, основні положення економічної теорії. У процесі дослідження використовувалися такі методи: статистико–економічний, розрахунково-конструктивний, монографічний, графічний. Обробка даних здійснювалась з використанням сучасних комп'ютерних програм.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш істотними результатами дослідження, які мають наукову новизну, є:

  • уточнення поняття та визначення економічної сутності екологізації підприємницької діяльності;

  • опрацювання напрямів соціально-економічної стратегії екологізації підприємництва;

  • розробка організаційно-економічного механізму, принципів, критеріїв та алгоритму екологізації підприємницької діяльності;

  • обгрунтування науково-практичних засад інвестиційної привабливості екологізації підприємницьких структур в аграрній сфері економіки;

  • розробка методичних рекомендацій сприянню розвитку екологізації підприємницької діяльності в регіоні.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові результати є вагомим підґрунтям для подальших економічних досліджень, розвитку і конкретизації теоретичних узагальнень, обґрунтування рішень, які приймаються щодо удосконалення господарського механізму та аграрної політики держави. Науково обгрунтована і практично підтверджена необхідність проведення екологізації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки як одного з можливих шляхів сталого розвитку.

Практичний інтерес має розробка організаційно-економічного механізму екологізації підприємницької діяльності, яка доведена в дисертації до методики, придатної для використання в практиці господарювання. Вона містить алгоритм оцінки результативності екологізації підприємницької діяльності, який при відповідних уточненнях можна застосовувати в будь-яких підприємницьких структурах України. Результати дисертаційного дослідження можуть використовуватись у навчальному процесі вищих навчальних закладів при викладанні економічних дисциплін “Основи підприємницької діяльності”, “Економіка та організація сільськогосподарського виробництва”, а також в практиці планування та управління розвитком сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах.Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота повністю є результатом самостійного наукового дослідження. Одноосібно опубліковані наукові праці містять положення, висновки та пропозиції, сформульовані особисто здобувачем. Вони відображають конкретний особистий внесок дисертанта у розвиток аграрної економіки.

Апробація результатів дисертації. Наукові положення результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися на Міжнародній науково-методичній конференції “Сучасні технології, економіка і екологія у промисловості, на транспорті і у сільському господарстві” (м. Алушта, 1999 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції АПК” (м. Суми, 1999 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Економічні та гуманітарні проблеми розвитку у ІІІ тисячолітті" (м. Рівне, 2000 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми розвитку економіки агропромислового комплексу: соціально-економічні та правові аспекти” (м. Запоріжжя, 2000р.); Науково-практичній конференції "Україна в ХХІ столітті" (м. Київ, 2000 р.).

Методичні рекомендації сприянню екологізації підприємницької діяльності використані при розробці заходів по виконанню Програми стабілізації та розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на період до 2010 року.Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені в шести наукових публікаціях в журналах: “Економіка АПК”, “Вісник Сумського державного аграрного університету” та двох брошурах загальним обсягом 5,2 друк. арк.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 170 найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг роботи становить 184 сторінки комп'ютерного тексту, у тому числі основний зміст займає 164 сторінки, включає 11 таблиць і 5 рисунків.

Структура роботи:

Вступ.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка