Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(січень–лютий 2013 р.)
ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Філософські науки 2

09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія 2

09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 3

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 3

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 3

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 3

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 4

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 5

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 6

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 6

12.00.11 Міжнародне право 6

12.00.12 Філософія права 7

Наукові та навчальні видання 7

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 7

Науково-дослідна робота 7

Юридична освіта 9

Теорія держави і права 9

Історія вчень про державу і право 9

Історія держави і права 9

Конституційне право 10

Адміністративне право 11

Інформаційне право 13

Фінансове право 13

Цивільне право 13

Зобов’язальне право 13

Житлове право 14

Право інтелектуальної власності 14

Спадкове право 14

Господарське право 14

Сімейне право 15

Земельне право 15

Екологічне право 15

Аграрне (сільськогосподарське) право 15

Трудове право 16

Право соціального забезпечення 16

Кримінальне право 17

Кримінологія 17

Кримінально-виконавче право 17

Система судових органів 17

Система органів прокуратури 18

Цивільний процес 19

Господарський процес 19

Кримінальний процес 20

Криміналістика 20

Судова медицина 21

Філософія права 21

Держава і право зарубіжних країн 21

Міжнародне право 21

Охорона здоров’я. Медицина 22

Соціологія. Соціологічні науки 22

Історія. Історичні науки 22

Економіка. Економічні науки 22

Політика. Політичні науки 24

Культура 24

Інформатика 24

Освіта. Педагогіка 24

Фізична культура і спорт 25

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 25

Мовознавство 25

Літературознавство 25

Художня література (твори) 25

Ораторське мистецтво 26

Релігія. Релігієзнавство 26

Логіка 26

Філософія 26

Психологія 27

Довідкові видання 27

Електронні ресурси 27

Повнотекстові документи 27Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково–бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно–кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-тКримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Кочубее Р. В. Розвиток підприємницьких структур в умовах мінливого господарського середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Р. В. Кочубей ; наук. кер. Г. М. Коломієць ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 16 с.

Філософські науки

09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія


(09.00.01 Онтология и теория познания)

Карташева А. А. Онто-гносеологические основания авторского права : автореф. дис. ... канд. филос. / А. А. Карташева ; науч. рук. Н. В. Бряник ; Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург, 2013. – 24 с.

09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури


Биць С. М. Смак і мода: соціокультурний і праксеологічний контексти : автореф. дис. ... канд. філос. наук / С. М. Бець ; наук. кер. Л. В. Рижко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2012. – 19 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Веренкіотова О. В. Оціночні поняття у правових актах: теорія та практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Веренкіотова ; наук. кер. A. M. Колодій ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.Грималюк П. О. Делегована правотворчість: теоретико-прикладні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Грималюк ; наук. кер. H. M. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2013. – 20 с.

Іщенко I. A. Система правового регулювання суспільних відносин в умовах правової державності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / I. A. Іщенко ; наук. кер. О. В. Скрипнюк ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 20 с.

Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. С. Кельман ; наук. конс. М. І. Козюбра ; Нац. акад. внутр. справ. – [Б. м.], 2013. – 35 с.

Краківська А. Є. Еволюція соціальної функції сучасної держави: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Є. Краковська ; наук. кер. О. В. Скрипнюк ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 20 с.

Процюк І. В. Поділ влади в умовах різних форм правління : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. В. Процюк ; наук. конс. М. В. Цвік ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 35 с.

Процюк І. В. Поділ влади в умовах різних форм правління : дис. ... д-ра юрид. наук / І. В. Процюк ; наук. конс. М. В. Цвік ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 462 с.

Рафальський О. О. Правові засади зовнішньополітичної діяльності України у 1917–1921 роках : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Рафальський ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 18 с.

Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення та засоби забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Суходубова ; наук. кер. О. В. Петришин ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Х., 2013. – 20 с.

Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення та засоби забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Суходубова ; наук. кер.: О. В. Петришин ; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х., 2012. – 201 с.

Ташбекова И. Ю. Государственная политика Российской империи в социальной сфере: вторая половина XIX – начало XX века (историко-правовой аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И. Ю. Ташбекова ; науч. рук. И. А. Исаев ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 51 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Боголейко А. М. Конституционно-правовая ответственность (по законодательству Республики Беларусь) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Боголейко ; науч. рук. Г. А. Василевич ; Беларус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 25 с.

Бондаренко І. О. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Бондаренко ; наук. кер. Н. В. Мішина ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 17 с.

Венгер В. М. Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення представницького мандата : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Венгер ; наук. кер. М. І. Козюбра ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Іщенко O. П. Конституційно-правові основи адміністративно–територіального устрою України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / O. П. Іщенко ; наук. кер. А. В. Портнов ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Ковтун ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш ; НУ "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 192 с.

Рибак Н. С. Конституційно-правові засади виборчої системи України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. С. Рибак ; наук. кер. B. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 19 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Ахрем Т. П. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. П. Ахрем ; науч. рук. В. К. Андреев ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 27 с.

Гудима М. М. Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Гудима ; наук. кер. В. А. Васильєва ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2012. – 20 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Дем'як В. М. Учасники господарського процесу в позовному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Дем'як ; наук. кер. О. В. Дзера ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2012. – 19 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)

Верес Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. М. Верес ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

Верес Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці : дис. ... канд. юрид. наук / Ю. М. Верес ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 213 с.

Гусева Т. С. Социальное обеспечение семьи, материнства, отцовства и детства в России: теоретические и практические проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т. С. Гусева ; науч. конс. Э. Г. Тучкова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 53 с.

Сидоренко А. С. Зловживання правом суб'єктами трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Сидоренко ; наук. кер. С. М. Прилипко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 19 с.

Сидоренко А. С. Зловживання правом суб'єктами трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Сидоренко ; наук. кер.: С. М. Прилипко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 215 с.

Шамардин Е. А. Сочетание централизованного, регионального и локального регулирования как особенность метода современного трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. А. Шамардин ; науч. рук. О. Б. Зайцева ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 22 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)

Білінська О. В. Правові засади державної аграрної політики України : дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Білінська ; наук. кер. В. Ю. Уркевич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 187 с.

Гречко В. В. Правовое регулирование предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Гречко ; науч. рук. М. И. Палладина ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 37 с.

Покальчук М. Ю. Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Покальчук ; наук. кер.: О. О. Погрібний, В. Ю. Уркевич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

Покальчук М. Ю. Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Покальчук ; наук. кер.: О. О. Погрібной, В. Ю. Уркевич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 218 с.

Савчак В. В. Обтяження прав на землю за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Савчак ; наук. кер. П. Ф. Кулинич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 22 с.

Суєтнов Є. П. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. П. Суєтнов ; наук. кер. А. П. Гетьман ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Суєтнов Є. П. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності / Є. П. Суєтнов ; наук. кер.: А. П. Гетьман ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 194 с.

Широков К. М. Правовой режим земель историко-культурного назначения в городах федерального значения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. М. Широков ; науч. рук. И. О. Краснова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 28 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право)

Андрєєва О. О. Адміністративно-правове регулювання літакобудівної промисловості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Андрєєва ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Будзан Л. Д. Представництво в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Д. Будзан ; наук. кер. Г. В. Джагупов ; Запоріз. нац. ун-т. – Х., 2013. – 16 с.

Буцьких О. О. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Буцьких ; наук. кер. Т. П. Мінка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 20 с.

Глухий О. Г. Оціночні поняття в податковому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Г. Глухий ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с.

Граділь А. О. Адміністративно-правові засади оформлення дорожньо–транспортних пригод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Граділь ; наук. кер. В. В. Галунько ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с.

Довгань М. Ю. Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Довгань ; наук. кер. В. А. Ліпкан ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Журавель О. Є. Адміністративно-правові засади протидії безпритульності та бездоглядності дітей органами внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Журавель ; наук. кер. А. Т. Комзюк ; Запорізький Нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Задоя І. І. Адміністративно-правові засади реалізації права на доступ до державної служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Задоя ; наук. кер. О. І. Миколенко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 22 с.

Зак Р. Л. Правовой режим финансов в сфере электроэнергетики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Л. Зак ; наук. кер. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 34 с.

Заяць О. Є. Адміністративно-правові засади доступу громадян до публічної інформації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Заяць ; наук. кер. Л. Г. Чистоклетов ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2013. – 20 с.

Кирилюк Р. І. Державна судова адміністрація України як суб'єкт забезпечення діяльності судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. І. Кирилюк ; наук. кер. А. О. Селіванов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

Кирилюк Р. І. Державна судова адміністрація України як суб'єкт забезпечення діяльності судів : дис. ... канд. юрид. наук / Р. І. Кирилюк ; наук. кер.: А. О. Селіванов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 199 с.

Костін О. Ю. Адміністративні послуги, що надаються Державною прикордонною службою України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Ю. Костін ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Кравченко Д. В. Финансово-правовое регулирование банковского сектора экономики: сравнительно-правовой аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Кравченко ; науч. рук. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 24 с.

Красовська А. В. Особливості адміністративного судочинства у справах про припинення юридичних осіб за позовами суб'єктів владних повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Красовська ; наук. кер. Ю. С. Назар ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2013. – 20 с.

Маштак К. С. Адміністративно-правове забезпечення права на доступ до публічної інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. С. Маштак ; наук. кер. Т. П. Мінка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 20 с.

Микитенко Є. В. Адміністративно-правовий захист прав мігрантів правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Микитенко ; наук. кер. Ю. В. Делія ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Поповчук С. К. Адміністративно-правові режими в теорії адміністративного права та практиці діяльності правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. К. Поповчук ; наук. кер. В. В. Новіков ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2013. – 20 с.

Розум О. М. Організаційно-правові засади використання інформаційних технологій у протидії незаконному формуванню податкового кредиту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Розум ; наук. кер. В. Б. Кузьменко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Світлюк Н. В. Правовий режим реєстрів платників податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Світлюк ; наук. кер. І. Є. Криницький ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Скиба Я. Д. Адміністративно-правові заходи захисту службової інформації у сфері діяльності органів публічної влади України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. Д. Скиба ; наук. кер. Л. Г. Чистоклетов ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2013. – 20 с.

Сорокун І. М. Адміністративно-правове регулювання забезпечення якості товарів, що ввозяться в Україну : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Сорокун ; наук. кер. Н. Б. Писаренко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

Сорокун І. М. Адміністративно-правове регулювання забезпечення якості товарів, що ввозяться в Україну : дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Сорокун ; наук. кер. Н. Б. Писаренко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 193 с.

Стоєцький О. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної безпеки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Стоєцький ; наук. кер. В. І. Олефір ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Стоцька Л. А. Організаційно-правові основи взаємодії правоохоронних органів і Державної екологічної інспекції у сфері протидії правопорушенням у галузі екології : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. А. Стоцька ; наук. кер. О. В. Гулак ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 21 с.

Череповський К. П. Інкорпорація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. П. Череповський ; наук. кер. В. А. Ліпкан ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Зубов Д. О. Запобігання злочинам, що вчиняються у кримінально-виконавчих установах відкритого типу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. О. Зубов ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 18 с.

Кочерова Н. О. Зловживання впливом: соціальна обумовленість криміналізації та характеристика складу злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. О. Кочерова ; наук. кер. М. Г. Вербенський ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Пилипенко Є. О. Кримінально-правове забезпечення протидії залишенню у небезпеці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. О. Пилипенко ; наук. кер. М. В. Палій ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 17 с.

Ткаченко В. В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Ткаченко ; наук. кер. П. С. Берзін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативно-розыскная деятельность)

Голикова В. В. Судебная налоговая экспертиза. Правовые и методологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Голикова ; науч. рук. Е. Р. Россинская ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 23 с.Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. Є. Демидова ; наук. кер. В. Ю. Шепітько ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб : дис. ... канд. юрид. наук / Є. Є. Демидова ; наук. кер.: В. Ю. Шепітько ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 269 с.

Керик Л. І. Криміналістичні характеристики та основи розслідування доведення до самогубства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. І. Керик ; наук. кер. В. Ю. Шепітько ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с. – На обкл. назва: "Криміналістична характеристики..."

Керик Л. І. Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства : дис. ... канд. юрид. наук / Л. І. Керик ; наук. кер.: В. Ю. Шепітько ; НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. – Х., 2012. – 210 с.

Кимлик Н. В. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із корупцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Кимлик ; наук. кер. П. В. Цимбал ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 18 с.

Нарійчук О. Д. Показання обвинуваченого як джерело доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Д. Нарійчук ; наук. кер. Ю. І. Азаров ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 20 с.

Омельчук Л. В. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичними працівниками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Омельчук ; наук. кер. П. В. Цимбал ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 18 с.

Подкатилина М. Л. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов: теоретические и методические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Л. Подкатилина ; науч. рук. Е. И. Галяшина ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 26 с.

Русанова О. Г. Забезпечення законності в кримінально-процесуальній діяльності міліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Г. Русанова ; наук. кер. О. В. Баулін ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 15 с.

Ряполова Я. П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголовного дела: правовые, теоретические и организационные основы / Я. П. Ряполова ; науч. рук. Ю. К. Орлов ; Юго-Зап. гос. ун-т. – М., 2013. – 26 с.

Сіренко О. В. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Сіренко ; наук. кер. П. В. Цимбал ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 18 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Городовенко В. В. Принципи судової влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. В. Городовенко ; наук. конс. І. Є. Марочкін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 40 с.

Городовенко В. В. Принципи судової влади : дис. ... д-ра юрид. наук / В. В. Городовенко ; наук. конс. І. Є. Марочкін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 482 с.

Юревич І. В. Принцип єдності судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Юревич ; наук. кер. І. Є. Марочкін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

Юревич І. В. Принцип єдності судової влади : дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Юревич ; наук. кер. І. Є. Марочкін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 242 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Аль-Батран Халед Нормативно-правові основи протидії міжнародному тероризму в рамках Організації Іламського Співробітництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Халед Аль-Батран ; наук. кер. Х. Бехруз ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2012. – 17 с.

Важна К. А. Концепція кримінальної відповідальності держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. А. Важна ; наук. кер. В. Ф. Антипенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Валетова Ю. А. Международно-правовое обеспечение продовольственной безопасности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Валетова ; науч. рук. Н. А. Соколова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 32 с.

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. О. Денисова ; наук. кер. А. І. Дмитрієв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Шпакович О. М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. М. Шпакович ; наук. конс. В. І. Муравйов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 36 с.

12.00.12 Філософія права


Овчаренко Д. А. Як об'єкт філософсько-правового аналізу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Овчаренко ; наук. кер. Б. Ф. Чміль ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 16 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка