Система І завдання курсу "цивільне право"Скачати 20.12 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір20.12 Kb.
ТипГлава
Глава 4

СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КУРСУ “ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО”

§1. Система курсу “Цивільне право” — науково-методична база його вивчення

Система курсу цивільного права в цілому відповідає системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу

31

між ними немає. В цивільному праві як навчальній дисципліні висвітлюється чимало теоретичних питань, перш за все виз­начаються основоположні поняття: предмета, методу, функцій, системи цивільного права, сучасного цивільного законодав­ства, колізійних норм тощо, на основі аналізу літературного, нормативного і практичного матеріалу формулюються вис­новки та узагальнення. Цивільні закони не повинні розкри­вати змісту цивільно-правових категорій, які ними передба­чаються. Це є завданням цивільного права як науки і навчаль­ної дисципліни. Тому система курсу “Цивільне право”, як і система науки цивільного права, до деякої міри ширша по­рівняно з системою цивільного права як галуззю права. Отже, курс “Цивільне право” складається з таких розділів:1. Вступ. Визначаються поняття, предмет, метод, функції сучасного цивільного права, характеризуються елементи його системи. Розглядаються питання сучасного цивільного законодавства: його поняття, співвідношення галузевого і комп­лексного законодавства; роль судової та арбітражної практи­ки в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства; предмет науки сучасного цивільного права, її співвідношення з іншими юридичними науками та роль у здійсненні завдань економічної реформи, основні риси цивільного права зарубіжних країн.

2. Цивільне правовідношення. Розкриваються поняття, зміст, види цивільних правовідносин, а також правосуб'єктність гро­мадян, юридичних осіб, держав. Висвітлюються питання про об'єкти цивільних прав, юридичні факти, угоди.

3. Здійснення і захист цивільних прав. Розкриваються понят­тя: здійснення цивільних прав і виконання обов'язків, право на захист. Аналізуються такі цивільно-правові інститути, як відповідальність (поняття, значення, функції, умови і види), позовна давність.

4. Право власності. Аналізуються відносини власності і пра­вові форми їх реалізації в Україні. Характеризуються види і форми власності, їх правові режими, а також цивільно-пра­вові засоби захисту права власності.

5. Особисті немайнові права: поняття, види, здійснення й захист.

6. Право на результати творчої діяльності. Характеризують­ся: авторське право, право на відкриття, право на винахід і раціоналізаторську пропозицію, право на промисловий зра­зок і товарний знак та інші результати творчої діяльності.

7. Загальні положення про зобов'язання і договори.

32

8-12. Окремі види зобов'язань: по передачі майна у власність, користування; реалізації результатів творчої діяльності; вико­нанню робіт, наданню послуг тощо.13. Позадоговірні зобов'язання: поняття і види. Маються на увазі зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шко­ди здоров'ю особи або майну громадянина чи організації; зо­бов'язання, що виникають внаслідок придбання або збере­ження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; зобов'язання, що виникають з оголошення конкурсу.

Аналіз основних проблем, що висвітлюються в даному курсі, спирається на законодавство України про відповідні правові інститути. Норми цивільних кодексів та відповідних норма­тивних актів, які діють в інших республіках, використовують­ся для ілюстрування їх особливостей. З метою кращого зас­воєння змісту цивільно-правових норм наводяться приклади з судової та арбітражної практики. З дискусійних питань ци­вільного права аналізуються погляди вчених, щоб студент мав можливість самостійно визначити своє ставлення до відповідної проблеми.§2. Основні завдання курсу цивільного права

Курс цивільного права має на меті розв'язання таких зав­дань.Пізнавальне завдання. За допомогою цього курсу студент повинен засвоїти зміст цивільно-правових інститутів, об'­єктивні закономірності їх розвитку, а також суть цивільно-правових категорій, передбачених у цивільному законодавстві (у тому числі й таких складних, як поняття майнових та цивіль­но-правових відносин, цивільно-правової відповідальності, права власності тощо). Чимало теоретичних питань цивіль­ного права не викликають суперечок в цивілістичній літера­турі, проте деякі з них і досі є предметом гострих дискусій. В цих випадках наводяться аргументи на користь тих чи інших позицій.

Практичне завдання. Вивчення курсу сучасного цивільного права не можна обмежити засвоєнням лише теоретичних по­ложень і змісту цивільного законодавства. Необхідно набути навички по застосуванню його норм до конкретних життєвих ситуацій. З цією метою у книзі наведено керівні роз'яснення Пленумів Верховного суду України, в яких аналізується і узагальнюється судова практика з різних категорій цивільних справ. Показана також і арбітражна практика.

33
Каталог: %D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 -> %D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD -> %D0%90%D0%90%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> %D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Цивільне законодавство поняття І структура цивільного законодавства Цивільне законодавство це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Об'єкти цивільних прав
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Цивільне право: навч посібник для студентів юрид вузів та факультетів/ Під ред проф. О. А. Підопригори І Д. В. Бобрової -к.: Вентурі, 1995. 416c
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 3. Права та обов'язки громадян у сфері виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Виконання юридичних обов'язків у цивільному праві
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Захист права власності
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Розділ ІІІ здійснення І захист цивільних прав глава 12 здійснення суб'єктивних цивільних прав поняття здійснення
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами Української рср справ про спадкування»
%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 -> Право державної власності


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка