Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка6/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Електронні ресурси

Повнотекстові документи


Актуальні питання інноваційного розвитку : наук.-практ. вид. / НАПрН України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України. – 2011, травень –    . – Х. : ФІНН, 2011–2012.

2011, № 1 ; 2012, № 2.

Актуальні проблеми цивільного права : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф. Ч. Н. Азімова, 23 груд. 2010 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 232 с.

Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV–XV вв. : монография / Ю. Г. Алексеев ; под ред. Н. Е. Носов. – Л. : Наука, 1980. – 242 с.

Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право / В. М. Антонов. – 2-е вид., стер. – К. : КНТ, 2006. – 520 с.

Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть : учб. посіб. / М. И. Бажанов. – Д. : Пороги, 1992. – 168 с.

Безпека життєдіяльності людини в регіонах України : прогр. 3-ої студент. наук. конф., 19–20 квіт. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 28 с.

Беляев В. Г. Вопросы квалификации убийств : учеб. пособие / В. Г. Беляев. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1984. – 59 с.

Білоцерківський В. Я. Історія України : навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 536 с.

Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья : учеб.-практ. пособ. / Г. Н. Борзенков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. ф-т. – М. : Зерцало-М, 2005. – 144 с.

Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012.

№ 3 (13). – 312 с. № 4 (14). – 272 с.Виконавче провадження : хрестоматія на 2013–2014 навч. р. (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. ф-ту № 4 : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; уклад.: В. В. Комаров [та ін.]. – Х., 2013. – 730 с.

Власов В. А. Советский государственный аппарат / В. А. Власов. – М. : Госюриздат, 1959. – 374 с.

Вопросы логики в судебно-медицинских заключениях (по делам о правильности действий медицинских работников) / И. Г. Вермель. – М. : Медицина, 1974. – 64 с.

Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами / Л. Д. Гаухман. – М. : Юрид. лит., 1969. – 120 с.

Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л. Д. Гаухман. – М. : Центр ЮрИнфор, 2001. – 316 с.

Горелик И. И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья / И. И. Горелик. – Минск : Вышэйшая шк., 1973. – 318 с.

Горелик И. И. Ответственность за оставление в опасности по советскому уголовному праву / И. И. Горелик. – М. : Госюриздат, 1960. – 72 с.

Государство и право / РАН, Ин-т государства и права. – 1927, февраль –    . – М. : Наука.

2006, № 12 ; 2009, № 2.

Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України", 2012. – 336 с. – (Академічні правові дослідження). – Дод. до юрид. журн. "Право України".

Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву / П. А. Дубовец. – М. : Юрид. лит., 1964. – 160 с.

Жижиленко А. А. Преступления против личности : монография / А. А. Жижиленко. – М. ; Л. : Госиздат, 1927. – 140 с.

Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство") : для студ 1 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Г. Іванов [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 12 с.

Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна [та ін.]. – Х., 2013. – 35 с.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. А. М. Статівка. – Х., 2013. – 9 с.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. ф-ту № 8 ден. форми навч. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х., 2013. – 11 с.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія": (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 4курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. М. Глібко [та ін.]. – Х., 2012. – 17 с.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Судове право" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. ф-ту № 8 ден. форми навч. : електронне вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х., 2013. – 20 с.

Завдання до практичних занять і курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право України" : (галузь занань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу заоч. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. Г. Шульга [та ін.]. – Х., 2013. – 33 с.

Загородников Н. И. Преступления против здоровья / Н. И. Загородников. – М. : Юрид. лит., 1969. – 168 с.

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Конфліктологія" : метод. поради та завдання: галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" : для студ. 3 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 26 с.

Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України", 2012. – 208 с. – (Академічні правові дослідження). – Дод. до юрид. журн. "Право України".

Історія світової культури : навч. посіб. / керівник авт. кол. Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 400 с.

Известия Высших учебных заведений. Правоведение: науч.-теорет. журн. : печат. орган УМО по юрид. образованию вузов РФ / изд. ООО “Университет. издат. консорциум”. – 1957, октябрь –    – СПб. : Университет. издат. консорциум, 2008–2009.

2008, №№ 4, 5, 6 ; 2009, №№ 1, 2.

Коваль М. І. Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні : монографія / М. І. Коваль, В. М. Фурашев, С. А. Маглюй. – К. : Парламент. вид-во, 2004. – 608 с.

Конституционно-правовые основы народовластия в России и Украине : сб. науч. тр. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Рос. акад. правосудия. – Х. : Право, 2012. – 296 с.

Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 черв. 2011 р. / Адмін. Президента України, НАПрН України, НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2011. – 400 с.

Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И. Коржанский. – М. : Акад. МВД СССР, 1980. – 248 с.

Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко. – вид. 3-тє, перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 370 с.

Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики : монографія / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : НТМТ, 2012. – 258 с.

Марченко О. С. Національна інноваційна система як інтегратор знань : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : Вид. Дім "ІНЖЕК", 2012. – 242 с.

Менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2013. – 216 с.

Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Юридична психологія" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 5 курсу ден. та вечір. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 42 с.

Методичні поради та завдання до практичних занять з криміналістики : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 4 курсу заоч. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 15 с.

Методичні поради та завдання до практичних занять з судової бухгалтерії : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 5 курсу заоч. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. М. Глібко [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу заоч. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 43 с.

Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з адміністративного права : (галузь занань 0304 "Право", освіт.-кваліф. ріень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 2 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Ю. Битяк [та ін.]. – Х., 2013. – 19 с.

Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", ніпрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. – Х., 2013. – 27 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна [та ін.]. – Х., 2013. – 59 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 19 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності" : (галузь знань 0304 "Право" для студ. ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Г. Іванов [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 112 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. 3 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 40 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Д. Малько [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 86 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія права" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2012. – 21 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. – Х., 2013. – 25 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2012. – 21 с.

Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права зарубіжних країн : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 1 курсу ден. ф-тів : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Криворучко. – Х., 2013. – 28 с.

Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права України : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 1 курсу ден. ф-тів. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Криворучко. – Х., 2013. – 24 с.

Німецька мова : підруч. для студ. 1–3 курсів юрид. спец. ВНЗв / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В. П. Сімонок. – Х. : Право, 2004. – 320 с.

Палиенко Н. И. Нормативный характер права и его отличительные признаки : монография / Н. И. Палиенко. – Изд-е 2, доп. – Ярославль : Тип. Губерн. Правления, 1905. – 58 с. – Нет 5 стр.

Пинаев А. А. Особенности составов преступления с двойной и смешанной формами вины / А. А. Пинаев. – Х. : Юрид. ин-т, 1984. – 52 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" : (галузь знань 0304 "Право", освятньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. А. Гриценко, В. В. Броницька, О. О. Набатова. – Х., 2013. – 24 с.

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / НДІ правознавства НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: А. П. Гетьман, В. Ю. Уркевич. – Х. : Право, 2012. – 448 с.

Принципы финансового права : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 апр. 2012 г. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

Проблеми законності : зб. наук. пр./ НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012.

Вип. 119. – 324 с. Вип. 120. – 349 с.

Провадження у справі до судового розгляду : хрестоматія на 2013–2014 навч. р. : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу ф-ту № 4 / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Х., 2013. – 515 с.

Програма навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. П. Жушман [та ін.]. – Х., 2013. – 15 с.

Програма навчальної дисципліни "Балістична експертиза" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 17 с.

Програма навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн : (галузь знань 0304 "право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна, К. О. Закоморна. – Х., 2012. – 10 с.

Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, Л. В. Челомбітько. – Х., 2012. – 14 с.

Програма навчальної дисципліни "Конституційне право України" : (галузь знань 0304 "Право", за освіт.-кваліф. рівнем "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко. – Х., 2012. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Лисодєд, Л. П. Оніка, А. Х. Степанюк. – Х., 2012. – 21 с.

Програма навчальної дисципліни "Кримінологія" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Голіна, Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко. – Х., 2012. – 18 с.

Програма навчальної дисципліни "Логіка" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" : для студ. 1 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. М. Юркевич [та ін.]. – Х., 2013. – 10 с.

Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативних актів" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна, О. Ю. Лялюк, М. О. Петришина. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманних доходів" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Основи римського приватного права" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. І. Борисова, Л. М. Баранова. – Х., 2012. – 15 с.

Програма навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов. – Х. : Право, 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Релігієзнавство" : (галузь знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. 2 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. М. Юркевич, С. В. Качурова, О. В. Барабаш. – Х., 2013. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. ден. та заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. М. Глібко [та ін.]. – Х., 2012. – 14 с.

Програма навчальної дисципліни "Теорія та практика застосування кримінального законодавства" : (напрямок підгот. 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; підгот.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х., 2012. – 31 с.

Програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Попрошаєв [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Цивільне право України" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. І. Борисова, В. Л. Яроцький. – Х., 2013. – 29 с.

Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, Г. О. Христова, О. О. Уварова. – Х. : Право, 2012. – 8 с.

Рашковская Ш. С. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности : курс лекций / Ш. С. Рашковская. – М. : ВЮЗИ, 1956. – 88 с.

Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України зі спеціальності "Правознавство" (Державна виконавча служба України) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2013. – 17 с.

Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України зі спеціальності "Правознавство" (Державна судова адміністрація України) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2013. – 15 с.

Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України зі спеціальності "Правознавство" (Органи юстиції) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2013. – 17 с.

Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права : зб. наук. пр. круглого столу, 19 жовт. 2012 р. – К., 2012. – 415 с.

Самсонова Я. О. Правові засади виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні : монографія / Я. О. Самсонова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : С. А. М., 2012. – 176 с.

Семаков Г. С. Нотаріат в Україні : курс лекцій / Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. – К. : МАУП, 2001. – 120 с.

Сугачев Л. Н. Ответственность за преступления против жизни и здоровья по советскому уголовному праву : конспект лекций / Л. Н. Сугачев. – Х. : Юрид. ин-т, 1965. – 36 с.

Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах : міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 132 с.

Тематика курсових робіт з адміністративного права : (галузь занань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 2 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х., 2013. – 79 с.

Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко [та ін.] . – Х., 2012. – 30 с.

Тематика курсових робіт з історії держави і права України : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко [та ін.]. – Х., 2012. – 29 с.

Тематика курсових робіт з криміналістики : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2013. – 47 с.

Тематика курсових робіт з кримінального процесу : електрон. вид. : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 4 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Вапнярчук [та ін.]. – Х., 2013. – 41 с.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" на 2012–2013 навч. р. : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Верхогляд-Герасименко [та ін.]. – Х., 2013. – 57 с.

Тематика курсових робіт з судового права та методичні поради до їх виконання : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. ф-ту № 8 ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х., 2013. – 18 с.

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012–2013 навч. рік / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 52 с.

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економічна теорія" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012–2013 навч. рік / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . – Х., 2013. – 87 с.

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Менеджмент" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство"на 2012–2013 н.р./ НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 42 с.

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012-2013 навч. рік / уклад. Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 68 с.

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Національна економіка" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012–2013 навч. рік / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 54 с.

Тематика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 45 с.

Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – № 1 (2). – 342 с.

Ткаченко В. И. Преступления против личности : учеб. пособие / В. И. Ткаченко. – М. : ВЮЗИ, 1981. – 77 с.

Туляков В. А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы) : монография / В. А. Туляков. – Одесса : Юрид. лит., 2000. – 336 с.

Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве / Б. С. Утевский. – М. : Госюриздат, 1950. – 318 с.

Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ "Баскетбол") : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1–2 курсів ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Попрошаєв. – Х., 2012. – 84 с.

Філософія правового виховання : навч. посіб. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред.: А. П. Гетьман, О. Г. Данільян. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога [та ін.] ; НУ "ЮАУ України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Энциклопедия уголовного права / отв. ред. В. Б. Малинин. – СПб. : Изд. проф. Малинина : СПб ГКА, 2005–    .

Т. 2 : Уголовный закон. – 2005. – 846 с.

Т. 3 : Понятие преступления. – 2005. – 522 с.

Т. 4. : Состав преступления. – 2005. – 798 с.

Т. 6 : Соучастие в преступлении. – 2007. – 562 с.

Т. 10 : Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – 2008. – 880 с.

Т. 11 : Уголовная ответственность несовершеннолетних. – 2008. – 448  с.

Le francais pour les juristes : навч. посіб. з фр. мови для студ.-юристів / Л. В. Чурсіна, О. Ю. Осмоловська ; ред. І. П. Ліпко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 568 с.

Recht und gesetz : навч. посіб. з нім. мови для студ.-юристів / І. Г. Мараховська, Т. М. Черкасова ; ред. І. П. Ліпко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 368 с.
___________________________________________________________________

15.03.2013 Директор бібліотеки Н. П. ПасморЗав. науково–бібліографічним відділом О. І. Самофал
т. 704–92–53 (внутрішній т. 2–53)
Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка