Система інформаційного забезпечення управлінняСторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.62 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

КАЛІНІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА


УДК 371.20:351.851
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

13.00.06 – теорія та методика управління освітоюАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України.


Науковий консультант

доктор педагогічних наук, професор

Маслов Валентин Іванович,

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, професор кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу.
Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор,

дійсний член АПН УкраїниБондар Володимир Іванович,

Національний державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

Інститут педагогіки і психології, директор;
доктор технічних наук, професор

Дорошенко Юрій Олександрович,

Державна академія житлово-комунального господарства Міністерства України з питань житлово-комунального господарства, проректор з наукової роботи;


доктор педагогічних наук, доцент

Ващенко Людмила Миколаївна,

Національна академія державного управління

при Президентові України, професор кафедри управління освітою.


Захист відбудеться 25 грудня 2008 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.

Автореферат розісланий «23» листопада 2008 р.

Учений секретарспеціалізованої вченої ради О.С.Снісаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В Україні відбувається зміна суспільного устрою, об’єктивно зумовлена стійкою тенденцією переходу людства (друга половина ХХ ст.) від індустріальної цивілізації до інформаційної, яка формує моделі науково-технічного та інноваційного розвитку держави.

Аналіз інформаційно-технологічної ситуації, філософської, управлінської, кібернетичної, психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблема інформаційного забезпечення управління соціальними системами та школи як освітнього інституту була об’єктом фундаментальних досліджень у другій половині минулого століття, активно розробляється у різних галузях науки і в наш час. Узагальнення наукових праць, в яких розкриваються теоретичні і технологічні проблеми інформатизації в сфері освіти, дозволяє виділити кілька напрямів наукових досліджень.

Результати фундаментальних досліджень першого напряму представлено у наукових працях Р.Х. Абдєєва, В.П. Андрущенка, Г.Т. Артамонова, Д. Белла, В.Ю. Бикова, В.В. Бірюкова, Н. Вінера, В. Волькенштейна, В.М. Глушкова, Б.С. Гершунського, Ю.О. Дорошенка, У. Ешбі, М.І. Жалдака, Н.І. Жукова, О.М. Князєвої, В.З. Когана, К.К. Коліна, В.Г. Кременя, С.П. Курдюмова, Н.І. Лапіна, В.В. Лапінського, Н.В. Морзе, Т.С. Назарової, І.С. Нарського, Л.А. Петрушенка, К. Поппера, І.А. Пригожина, В.І. Сифорова, А.П. Суханова, А.Д. Урсула, Р. Фішера, Г. Хакена, Р. Хартлі, А.Д. Хомоненка, К. Шеннона у філософії освіти, філософії інформаційної цивілізації, кібернетиці, інформатиці, загальному менеджменті, соціології освіти. У них розкрито філософські концепції феномена інформації, теоретико-методологічні положення соціальної інформатики, кібернетики, феномен управління в соціально-економічній сфері, генезис механізму управління та його філософський статус, механізм самоорганізації матерії та соціуму, нелінійність та діалектику мислення, характерні ознаки інформаційної цивілізації. Однак, ученими акцентується увага на відкритості цієї проблеми та інтерпретації концепцій інформації, необхідності інтеграції здобутків інформатики, кібернетики і синергетики з теорією розвитку під час проведення міждисциплінарних досліджень та реалізації їх на практиці управління, використанні можливостей інформаційних ресурсів, засобів ІКТ, мережі Інтернет для проектування й модернізації управління освітою і ЗНЗ.

Другий напрям пов’язаний з теоретико-практичними дослідженнями інформації як атрибуту і одного з ключових елементів класичної адміністративно-функціональної моделі управління в освіті на різних ієрархічних рівнях, функції організації лише на основі педагогічної інформації, розробкою змісту банків педагогічної інформації на засадах теорії школознавства і педагогіки в контексті радянської методології (С.І. Архангельський, В.П. Баймаков, Д.М. Гвішиані, М.І. Кондаков, Ю.А. Конаржевський, В.С. Татьянченко, О.А. Орлов, Т.І. Шамова, П.В. Худоминський, Т.К. Чекмарьова та ін.), які за сучасних умов виробництва засобів інформатизації та ІКТ, розвитку теорії освітнього менеджменту, педагогіки і моделі державно-громадського управління школою, набувають суттєвих інноваційних і модернізаційних змін.

Третій напрям вивчення проблеми пов’язаний з обґрунтуванням теорії управління ЗНЗ на основі положень теорії соціальних систем і кібернетики щодо специфіки феномену управління, факторів впливу зовнішнього середовища на функціонування ЗНЗ, зворотного зв’язку як основи контролю діяльності ЗНЗ; удосконаленням інформаційних банків і систем внутрішньошкільної педагогічної інформації, класифікації педагогічної інформації та уточненням їхнього змісту, але без урахування зовнішніх інформаційних потоків і соціальної інформації (В.Г. Афанасьєв, В.І. Бондар, Є.С. Березняк, Ю.В. Васильєв, Л.І. Даниленко, Ю.К. Конаржевський, В.І. Маслов, Н.М. Островерхова, В.С. Пікельна, Ю.Я. Табаков, Л.І. Фішман, Т.І. Шамова, А. Шміте, О.Т. Шпак та ін.). Зокрема, у значній кількості статей, публікацій вітчизняних і зарубіжних учених із теорії і практики сучасної педагогіки та державного управління розкрито сутність, обґрунтовано різні системи збору педагогічної інформації та її основні компоненти (мета, джерела, методи, засоби й технології збору інформації), репрезентовано моніторинг як діяльність щодо систематичного збору і використання інформації (В.Ю. Бодряков, В.В. Васильєв, Л.М. Ващенко, Н.О. Вербицька, В.В. Гуменюк, Г.В. Єльникова, Ю.М. Канігін, Дж. Кантер, А.Є. Капто, Т.О. Лукіна, В.Е. Лунячек, О.І. Ляшенко, В.І. Маслов, А.Н. Майоров, О.А. Орлов, Є.М. Павлютенков, В.Ф. Петров, Є.Н. Ричіхіна, О.І. Севрук, В.С. Татьянченко, Л.І. Фішман, П.І. Третьяков, Т.І. Шамова, С.Є. Шишов та ін.). Однак, найбільш вивченим виявився тільки процес збору педагогічної інформації, а проблема інформаційного забезпечення управління ЗНЗ не досліджувалася з позицій інформаційного менеджменту, соціальної інформатики та моделі державно-громадського управління школою за умов розвитку інформаційного суспільства.

Розвиток теорії загального, освітнього та інформаційного менеджменту, засобів ІКТ, обґрунтування концепції управління інформаційними ресурсами зумовили важливий напрям наукових розвідок інформатизації управління освітою, що знайшов відображення в працях Б.Н. Андрушкова, М. Альберта, І. Ансоффа, Д. Бодді, В.Ю. Бикова, Дж. Вагнера, О.С. Віханського, А.М. Гуржія, Л.І. Даниленко, Дес Дерлоу, Ю.О. Дорошенка, Г.А. Дмитренка, М.І. Жалдака, В.Г. Кременя, Т.І. Лукіної, В.М. Мадзігона, В.І. Маслова, М. Мескона, М. Портера, В.І. Третьяка, Ф.І. Хміля, Ф. Хедоурі та ін. Суттєво збагатили означену проблему фундаментальні праці провідних українських учених: Н.М. Бібік, В.І. Бондаря, М.І. Бурди, Л.М. Ващенко, Г.В. Єльникової, М.Б. Євтуха, В.І. Лугового, О.І. Ляшенка, В.С. Маслова, Н.Р. Нижник, В.С. Пікельної, О.І. Пометун, Н.Г. Протасової, В.В. Олійника, О.Я. Савченко, В.М. Тютюнника, Є.М. Хрикова, В.В. Цвєткова та зарубіжних науковців – Г.В. Атамчука, М. Блауга, М. Вудхолла, В.Н. Волкової, В.О. Воронкова, С.О’Доннела, В.І. Кноррінга, Г. Кунца, М. Месаровича, М.Х. Мескона, В. Уайта, предметом вивчення яких були теоретичні основи модернізації соціально-педагогічних систем у галузі освіти, механізми та технології підвищення ефективності управління освітньо-інформаційними процесами.

Чимало напрацювань вітчизняних і зарубіжних науковців, учених, дослідників присвячено особливостям класифікації, ідентифікації, використання інформаційних ресурсів у процесі управління, структурування інформаційних масивів, удосконалення інформаційних потоків в управлінні, визначення інформаційних потреб керівників і споживачів інформації в соціальній сфері, зокрема в освіті (А.Б. Антопольський, О.В. Артюшків, В.Ю. Бодряков, В.В. Бойко, Г.І. Бритченко, Н.О. Вербицька, А.Є. Вікторов, В.В. Годін, А.В. Голованов, І.К. Корнєєв, Б.Л. Казанєвич, К.К. Колін, С.П. Кудрявцева, А.Н. Мартинов, А.Д. Урсул і ін.). Однак, при безумовній важливості цих досліджень поза увагою дослідників залишилися важливі аспекти теоретико-методологічних і технологічних основ інформаційного управління ЗНЗ, здобуті на основі інтеграції різних галузей наук, зміст і технології здійснення інформаційної діяльності, розвиток інформаційної компетентності керівників шкіл і організація процесу її підвищення. Крім того, аналіз наукової літератури з даної проблеми свідчить, що, незважаючи на досить вагомі результати наукових пошуків, здобуті результати не отримали форми цілісного узагальнення в контексті наукового обґрунтування системи інформаційного забезпечення управління ЗНЗ та підтверджує недостатній ступінь розробленості предмета нашого дослідження. Такі дослідження для України є новим пріоритетним напрямом наукових пошуків, які визначають прискорений науково-технологічний розвиток інформаційного суспільства в державі, доцільність впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ, АУІС в управління сферою освіти.

Актуальність теми. Особистість, освіту, інформацію й теоретичне знання визнано стратегічними ресурсами та найістотнішими цінностями у країні. У нормативно-правових документах чинного законодавства констатовано, що для реалізації інтелектуального потенціалу нації та міжнародної конкурентоспроможності держави рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності, впровадження сучасних ІКТ, наукоємних й інформаційних технологій в управління соціальною сферою, здійснення фундаментальних і прикладних досліджень є недостатнім.

Серед національних пріоритетів державної освітньої політики інформатизації визначено створення інфраструктури, інформаційних ресурсів (ІР), нових інформаційних технологій (НІТ), інформаційних систем (ІС), автоматизованих баз даних (АБД) і використання засобів ІКТ з метою забезпечення вільного доступу до ресурсів комп’ютерних мереж, які детермінують зміст і структуру, вибір форм, методів, засобів і технологій управління в ЗСО. Однак, невирішеною в теорії та практиці залишається проблема неадекватності випереджального розвитку ІР, НІТ, ІС управлінського призначення та їх повільним впровадженням у практику управління загальноосвітніми навчальними закладами (надалі ЗНЗ) через недостатню готовність переважної більшості керівників до здійснення інформаційної діяльності. Розв’язання проблеми інформаційного забезпечення управління ЗНЗ як складової інформатизації освіти є не лише фактором розвитку інформаційного суспільства в Україні, а й необхідністю щодо забезпечення вищого рівня ефективного управління ЗНЗ та якості освіти учнівської молоді на основі створення інформації та ІР, впровадження ІУС, мереж, НІТ, ІКТ.

Аналіз результатів наукового доробку і практики управління сучасними ЗНЗ дозволив виявити соціально-педагогічні протиріччя, що породжують низку проблем теоретичного і практичного характеру, які гальмують розвиток загальної середньої освіти нової якості та впровадження новітніх ІКТ в управління ЗНЗ між:


 • вимогами суспільства до підвищення ефективності управління в сфері освіти і наявним рівнем загальнодоступної інфраструктури, ступенем розробки інформаційних систем, ІКТ, автоматизованих систем управління (АСУ) та їх практичним використанням керівниками ЗНЗ;

 • потребою в докорінній зміні характеру інформаційно-комунікаційної взаємодії та зв’язків між усіма суб’єктами управління різних ієрархічних рівнів, новими соціальними вимогами до професійної діяльності керівника ЗНЗ і недостатнім рівнем сформованості інформаційної компетентності;

 • постійним виробленням нової інформації, інформаційних ресурсів, проникненням мережі Інтернет практично в усі сфери діяльності людини, швидкістю отримання та передачі інформації завдяки засобам ІКТ та можливостями її опрацювання керівниками ЗНЗ;

 • надлишковістю і неструктурованістю інформаційних потоків у організаційній структурі управління ЗНЗ, що призводять до необґрунтованості і несвоєчасності прийняття управлінських рішень керівниками.

Зазначені протиріччя зумовлюють необхідність подальшого проведення системних досліджень, пов’язаних із реалізацією національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні та практикою інформатизації сфери освіти, потребують розробки принципово нових теоретичних і технологічних підходів до управління процесами функціонування й розвитку ЗНЗ на засадах інформаційного менеджменту та соціальної інформатики. Викладене вище зумовило вибір теми дослідження:«Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана під час здійснення керівництва комплексною темою «Організаційно-педагогічні умови управління якістю освіти в загальноосвітньому навчальному закладі» (державний номер реєстрації № 0105U000201) та відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки АПН України. Тема дослідження затверджена на засіданні вченої ради Інституту педагогіки АПН України (протокол № 6 від16.06.2005 р.) і узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 28.02.2006 р.) та уточнений шифр спеціальності (протокол № 3 від 25.03.2008 р.).Мета дослідження полягає в створенні методологічно обґрунтованої та експериментально апробованої системи інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом із використанням технічних засобів і АСУ на засадах інформаційного менеджменту та соціальної інформатики в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Завдання дослідження:

 1. Здійснити системний і контент-аналіз генезису теоретичних засад загального менеджменту та визначити його вплив на розвиток інформаційного менеджменту в сфері освіти як окремої галузі наукового знання.

 2. Вивчити стан теоретичної розробленості проблеми і концептуальних підходів до функціонування інформаційних потоків в управлінні ЗНЗ.

 3. Встановити у процесі констатувального експерименту якість забезпечення інформацією практичного управління ЗНЗ із використанням інформаційних технологій.

 4. Визначити та науково обґрунтувати зміст і структуру інформаційної компетентності керівника ЗНЗ, розробити методику діагностування стану її сформованості.

 5. Розробити теоретичні основи функціонування інформаційних систем управління адекватні сучасним вимогам, науковим розробкам і новим інформаційним технологіям.

 6. Концептуально обґрунтувати наукові засади побудови, архітектуру і зміст моделі АСУ загальноосвітнім навчальним закладом та провести її експериментальну апробацію.

 7. Проаналізувати та узагальнити результати експерименту на засадах кваліметричної експертизи, підготувати науково-методичні рекомендації для підготовки керівників шкіл у післядипломній педагогічній освіті щодо застосування теоретичних положень і технологій інформаційного управління в сфері освіти.

Об’єкт дослідження – наукові здобутки і практичний досвід управління сучасними навчальними закладами в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Предмет дослідження – теорія і технологія управління ЗНЗ як відкритою, соціально-педагогічною системою на засадах інформаційного менеджменту, соціальної інформатики, інформаційних технологій та інноваційного використання автоматизованої системи управління.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс теоретичних та емпіричних методів, адекватних меті і завданням роботи.

Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення застосовувались для обґрунтування філософсько-методологічних основ дослідження; генетичний та системний аналіз – з метою виявлення етапів розвитку наукових підходів і шкіл менеджменту; системний, порівняльно-зіставний, креативно-прогностичний аналіз, контент-аналіз – для визначення сутності феномену інформації, джерел і різновидів соціальної інформації, змісту інформації та інформаційної діяльності керівників ЗНЗ, інформаційного менеджменту в сфері освіти, порівняння авторських моделей управлінських інформаційних систем, визначення нормативно-правової бази інформаційної діяльності у галузі освіти та управління інформаційними ресурсами; моделювання АСУ, системи інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, факторно-критеріальної моделі ефективності управління ЗНЗ – для перевірки гіпотези і теоретичних висновків автора; проблемно-генетичний метод – з метою встановлення ретроспективи розвитку ідей управління ЗНЗ на засадах інформаційного менеджменту, абстрагування, формалізація, узагальнення для обґрунтування понятійно-категоріального апарату дослідження та формулювання висновків і рекомендацій.

Емпіричні методи дослідження: праксиметричні (вивчення та аналіз інформаційної діяльності керівників), діагностичні (анкетування, індивідуальна експертна оцінка, бесіда, метод самооцінки, метод взаємних рекомендацій, метод анкетних даних експертів, тестування, інтерв’ювання, опитування керівників шкіл), обсерваційні (пряме і непряме спостереження за процесом управління ЗНЗ, управлінською діяльністю) запроваджувались для вивчення стану проблеми у масовій практиці ЗНЗ, експериментальні (метод групових експертних оцінок, класичний педагогічний експеримент) – з метою перевірки гіпотези і моделей автора, математичні та статистичні (кількісний та якісний, метод 2 К. Пірсона) для оцінки стану організації інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, динаміки ефективності управління ЗНЗ; методи статистичного виводу для перевірки наукової гіпотези; аналіз номінативних даних для порівняння емпіричного 2екс. і теоретичного 2теор. значення коефіцієнта ефективності управління ЗНЗ (Кеу).

Наукова новизна одержаних результатів.

Дисертаційна робота є комплексним теоретико-експериментальним дослідженням у науковій галузі інформаційного менеджменту в освіті, в якому вперше обґрунтовані методологічні основи інформаційного управління в ЗНЗ.

Вперше сформульовані і розкриті теоретичні аспекти побудови та функціонування системи інформаційного забезпечення керівництва школою з використанням технологічних засобів на засадах інформаційного менеджменту та соціальної інформатики, виокремлені і науково обґрунтовані головні структурні компоненти системи: цільовий, суб’єктно-діяльнісний, змістовий, техніко-технологічний, результативний.

Науково-інноваційним є підхід до визначення систематизації і обґрунтування змісту принципів інформаційного забезпечення управління ЗНЗ: принцип інформаційної безпеки в управлінні ЗНЗ, регулювання інформаційних відносин, законності та правової пріоритетності інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, єдності цілей, оптимізації інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, функціональної структуризації, використання інформаційних технологій в управлінні ЗНЗ, достатності інформаційного забезпечення управління ЗНЗ і технологій їх реалізації.Вперше встановлено і науково обґрунтовано причинно-наслідковий зв’язок між організацією інформаційного забезпечення управління і ефективністю управління ЗНЗ, інтегральними показниками факторів ефективності управління та результативністю освітнього процесу в ЗНЗ, наявністю у ЗНЗ інформаційних управлінських систем і ступенем задоволення інформаційних потреб керівників закладів.

Новизною в теорії інформаційного менеджменту є обґрунтування класифікації видів і змісту соціальної та управлінської інформації, змістове наповнення інформаційних потоків у системі управління ЗНЗ.

Вперше розроблена, теоретично забезпечена структура та зміст інформаційної компетентності керівників ЗНЗ. Введено у науково-практичний обіг вітчизняної педагогіки категорії «інформаційне управління ЗНЗ», «соціально-педагогічна інформація», «системно-кібернетичний підхід до управління соціально-педагогічними системами».

У дослідженні удосконалено:

 • архітектуру АСУ шляхом поєднання ієрархічної та мережевої моделі БД, змістове наповнення АСУ на основі реляційної парадигми БД, комунікативної та тезаурусної концепцій, структурування інформаційних потоків із використанням сучасних клієнт-серверних мережевих технологій;

 • концептуальні засади інформаційного менеджменту в сфері освіти репрезентовані сукупністю системно-кібернетичного, інформаційного, синергетичного, ситуаційного, діяльнісного наукових підходів; факторами відбору інформації, понятійно-категоріальним апаратом;

 • конкретизовано сутність дефініцій «інформація», «соціальна інформація», «звітна та облікова статистична інформація», «фінансова інформація», «законодавчо-правова інформація», «економічна інформація», «управлінська інформація», «інформаційне забезпечення управління ЗНЗ», «інформаційний підхід до управління ЗНЗ», «інформаційний обмін», «управлінсько-інформаційні відносини в системі управління ЗНЗ»;

 • виокремлено цикл управління ЗНЗ за інформаційно-цільовою основою структурування (інформація та її види, інформаційно-комунікаційні зв’язки між суб’єктами управління та НВП і підсистемами ЗНЗ, інформаційні потоки, процеси та механізми їх реалізації) та представлено його характеристику;

 • модернізовано сутність інформаційних процесів і механізмів їх здійснення; механізми суб’єкт-суб’єктної та суб’єкт-об’єктної взаємодії в рівнево-діяльнісній структурі системи управління ЗНЗ на основі полісуб’єктного, діяльнісного, функціонального та інформаційного наукових підходів;

 • осучаснені положення теорії управління відкритими соціально-педагогічними системами через обґрунтування мети, завдань та змісту інформаційної діяльності та інформаційно-комунікаційних відносин керівника в архітектурі системи інформаційного забезпечення управління ЗНЗ; концепція ефективності через факторно-критеріальну модель ефективності управління ЗНЗ.

Дістали подальшого розвитку застосування методологічних положень внутрішкільного управління, зокрема визначення ЗНЗ як об’єкта управління, мета, завдання, зміст управлінської діяльності керівника ЗНЗ, сучасний контекст функціонального наукового підходу.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що розроблено та апробовано систему інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, змістове наповнення комп’ютерної програми «Автоматизована система управління «Школа» та науково-методологічне забезпечення продукту (схвалено до використання в ЗНЗ із грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»), технологія практичного використання АСУ для користувачів системи. Запропоновано методики оцінювання рівнів ефективності управління та організації інформаційного забезпечення управління ЗНЗ, визначення рівнів сформованості інформаційної компетентності керівників. Розроблено алгоритм визначення та технологію статистичного опрацювання значень коефіцієнта ефективності управління ЗНЗ (Кеу), шляхи практичної реалізації принципів синергетики в управлінні ЗНЗ та сфері освіти.

Виявлено структуру організації інформаційного забезпечення управління ЗНЗ як процедури та етапи роботи з інформаційними потоками різних суб’єктів управління. Доповнено і апробовано зміст підвищення кваліфікації та підготовки керівників ЗНЗ навчальними дисциплінами «Інформаційне управління у сфері освіти», «Стратегічне управління освітньою організацією», «Управління людськими ресурсами»; розроблено навчальні посібники, робочі зошити слухачам і методичні рекомендації викладачам-тренерам для навчання керівників у рамках субкомпонента 1.3. Підготовка керівників шкіл з питань управлінської діяльності проекту МОН України «Рівний доступ до якісної освіти в Україні». Автор брала участь у розробці концепції профільного навчання в старшій школі, положенні Міністерства освіти і науки України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (довідка МОН України №2/2-4-1 від 29.03.2000р.).

Матеріали дослідження використані на курсах підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ, під час розробки і виконання інноваційних освітніх проектів і програм (довідки: МОН України №3/1-554 від 23.12.1998р., №3/3-7 від 10.01.2000р., Рівненського ОІППО №412 від 23.05.2008 р., Координаційної ради Асоціації керівників ЗНЗ України №101 від 11.04.2008р., наказ МОН України №1/11 - 676 від 28.02.2002р.).

Основні положення, висновки і рекомендації дослідження впроваджено у практику роботи управлінь освіти і науки Миколаївської та Рівненської облдержадміністрацій, управлінь освіти Миколаївської, Черкаської та Чернігівської міських рад; управлінь освіти Дзержинської та Фрунзенської районних рад у м. Харкові; відділу освіти Каховської та Кам’янець-Подільської міських рад; експериментальних ЗНЗ різного типу (довідки: управління освіти і науки Миколаївської держадміністрації від 15.02. 2008р., № 642/01; управління освіти і науки Рівненської держадміністрації від 22.05.2008р., №08-09/01-1584; управління освіти Миколаївської виконавчого комітету міської ради від 19.05.2008р., №1350/1/20.01.01; Черкаської міської ради від 30.07.2008 р., №1396/28; Чернігівської міської ради від 23.04.2008р., №01-26/19; управління освіти Дзержинської та Фрунзенської районних у м. Харкові рад від 17.05.2008р., №633 та від 23.05.2008р., №849; Каховської міської ради Херсонської області від 06.05.2008р., №02-07/1265; управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради від 26.05.08р., №01-20/760; відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації від 22.04.2008р., №521; СШ №41 м. Києва від 3.04.2008р., №78; Херсонського ліцею Херсонської обласної ради від 13.05.2008р., №116).Каталог: images -> content -> depozitar -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Розвиток творчої уяви молодших школярів
avtoreferaty -> Касьянова олена миколаївна
avtoreferaty -> “71”: 373. 3 Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання
avtoreferaty -> Невербальних засобів спілкування
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України
avtoreferaty -> Зінчук Наталія Анатоліївна
avtoreferaty -> Ізбаш світлана сергіївна
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України крамаренко алла Миколаївна підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу
avtoreferaty -> Державний вищий навчальний заклад
avtoreferaty -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни захарійчук марія Дмитрівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка