Розпорядження голови районної державної адміністрації 15. 11. 2013 №280 положення про апарат районної державної адміністрації Загальні засадиСкачати 106.41 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір106.41 Kb.
ТипРозпорядження
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації
15.11.2013 №280

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат районної державної адміністрації

Загальні засади

1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) утворює голова районної державної адміністрації для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, цим Положенням.

3. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

Структура

4. Апарат очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації і працює під його безпосереднім керівництвом.

5. У разі відсутності керівника апарату його обов'язки виконує начальник відділу організаційної роботи апарату, який за посадою є заступником керівника апарату.

6. Структуру і чисельність працівників апарату затверджує голова районної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на його утримання, відповідно до примірного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7. Працівників апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації

8. Переліки посад, на які призначає і з яких звільняє працівників апарату голова районної державної адміністрації визначає голова районної державної адміністрації окремим розпорядженням. Працівники апарату мають службові посвідчення відповідного зразка.

9. Витрати на утримання апарату проводяться за рахунок Державного бюджету України у межах фонду оплати праці працівників апарату та видатків на його утримання.

10. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями району.

11. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в апараті районної державно адміністрації, а також цього Положення.

Основні функції і завдання керівника

апарату районної державної адміністрації

12. Керівник апарат у межах прав і обов'язків, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

керує діяльністю апарату, персонально відповідає за виконання покладених на апарат завдань;

координує діяльність структурних підрозділів апарату, організовує оперативно-технічний контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, інформує голову районної державної адміністрації про стан цієї роботи;

формує проекти планів роботи районної державної адміністрації, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання;

забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації; підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації створює робочі групи та комісії із працівників та спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду у голови районної державної адміністрації або на засіданнях колегії, а також для опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та виконання інших його доручень з питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації;

повертає структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним, виконавчим органами сільських, селищних рад, а також підприємствам, організаціям і установам документи, підготовлені з порушенням законодавства, які не відносяться до компетенції районної державної адміністрації, або подані голові районної державної адміністрації з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення;

забезпечує своєчасне доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних державних і громадських організацій, підприємств, організацій і установ, органів місцевого самоврядування та розпоряджень, що носять нормативно-правовий характер та стосуються прав і обов'язків громадян - до відома всього населення;

забезпечує дотримання працівниками апарату правил внутрішнього трудового розпорядку;

здійснює контроль за дотриманням в апараті Інструкції з діловодства, правил роботи з таємними документами, відповідає за стан обліку і звітності;

здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;

забезпечує взаємодію структурних підрозділів та посадових осіб апарату з структурними підрозділами районної державної адміністрації, з виконавчими органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації;

керівник апарату райдержадміністрації забезпечує також виконання інших функцій та завдань апарату.

Основні функції і завдання апарату щодо правового

забезпечення діяльності районної державної адміністрації

13. Зберігання, систематизований облік і практичне застосування законів України, указів Президента України та законодавчих актів центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших службових документів.

14. Здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування (в межах делегованих повноважень органів виконавчої влади) Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації.

15. Засвідчення відповідності проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації Конституції України, законам України, постановам Верховної Ради України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативним актам центральних органів виконавчої влади шляхом обов'язкового їх візування начальником юридичного відділу апарату, а у його відсутність іншим визначеним працівником юридичного відділу апарату.

16. Підготовка в разі необхідності спільно з відповідними відділами апарату, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування пропозицій про внесення змін, доповнень до розпоряджень голови районної державної адміністрації, що носять нормативно-правовий характер.

17. Розгляд разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації актів прокурорського реагування.

18. Забезпечення державної реєстрації в Новомиколаївському районному управлінні юстиції Запорізької області розпоряджень голови районної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер.

19. Консультації з правових питань структурних підрозділів районної державної адміністрації, надання методичної допомоги виконавчим комітетам сільських, селищних рад з правових питань.

20. Забезпечення правового обслуговування діяльності комісій, створених головою районної державної адміністрації.

21. Забезпечення за дорученням голови районної державної адміністрації захисту інтересів райдержадміністрації в суді, господарському суді та представлення її інтересів в інших органах виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Основні функції і завдання апарату щодо організаційного та кадрового

забезпечення діяльності районної державної адміністрації

22. Забезпечення реалізації Конституції і законів України, указів та розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, які стосуються діяльності районної державної адміністрації, та виконавчих органів місцевого самоврядування.

23. Контроль за дотриманням вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації" структурними підрозділами районної державної адміністрації.

24. Перевірка, за дорученням голови районної державної адміністрації, заступників голови державної адміністрації, роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, щодо виконання ними Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації. Інформування голови районної державної адміністрації з цих питань.

25. Контроль за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади, які надані органам місцевого самоврядування. У разі порушення чинного законодавства підготовка пропозицій щодо передачі матеріалів до прокуратури або суду.

26. Підготовка проектів перспективних, квартальних та оперативних планів роботи та інших заходів, які здійснюються в районній державній адміністрації, на основі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

27. Організація підготовки засідань колегії районної державної адміністрації, протокольних заходів голови районної державної адміністрації, нарад семінарів та інших заходів, які проводяться головою районної державної адміністрації та заступниками голови районної державної адміністрації.

28. Організація підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, що входять до компетенції апарату, за дорученням голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації спільно зі структурними підрозділами районної державної адміністрації.

29. Аналіз за дорученням голови районної державної адміністрації роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги у поліпшенні організації їх роботи, підготовка пропозицій про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

30. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

31. Оперативний розгляд питань, внесених структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами і підготовка для голови районної державної адміністрації проектів відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань, віднесених до компетенції апарату.

32. Забезпечення дотримання єдиного порядку реєстрації, опрацювання, проходження, контролю, зберігання та передачі в установленому порядку до архіву службових документів у всіх підрозділах апарату. (Порядок роботи з документами в апараті визначається Інструкцією з діловодства та правилами роботи з таємними документами, які за поданням керівника апарату районної державної адміністрації затверджує голова районної державної адміністрації).

33. Внесення пропозицій до проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації про розподіл обов'язків між заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації

34. Оформлення і оперативне доведення до виконавців розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших службових документів.

35. Забезпечення гласності діяльності голови районної державної адміністрації, в цілому районної державної адміністрації, вивчення і врахування думок та пропозицій виконавчих органів місцевого самоврядування, населення при підготовці найбільш важливих документів.

36. Організація спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації підготовки матеріалів та проектів рішень районної ради, які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації.

37. Забезпечення виконання рішень районної ради в частині делегованих райдержадміністрації повноважень.

38. Надання методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим органам сільських, селищних рад з питань, що належать до компетенції апарату, вивчення та узагальнення їх роботи.

39. Опрацювання та підготовка документів з питань призначення на посаду і звільнення з посади працівників, призначення і звільнення яких віднесено до компетенції голови районної державної адміністрації

40. Ведення системи електронного обліку «Картка» працівників районної державної адміністрації, яких призначає на посаду і звільняє з посади голова районної державної адміністрації, а також забезпечення формування, обліку і роботи з резервом кадрів працівників, призначення і звільнення яких віднесено до компетенції голови районної державної адміністрації.

41. Підготовка проектів клопотань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, грамотами, обласної державної адміністрації та про присвоєння почесних звань України.

42. Підготовка спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації проектів документів з пропозиціями про загальну чисельність, структуру і фонд оплати праці працівників районної державної адміністрації.

43. Організація роботи з особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, з розгляду звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контроль за вирішенням порушених у них питань, узагальнення та аналітична робота.

44. Організація виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні апарату райдержадміністрації, а також інформації, що становить публічний інтерес.

45. Аналіз спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробка та внесення голові районної державної адміністрації пропозицій щодо його поліпшення; участь у підготовці звітів державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою

46. Сприяння виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень відповідно до чинного законодавства під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення

47. Забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців.

Основні функції та завдання апарату щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації

48. Забезпечення ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці. Опрацювання документів, що надходять до районної державної адміністрації, підготовка до них аналітичних довідкових та інших матеріалів, а також доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації.

49. Нагляд за належним утриманням державних символів у службових приміщеннях (державний прапор, зображення державного герба та інше).

50. Технічне забезпечення засідань колегії, комісій районної державної адміністрації, нарад, семінарів та інших заходів, які проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками.

51. Якісне ведення бухгалтерського обліку і звітності, розрахунків по заробітній платі, відрядженнях, поштових і канцелярських видатках, виконання кошторису витрат на утримання голови районної державної адміністрації, його заступників, апарату, проведення у визначенні строки інвентаризацій грошових, матеріальних та інших цінностей у апараті.

52. Здійснення матеріально-технічного, господарсько-побутового інформаційно-комп’ютерного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, адміністрування комунікаційного зв’язку та локальної комп’ютерної мережі, супроводження офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та програмного забезпечення.

53. Здійснення заходів щодо охорони службових приміщень і майна, організація чергування працівників апарату в службових приміщеннях в неробочі і святкові дні та в інший час.

54. Утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень та інших споруд, а також прилеглих територій.Керівник апарату районної

державної адміністрації І.В.Даценко
Каталог: sites -> default -> files -> documents
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії олена Пометун
files -> Цикл наукових праць «зоологічне різноманіття дніпропетровської області та його охорона»
files -> Мнстерство освти І науки украни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи
documents -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку конкурентного середовища та залучення інвестицій у сфері теплопостачання
documents -> Програма щодо запобігання і протидії корупції у Новомиколаївському районі на 2013 2017 роки
documents -> Обґрунтування необхідності прийняття акта


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка