Розділ Захворювання дітей раннього вікуСкачати 306.67 Kb.
Сторінка5/8
Дата конвертації23.02.2021
Розмір306.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Частина ВВС протікає із ціанозом, за виключенням:

*А. Дефект міжпередсердної перетинки

Б. Тетрада Фалло

В. Транспозиція магістральних судин

Г. Атрезія тристулкового клапана

Д. Атріовентрикулярна комунікація


  1. Тетраді Фалло властиві наступні анатомічні ознаки, окрім:

*А. Стеноз аорти

Б. Стеноз устя легеневої арьерії

В. ДМШП

Г. Декстрапозиція аорти

Д. Гіпертрофія правого шлуночка


  1. Ряд факторів сприяє формуванню ВВС, за виключенням:

*А. Вірусні захворювання матері в другій половині вагітності

Б. Наявність у вагітної професійних шкідливостей

В. Алкоголізм батьків

Г. Наявність в сім'ї ВВС

Д. Вірусні захворювання матері в першому триместрі вагітності

25. Для функціонуючої артеріальної протоки властиві ряд ознак, окрім:

*А. Збіднення малого кола кровообігу

Б. Часті захворювання органів дихання

В. Гіпертрофія правого шлуночка

Г. Зниження діастолічного тиску

Д. Систоло- діастолічний шум

26. Для коарктації аорти властиві наступні ознаки, крім:

*А. Часті захворювання органів дихання

Б. Підвищення АТ на руках

В. Гіпертрорфія лівого шлуночка

Г. Акцент ІІ тону над аортою

Д. Узурація нижніх краів ребер

27. Який шум властивий для функціонуючої артерівальної протоки?

*А. Систоло- діастолічний

Б. Пресистолічний

В. Мезодіастолічний

Г. Пансистолічний

Д. Пізній систолічний

28. Характерна клінічна ознака стено­зу аорти:

*А. Задишка, систолічний шум в 2 міжребір'ї справа

Б. Систолічне тремтіння в 2 міжребір'ї зліва

В. Підвищення артеріального тискуГ. Низький діастолічний АТ

Д. Високий пульсовий тиск

29. Рання клінічна ознака коарктації аорти:

*А. Відсутність стегнового пульсу

Б. Диспропорція верхньої та нижньої половини тулуба

В. Підвищення артеріального тиску на ногах

Г. Підвищення артеріального тиску на руках

30. Діагноз коарктація аорти підтвер­джує наступна ознака:

*А. Артеріальний тиск на ногах такий же, як і на руках або нижчий

Б. Високий артеріальний тиск на ру­ках

В. Артеріальний тиск на ногах на 20 мм.рт.ст. вищий ніж на руках31. Назвіть найбільш характерні озна­ки транспозиції магістральних судин:

*А. Задишка, цианоз з перших днів життя

Б. Послаблення 2 тону в 2 міжребір'ї справа від грудини

В. Нормальний фізичний розвиток32. Діагноз транспозиції магістраль­них судин ставиться на підставі на­ступних ознак:

*А. Ранній ціаноз, посилений легене­вий кровообіг, гіпотрофія

Б. Акцент 2 тону в 2 міжребір'ї справа від грудини

В. Діастолічний шум в 2 міжребір'ї справа від грудини33. Найбільш часті ускладнення тет­ради Фалло:

*А. Задишково-ціанотичні приступи

Б. Часті захворювання пневмоніями

В. Бактеріальний ендокардит34 .Діагноз стенозу аорти ставиться на підставі наступних ознак:

*А. Все вказане вірно

Б. Систолічний шум в 2 міжрібер'ї справа від грудини

В. Слабий пульс на периферійних ар­теріях

Г. Гіпертрофія лівого шлуночка

Д. Все вказане невірно35. Назвіть вроджені вади серця із збагаченим легеневим кровообігом:

*А. Дефект міжшлуночкової перетин­ки, дефект міжпередсердної пере­тинки, відкритий артеріальний проток

Б. Стеноз легеневої артерії, тетрада Фалло

В. Стеноз аорти, коарктація аорти36. Назвіть найбільш характерний клінічний симптом дефекта міжшлуноч­кової перетинки /мембранозної частини/:

*А. Задишка, грубий систолічний шум в 3-4 міжребер'ї зліва

Б. Синюшність, симптом "барабанних паличок"

В. Систолічний шум в другому міжребір'ї зліва

Г. Відставання у масі тіла

37. Найбільш несприятливі ускладнення дефекта міжшлуночкової перетинки:

Розвиток синдрома Ейзенменгера або перехід у вторинну форму тет­ради

*А. Фалло

Б. Тромбоз судин головного мозку

В. Часті бронхо- пульмональні захворювання

38. Які найбільш властиві зміни відбу­ваються в клініці дефекта міжшлуноч­кової перетинки при переході в "бліду форму" тетради Фалло:

*А. Приєднується шум стенозу легене­вої артерії в 2 міжребір'ї зліва

Б. Починають хворіти пневмоніями

В. Посилюється акцент 2 тону на ле­геневій артерії39. Рентгенологічна характеристика синдрома Ейзенменгера:

*А. Посилення легеневого малюнку в прикореневій зоні, збіднення його на периферії

Б. Посилення легеневого малюнку на периферії

В. Збіднення легеневого малюнку в прикореневій зоні40. Найбільш характерна клінічна дифе­ренціально-діагностична відмінність сер­цевого шуму дефекта міжшлуночкової і міжпередсердної перетинки:

*А. Грубий шум в 3-4 міжребір'ї зліва при дефекті міжшлуночкової пере­тинки та ніжний характер шуму ти­па функціонального при дефекті міжпередсердної перетинки в 2 міжребір'ї зліва

Б. Функціональний шум в 3-4 міжре­бір'ї зліва при дефекті міжшлуноч­кової перетинки та дуже грубий шум при дефекті міжпередсердної

41. Основний клінічний симптом де­фект а міжпередсердної перетинки:

*А. Зміщення границь серця вправо, ніжний систолічний шум типу функціонального в 2 міжребір'ї зліва

Б. Зміщення границь серця вліво, грубий систолічний шум в 3-4 міжребір'ї зліва

42. Анатомічна характеристика пер­винного дефекту міжпередсердної перетинки:

*А. Знаходиться в нижній третині пе­ретинки над атріовентрикулярними клапанами / поєднується з роз­щепленням клапанів, частіше мітрального/

Б. Знаходиться в області овальної ямки

В. Знаходиться в ділянці впадіння нижньої порожнистої вени43. Рентгенологічно при дефекті міжшлуночкової перетинки вияв­ляється:

*А. Збагачення легеневого малюнка

Б. Збіднений легеневий малюнок

В. Підкреслена талія серця 3"100"44. Показання до операції при дефекті міжшлуночкової перетинки у дітей пер­ших років життя

*А. Ранній розвиток легеневої гіпертензії

Б. Серцева недостатність

В. Високий систолічний АТ

Г. Задишково- ціанотичні напади

Д. Синкопальні стани45. Можливі ускладнення дефекту міжпередсердної перетинки:

*А. Аритмії

Б. Перикардит

В. Ендоміокардит

Г. Інфекційний ендокардит

46. Найбільш характерні клінічні ознаки аномального дренажу легеневих вен:

*А. Все вказане вірно

Б. Задишка, кашель

В. Синюшність шкіри та слизової оболонки

Г. Систолічний шум подовж лівого краю грудини

47. Анатомічні ознаки аномального дренажу легеневих вен:

*А. Легеневі вени впадають у верхню порожнисту вену, праве передсердя або коронарний синус

Б. Легеневі вени впадають в ліве пе­редсердя

48. Характеристика повної атріовентрикулярної комунікації:

*А. Все вказане вірно

Б. Первинний дефект міжпередсердної перетинки

В. Високий дефект міжшлуночкової перетинки

Г. Атріовентрикулярна перетинка відсутня або мається єдиний атріовентрикулярний отвір

49. Найбільш характерні клінічні ознаки ізольованого стенозу легеневої артерії:

*А. Все вказане вірно

Б. Другий тон розщеплений

В. Грубий систолічний шум в 2-3 міжребір'ї зліва від грудини

Г. Збільшення відносної серцевої тупості вправо

50. Виберіть невірну ознаку тетради Фалло:

*А. Гіпертрофія лівого шлуночка

Б. Стеноз легеневої артерії

В. Високий дефект міжшлуночкової перетинки

Г. Гіпертрофія правого шлуночка

Д. Транспозиція аорти51. Який серед компенсаторних ме­ханізмів не буває при тетраді Фалло?

*А. Гіпертрофія лівого шлуночка

Б.Розвиток колатералей судин

В. Поліцитемія

Г. Сповільнення швидкості кровотоку

52. Яка клінічна ознака найбільш ха­рактерна для тетради Фалло?

*А. Присідання навпочіпки, значне посилення задишки та ціанозу

Б. Втрата свідомості

В. Зупинка дихання

Г. Судоми

53. Яка електрокардіографічна ознака характерна для підтвердження діагно­зу тетради Фалло:

*А. Гіпертрофія правого шлуночка

Б. Гіпертрофія лівого шлуночка

В. Гіпертрофія лівого передсердя54. Основні клінічні симптоми ізольо­ваного вторинного дефекту міжперед-сердної перетинки:

*А. Все вказане невірно

Б. Все вказане вірно

В. Ціаноз

Г. Грубий систолічний шум

Д. Серцево-дихальна недостатність55. Смертність від вроджених вад серця по даним ВООЗ:

*А. 5-6 дітей на 100 тис. населення

Б. Більше 10 дітей на 100 тис. насе­лення

В. 5-6 дітей на 10 тис. населення56. Виберіть найбільш інформативний метод дослідження для діагностики вроджених вад серця:

*А. ЕхоКГ

Б. ЕКГ

В. ФКГ


Г. Реоенцефалографія

57. Вкажіть ваду серця з незміненим легеневим кровообігом:

*А. Стеноз вічка аорти

Б. Дефект міжпередсердної перетинки

В. Дефект міжшлуночкової перетинки58. Назвіть ваду серця при якій відсутній пульс на стегнових артеріях:

*А. Коарктація аорти

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Стеноз вічка аорти59. Назвіть ваду серця при якій з'яв­ляється пульс на стегнових артеріях після хірургічної корекції вади:

*А. Коарктація аорти

Б. Тетрада Фалло

В. Відкрита артеріальна протока60. Частота диспансерних оглядів кардіоревматологом дітей з вродже­ними вадами серця в термінальній фазі:

*А. За індивідуальним графікомБ. 1 раз/міс

В. 1 раз/ 2 міс

Г. 1 раз/тижд

61. Лікувальні столи для дітей з врод­женими вадами серця:

*А. 10, 10а

Б. 7, 7а

В. 5, 5а


Г. 1, 1а

62. Показання до паліативної операції при тетраді Фалло:

*А. Часті задишково-ціанотичні при­ступи

Б. Відставання в психічному розвитку

В. Відставання в фізичному розвитку63. Яке з ускладнень не є протипока­занням до операції при тетраді Фалло:

*А. Задишково-ціанотичні приступи

Б. Септичний ендокардит

В. Тромбоемболія судин мозку64. Яка клінічна особливість не харак­терна для стенозу вічка аорти:

*А. Акроціаноз

Б. Непритомні стани при фізичному навантаженні

В. Стенокардитичний синдром65. Протипоказання до імунізації дітей з вродженим вадами серця зі збагаченим легеневим кровообігом:

*А. Протипоказана при важкому пе­ребігу в термінальній фазі

Б. Протипоказань немає

66. Для якої вродженої вади серця ха­рактерна сфігмограма у вигляді "півни-кового гребня":

*А. Вроджений аортальний стеноз

Б. Ізольований стеноз легеневої ар­терії

В. Коарктація аорти67. Які ЕКГ- ознаки свідчать про пере­несений інфаркт міокарду :

*А. Від'ємні зубці Т у всіх відведеннях, глибокі зубці Q

Б. Невиражені зубці Q та високі заго­стрені зубці Т

68. Рентгенологічна характеристика аномалії лівої коронарної артерії:

*А. Кардіомегалія та вибухання лівого контуру серця в зв'язку з аневриз­мою

Б. Кардіомегалія за рахунок правих відділів

В. Змін немає

69. Мати 6-місячної дитини скаржиться на наявність у дитини задишки. Об’єктивно: ліва межа відносної серцевої тупості на 3 см зовні лівої середньоключичної лінії, права на 1 см зовні правої парастернальної лінії, у ІІ міжребер’ї зліва вислуховується грубий сістолічний шум. І тон на верхівці посилений, ІІ тон над легеневою артерією послаблений. На рентгенограмі збільшення правих відділів серця, судинний малюнок збіднений. ЕКГ – електрична вісь серця зміщена вправо, ознаки гіпертрофії правого шлуночку і передсердя, блокада правої ніжки п. Гіса. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

*А. Ізольований стеноз легеневої артерії.

Б. Стеноз устя аорти

В. Дефект міжпередсердньої перегородки.

Г. Хвороба Фалло

Д. Відкрита баталова протока.

70. Мати 6-місячної дитини скаржиться на наявність у неї задишки, нав’язливого кашлю, відмову від грудей. На 2-му місяці вагітності жінка перенесла вірусну інфекцію. При огляді стан тяжкий, дитина зниженого відживлення, периоральний та акроціаноз. ЧД 70 за 1 хв, ЧСС 168 за 1 хв. Зліва в нижній відділах вислуховуються мілкопухирчаті вологі хрипи, ліва межа відносної серцевої тупості на 3 см дозовні від лівої середньоключичної лінії, права на 1 см дозовні від правої парастернальної лінії, над усіма відділами серця вислуховується грубий сістолічний шум, проводиться на спину. На верхівці мезодіастолічний шум, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Печінка збільшена на 4 см, щільна, неболюча. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

*А. Дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Аномалія Ебштейна.

В. Коарктація аорти.

Г. Хвороба Фалло.

Д. Відкрита баталова протока.

71. У 2-х річної дитини періодично відмічаються напади збудження, ціанозу, сідає навпочіпки. Об’єктивно: відстає у фізичному розвитку, деформація пальців у вигляді “барабанних паличок” і нігтів- “годинникові скельця”. Права межа серця відносної тупості на 1 см дозовні від правої парастернальної лінії, грубий систолічний шум максимально по лівому краю грудини, проводиться за межі серця, ІІ тон на легеневій артерії значно ослаблений, ЕКГ- гіпертрофія правих відділів. На рентгенограмі легеневий малюнок збіднений, серце невелике у вигляді “чобітка”. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

*А. Хвороба Фалло.

Б. Аномалія Ебштейна.

В. Ізольований стеноз легеневої артерії.

Г. Коарктація аорти

Д. Відкрита артеріальна протока.

72. Дитині 5 років. Знаходиться на диспансерному обліку у кардіолога з приводу хвороби Ебштейна. Мати звернулась до лікаря зі скаргами на появу задишки при фізичному навантаженні та у спокої, нестійкі набряки гомілок і стоп, які під кінець дня посилюються і зникають після нічного сну. З анамнезу відомо, що 3 тижні назад дитина перехворіла на ангіну. Вкажіть походження периферичних набряків.

*А. Серцеве

Б. Ортостатичне

В. Цирротичне

Г. Ниркове

Д. Внаслідок тромбофлебіту.

73. У дівчинки, 6 років з тетрадою Фалло виник приступ задишки, тахікардії, посилився ціаноз. При фізикальному обстеженні виявляються ознаки вродженої вади: розширення границь серця, грубий систолічний шум, що проводиться на всі точки. В легенях хрипи не вислуховуються. Який препарат є протипоказаним в лікуванні приступів задишки та синюхи в даному випадку?

*А. Серцеві глікозиди

Б. Морфін

В. Натрію оксибутират

Г. Обзидан

Д. Промедол

74. Дівчинка у віці 1 року доставлена до педіатричного стаціонару зі скаргами матері на задишку, кашель, при годуванні дитина робить паузи, підвздохи, не з’їдає вікову норму їжі. При об’єктивному огляді виявлено відставання в фізичному розвитку, блідість шкіри, ціаноз, більше носогубного трикутника під час крику. Задишка за типом тахіпное з участю допоміжної мускулатури. Парастернальний серцевий горб помірно виражений. Межі відносної серцевої тупості зміщені більше вліво. Верхівковий поштовх зміщений вліво та вниз. Серцевий поштовх підсилений. Помірне систолічне тремтіння у ІІІ-ІV міжребер’ї зліва. Над легенями у задньонижніх відділах дрібнобульбашкові хрипи. ЕКГ: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:

*А. Дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Тетрада Фалло

В. Транспозиція магістральних судин

Г. Стеноз легеневої артерії

Д. Аномальний дренаж легеневих вен

75. У дівчинки 8 місяців при об’єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних покривів, виникнення під час неспокою ціанозу, перкуторно – розширення меж серця в поперечному напрямку, аускультативно – зліва від грудини у 3-4 міжребір’ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини?

*А. Дефект міжшлуночкової перетинки

Б. Дефект міжпередсердної перетинки.

В. Коарктація аорти.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Стеноз легеневої артерії.

76. Під час клінічного обстеження дівчинки 2-х років було виявлено блідість шкірних покривів, тахікардію, розширення меж серця, грубий систоло-діастолічний шум у 2-му міжребер’ї біля лівого краю грудини. Для якої вродженої вади серця характерна дана картина?

*А. Відкрита артеріальна протока.

Б. Дефект міжшлуночкової перетинки.

В. Дефект міжпередсердної перетинки.

Г. Коарктація аорти.

Д. Стеноз легеневої артерії.

77. Дитина 8 років скаржиться на приступи задишки, запаморочення, обмеження толерантності до фізичного навантаження. Об-но: дифузний ціаноз, відставання у фізичному розвитку, нігті у вигляді „барабанних паличок”. На R-графії ОГК тінь серця у вигляді „дерев’яного черевика”, зменшення судинного малюнку в прикореневих зонах. Систолічне тремтіння в ІІ м/р зліва, там же вислуховується грубий систолічний шум. На ЕКГ: відхилення осі вправо, гіпертрофія правого шлуночка. Який діагноз вірогідно можна поставити хворому?

* А. Тетрада Фалло

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Коарктація аорти

Г. Дефект міжпередсердної перетинки

Д. Дефект міжшлуночкової перетинки

78. Хлопчик 7 років із вираженим дефіцитом маси тіла. Активних скарг не пред'являє. Зі слів батьків дитина часто хворіє на простудні захворювання. У віці 3 років був діагностована вроджена вада серця. Медичної документації немає. Об-но: межі серця збільшені в обидві сторони. При аускультації виявлений голосний пансистолічний шум у 4-му міжребір'ї зліва від груднини, акцент 2-го тону над легеневою артерією. ЧСС - 92 у хв, АТ - 110/75 мм рт ст. Яке з перерахованих далі досліджень має найбільше значення при постановці діагнозу ?

*А. Ехокардіографія

Б. Фонокардіографія

В. Велоергометрія

Г. Електрокардіографія

Д. Коронарографія.

79. Мати 8-ми місячної дитини подає скарги на задишку у дитини при фізичному навантаженні. В анамнезі двічі переніс пневмонію. При обстеженні виявлено систолічний шум з максимумом в IV міжребір’ї зліва від грудини, що проводиться на спину. На ЕКГ – ознаки гіпертрофії правого і лівого шлуночка. При Ro- дослідженні ОГК: посилення легеневого рисунка, розширення серця в поперечнику. Яка вада серця найбільш ймовірна?

*А. Дефект межшлуночкової перетинки

Б. Дефект межпредсердної перетинки

В. Відкрита апртеріальна протока

Г. Стеноз устя аорти

Д. Тетрада Фалло

80. У дитини 8-ми років протягом кількох місяців спостерігаються головний біль, носові кровотечі. Сімейний анамнез обтяжений по гипертонічній хворобі. О-но: виражений розвиток м’язів плечового пояса. АТ на руках 160/60 мм рт.ст., АТ на ногах 110/60 мм рт.ст. Пульс на прпоменевій артерії доброго наповнення, на стегновій артерії- слабо виражений. Систолічний шум із максимумом на основі серця і в міжлопатковій ділянці зліва. Вкажіть основну причину зміни артеріального тиску:

*А. Коарктація аорти

Б. Первинна артеріальна гіпертензія

В. Вегето-судинна дисфункція за гіпертензивним типом

Г. Первинний гіперальдостеронізм

Д. Феохромоцитома

81. У новонародженої дитини виявлено відкриту артеріальну протоку. Який з препаратів прискорить її закриття?

* А. Індометацин

Б. Преднізолон

В. Простагландин Е1

Г. Дігоксин

Д. Каптоприл


82. У хлопчика на першому місяці життя виявлено дефект міжпередсердної перегородки. Який вік є оптимальним для проведення, кардіохірургічного лікування?

* А. Вік від 2 до 4 років

Б. В періоді новонародженості

В. На першому році життя

Г. У 5-7 річному віці

Д. Після 7 років життя

83. У хворого 10 років вперше виявлений грубий систолічний шум та систолічне тремтіння вздовж лівого краю грудини, розщеплення ІІ тону над легеневою артерією. При пальпації верхівковий поштовх посилений. Попередній діагноз – хвороба Роже. Який з перерахованих методів дослідження є вирішальним для встановлення остаточного діагнозу:

*А. Двомірна ехокардіографія.

Б. Одномірна ехокардіографія.

В. Електрокардіографія.

Г. Фонокардіографія.

Д. Оглядова рентгенограма органів грудної клітки.

84. У підлітка виникла підозра на вроджену ваду серця. При аускультації визначається безупинний систоло-діастоличний шум у П-Ш міжребер'ях, більш інтенсивний підчас систоли. Для якої вади це характерно?

*А. Відкрита артеріальна протока;

Б. Мітральний стеноз;

В. Дефект міжшлуночкової перетинки;

Г. Недостатність клапанів аорти;

Д. Коарктація аорти.

85. У хворого 15 років при фізикальному обстеженні виявлені серцевий поштовх, правошлуночкова недостатність, систолічний шум у другому міжребер'і ліворуч. Рентгенологічно: збіднення судинного компонента легеневого малюнка, що може бути обумовлено:

*А. Стенозом легеневої артерії;

Б. Легеневою гіпертензією;

В. Регургітацією крові з легеневої артерії;

Г. Стенозом устя аорти;

Д. Недостатністю клапанів аорти.

86. Підліток 14 років, проходить обстеження в кардіохірургічному відділенні в зв'язку з підозрою на вроджену ваду серця. Яке дослідження найбільше веріфікує діагноз?

*А. Катетеризація порожнин серця

Б. Фізикальне обстеження;

В. Електрокардіографія;

Г. Фонокардіографія;

Д. Ехокардіоскопія;


87. Пароксизмальні приступи задишки (аноксичні ціанотичні приступи) зустрічаються при:

*А. Хворобі Фалло

Б. ДМШП

В. ДМПП


Г. Коарктації аорти

Д. Транспозиції магістральних судин

88. При хворобі Толочинова-Роже дефект МШП локалізується:

*А. В м'язовій частині

Б. В мембранозній.

89. Оптимальним терміном оперативного лікування ДМШП є:

*А. 3-5 років

В. 6-7 років

Б. 4-6 років

90. Доза обзидану при задишково-ціанотичних приступах становить:

*А. 0,5-1 мг/кг

Б. 2-3 мг/кг

В. 3-5 мг/кг.

91. Доза 0,05% розчину строфантину при лікуванні гострої серцевої недостатності у дітей від 1 до 6 місяців життя становить:

*А. 0,05-0,1 мл

Б. 0,1-0,2 мл

В. 0,2-0,3 мл.

92. Назвати шум, що виникає при ізольованому аортальному стенозі:

*А. Систолічний ромбовидний

Б. Пансистолічний

В. Систоло-діастолічний

Г. Діастолічний

Д. Пізній систолічний.

93. Для коарктаціЇ аорти властиві всі ознаки, крім:

*А. Акцент II-го тону над легеневою артерією

Б. Підвищення артеріального тиску на руках

В. Ослаблення пульсації судин стоп

Г. Лівограма

Д. Узурація нижніх країв ребер.

94. Ряд вроджених вад серця перебігає з ціанозом, крім:

*А. Дефект міжшлуночкової перегородки

Б. Тетрада Фалло;

В. Транспозиція магістральних судин;

Г. Атрезія тристулкового клапану;

Д. Атріовентрикулярна комунікація;

95. Дев’ятирічний хлопчик переніс скарлатину 2 тижні тому. Протягом трьох днів турбує загальна слабість, блідість шкіри, підвищення температури тіла до 38°С, біль в ділянці серця, задишка. При аускультації серця відзначено ослаблені тони, систолічний шум над верхівкою, роздвоєння І тону. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, PQ (0,22 с), зниження амплітуди зубця Т, поодинокі екстрасистоли. Яке захворювання запідозрить дільничний педіатр?

А. Кардіоміопатію.

Б. Нейроциркуляторну дистонію.  1. Пневмонію.

*Г. Ревматичний міокардит.

Д. Вроджену ваду серця.

96. У дитини 10 років на фоні загострення хронічного тонзиліту на 10-й день появився біль в ділянці серця. Стан дитини середньої тяжкості, температура 37,8°С, ЧСС- 93/хв., ослаблення І тону над верхівкою, апікальний систолічний шум. В крові: лейкоцити - 12,4·109, ШОЕ - 28 мм/год., рівень антистрептолізину-О сироватки крові – 450 од/мл, СРП - (-) негативний.На ЕКГ: подовження а-v провідності, зміна кінцевої частини QRST. Оптимальним варіантом антибактеріальної терапії міокардиту є призначення:

А. Левоміцетину.

Б. Еритроміцину.

*В. Бензантинпеніциліну G.

Г. Амоксициліну.

Д. Амікацину.

97. У 13-річного хлопчика раптово погіршився стан, появилася задишка, блідість шкіри з ціанозом. АТ - 80/55 мм. рт. ст., пульс - 128/хв., тони серця ослаблені. На ЕКГ: дифузні м’язеві зміни, політопна екстрасистолія. На рентгенограмі ОГК: різке розширення меж серця у всі сторони. В анамнезі немає даних за бактеріальну чи вірусну патологію. Два тижні тому спостерігалася медикаментозна реакція на введення анальгіну. Найімовірніший діагноз:

А. Ексудативний перикардит.

*Б. Ідіопатичний міокардит Абрамова-Фідлера.

В. Ревматичний міокардит.

Г. Ендокардіальний фіброеластоз.

Д. Гіпертрофічна кардіоміопатія.

98. Дитині 11 років. Скарги на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пітливість, відсутність апетиту, зменшення маси тіла, наявність висипань на шкірі, болі в ділянці серця, суглобах, м’язах, кістках, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, з короткочасними підйомами до 39-40°С в денний або вечірній час з лихоманкою і наступним посиленим потовиділенням (розмахи температури протягом дня більші, ніж 1,5°С). При огляді спостерігається блідість шкірних покривів з сіруватим відтінком. В ділянках гомілок, передплічь, шиї, на ліктьових згинах, бокових поверхнях тулуба, слизових оболонках порожнини рота, перехідних складках повік видно дрібні геморагічні висипання. При аускультації серця вислуховується протодіастолічний “пиляючий ”шум у V-му міжребір’ї біля лівого краю грудини, що посилюється на вдосі. Яке з перерахованих захворювань найбільш ймовірне у дитини ?

*А. Інфекційний ендокардит.

Б. Ревматизм.

В. Вроджений кардит.

Г. Неревматичний кардит.

Д. Системний червоний вовчак.

99. Хлопчик 12 років знаходиться під диспансерним наглядом у кардіоревматолога з діагнозом: хронічна ревматична хвороба серця, активна фаза, ревмокардит з ураженням мітрального клапану. На протязі якого часу слід проводити вторинну біцилінопрофілактику ревматизму?

А. 3 роки.

*Б. 5 років.

В. 1 рік.

Г. 1 місяць.

Д. 6 місяців.

100. У дівчинки 9 років після перенесеної 2 тижні тому ангіни раптово підвищилася температура тіла до 38,0º, появилися болі у колінних та ліктьових суглобах, які мали летючий характер, відмічається загальна слабкість, в’ялість, погіршення апетиту. Об’єктивне обстеження виявило наявність тахікардії та ослаблення тонів серця. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

*А. Ревматичний міокардит.

Б. Ювенільний ревматоїдний артрит.

В. Тонзилогенна міокардіодистрофія.

Г. Ревматоїдний артрит.

Д. Інфекційно-алергічний міокардит.

101. У хлопчика 7 років через 2 дні після перенесеного ГРВІ підвищилася температура тіла до 37,5 °С відмічаються скарги на задуху, болі в ділянці серця. При об’єктивному обстеженні: шкірні покриви бліді, тахікардія, ослаблення I тону, короткий систолічний шум у 4 міжребір’ї біля лівого краю грудини. Для якого захворювання серця характерна дана клінічна картина?

А. Первинний ревмокардит.

Б. Міокардіодистрофія.

*В. Неревматичний міокардит.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Кардіоміопатія.

102. Восьмирічна дівчинка перенесла малу хорею та зворотній ревмокардит 6 місяців тому. 1,5 місяці лікувалась стаціонарно. Знаходиться на обліку в ревмокардіологічному кабінеті дитячoї поліклініки. Вторинна профілактика передбачає:

А. Призначення біциліну-3 щомісяця протягом 1 року.

Б. Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 1 року.

В. Призначення біциліну-5 один раз в три тижні протягом 3 років.

*Г. Призначення бiцилiнy-5 один раз в три тижні протягом 5 років.

Д. Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 3 років.

103. У дитини 10 років ревматична атака з активністю 3-го ступеня, вальвулітом мітрального клапана. Яку найоптимальнішу терапію слід призначити в даному випадку?

А. Аспірин + пеніцилін.

*Б. Пеніцилін + аспірин + преднізолон.

В. Преднізолон.

Г. Ібупрофен + вольтарен.

Д. Аспірин + делагіл.

104. Дівчинка 8 років скаржиться на біль в суглобах, підвищення температури тіла до 38,0°, задишку. Об'єктив­но: ліва межа серця зміщена на +2,5 см, тахікардія, систолічний шум на вер­хівці і в V точці. У крові: Л-20,0 г/л, ШОЕ-18 мм/год. Яка ознака най­більшою мірою обґрунтовує діагноз?

А. Артралгії.

*Б. Кардит.

В. Лейкоцитоз.

Г. Гарячка.

Д. Прискорена ШОЕ.

105. Хлопчик 10 років лікувався у відділенні кардіології з приводу гострої ревматичної лихоманки. Виписаний у задовільному стані. Який препарат найбільш доцільно призначити для профілактики захворювання?

А. Біцилін-5.

Б. Біцилін-1.

В. Еритроміцин.

*Г. Ретарпен.

Д. Оксацилін.

106. Дівчинка 10 років поступила у відділення із проявами кардиту. В анамнезі: 2 тижні тому було загострення хронічного тонзиліту. Який етіологічний фактор кардиту найбільш імовірний у цьому випадку?

А. Стафілокок.

*Б. Стрептокок.

В. Пневмокок.

Г. Клебсієла.

Д. Протей.

107. Хлопчик 12 років протягом 2 років хворіє на ревматизм. При обсте­женні виявлений “дмухаючий” систолічний шум, що проводиться за межі серця, з найбільшою інтенсивністю над вер­хівкою, що дало підставу діагностувати недостатність митрального клапана. Вкажіть тривалість безперервної біцилінопрофілактики даному хворому.

А. 1 рік.

*Б. 5 років.

В. 2 роки.

Г. 3 роки.

Д. 4 роки.

108. Дитина з 10-літнього віку хво­ріє на хронічну ревматичну хворобу серця. Перенесла 2 атаки. Укажіть засоби вторинної профілактики ревматизму у дитини.

А. Курси нестероїдних протиза­пальних засобів навесні і восени.

Б. Призначення імунокорегуючих засобів 2 рази в рік.

*В. Цілорічно біцилінотерапія про­тягом 5 років у сполученні з курса­ми нестероїдних протизапальних препаратів.

Г. Цілорічно біцилінотерапія про­тягом 5 років.

Д. Кардіотрофіки + вітаміни навес­ні і восени.

109. У хлопчика 12 років, що пере­носить 3-ю атаку ревматизму, при об­стеженні знайдено грубий систолічний шум “дмухаючого” тембру над верхівкою, що проводиться в ліву підпахвинну ділянку і не змінює своїх характеристик при зміні положення тіла. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої соско­вої лінії. Яка причина появи шуму найбільш імовірна?

*А. Недостатність митрального кла­пана.

Б. Природжена вада серця.

В. Коарктація аорти.

Г. Пролапс митрального клапана.

Д. Анемія.

110. Дівчинка 7 років у стаціонарі з хронічною недостатністю кровообігу отримує дигоксин. На п'ятий день лі­кування появились блювання, нудота, анорексія, головний біль, порушення кольорового зору, рідкі випорожнен­ня. Яка найбільш імовірна причина виникнення даного ускладнення?

А. Гостра ниркова недостатність.

Б. Загострення основного захворю­вання.

*В. Дигіталісна інтоксикація.

Г. Гострий менінгоенцефаліт.

Д. Ботулізм.

111. У хлопчика 11 років, який 2 тижні тому переніс ангіну, виявлено артрит ліктьового і гомілково-ступневого суглобів, мимовільні рухи мімічної мускулатури, кільцевидний висип на животі і стегнах, ослаблення серцевих тонів, підвищення температури тіла. Який діагноз найбільш імовірний?

А. Руховий невроз.

Б. Реактивний артрит.

В. Алергічний кардит.

*Г. Гостра ревматична лихоманка.

Д. Ревматоїдний артрит.

112. Дівчинка 11 років скаржиться на головний біль, втомлюваність. Стала дратівливою, з'явилось гримасування, розкиданість рухів, погіршився почерк, предмети стали падати з рук. Об'єктивно: пальце-носову пробу виконати не може, тони серця ослаблені, над верхівкою систолічний шум, ліва межа серця зміщена на 2,0 см, тахікар­дія. У крові: нейтрофільний лейко­цитоз, СРП (+++), ШОЕ -30 мм/год., серомукоїд - 0,60, підви­щення титру АСЛ-0. Яке захворюван­ня найбільш імовірне?

А. Неревматичний міокардит.

Б. Астено-вегетативний синдром.

В. В'ялопротікаючий енцефаліт.

Г. Невроз нав'язливих рухів.

*Д. Ревматизм. Мала хорея.

113. Хлопчик 10 років скаржить­ся на задишку при ходьбі, підвищення температури тіла до 38,0°, біль і набряклість обох колінних суглобів. Два тижні тому переніс ангіну. При огля­ді: набряклість, гіперемія та підвищення місцевої температури шкіри, обмеження рухів у колінних суглобах, розширен­ня меж серця вліво, тахікардія, ослаблення тонів серця, систолічний шум над верхівкою. Який найбільш імо­вірний діагноз?

А. Неревматичний кардит.

*Б. Гостра ревматична лихоманка.

В. Синдром Стілла.

Г. Системний червоний вовчак.

Д. Інфекційно-алергічний артрит.

114. Дитина закінчила курс стаціо­нарного лікування з діагнозом хронічна ревматична хвороба серця, акт. ф., акт. 2 ст., ендоміокардит, підгострий перебіг. Наступним, після виписки додому, у лікуванні та спосте­реженні ви плануєте?

*А. Диспансерне спостереження ревматолога.

Б. Проведення комплексу вторин­ної профілактики.

В. Диспансерне спостереження педіатра.

Г. Проведення постійної біцилінопрофілактики.

Д. Санаторно-курортне лікування.

115. Дівчинка 10-ти років протя­гом 1,5 місяця знаходилась на стаці­онарному лікуванні з діагнозом: гостра ревматична лихоманка, активність II ступеня, ендоміокардит, поліартрит, гострий перебіг, НК-І. Потім дівчинка продовжувала лікування амбулаторно та в місцевому санаторії. Не дивлячись на проведену терапію, у дитини сформувалася вада серця: недостатність митрального клапана. Яка патоморфологічна фаза ревматичного процесу найбільш імо­вірна у дівчинки на даний час?

А. Фібриноїдний некроз.

Б. Мукоїдне набухання.

В. Фібриноїдне набухання.

*Г. Склероз та гіаліноз.

Д. Запальні клітинні реакції

116. У дитини 12-ти років через 6 тижнів після перенесеної ангіни діа­гностовано ревмокардит. Активність процесу відповідає II ступеню. При­значена протиревматична терапія до­зволила нівелювати лабораторні озна­ки активності до кінця 3-го місяця лікування, тоді ж діагностовано недо­статність митрального клапана. Визна­чте характер перебігу ревматизму:

А. Безперервно-рецидивуючий.

*Б. Гострий.

В. Затяжно-в'ялий.

Г. Підгострий.

Д. Латентний.

117. Хлопчика 10 років, що переніс гостру ревматичну лихоманку ревматизму з проявами ендоміокардиту та поліартриту було проліковано у спеціалізованому відді­ленні. Який з препаратів доцільно ви­користати для вторинної профілакти­ки захворювання у цьому випадку?

А. Еритроміцин

Б. Біцилін-5

В. Біцилін-1

Г. Біцилін-3

*Д. Ретарпен

118. У хлопчика 10 років діагнос­товано гостру ревматичну лихоманку, ендоміокардит. Яку найбільш характерну зміну на електрокардіограмі можна очікувати у дитини?

А. Гіпертрофія шлуночків.

Б. Подовження інтервалу QТ.

В. Інверсія Т-зубців.

Г. Фібриляція передсердь.

*Д. Подовження інтервалу РQ.

119. У хлопчика 8 років, через 2 тижні після перенесеної ангіни, появи­лись “летючі” болі в суглобах, їх набряклість та обмеження рухів, лихо­манка. При об’єктивному обстеженні виявлено тахікардію, розши­рення меж серцевої тупості, ослабленість тонів, ритм галопу, ніжний “дмухаючий” шум біля верхівки серця, збільшення розмірів пе­чінки. У крові: ШОЕ - 55 мм/год, Л - 14,2х109/л; АСЛ-О - 500; СРБ (+++); серомукоїд - 0,800. Діагноз: гостра ревматична лихоманка, активність III ст., первин­ний ревмокардит, поліартрит, гострий перебіг, НК II. Який з перелічених препаратів слід призначити?

А. Ортофен.

*Б. Преднізолон.

В. Делагіл.

Г. Дипразин.

Д. Еритроміцин.

120. Хлопчику 10 років. 3-й день хвороби, скарги на біль в животі, біль і неможливість рухів у лівому колінному та правому ліктьовому суглобах. 2 тиж­ні тому перехворів на ангіну. В 1-й день хвороби домінували лихоманка та уражен­ня гомілкових суглобів. При об’єктивному обстеженні виявлено роз­ширення меж серцевої тупості на 2 см, тахікардію (120 уд/хв.), ослаблений І тон, ритм галопу, “м'який” непровідний систолічний шум над верхівкою серця. Якому діагнозу най­більш відповідає описана клінічна картина?

А. Реактивний артрит.

Б. Системний червоний вовчак.

В. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Г. Хвороба Рейтера.

*Д. Гостра ревматична лихоманка.

121. У 12-річної дівчинки при про­філактичному обстеженні вперше ви­явлені ознаки недостатньості мітрального клапана. Підозрюється ревматич­на причина вади. Який перебіг рев­матизму більш імовірний?

*А. Латентний.

Б. Гострий.

В. Затяжний.

Г. Підгострий.

Д. Безперервно-рецидивуючий.

122. Дитина 7 років за два тижні до госпіталізації хворіла на ангіну з тяж­ким перебігом. Стан дитини тяжкий. Набряків, пастозності немає. Межі сер­ця розширені. Серцевий поштовх роз­литий. Тони серця: “хлопаючий” І тон над верхівкою серця, “дмухаючий” систоліч­ний шум на верхівці серця з іррадіацією в ліву підпахвинну ділянку, розміри печінки не збільшені. Поставте попередній діагноз:

А. Гострий неревматичний кардит. Повна атріовентрикулярна блокада. НК1

Б. Міокардіопатія, дилатаційна фор­ма. НК.

*В. Гостра ревматична лихоманка, ревматичний ендоміокардит. НК0.

Г. Бактеріальний ендокардит, пер­винно-хронічний перебіг, недостат­ність митрального клапана. НК1

Д. Пролабування митрального кла­пана. Недостатність митрального кла­пана внаслідок відриву хорд. НК.

123. У дитини 7 років скарги на біль і набряклість правого колінного і ліктьового суглобів, через два дні відміче­ні біль і набряклість лівого колінного суглоба. За два тижні до госпіталізації дитина хворіла ангіною. Стан дитини тяжкий. Обидва колінні і лівий ліктьовий суглоби набряклі, гіперемовані. Межі серця поширені. Серцевий поштовх розлитий. Тони серця: І тон над верхівкою серця ослаблений, “дмухаючий” систолічний шум над верхівкою серця з ірадіацією в ліву підпахвинну ділянку. Поставте діагноз.

А. Реактивний артрит.

Б. Інфекційно-алергічний поліар­трит.

В. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

*Г. Гостра ревматична лихоманка, ревматичний ендоміокардит, поліартрит.

Д. Хвороба Рейтера.

124. Хвора С., 14 років, лікувалася в стаціонарі від гострої ревматичної лихоманки, поліартриту, кардиту, НК IIА. Даних про формування вади серця не­має. Вкажіть тривалість проведення безперервної біцилінопрофілактики.

А. 4 роки.

Б. 6 міс.

В. 1 рік.

Г. 2 роки.

*Д. 5 років.

127. Дитині 10 років. Знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіо­логічному відділенні 10 днів з приводу активної фази ревматизму. Режим ліж­ковий. Яке навантаження слід призна­чити для проведення функціональної проби за Шалковим?

А. 10 глибоких присідань за 20 сек.

*Б. Перехід з горизонтального по­ложення в сидяче 5 раз.

В. 20 глибоких присідань за 30 сек.

Г. Підйом на 20 сходинок.

Д. Підйом на 30 сходинок.

128. У дитини 3-х років після ГРВІ погіршився загальний стан, з'явилась швидка втомлюваність. Шкіра бліда, межі серця поширені вліво, І тон над верхівкою ослаблений, ніжний систолічний шум над верхівкою. На ЕКГ - озна­ки перевантаження лівого шлуночка. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Застійна кардіоміопатія.

Б. Ревматичний кардит.

*В. Неревматичний кардит.

Г. Природжений кардит.

Д. Набута вада серця.

129. У дівчинки 11 років (в анамне­зі часті ангіни) захворювання мало по­ступовий розвиток. З'явились дратів­ливість, неуважність, гіперкінези. При обстеженні виявлено порушення коор­динації рухів, гіпотонію м'язів, гіперрефлексію. Для якого захворювання характерні такі зміни з боку централь­ної нервової системи?

А. Системний червоний вовчак.

*Б. Ревматизм.

В. Системна склеродермія.

Г. Вузликовий пери артеріїт.

Д. Вегетосудинна дисфункція.

130. На ЕКГ дитини 7 років зубець Р високий 3,5 мм, загострений у II,III, аVR відведеннях. Про що треба думати?

А. Дистрофія міокарда.

Б. Міокардит.

В. Гіпертрофія лівого шлуночка.

Г. Гіпертрофія лівого передсердя.

*Д. Гіпертрофія правого передсердя.

131. У дівчинки семи років, яка 8 місяців тому знаходилась на стаціонарному лікуванні з приводу гострої ревматичної лихоманки, при проходженні планового обстеження на ЕКГ виявляються ознаки перевантаження лівого шлуночка. При яких набутих вадах серця можливі зазначені відхилення?

А. Митральному стенозі.

*Б. Митральній недостатності.

В. Трикуспідальній недостатності.

Г. Трикуспідальному стенозі.

Д. Стенозі клапана легеневої артерії.

132. У хлопчика 14 років, який лікується з приводу хронічної ревматичної хвороби серця верифіковано митральну ваду серця з ознаками недостатності кровообігу ІІВ ступеня. Назвіть серцевий глікозид, який є препаратом вибору в даному випадку.

А. Дігітоксин.

Б. Ізоланід.

В. Строфантин.

Г. Корглікон

*Д. Дігоксин.

133. Вкажіть найбільш характерні ЕКГ-ознаки гіпертрофії правого передсердя:

А. Зубець Р високий, загострений.

*Б. Зубець Р поширений, сплощений.

В. Зубець Р завжди перед комплексом QRS.

Г. Зубець Р завжди змінює полярність.

Д. Зубець Р відсутній, замінений хвилеподібними комплексами.

134. Вкажіть оптимальний термін кортикостероїдної терапії при ІІ ступені активності гострої ревматичної лихоманки.

*А. Не проводиться.

Б. 10-14 днів.

В. 4-6 тижнів.

Г. 2-3 місяці.

Д. Постійно.

175. У хлопчика 13 років скарги на біль у кульшових суглобах та набряк гомілково-ступневих суглобів, різі та часті сечовиділення, почервоніння кон’юнктиви очей. Ваш попередній діагноз?

*А. Хвороба Рейтера.

Б. Реактивний артрит.

В. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Г. Системний червоний вовчук.

Д. Ревматизм.

176. Дитині чотири роки. Хворіє протягом 3 тижнів. Захворіла гостро з підйому температури до 39,0º. Протягом доби температура змінювалась на 2-2,5º, зниження супроводжувалось проливними потами. Періодично появлявся рожевий висип різної форми та локалізації. Боліли і набрякали суглоби (колінні, гомілково-ступневі, променево-зап’ясткові), дитина не спиралась на ноги, не могла брати предмети. Об’єктивно: температура 39,4º, розміри печінки та селезінки збільшені, пальпуються всі групи лімфовузлів. Гомілково-ступневі суглоби набряклі, болючі, контури їх згладжені. Аналіз крові: Нв-112 г/л, ер.-3,9·1012 в л, лейкоцити 3,9·109, е.-0%, п.-4%, с.-38%, л.-48%, м.-10%, ШОЕ-54 мм/год. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.


  1. ЮРА, субсепсис Віслера-Фанконі.

Б. Системний червоний вовчак.

В. Реактивний артрит.

Г. Ревматизм, активна фаза.

*Д. ЮРА, синдром Стілла.

177. Дитині 12,5 років, хворіє 2-й день, вперше появились скарги на біль у лівому колінному суглобі. В анамнезі 2 тижні тому хворів ГРІ з високою температурою, біллю у горлі при ковтанні, лікувався “домашніми засобами”. Об’єктивно: Межі відносної серцевої тупості: права – по правому краю грудини (по lin. sternalis dextr.), ліва 0,5 см медіально від лівої середньоключичної лінії, верхня ІІІ ребро. Тони серця ритмічні, досить звучні. Лівий колінний суглоб збільшений у розмірах, контури згладжені, шкіра над суглобом з помірною гіперемією, більш тепла, помірна болючість при пальпації. Позитивний синдром “плаваючого надколінника”. Сечовипускання вільне. Реакція Манту – негативна. Аналіз крові: л-9,8·109, ШОЕ-18 мм/год., АСЛ-0,120 о.д., CРП-(+). Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.


  1. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Б. Подагра.

В. Туберкульозний артрит.

Г. Хвороба Рейтера.

*Д. Реактивний артрит.

178. У приймальне відділення звернулися батьки хлопчика 7 років з приводу того, що на протязі 3-х місяців дитину турбують болі у правому колінному суглобі, останнім часом мати помітила деяке обмеження рухів у правій нозі та скутість рухів в колінному суглобі, яка зникає під вечір. Яке захворювання, найімовірніше, має місце у дитини?

*А. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Б. Ревматизм.

В. Остеомієліт колінного суглоба.

Г. Реактивний артрит.

Д. Травматичний артрит.

179. В клініку поступив хлопчик 10 років з симптомами, на підставі яких встановлено попере­дній діагноз: ювенільний ревматоїд­ний артрит. Який симптом найбільш значущий для діагностики цього за­хворювання?

А. Ураження великих суглобів.

Б. Зональна гіперемія суглоба.

*В. Ранкова скутість рухів в суглобах.

Г. Збільшення розмірів серця.

Д. Збільшення частоти серцевих скорочень.

180. У хлопчика 7 років в анамнезі відзначається пікова температура до 40°С, протягом 3 місяців має місце веретеноподібна припухлість суглобів пальців рук, колінного і гомілково-ступневих суглобів, біль у верхній части­ні грудини, шийному відділі хребта. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Ревматизм.

*Б. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

В. Токсичний синовії.

Г. Септичний артрит.

Д. Остеоартрит.

181. У дитини 8 років фебрильна ли­хоманка, яка супроводжується появою дрібноплямистої висипки рожевого кольору на тулубі і кінцівках, припу­ханням міжфалангових суглобів кис­тей. Крім того, мають місце “ранкова скутість”, ознаки ексудативного пери­кардиту, збільшення периферичних лімфатичних вузлів, печінки і селезін­ки. Яке захворювання в дитини варто припустити?

А. Ревматизм.

*Б. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

В. Остеомієліт, септична форма.

Г. Системне захворювання сполуч­ної тканини.

Д. Інфекційно-алергійний поліар­трит.

182. Дівчинка 13 років госпіталі­зована в кардіологічне відділення зі скаргами на біль у м'язах і суглобах. При огляді обличчя в ділянці переніс­ся та щік знайдена еритема з набря­ком у вигляді метелика. Яке захворю­вання є найбільш вірогідним у даному випадку?

А. Ревматизм.

*Б. Системний червоний вовчак.

В. Дерматоміозит.

Г. Ревматоїдний артрит.

Д. Вузликовий периартериїт.

183. У дівчинки 4 років з ювеніль­ним ревматоїдним артритом у крові виявлено нормохромну анемію, ретикулоцитоз. Протягом останнього року приймала нестероїдні протизапаль­ні препарати. Яка найбільш ймовірна причина анемії?

А. Внутрішньосудинний гемоліз.

Б. Дефіцит вітаміну В)2.

В. Дефіцит заліза.

*Г. Прихована виразкова кровотеча.

Д. Пригнічення кісткового мозку.

184. Дівчинка 13-ти років скар­житься на підвищення температури тіла до фебрильних цифр протягом мі­сяця, біль у суглобах, періодичний ви­сип на шкірі. При обстеженні в крові встановлено стійке підвищення ШОЕ, LЕ-клітини. Який діагноз є найбільш ймовірним?

А. Гострий лімфобластний лейкоз.

Б. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

В. Системна склеродермія.

*Г. Системний червоний вовчак.

Д. Ревматизм.

185. У дитини 10 років скарги на біль і набряклість правого і лівого ко­лінних суглобів, через два дні відмічена біль у гомілково-ступневих суглобів, свербляча висипка, підвище­на температура тіла. Біль в суглобах виник одразу після ГРВІ. Темпе­ратура тіла – 38,0°. Обидва колінні і гомілково-ступневі суглоби набряклі, гіперемовані. Межі серця не розшире­ні. Серцевий поштовх локалізований. Тони серця не змінені, функціонально­го характеру систолічний шум на вер­хівці серця. Поставте діагноз.

А. Ревматизм, ревматичний міокар­дит, поліартрит.

*Б. Реактивний поліартрит.

В. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

Г. Синдром Стілла.

Д. Хвороба Рейтера.

186. У дитини 10 років скарги на болі і припухлість колінних, гомілково-ступневих суглобів. Патологічних змін зі сторони інших органів та систем не виявлено. Через тиждень призначена протизапальна терапія дала позитивний терапевтичний ефект. Про яке захворювання можна говорити?

А. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

Б. Остеохондроз.

В. Ревматизм.

Г. Синдром Рейтера.

*Д. Реактивний артрит.

187. У хлопчика 8 років упродовж 3 тижнів спостерігаються інтермітуюча лихоманка з ознобленням; у фебрильні пе­ріоди наростають прояви поліартриту, появляються плямисто-папульозні ви­сипи на тулубі і обличчі. Тахікардія, тони гучні. Гепатолієнальний синдром. Антибактеріальна терапія протягом 2 тижнів не дала ефекту. Яка найбільш імовірна патологія зумовлює описану картину?

А. Системна склеродермія.

Б. Ревматизм.

В. Сепсис.

*Г. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Д. Системний червоний вовчак.

188. У дівчинки 3 років з ревматич­ним захворюванням з'явилися ознаки, що свідчать про ураження очей у ви­гляді увеїту. Для якого захворювання характерне зазначене ускладнення?

А. Ювенільний ревматоїдний ар­трит, суглобово-вісцеральна форма.

Б. Ювенільний ревматоїдний ар­трит, переважно суглобна форма.

В. Системний червоний вовчак.

Г. Дерматоміозит.

Д. Системна склеродермія.

189. Дитина 5 років госпіталізова­на зі скаргами на підвищення температури до 38°С. В анамнезі відміча­ється пікова температура до 40 °С, при огляді - веретеноподібна припухлість пальців і біль у верхній частині груди­ни. Ваш попередній діагноз?

А. Септичний артрит.

Б. Ревматична лихоманка.

В. Токсичний синовіїт.

*Г. Ювенільний ревматоїдний ар­трит.

Д. Остеоартрит.

190. У 12-річної дівчинки, яка хво­ріє на ювенільний ревматоїдний ар­трит із 7 років, хвороба перебігає як олігоартрит І типу. При офтальмоло­гічному обстеженні у дитини виявлений іридоцикліт, у зв’язку з чим при­значені місцеві стероїдні препарати. Терапія ними впродовж 3 місяців була неефективною. Яку лікувальну такти­ку ви оберете:

А. Призначення препаратів золота.

Б. Продовжити місцеву стероїдну терапію.

В. Призначення аспірину у макси­мальній дозі.

*Г. Призначення системних корти­костероїдів.

Д. Призначення хлорохіну чи гідроксихлорохіну.

191. Які з перечисленних нижче рентгенологічних ознак є не характерними для ювенільного ревматоїдного артриту?

А. Остеопороз, дрібнокистозна перебудова

Б. Звуження суглобових щілин, ерозії, анкілоз

В. Порушення росту кісток

Г. Ураження шийного відділу хребта

*Д. Дистрофічні зміни діафізів трубчастих кісток.

192. Для першої рентгенологічної стадії ревматоїдного артриту характерно:

*А. Кісткові елементи суглобів без змін, набряк періартикулярних м’яких тканин, епіфізарний остеопороз.

Б. Епіфізарний остеопороз, наявність незначної деструкції хряща, звуження суглобової щілини.

В. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща (ерозії).

Г. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща, підвивихи і анкілози.

Д. Ознаки артозу дрібних суглобів китиць і стоп.

193. Для третьої рентгенологічної стадії ревматоїдного артриту характерно:

*А. Кісткові елементи суглобів без змін, набряк періартикулярних м’яких тканин, епіфізарний остеопороз.

Б. Епіфізарний остеопороз, наявність незначної деструкції хряща, звуження суглобової щілини.

В. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща, підвивихи і анкілози.

*Г. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща (ерозії).

Д. Ознаки артозу дрібних суглобів китиць і стоп.

194. Для четвертої рентгенологічної стадії ревматоїдного артриту характерно:

*А. Кісткові елементи суглобів без змін, набряк періартикулярних м’яких тканин, епіфізарний остеопороз.

Б. Епіфізарний остеопороз, наявність незначної деструкції хряща, звуження суглобової щілини.

*В. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща, підвивихи і анкілози.

Г. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща (ерозії).

Д. Ознаки артозу дрібних суглобів китиць і стоп.

195. Для другої рентгенологічної стадії ревматоїдного артриту характерно:

А. Кісткові елементи суглобів без змін, набряк періартикулярних м’яких тканин, епіфізарний остеопороз.

Б. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща, підвивихи і анкілози.

В. Епіфізарний остеопороз, наявність незначної деструкції хряща, звуження суглобової щілини.

*Г. Системний остеопороз, деструкція кістки і хряща (ерозії).

Д. Ознаки артозу дрібних суглобів китиць і стоп.


196. “Золотим” стандартом базисної протиревматичної терапії ювенільного ревматоїдного артриту на даний час є:

А. Преднізолон.

Б. Плаквеніл.

В. Препарати золота.

*Г. Метотрексат.

Д. Лейкеран.

197. Який з зазначених нестероїдних протизапальних засобів протипоказаний для використання дітям до 12 років?

*А. Німесулід.

Б. Натрій-діклофенак.

В. Індометацин.

Г. Ібупрофен.

Д. Напроксен.

198. Вкажіть середню терапевтичну дозу натрій-діклофенаку для лікування ювенільного ревматоїдного артриту та інших артропатій:

А. 5-6 мг/кг/добу.

*Б. 2-3 мг/кг/добу.

В. 1-2 мг/кг/добу.

Г. 0,5-1 мг/кг/добу.

Д. 5-10 мг/кг/добу.

199. Вкажіть середню терапевтичну дозу преднізолону для лікування суглобово-вісцеральних форм ювенільного ревматоїдного артриту:

А. 5-6 мг/кг/добу.

Б. 2-3 мг/кг/добу.

*В. 1-2 мг/кг/добу.

Г. 0,5-1 мг/кг/добу.

Д. 5-10 мг/кг/добу.

200. Вкажіть середню терапевтичну дозу плаквенілу для лікування суглобових форм ювенільного ревматоїдного артриту:

*А. 5-6 мг/кг/добу.

Б. 2-3 мг/кг/добу.

В. 1-2 мг/кг/добу.

Г. 0,5-1 мг/кг/добу.

Д. 5-10 мг/кг/добу.

201. Вкажіть середню терапевтичну дозу індометацину для лікування ювенільного ревматоїдного артриту:

А. 5-6 мг/кг/добу.

*Б. 2-3 мг/кг/добу.

В. 1-2 мг/кг/добу.

Г. 0,5-1 мг/кг/добу.

Д. 5-10 мг/кг/добу.

202. Найбільш ранньою рентгенологічною діагностичною ознакою ювенільного ревматоїдного артриту є:

А. Порушення росту кісток.

*Б. Остеопороз.

В. Узурація хрящової тканини.

Г. Звуження суглобової щілини.

Д. Ознаки ущільнення кісткової тканини.

203. Вкажіть найбільш часті побічні ефекти цитостатичної терапії при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту:

А. Лейкоцитоз, поліцитемія.

*Б. Лейкопенія, тромбопенія.

В. Лейкоцитоз, лімфопенія.

Г. Анемія, ретикулоцитоз.

Д. Лейкемоїдна реакція.

204. Вкажіть найбільш часті побічні ефекти плаквенілу терапії при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту:

А. Порушення росту дітей.

*Б. Розвиток катаракти.

В. Ульцерогенність.

Г. Психотичні реакції.

Д. Кардіотоксичність.

205. Вкажіть найбільш часті побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту:

А. Порушення росту дітей.

*Б. Розвиток катаракти.

В. Ульцерогенність.

Г. Психотичні реакції.

Д. Кардіотоксичність.

206. Діагностичними критеріями хвороби Рейтера є:

*А. Коксит, уретрит, кон’юнктивіт.

Б. Артрит, увеїт, діарея.

В. Коксит, кардит, нефрит.

Г. Артрит, кардит, екзантема.

Д. Артрит, нефрит, іридоцикліт.

207. Діагностичними критеріями реактивних артропатій є все перечисленне, окрім:

А. Прямого зв’язку з перенесеними інфекційними хворобами.

Б. Наявності характерних ознак запального процесу в суглобах.

В. Відносно доброякісного перебігу.

*Г. Рентгенологічних ознак деструкції хрящової тканини.

Д. Виключення іншої ревматичної патології.

208. Для якого з перечисленних захворювань найбільш характерно ураження очей?

А. Системний червоний вовчак.

Б. Вузликовий периартериїт.

*В. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Г. Реактивні артропатії.

Д. Дерматоміозит.

209. Селективний нестероїдний протизапальний засіб моваліс протипоказаний дітям до:

А. 12 років.

Б. 15 років.

В. 7 років.

Г. 10 років.

Д. Одного року.

210. Який з зазначених клінічних симптомів не входить до критеріїв діагностики ювенільного ревматоїдного артриту за класифікацією Долгополової А.В. і співавторів (1981 рік)?

А. Ревматоїдні вузлики.

Б. Ревматоїдне ураження очей.

*В. Гіперемія шкіри над ураженим суглобом.

Г. Ранкова скутість

Д. М’язова атрофія.

211. Який з зазначених клінічних симптомів не входить до критеріїв діагностики ювенільного ревматоїдного артриту за класифікацією Долгополової А.В. і співавторів (1981 рік)?

А. Артрит тривалістю понад 3 міс.

Б. Артрит другого суглоба, виниклий через 3 міс. і більше.

В. Симетричність ураження мілких суглобів.

Г. Теносиновіїт чи бурсит.

*Д. Ураження шийного відділу хребта.

212. Вкажіть найбільш часте загрозливе для життя ускладнення ювенільного ревматоїдного артриту:

А. Аутоімунний гепатит.

Б. Кардіопатія.

*В. Амілоїдоз нирок.

Г. Коагулопатія.

Д. Виразково-некротичний коліт.

213. У хворого на ювенільний ревматоїдний артрит виявлено локальний остеопороз без деструктивних змін. Якій стадії захворювання відповідає дана рентгенограма?

А. 0.


*Б. 1

В. 2.


Г. 3.

Д. 4.


214. Вкажіть середню терапевтичну дозу ібупрофену (ібупрому) для лікування ювенільного ревматоїдного артриту та інших артропатій:

А. 5-6 мг/кг/добу.

Б. 2-3 мг/кг/добу.

*В. 30-40 мг/кг/добу.

Г. 0,5-1 мг/кг/добу.

Д. 10-20 мг/кг/добу.

215. У хворих на ювенільний ревматоїдний артрит можуть спостерігатися всі синдроми, окрім:

А. Синдрому Стілла.

Б. Синдрому Фелті.

В. Алерго-сепсису Віслера-Фанконі.

Г. Синдрому Шегрена.

*Д. Синдрому Зіверта-Картагенера.

216. Яке дослідження допомагає уточнити діагноз фіброеластозу міокарда?

А. ЕхоКГ


Б. Аналіз крові

В. Аналіз сечі


Г. Дослідження біохімічних показників крові

Д. Фонокардіографія

217. Для хронічного неревматичного кардиту властиві наступні симптоми, за виключенням:

*А. Діастолічний шум

Б. Тахіпное

В. Серцевий горб


Г. Кардіомегалія

Д. Порушення ритму

218. Для ексудативного перикардиту характерні наступні ознаки, крім:

*А. Підвищений вольтаж ЕКГ

Б. Кардіомегалія

В. Подвійний контур серцевої тіні на рентгенограмі ОГК

Г. Зниження гучності серцевих тонів

Д. Застійні вени шиї

219. В лікуванні неревматичних кардитів використовують ряд препаратів, крім:

*А. Хінідин

Б. Преднізолон

В. Індометацин

Г. Саліцилати

Д. Верошпірон

220. Для гострого неревматичного кардиту характерні наступні симптоми, крім:

*А. Серцевий горб

Б. Задишка

В. Тахікардія


Г. Систолічний шум функціонального характеру

Д. Аритмії

221. В етіології бактеріальних ендокардитів має значення наступна флора, за виключенням:

*А. Мікобактерії туберкульозу

Б. Стрептококи

В. Стафілококи

Г. Кишкова паличка

Д. Грибкова флора

222. Для фіброеластозу міокарда властиві наступні клінічні ознаки, крім:

*А. Лінзовидні нігті

Б. Кардіомегалія

В. Задишка

Г. Тахікардія

Д. Зниження вольтажу зубців на ЕКГ

223. В диференційній діагностиці набутого неревматичного кардиту виникають складності, окрім:

*А. Коарктація аорти

Б. Ревматизм

В. Фіброеластоз ендокарда

Г. Вроджені вади серця

Д. Хвороби накопичення

224.Наростаюча частота інфекційного ендокардиту пов’язана із наступними факторами:

*А. Хірургічні втручання на серці

Б. Варикозне поширення вен

В. Хвороби обміну речовин

Г. Ендокринні захворювання

Д. Електролітні порушення

225. До типових клінічних ознак інфекційного ендокардиту належать всі, крім:

*А. Набухання шийних вен

В. Діастолічний шум недостатності мітрального клапана

В. Гектична гарячка

Г. Сіро- землисте забарвлення шкіри

Д. Помірний біль у ділянці серця

226.Інфекційний ендокардит слід диференціювати із усіма захворюваннями, крім:

*А. Туберкульоз

Б. Системний червоний вовчак

В. Ревматизм

Г. Системний васкуліт

Д. Сепсис

227. При якій вродженій ваді серця найвищий ризик розвитку інфекційного ендокардиту?

*А. Все вказане вірно

Б. Тетрада Фалло

В. ДМШП


Г. Клапанний стеноз аорти

Д. Гіпертрофічний стеноз аорти

228. Первинний інфекційний ендокардит виникає:

*А. На інтактних клапанах

Б. На змінених клапанах

229.Яка мікрофлора частіше виділяється із крові у хворих інфекційним ендокардитом?

*А. Стрептокок

Б. Клостридії

В. Цитробактер

Г. Сине гнійна паличка

Д. Сальмонела

230.Яким антибіотикам віддають перевагу при лікуванні інфекційних ендокардитів?

*А. З бактерицидним механізмом дії

Б. З бактеріостатичним механізмом дії

231. Які із перелічених антибіотиків застосовуються при інфекційному ендокардиті стафілококової етіології?

*А. Поєднання цефалоспоринів ІІІ покоління та аміноглікозидів

Б. Поєднання напівсинтетичних антибіотиків пеніцилінового ряду та аміноглікозидів

В. Макроліти

Г. Антибіотики тетрациклінового ряду

Д. Нізорал, дифлюкан

232. Які із перелічених антибіотиків застосовуються при інфекційному ендокардиті грибкової етіології?

*А. Нізорал, дифлюкан

Б. Поєднання цефалоспоринів ІІІ покоління та аміноглікозидів

В. Поєднання напівсинтетичних антибіотиків пеніцилінового ряду та аміноглікозидів

Г. Макроліти

Д. Антибіотики тетрациклінового ряду

233. Укажіть патогенетичні фази, властиві інфекційному ендокардиту:

*А. Інфекційно- токсична, імунно- запальна, дистрофічна

Б. Мукоїдне набухання, фібриноїдне набухання, гранулематоз, склероз

234. З чим пов’язаний розвиток спленомегалії при інфекційному ендокардиті?

*А. Реакцією мезенхіми на запальний процес, змінами в судинах

Б. Портальною гіпертензією

В. Появою вогнищ мієлоїдної метаплазії

Г. Порушенням метаболізму кислих глюкозаміногліканів

Д. Відкладанням патологічних продуктів обміну

235. Яка причина нефропатії при інфекційному ендокардиті?

*А. Септичний ендоваскуліт імунопатологічної природи

Б. Підвищений біосинтез оксалатів

В. Підвищений біосинтез уратів

Г. Нестабільність мембранних структур ниркової тканини

Д. Вторинний пієлонефрит

236. Чи мають місце прояви сечового синдрому при інфекційному ендокардиті?

*А. Так

Б. Ні


237. Чи має місце одночасне ураження міокарда при інфекційному ендокардиті?

*А. Так


Б. Ні

238. Дія яких вірусів найбільш вагома в плані розвитку інфекційного ендокардиту?

*А. Ентеровіруси Коксакі

Б. Риновіруси

В. Віруси грипу

Г. Аденовіруси

Д. Герпесвіруси

239. Основні критерії достовірності діагностики інфекційного ендокардиту?

*А. Все вказане вірно

Б. Все вказане невірно

В. Позитивна гемокультура

Г. Збільшення ШОЕ, лейкоцитоз, анемія

Д. Збільшення гостро фазових показників запалення

240. За етіологією перикардити не можуть бути:

*А. Паразитарними

Б. Вірусними

В. Бактеріальними
Г. Асептичними

241. В нормі у поржнині перикарду міститься рідина в кількості:

*А. 5-20 мл

Б. 1-2 мл

В. 20-40 мл

Г. 40-50 мл

Д. Не міститься зовсім

242. Чи завжди при ревматичному перикардиті виникає міокардит?

*А. Так

Б. Ні


243. Частота перикардитів серед захворювань серцево- судинної системи:

*А. 1%


Б. 5-7%

В. 10-15%

Г. 0,1%

Д. 25%


244. Серед інфекційних чинників причиною перикардитів у дітей найчастіше є:

*А. Ентеровірусна інфекція

Б. Пара грипозна інфекція

В. Менінгокок

Г. Дифтерійна паличка

Д. Стрептокок

245. Для хронічного перикардиту характерно:

*А. Утворення спайок та зрощення листків перикарду

Б. Кардіосклероз

В. Порушення ритму та провідності

Г. Систолічна дисфункція

Д. Все вказане вірно

246. Для гострого ізольованого перикардиту у дітей не характерно:

*А. Повна атріовентрикулярна блокада

Б. Тупий біль за грудиною

В. Задишка

Г. Прояви інтоксикаційного синдрому

247. При перикардиті у дітей біль в ділянці серця має наступний характер:

*А. Гострий, стискаючий за грудиною

Б. Посилюється при вдосі

В. Посилюється в стоячому положенні

Г. Віддає у праву половину грудної клітки

Д. Віддає у ліву руку

248. При гострому ексудативному перикардиті на ЕКГ виявляють наступні зміни:

*А. Елевація S-T на 1-3 мм в стандартних та лівих грудних відведеннях

Б. Депресія S-T на 1-3 мм в стандартних та лівих грудних відведеннях

В. Повна аV блокада

Г. Синоаурікулярна блокада

Д. Блокада лівої ніжки пучка Гіса

249. При ексудативних перикардитах найінформативнішим діагностичним методом є:

*А. ЕхоКС

Б. ЕКГ


В. Аускультація

Г. Рентгенографія

Д. Транскраніальна доплерографія

250. Для ексудативного перикардиту притаманним є “парадоксальний пулс”, що означає:

*А. Зниження наповнення пульсу під час вдиху

Б. Швидкий, напружений пульс

В. Ослаблений пульс на лівій руці

Г. Ослаблений пульс на правій руці

Д. Аритмічний пульс

251. Найбільш характерні ознаки тампонади серця:

*А. Все вказане вірно

Б. Відчуття страху, неспокій

В. Тахікардія

Г. Ціаноз


Д. Задишка в спокої

252. У хворого гострим фібринозним перикардитом перкуторно:

*А. Межі серця не змінені

Б. Розширення серця в поперечнику

253. У хворого з ексудативним перикардитом при аускультації виявляють:

*А. Непостійний шум тертя перикарду на початку захворювання

Б. Розлитий постійний шум тертя перикарду

В. М'який систолічний шум над верхівкою

Г. Грубий систолічний шум на верхівці

254. Прямі показання до невідкладної пункції перикарду при ексудативному перикардиті:

*А. Загроза тампонади серця

Б. Багаторазове блювання

В. Наявність помірної кількості ексудату в перикарді

Г. Задишка

Д. Набухання шийних вен255. При ексудативному перикардиті на рентгенограмі грудної клітини виявляють:

*А. Трапецієвидну конфігурацію серця

Б. Збіднення судинного малюнку легень

В. Сегментацію правої нижньої долі легень

Г. Вибухання контуру аорти

Д. Вибухання контуру легеневої артерії256. Для туберкульозного перикарди­ту характерно:

*А. Легкий перебіг перикардиту

Б. Катастрофічний перебіг перикардиту

В. Спостерігаються симптоми тампонади серця257. Для уремічного перикардиту ха­рактерно:

*А. Шум тертя перикарду та прогресуючий перебіг

Б. Повне одужання

258. При лікуванні гострих перикар­дитів використовуються наступні гру­пи препаратів:

*А. Антибактеріальні препарати

Б. Антагоністи кальцію

В. Глюкокортикоїди

Г. Вітаміни

Д. Нестероїдні протизапальні засоби259 . Запідозрити злипливий перикар­дит дозволяє:

*А. Все вказане вірно

Б. Залучення до патологічного процесу плеври

В. Ознаки кальцифікації перикарду на рентгенограмі органів грудної клітини

Г. Все вказане невірно

260 . Для асептичного перикардиту ха­рактерно:

*А. Все вказане вірно

Б. Гострий початок

В. Схильність до рецидивуючого перебігу

Г. Залучення до процесу міокарду

261. Для фібринозного перикардиту характерні ехокардіографічні дані:

*А. Паралельний передньо-задній рух листків перикарду

Б. Зменшення порожнини лівого шлу­ночку і передсердя

В. Випіт в порожнині перикарду262. Для ексудативного перикардиту характерні ехокардіографічні дані:

*А. Наявність ехонегативного просто­ру між листками перикарду із зни­женням амплітуди передньо-зад­нього руху вісцерального листка

Б. Збільшення порожнини лівого шлуночка

В. Паралельний передньо-задній рух листків перикарду

263. При специфічному перикардиті найбільш доцільно використовувати:

*А. Канаміцин

Б. Пеніцилін

В. Біцилін

Г. Ампіокс

Д. Цефтріаксон

264. Глюкокортикоїди не показані при:

*А. Гнійному перикардиті

Б. Перикардиті ревматичної етіології

В. Перикардиті при дифузних захворюваннях сполучної тканини

265. У хворих з великим випотом в пе­рикарді використання серцевих гліко­зидів :

*А. Недоцільно

Б. Доцільно

266. Хворим із хронічним неспе­цифічним перикардитом показані:

*А. Глюкокортикоїди

Б. В-адреноблокатори

В. Цитостатики

267. Хірургічне лікування рубців пери­карду проводять при :

*А. Констриктивному перикардиті

Б. Серозно-фібринозному перикардиті

В. Гнійному перикардиті

268. При інфекційному перикардиті збудник потрапляє в перикард:

*А. Все вказане вірно

Б. Гематогенно

В. Лімфогенно

Г. Контактним шляхом

269. Дитині 12 років. У зв’язку з підозрою на патологію міокарду було проведено ехо-допплеркардіографічне дослідження. Встановлені слідуючи відхилення від норми: в М-режимі ( подовження інтервалу АС і поява крапки В, збільшення часу раннього діастолічного прикриття передньої стулки МК, збільшення розмірів лівого передсердя. При допплеровському аналізі -збільшений час ізоволюмічного розслаблення лівого шлуночка – IVRT, VA/VE. Виявлено порушення релаксаційної функції лівого шлуночка. На яку дисфункцію серця це вказує?

*А. Діастолічну

Б. Систолічну

В. Контрактильну

Г. Змішану

Д. Тонічну

270. У дитини 3 років через 2 тижні після перенесеної ГРВІ з’явилась задишка, серцебиття, підвищення температури тіла, загальна слабість, зменшення діурезу. При огляді: блідість шкіри, ціаноз губ, пульсація в проекції верхівкового поштовху. Перкуторно: розширення меж серця в поперечнику. Тони серця глухі, ритм галопу, систолічний шум в І і V точках. Пастозність гомілок. Печінка + 3 см. При Ro-дослідженні ОГК: легеневий рисунок посилений. ЕКГ – ЧСС 160, зниження вольтажу, інверсія зубця Т до V6. Який механізм розвитку серцевої недостатності у дитини?

*А. Зниження скоротливої спроможності міокарда

Б. Перевантаження об’ємом

В. Поєднання систолічної дисфункції з перевантаженням тиском

Г. Перевантаження тиском

Д. Гіподіастолія

271. У дитини 14 років із неревматичним кардитом та синдромом WPW, 2 дні назад виник приступ тахікардії. Рефлекторні впливи і медикаментозна терапія виявилися неефективними. Стан хворого поступово погіршується: з’явилась задишка, холодный піт на чолі, акроціаноз. Пульс слабого наповнення, ЧСС 180 ударів в 1 хв. Діурез знижений. Який невідкладний стан виник у хворого?

*А. Гостра серцева недостатність

Б. Гостра ниркова недостатність

В. Задишково- ціанотичний напад

Г. Напад пароксизмальної тахікардії

Д. Гостра судинна недостатність

272. У дитини 10-ти років з гострим міокардитом виникли задишка при навантаженні, акроціаноз, який зменшується у спокої та при диханні киснем, тахікардія з ЧСС-120 уд/хв. При проведенні ЕхоКС виявлено зниження ударного та кінцевого систолічного об’ємів, ФВ-48 %. Яке ускладнення розвинулось?

* А. Систолічна серцева недостатність.

Б. Діастолічна серцева недостатність.

В. Первинна легенева гіпертензія.

Г. Пароксизмальна тахікардія

Д. Дихальна недостатність

273. 10-річна дитина із хронічним неревматичним кардитом скаржиться на напади слабості, головокружіння, синкопальні стани, що тривають 2-3 хвилини, проходять самостійно. На ЕКГ: незалежна передсердна і шлуночкова активність, передсердний ритм синусовий з частотою 80/хв, шлуночковий із АV-з’єднання, із частотою 40/хв; комплекс QRS незмінений. Яка причина виникнення синкопальних станів?

* А. Повна атріовентрикулярна блокада.

Б. Миготлива аритмія.

В. Синоатріальна блокада.

Г. Фібриляція передсердь.

Д. Фібриляція шлуночків.
274 Дитина 9-и років скаржиться на тупий, стискаючого характеру біль за грудиною. Об’єктивно: межі серцевої тупості не поширені, серцеві тони ритмічні, зниженого звучання, вислуховується систолічний шум, не пов’язаний з тонами серця, із епіцентром в ІІ-ІІІ міжребір’ях зліва. На ЕКГ: елевація сегменту ST в І,ІІ,ІІІ,aVF,V5-6 на 2 мм, депресія ST в aVR,V1-2, зубець Т сплощений. Виявлені зміни свідчать за:

* А. Гострий перикардит.

Б. Дилятаційну кардіоміопатію.

В. Вегето-судинну дистонію.

Г. Вроджену ваду серця.

Д. Кардіогенний шок.

275. Дитині 8 міс з випітним перикардитом призначена рентгенографія органів грудної порожнини. Яка конфігурація серця може бути виявлена?

* А. Кулі, трикутника або трапеції

Б. Мітральна або аортальна

В. “Дерев’яного черевичка”

Г. “Дерев’яного черевичка”

Д. Кулеподібна з закругленим правим контуром

276. На ЕхоКГ місячної дівчинки виявлено значне ущільнення ендокарда, збільшення порожнини лівого шлуночка і передсердя, зменшення рухливості міжшлуночкової перегородки, гіпертрофія задньої стінки лівого шлуночка. Для якої патології це характерно?

* А. Ендоміокардіальний фіброеластоз

Б. Тетрада Фалло

В. Коарктація аорти

Г. Ревмокардит

Д. Стеноз легеневої артерії

277. Дівчинка 5 років знаходиться в клініці з приводу гострого ексудативного перикардиту. Стан значно погіршився за останню добу. Дівчинка стала неспокійною, зросла блідість та ціаноз шкіри. Різко вираженна задишка і тахікардія. Межі серця зміщені в усі боки, зросла серцева тупість. Пульс малий, аритмічний. АТ 80/40 мм рт.ст. Набухання шийних вен, тони серця глухі, печінка +5 см, набряки на гомілках. Виникла думка про тампонаду серця. Що необхідно зробити в цьому випадку?

*А. Пункцію перикарда

Б. Дискретний плазмаферез

В. ГБО


Г. Ввести серцеві глікозиди довенно

Д. Інфузійна терапія з використанням сечогінних

278. Дитині 5 років з серцевою недостатністю ІІ А ст на тлі набутого неревматичного кардиту призначено дігоксин. За якою схемою необхідно ввести дозу насичення, якщо вибраний метод помірно швидкої дигіталізації?

* А. Протягом 3 діб

Б. Протягом доби

В. Протягом 2 діб

Г. Протягом 4 діб

Д. Протягом 5-7 діб

279. У 3-річної дитини з діагнозом сепсис на фоні лікування погіршився загальний стан: дитина займає сидяче положення, при огляді ціаноз шкіри, лице набрякле, задишка, вибухання лівої половини грудної клітки. Перкуторно межі відносної та абсолютної серцевої тупості зливаються. Тони серця глухі. Про яке ускладнення слід думати у даному випадку?

*А. Ексудативний перикардит

Б. Абсцедуюча пневмонія

В. Гострий правобічний ексудативний плеврит

Г. Гіпертрофічна кардіоміопатія

Д. Сухий перикардит

279. У дитини 5 років на фоні ГРВІ стан різко погіршився. Зявилась блідість, одутлість обличчя, набухання і пульсація шийних вен, задишка. Положення сидяче з нахилом вперед. Межі серця розширені у всі боки, тони серця ослаблені, шум тертя перикарду, “парадоксальний” пульс. Яке з обстежень буде найбільш цінним для уточнення патології з боку серця, що виникло як ускладнення ГРВІ?

* А. Ехокардіографія.

Б. ЕКГ

В. ФКГ


Г. Рентгенографія грудної клітки.

Д. Гострофазові показники крові.

280. Хлопчик 6 років скаржиться на постійний інтенсивний біль в ділянці серця. Перкуторно – межі серця без змін, тони серця звучні, вздовж лівого краю грудини вислуховується обмежений, непостійний шум, що нагадує хрускіт снігу. На ЕКГ – зубець Т двофазний, інтервал S-T конкордантно зміщений.

* А. Перикардит

Б. Неревматичний кардит

В. Ревматизм

Г. Сухий плевріт

Д. Інфаркт міокарду

281. Дитина 14 років скаржиться на тупий, тиснучий біль в ділянці серця. Біль підсилюється при диханні, не ірадіює, t тіла 38ºС. Тахікардія до 100 на хв. межі серця не розширені. Аускультативно тони серця ослаблені на верхівці. В ІІ-ІV міжребір’ї вислуховується систоло-діастолічний не постійного характеру шум, який підсилюється при нахилі вперед. Який діагноз можна поставити?

* А. Гострий сухий перикардит

Б. Відкрита артеріальна протока

В. Недостатність мітрального клапану

Г. Дефект міжпередсердної перетинки

Д. Шум функціонального характеру

282. Дівчинка 13 років останні два тижні скаржиться на задишку, появу набряків на гомілках та стопах після фізичного навантаження. Після нічного сну набряки значно зменшуються. При клінічному обстеженні виявляється збільшення печінки, грубий систолічний шум над областю серця. Аналізи сечі і крові не змінені. Яке найбільш імовірне походження набряків у цієї дитини?

* А. Серцева недостатність

Б. Нефротичний синдром

В. Гострий пієлонефрит

Г. Ангіоневротичний набряк

Д. Цироз печінки

283. У дівчинки 6 місяців при обстеженні у відділенні спостерігається гепатомегалія, набряки на кінцівках. При ехокардіографії виявлено дилатаційну кардіоміопатію. До теперішнього часу не хворіла. Мати працює вчителькою, в останньому триместрі вагітності перенесла тяжкий грип. Під час пологів – асфіксія плоду. Яка причина розвитку кардіоміопатії найбільш імовірна у цьому випадку?

* А. Інфекційно-запальне ураження серця

Б. Мікроінтоксикація тяжкими металами

В. Спадкова форма кардіопатії

Г. Вірусний гепатит

Д. Синдром набутого імунодефіциту

284. При ехокардіографічному обстеженні дитини 5-ти років, що хворіє на неревматичний кардит, виявлено збільшення порожнин лівого шлуночка і лівого передсердя, зниження насосної функції шлуночка, зменшення ударного об’єму крові. Об’єктивно спостерігається тахіпное, помірна тахікардія, ритм правильний. Який клінічний варіант серцевої недостатності розвинувся у цьому випадку?

* А. Систолічна

Б. Діастолічна

В. Правошлуночкова

Г. Аритмогенна

Д. Тотальна

285. У хлопчика 7 років через 2 дні після перенесеного ГРВІ підвищилася температура тіла до 37,5 °С. Відмічаються скарги на задуху, болі в ділянці серця. При об’єктивному обстеженні – блідість шкірних покривів, тахікардія, послаблення I тону, короткий систолічний шум у 4 міжребір’ї біля лівого краю грудини. Для якого захворювання серця характерна дана клінічна картина?

*А. Неревматичний міокардит.

Б. Первинний ревмокардит.

В. Міокардіодистрофія.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Кардіоміопатія.

286. При гострій серцевій недостатності використовується ряд препаратів, крім:

*А. Еуфілін

Б. Строфантин

В. Дігоксин

Г. Лазикс

Д. Дігітоксин


287. До симптомів насичення серцевими глікозидами належать всі, крім:

*А. Збільшення діурезу

Б. Зменшення частоти серцевих скорочень

В. Зменшення задишки

Г. Подовження інтервалу РQ на ЕКГ

Д. Збільшення систолічного показника.

288. Основними клінічними проявами неревматичного міокардиту є всі, крім:

*А. Серцевий горб

Б. Інтоксикаційний синдром

В. Кардіомегалія

Г. Артеріальна гіпотензія

Д. Застій у малому та великому колах кровообігу.

289.Клінічними проявами ендокардиту можуть бути всі, крім:

*А. Порушення тсерцевого ритму

Б. Арталгії, міалгії

В. Геморагічні висипання

Г. Ураження аортального клапана.

290.Для клінічної картини фіброеластозу властиві всі, крім:

*А. Артеріальна гіпертензія

Б. Вроджена кардіомегалія

В. Відставання у фізичному розвитку

Г. Прогресуюча лівошлуночкова серцева недостатність

Д. Стійка аритмія.

291.Рентгенологічними ознаками фіброеластозу є:

*А. Кулеподібна серцева тінь

Б. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка

В. Гіпертрофія правих відділів серця

Г. Трикутна серцева тінь

Д. Ознаки застою в малому колі кровообігу.

292.Назвати додатковий метод обстеження для уточнення діагнозу фіброеластозу:

*А. Ехокардіоскопія.

Б. Аналіз крові

В. Аналіз сечі

Г. Дослідження біохімічних показників крові

Д. ЕКГ

293. Для ексудативного перикардиту характерними є наступні ознаки, крім:*А. Підвищення вольтажу зубця R наЕКГ

Б. Зміщення меж відносної серцевої тупості у всі боки

В. Шум тертя перикарду

Г. Подвійний контур тіні серця на рентгенограмі органів грудної клітки

Д. Зниження звучності тонів серця

294. Для лікування неревматичного кардиту використовують ряд препаратів, крім:

*А. Хінідин

Б. Преднізолон

В. Індометацин

Г. Саліцилати

Д. Дігоксин

Ж. Верошпірон.

295.В етіології бактеріальних ендокардитів має значення наступна флора, крім:

*А. Мікобактерії туберкульозу

Б. Стрептококи

В. Стафілококи

Г. Синьогнійна паличка

Д. Кишкова паличка

Ж. Грибкова флора.

296.Назвати тактику ведення хворого з гострим перебігом фіброеластозу в умовах поліклініки:

*А. Госпіталізувати в кардіологічне відділення

Б. Призначити серцеві глікозиди

В. Направити в кардіохірургічний центр

Г. Призначити антибіотики

Д. Призначити гормони.

297.Для хронічного неревматичного кардиту властиві наступні ознаки, крім:

*А. Серцевий горб

Б. Тахіпноє

В. Виражена кардіомегалія

Г. Систолічний шум

Д. Діастолічний шум

Ж. Порушення ритму.

298. Який з лабораторних показників свідчить про неревматичний ха­рактер ураження серця?

*А. Лімфоцитоз у загальному аналізі крові

Б. Збільшена ШОЕ.

В. Позитивний показник С-реактивного білка.

Г. Підвищення рівня антистрептолізину-О.

Д. Лейкоцитоз у крові.

299. При якому захворюванні реєструються вузлики Ослера?

*А. Ендокардит

Б. Неревматичний кардит.

В. Ревматизм.

Г. Міокардит Абрамова—Фідлера.

Д. Фіброеластоз.

300. Який з наведених станів потребує призначення глюкокортикоїдних препаратів?

*А. Неревматичний кардит, гострий перебіг

Б. Неревматичний кардит, період реконвалесценції.

В. Вегетативна дисфункція.

Г. Кардіоміопатія.

Д. Ревмокардит, І ступінь активності.

301. Які зміни в серці виключають діагноз перенесеного гострого неревматичного кардиту?

*А. Пролапс мітрального клапана

Б. Видужання.

В. Міокардіосклероз.

Г. Кардіоміопатія.

Д. Хронічний кардит.

302. При якій мінімальній кількості балів діагноз «неревматичний міокардит» є ймовірним?

*А. 5 балів й 1 ознака великої значущості

Б. 3 бали й 1 ознака середньої значущості.

В. 2 основні й 1 допоміжна ознака.

Г. З ознаки середньої значущості.

Д. З ознаки малої значущості.

303. Який стан є патогномонічним для інфекційного ендокардиту?

*А. Тромбоемболічні ускладнення

Б. Інфекційний токсикоз

В. Артрит.

Г. Позитивний ефект від протизапальної терапії.

Д. Полірадикулоневрит.

304. Які з препаратів протипоказані при лікуванні неревматичного кардиту без порушення кровообігу?

*А. Діуретики

Б. Антибіотики.

В. Противірусні.

Г. Нестероїдні протизапальні.

Д. Кардіометаболіти.

305. Який з діагностичних критеріїв дозволяє диференціювати ревма­тичний і неревматичний кардит II—III ступеня активності?

*А. Органічний діастолічний шум

Б. Ослаблення І тону.

В. Ригідність ритму.

Г. Систолічний шум.

Д. Розширення меж серця вліво.

306. Яке ускладнення найчастіше розвивається у дітей, оперованих з приводу вроджених вад серця, що супроводжується гіперволемією малого кола кровообігу:

*А. Хронічні неспецифічні захворювання легень

Б. Артеріальна гіпертензія

В. Залізодефіцитні анемії

Г. Вторинні гломерулонефрити

Д. Коагулопатії.

307. Чи можуть залишатись ознаки гіпертрофії камер серця або порушення антріовентрикулярного та внутрішлуночкової провідності у дітей, прооперованих з приводу вади серця:

*А. Так


Б.Ні

308. Чи можуть залишатись ознаки легеневої гіпертензії у дітей після оперативного втручання з приводу вади серця:

*А. Так

Б. Ні


309. Діти з оперованими вадами серця, що мають ослаблений імунітет, нагноєні рани, схильність до піодермії та фурункульозу, а також хронічні вогнища інфекції в перші 2-6 міс після операції є найбільш загрозливими по розвитку наступного ускладнення:

*А. Інфекційного ендокардиту

Б. Гострого пієлонефриту

В. Реактивного артриту

Г. Геморагічного васкуліту

Д. Бактеріального менінгіту

310. При нашаруванні інтерферентних захворювань дітям, прооперованих з приводу вади серця слід призначати наступну антибіотико терапію:

*А. Пеніциліни, макроліти

Б. Аміноглікози

В. Фторхінолони

Г. Карбапеніли

Д. Лінкозаміди

311. Реєстрацією ЕГК, ФКГ, Ехо КГ дітям, прооперованим з приводу вади серця проходять протягом першого півріччя:

*А. 1 раз в 3 місяця

Б. 1 раз в тиждень

В. 1 раз в місяць

Г. 1 раз в 6 місяців

Д. Не проходять

312. Рентгенографію органів грудної клітки дітям, прооперованим з приводу вроджених вад серця слід проводити:

*А. 1 раз в рік

Б. 1 раз в квартал

В. 1 раз в півроку

Г. 1 раз в місяць

Д. не проводити

313. Протипокази до перебування в санаторії дітей, прооперованих з приводу вроджених вад серця є всі, крім:

*А. Ознак гіпертрофії відділів серця

Б. Вираженість порушень кровообігу

В. Серцевої недостатності 3-4 ФК

Г. Ознаки бактеріального ендокардиту

Д. Термін менше трьох тижнів після перенесеного інфекційного захворювання

314. Дитині прооперованій з приводу вади серця необхідно провести екстракцію зуба. Доцільним є призначення наступних антибіотиків:

*А. Лінкозамідів

Б. Пеніцилінів

В. Макролітів

Г. Аміногнлікозидів

Д. Призначення антибіотиків є недоцільним

315. діти, прооперовані з приводу вади серця, що мають підвищений ризик розвитку інфекційного ендокардиту, повинні оглянутись стоматологом та отоларингологом:

*А. 2 рази на рік

Б.1 раз на рік

В.Щмісяці

Г . раз в 2 роки

Д.1 раз в 3 місяця

316. Протягом першого півріччя після операції з приводу вади серця загальний аналіз крові та сечі проводять:

*А.2 рази на місяць

Б.Щотижня

В.1 раз на місяць

Г.1 раз на 2 місяця

Д. Раз на 3 місяця

317. Після перенесеного гострого кардиту дитина спостерігається в поліклініці кардіоревматологом:

*А.Протягом 5 років

Б.Протягом 3 років

В.Протягом 2 років

Г.Протягом 1 року

Д. Не спостерігається

318. На амбулаторному етапі після перенесеного гострого кардиту призначають всі препарати, крім:

*А. Синтетичні катехоланіни

Б. Препарати, що покращують обмін в міокарді

В. Не стероїдні анаболічні гормони

Г. Серцеві глікозиди в підтримуючій дозі

Д. Анти аритмічні середники

319. При виникненні гострих інтеркурентних захворювань у дитини, що перенесла гострий кардит, слід призначити:

*А. Не стероїдні протизапальні препарати

Б. Аантибіотики

В. Серцеві глікозиди

Г. Сечогінні

Д. Глюкокортикоїди

320. Профілактичні щеплення дитини після перенесеного кардиту можна проводити:

*А. Через 1 рік

Б. Через 1 місяць

В. Через 6 місяців

Г. Через 2 роки

Д. Не проводиться

321. Санаторно-курортне лікування в місцевих спеціалізованих санаторіях дитині, що перенесла гострий кардит можна розпочинати після стихання гострого процесу:

*А. Через 1 рік

Б. Через 1 місяць

В. Через 3 місяця

Г. Через 6 місяців

Д. Через 2 роки.

322. При хронічному перебігу неревматичного кардиту дітей з диспансерного обліку знімають:

*А. Не знімають

Б. Через 1 рік

В. через 2 роки

Г. Через 3 роки

Д. Через 5 років

323. Дитині із хронічним перебігом неревматичного кардиту проводять ЕКГ:

*А. 1 раз на 3 місяця

Б. 1 раз в тиждень

В. 1 раз в місяць

Г. 1 раз в 6 місяців

Д. 1 раз в рік

324. При розвитку кардіосклерозу дитину, що перенесла гострий кардит з диспансерного обліку знімають:

*А. Не знімають

Б.Через 1 рік

В. Через 2 роки

Г. Через 3 роки

Д. Через 5 років

325. Дитині із серцевою недостатністю після перенесеного неревматичного кардиту профілактичні щеплення проводять після стихання гострого процесу:

*А. Не проводять

Б. Через 1 місяць

В. Через 3 місяці

Г. Через 6 місяців

Д. Через 1 рік

326. Які зміни в серці не є пологномонічними для перенесеного гострого неревматичного кардиту:

*А. Пролапс мітрального клапану

Б. Міокардіосклероз

В. Кардіоміопатія

Г. Хронічний кардит

Д. Легенева гіпертензія

327.Вкажіть тривалість біцилін терапії у дитини, що перенесла гострий неревматичний кардит за наявності хронічного тонзиліту:

*А. 1 рік

Б. 3 місяці

В. 6 місяців

Г. 2 роки

Д. 5 років

328. Препаратом вибору вторинної профілактики ревматизму, є:

*А. Біцилін-5

Б. Біцилін -1

В. Феноксиметилпеніциліни

Г. Сульфазин

329. Яка тривалість профілактики ревматизму біциліном-5:

*А. Не менше 5 років

Б. Не менше 1 року

В. Не менше 2 років

Г. Не менше 3 років

Д. Не менше 4 років

330. Чи є доцільність проведення щеплень профілактики ревматизму на сучасному етапі:

*А. Ні

Б.Так


331. Оптимальний режим введення біциліну-5 для вторинної профілактики ревматизму:

*А. 1 раз місяць

Б. 1 раз в тиждень

В. 1 раз на 2 тижні

Г. 1 раз 2 місяця

Д. 1 раз на 3 місяця

332. При наявності алергії на препарати пеніциліну вторинну профілактику ревматизму слід проводити:

*А.Еритроміцином

Б. Цефалоспоринами

В. Аміноглікозидами

Г. Фторхіналонами

Д. Аспірином

333. Дитина із ЮРА повинна оглядатись кардіологом:

*А. 1 раз на місяць

Б. 1 раз на квартал

В. 1 раз на 6 місяців

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на 3 роки

334. Клінічні та біохімічні аналізи на тлі імунорегулюючої терапії дітям з ЮРА повинні проходити на різні:

*А. 1 раз на 2 міс

Б. 1 раз на 3 міс

В. 1 раз на 6 міс

Г. 1 раз на рік

Д. 1 раз на 2 роки

335. Профілактичні щеплення дітям з ЮРА проводять після затихання гострого процесу:

*А. Не проводиться

Б. Через 1 міс

В.Через 3 міс

Г. Через 6 міс

Д. Через 1 рік

336. Планова госпіталізація дітей з ЮРА в спеціалізоване відділення проводиться:

*А. 2 рази на рік

Б. 1 раз на рік

В. 1 раз на 2 роки

Г. 1 раз на 5 років

Д. залежно від активності процесу

337. При стиханні гострого процесу дітям з ЮРА санаторно-курортне лікування:

*А. Рекомендоване

Б. Не рекомендоване

338. При зниженні активності процесу дітей з ЮРА з диспансерного обліку знімають:

*А. Не знімають

Б. Через 6 міс

В. Через 1 рік

Г. Через 3 роки

Д. Через 5 років

339.Протипоказами до санаторно-куррортного лікування при ЮРА є всі крім:

*А. Перенесені операції на суглобах

Б. Суглобово-вісцеральна еритема з високою активністю

В. Амілоїдоз внутрішніх органів

Г. Виражена кахексія

Д. Гострий період або загострення

340. Протипоказами до бальнеотерапії при ревматичних захворюваннях є всі, крім:

*А. НК І ФК

Б. Захворювання в гострій фазі

В. НК ІІ-ІІІ-IV ФК

Г. Артеріальна гіпертензія

Д. Артеріальна гіпотензія з тяжкими церебральними кризами

341. Використання пелоїдотерапії при ревматизмі показано у всіх випадках, крім:

*А. Через 1 міс після ревматичної атаки

Б. В реактивній фазі

В. З повною компенсацією серцевої діяльності

Г. Без сформованої вади серця

Д. Недостатність мітрального клапана

342. Протипокази до санаторно-курортного лікування при ревматизмфі є всі, крім:

*А. Артралгії

Б. Активність ІІ-ІІІ ступеня

В. Ванни комбіновані

Г. ЖК ІІ-ІІІ ФК

Д. НК IV ФК

343.Диспансерного спостереження у кардіоревматолога потребують діти з:

*А. Неповною блокадою правої ніжки пучка Гіса

Б. Синдромом подовженого QT

В. Синдромом WPW

Г.Неповна А-V блокада

Д. Повна блокада лівої ніжки пучка

344. Проведення профілактичних щеплень дитині після операційного втручання з приводу ВВС з зменшеним легеневим кровообігом є можливим:

*А. Через 2 роки після операції

Б. Через 3 місяця після операції

В. Через 6 місяців після операції

Г. Через 1 рік після операції

Д. Щеплення не проводиться

345. Чи показана купання у відкритих водоймах дітям в неактивній фазі ЮРА:

*А. Ні

Б. Так


346. Кровообіг плода відрізняється від кровообігу новонародженої дитини:

*А.Наявністю плацентарного кола кровообігу

Б. Функціонуванням анатомічних шунтів - овального вікна, артеріальної і

венозної протоки

В. Мінімальним током крові через легені

*Г. Всім перерахованим

Д. Нічим з перерахованого

347. Легеневий кровоток у плода:

*А.Менший, ніж системний кровоток

Б. Більший, ніж системний кровоток

В. Дорівнює системному кровотоку

Г. Дорівнює плацентарному кровотоку

348. Закриття артеріальної протоки у дитини спостерігається у віці:

А. 3-4 роки

Б. До 6 міс

В. До 12 міс

*Г. До 6 - 8 тижнів

349. При переході від фетальної до неонатальної циркуляції відбуваються на­


ступні зміни:

А. Закриття овального вікна

Б. Закриття артеріальної протоки

Б. Збільшення легеневого кровотоку

*Г.Закриття венозної протоки

Д. Все з перерахованого

350. Протягом перших годин життя новонародженого легеневий та системний
артеріальний тиск:

*А. Однакові

Б. Тиск в легеневій артерій вищий, ніж системний

В. Системний тиск вищий, ніж легеневий

Г. Різниця в значеннях незначна

351. Протягом перших годин життя через артеріальну протоку відбувається:

А. Право-ліве шунтування крові

*Б. Ліво-праве шунтування крові

В. Шунтування крові припиняється

Г. Відбувається продовження фетального типу шунтування

352. Функціональне закриття артеріальної протоки відбувається:

А. Через 1-2- год після пологів

*Б. Через 10-20 год після пологів

В. Через 24-48 год після пологів

Г. Через 7 днів після пологів

Д. Через 1 міс після пологів

353. Анатомічне закриття артеріальної протоки відбувається:

А. Через 10 днів

Б. Через 1 міс

*В. Через 2 міс

Г. Не відбувається взагалі

354.Анатомічне закриття венозної протоки відбувається:

А. На 3-5 день життя

Б. На 10-12 день життя

*В. На 14-21 день життя

Г. На 28-31 день життя

Д. Протягом перщих 6-ти міс життя

355. На розвиток кардіальної патології у плода впливають:

А. Генетичні фактори

Б. Фізичні і хімічні чинники

В. Генетичні фактори і оточуюче середовище

*Г. Все перераховане

Д. Нічого з перерахованого

356. Високий ризик народження дитини з вродженою вадою серця відмічається в разі перенесення матір'ю протягом вагітності:


А. Дифтерії

Б. Вітряної віспи

В. Менінгіту

*Г. Краснуха

Д. Скарлатини

357. Вроджена вада серця формується протягом періоду:

А. Першого місяця ембріогенезу

*Б. Перших двох місяців ембріогенезу

В. Всього періоду внутрішньоутробного розвитку

Г. Формування вади відбувається після народження

Д. Протягом перших двох тижнів ембріогенезу

358. В нормі у дитини у другому міжребер'ї зліва співвідношення тонів;

А. І тон дорівнює II тону

*Б. II тон слабший, ніж І тон

В. І, II, III тони однакові

Г. І тон голосніший за II тон

Д. II тон голосніший за І тон

359. Співвідношення тонів на верхівці серця в нормі:

*А. І тон голосніший за II тон

Б. І та II тони мають однакову гучність

В. II тон голосніший за І тон

Г. І, II, III тони мають однакову інтенсивність

360. Із генетичних факторів розвитку вроджених вад серця частіше відмі­
чаються

А. Єдиний мутантний ген

*Б. Хромосомні порушення

В. Мультифакторна передача успадкування

Г. Гномні мутації

Д. Зчеплене з Х-хромосою

361. В прямій проекції по лівому контуру серця проектується:

А. Праве передсердя

Б. Вивідний відділ правого шлуночка

В. Притічний відділ правого шлуночка

*Г. Стовбур легеневої артерії

Д. Аорта


362. Нижню дугу по правому контуру серця в прямій проекції утворюють:

*А. Праве передсердя

Б. Вивідний відділ правого шлуночка

В. Притічний відділ правого шлуночка

Г. Праве передсердя і правий шлуночок

Д. Стовбур легеневої артерії

363. В правій передній косій проекції по задньому контуру серця розташовані:

А. Праве та ліве передсердя

Б. Правий шлуночок

В. Ліве передсердя і лівий шлуночок

Г. Праве передсердя і лівий шлуночок

Д. Стовбур легеневої артерії і правий шлуночок

364. В правій передній косій проекції по передньому контуру серця розташовані:

А. Праве і ліве передсер дя

Б. Притічний відділ правого шлуночка

В. Лівий шлуночокі ліве передсердя

*Г. Вивідний відділ правого шлуночка і лівий шілуночок

Д. Правий і лівий шлуночки

365. В лівій передній косій проекції по переди ь=.ому контуру серця розташованії;

А. Лівий шлуночок

*Б. Правий шлуночокі праве передсердя

В. Ліве передсердя

Г. Низхідний відділ аорти

Д. Ліве і праве передсердя

366. В лівій передній косій проекції позадньом у контуру серця розташовані:

*А. Лівий шлуночок

Б. Притічний відділ правого шлуночка

В. Вихідний відділ правого шлуночка

Г. Праве передсердя

367. В лівій боковій проекції по передньому контуру серця розташовані:

А. Лівий шлуночок

*Б. Правий шлуночок

В. Ліве передсердя

Г. Праве передсердя

Д. Ліве передсердя та лі вий шлуночок

368. В лівій боковій проекції по задньому контуру серця розташовані:

*А. Лівий шлуночокі ліве передсердя

Б. Правий шлуночок

В. Висхідний відділ аорти

Г. Праве передсердя


Д. Лівий шлуночок

369. Рентгенологічні ознаки гіперволемії малого кола кровообігу:

*А. Розширення другої дуги по лівому контуру серцево-судинної тіні

Б. Западання другої дуги по лівому контуру серця

В. Збільшення правого передсердя

Г. Збільшення правого передсердя та правого шлуночка

Д. Розширення коренів легень зліва

370. При гіперволемії малого кола кровообігу діаметр коренів легень:

А. Зменшений

*Б. Збільшений

В. Деформований

Г. Не змінений

371. Рентгенологічні симптоми гіповолемїї малого кола кровообігу:

А. Зменшення правого шлуночка

Б. Вибухання стовбура легеневої артерії

*В. Зменшення діаметра легеневих судин

Г. Все перераховане

372. Ритм галопу - це:

А. Випадіння при аускультації І тону

*Б. Поява при аускультації III і IV тону

В. Випадіння при аускультації II тону

Г. Поява при аускультації протодіастолічного шуму

373. Відкрита артеріальна протока призводить до:

*А. Гіперволемії малого кола кровообігу

Б. Гіповолемії малого кола кровообігу

В. Гіпертензії малого кола кровообігу

Г. Правильно а і б

Д. Все перераховане

374. Широкий відкритий артеріальний проток частіше ускладнюється:

А. Бактеріальним ендокардитом

Б. Порушенням ритму серця

*В. Легеневою гіпертензією

Д. Правильно В і Г

Г. Недостатністю кровообігу

375. Для відкритої артеріальної протоки з великим артеріовенозним ски­дом є характерною наступна аускультативна картина:

А. Систолічний шум

*Б. Систолодіастолічний шум

В. Діастолічний шум

Г. Відсутність шум

Д. Шум Грехема -Стіла

376. При відкритій артеріальній протоці з високою легеневою гіпертензією відмічається при аускультації II тону на легеневій артерії:

А. Розщепленні II тону

*Б. Акцент II тону

В. II тон ослаблений

Г. II тон не змінений

Д. Всі перераховані ознаки

377. При вродженій ваді серця - дефекті міжпередсердної перегородки -
систолічний шум в другому міжреберні зліва зумовлений:

А. Скидом крові через дефект міжпередсердної перегородки

* Б. Відносним стенозом легеневої артерії

В. Невідповідністю розмірів судин

Г. Усіма перерахованими причинами

378. Для дефекту міжшлуночкової перегородки з артеріовенозним скидом


характерне перевантаження:

*А. Правого шлуночка

Б. Лівого шлуночка

В. Обох шлуночків

Г. Правого передсердя

Д. Лівого передсердя

379. При дефекті міжшлуночкової перегородки з артеріовенозним скидом
крові має місце:

*А. Систолічне перевантаження лівого шлуночка

Б. Діастолічне перевантаження лівого шлуночка

В. Комбіноване перевантаження лівого шлуночка

Г. Відсутність перевантажень

380. Самовільне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки є можли­вим у віці:

А. До 1 року

Б. Після 4 років

В. До 4 років

*Г. Самовільно не закривається

381. При дефекті міжшлуночкової перегородки максимум шуму визнача­ється:

А. На верхівці серця

Б. На легеневій артерії

*В. В четвертому-п'ятому міжреберні зліва від грудини

Г. На верхній третині грудини

382. Найбільш характерний симптом ізольованого стенозу легеневої артерії:

А. Болі в області серця

Б. Тахікардія

В. Ціаноз

*Г. Ранньою появою задишки

Д. Недостатністю кровообігу

383. Найбільш частіша форма ізольованого стенозу легеневої артерії:

А. Надклапанний

*Б. Клапанний

В. Підклапанний

Г. Комбінований

384. Деформація в ділянці серця (серцевий горб) при дефекті міжшлуночкової перегородки з легеневою гіпертензією утворюється за рахунок:

А. Лівого шлуночка

Б. Правого передсердя

В. Лівого передсердя

Г. Всіх перерахованих варіантів

*Д. Правого шлуночка

385. У хворих з дефектом міжшлуночкової перегородки розщеплення II то­
чу на основі серця зустрічається при:

А. Високій легеневій гіпертензії

*Б. Великому артеріовенозному скиді крові

В. Зворотному скиді крові

Г. Урівноваженому скиді

Д. Не залежить від ступеня легеневої гіпертензії

386. Дефект міжшлуночкової перегородки може бути афонічним у випадку:

А. Невеликого артеріовенозного скиду крові

*Б. Веноартеріального скиду крові

В. Великого артеріовенозного скиду крові

Г. Ні при одному з перерахованих факторів

387. Показанням до хірургічної корекції дефекту міжшлуночкової перего­


родки у дитини до 6 місяців є:

А. Великий скид крові через дефект

Б. Наростаюча легенева гіпертензія

В. Недостатність кровообігу

Г. Часті респіраторні захворювання

Д. Гіпотрофія

*Е. Все перераховане

388. Для гіпертрофічної кардіоміопатії при ультразвуковому дослідженні


серця характерно:

*А. Гіпертрофія міжшлуночкової перегородки

Б. Збільшення порожнини лівого шлуночка

В. Збільшення порожнини правого шлуночка

Г. Гіпертрофія передсердь

Д. Аномальне кріплення мітральниххорд

389. Для дилатаційної кардіоміопатії характерно:

А. Гіпертрофія лівого шлуночка

*Б. Збільшення порожнин шлуночків

В. Гіпертрофія правого шлуночка

Г. Гіпертрофія міжшлуночкової перегородки

Д. Аномальна трабекула

390. Перед початком занять в спортивній секції обов'язковим є проведення:

А. ЕхоКГ

Б. Рентгенографія

Б. ФКГ


Д. Реографія

*Е. ЕКГ


391. Для виявлення гіпертрофічної кардіоміопатії найбільш інформативним є:

*А. ЕхоКГ

Б. Рентгенограма

В. Радіоізотопне дослідження

Г. ЕКГ

Д. ФКГ + рентгенограма392. При повній транспозиції магістральних судин для збереження життє­
здатності наявність компенсуючого дефекту:

*А.Обов'язкова

Б. Необов'язкова

393. При повній транспозиції магістральних судин в періоді новона-


родженості операція:

*А. Показана

Б. Не показана

394. Різниця пульсу на правій променевій та стегновій артеріях характерна для:

А. Тетради Фалло

Б. Аномального легеневого дренажу легеневих вен

*В. Коарктації аорти
Г. ДМШП

395. При дефекті міжшлуночкової перегородки найбільш характерна топіка шуму:

А. На верхівці

Б. В II міжребер'ї ліворуч

В. В II міжребер'ї праворуч

*Г. В III-IV міжребер'ї ліворуч у груднини

396. При відкритій артеріальній протоці найбільш типовий шум:

А. Систолічний в II міжребер'ї ліворуч

*Б. Систоло-діастолічний у II міжребер'ї ліворуч

В. Систолічний у II міжребер'ї праворуч

Г. Діастолічний у І міжребер'ї ліворуч

397. При дефекті міжпередсердної перегородки систолічний шум у другому


міжребер'ї ліворуч обумовлений:

А. Шунтом крові через дефект міжпередсердної перегородки

*Б. Відносним стенозом легеневої артерії

В. Недостатністю легеневої артерії

Г. Недостатністю аортального клапану

398. Для тетради Фалло характерною клінічною ознакою є:

А. Посилення другого тону над легеневою артерією

*Б. Ослаблення другого тону над легеневою артерією

В. Хрипи в легенях

Г. Збільшення розмірів печінки

399. Ознака недостатності мітрального клапана:

*А. Систолічний шум на верхівці

Б. Діастолічний шум на верхівці

В. Систолічний шум у 5 точці

400. Найбільш часто зустрічаються ендокардити:

А. Первинні

*Б. Вторинні

401. Поняття вторинний ендокардит означає:

А. Повторне захворювання на інфекційний ендокардит

*Б. Розвиток інфекційного ендокардиту на тлі вроджених або набутих вад


серця

402. При лікуванні інфекційного ендокардиту обов'язковим є призначення:

А. Антибактеріальних засобів

Б. Глюкокортикостероїдів

В. Вітамінів

Г. Дротаверину

Д. Престаріуму

403. При інфекційному ендокардиті ураження нирок:

*А. Характерне

Б. Не характерне

404. Дитині з попереднім діагнозом „гостра ревматична лихоманка" дільничний педіатр повинен призначити:

А. Клінічний аналіз крові

Б. Біохімічний аналіз крові

В. Консультацію кардіоревматолога

*Г. Госпіталізацію

Д. ЕКГ


405. Дитині з імовірним діагнозом „гостра ревматична лихоманка", при неможливості госпіталізації, доцільно призначити:

А. Преднізолон

Б. Бетаметазон

В. Дексаметазон

Г. Супрастин

*Д. Ібупрофен + супрастин

406. В початковому періоді гострої ревматичної лихоманки показане призначення:

*А. Пеніциліну

Б. Цепорину

В. Левоміцетину

Г. Біциліну

Д. Фортуму (цефтазидиму)

407. Дитина лікується в стаціонарі протягом двох місяців. Активність ревматизму знизилась. Після виписки необхідно рекомендувати:

*А. Аспірин (1/2 вікової дози) і біцилін-5

Б. Біцилін –З

В. Пеніцилін

Г. Еритроміцин

Д. Преднізолон

408. За здійснення реабілітації дітей, що перенесли атаку ревматизму, в поліклініці відповідають:

А. Фізіотерапевт

*Б. Дільничний педіатр

В. Л0Р- спеціаліст

Г. Лікар ЛФК

Д.Зав. відділенням

409. Застосування стероїдних (гормональних) протизапальних препаратів
може викликати:

А. Посилення тромбоутворення

Б. Підвищення артеріального тиску

В. Виникнення виразки в шлунково-кишковому тракті

Г. Гіперглікемію

*Д. Все перераховане

410. Дитина восьми років перенесла дві атаки ревматизму. Сформувалась мітральна недостатність. В цій ситуації проводити профілактику біциліном протягом:

А. 1 року

Б. 2 років

В. 3 років

*Г. 5 років

Д. 10 років

411. Дітям, хворим на ревматизм, в санаторії проводять:

А. Трудотерапію

Б. ЛФК

В. Біцилінопрофілактику

Г. Санацію вогнищ інфекції

*Д. Все перераховане

412. Для диференціальної діагностики ураження колінного суглоба ревматоїдної і туберкульозної природи найбільш інформативні:

А. Реакція Манту

*Б. Рентгенологічні дані

В. Визначення імуноглобулінів

Г. Потовщення костальної плеври

Д. Лімфаденопатія

413. При гострій ревматичній лихоманці основне значення в етіології має:

*А. β-гемолітичний стрептокок групи А

Б. β-гемолітичний стрептокок групи Б

В. Стафілокок

Г. Вірусна інфекція

414. Гостроту перебігу ревматичного процесу визначає вираженість:

А. Деструктивних змін сполучної тканини

*Б. Неспецифічного ексудативного компоненту запалення

415. В основі класифікації ювенільного ревматоїдного артриту враховані:

А. Серопозитивність або серонегативність за ревматоїдним фактором

*Б. Число уражених суглобів і наявність системних захворювань

В. Ступінь деструкції суглобів за рентгенологічними ознаками

Г. Всі відповіді вірні

416. У даний час збудник ревматоїдного артриту:

А. Відомий

*Б. Не відомий

417. Больовий синдром при ювенільному ревматоїдному артриті частіше

з'являється:

А. Вранці

Б. Увечері

В. В першій половині ночі

*Г. В другій половині ночі

418. Уражена кінцівка знаходиться в стані фізіологічного згинання (при
ювенільному ревматоїдному артриті) за рахунок:

*А. Слабості м'язів-розгиначів

Б. Гіпертонусу м'язів-згиначів

419. До гормональних протизапальних препаратів відносяться:

А. Напроксен

Б. Кетотифен

*В. Метипред

Г. Лорноксикам

Д. Диклофенак

420. Ревматична атака формується найчастіше після:

А. Піодермії

Б. Фурункульозу

*В. Скарлатини

Г. Імпетиго

Д. Пневмонії

421. Під час гормональної терапії при гострій ревматичній лихоманці реко­


мендується додавати до дієти:

А. Творог та кефір

Б. Овочеві та фруктові салати

В. Печену картоплю

*Г. Все перераховане

Д. Жодне з перерахованого

422. Дитині в перші дні гострої ревматичної лихоманки рекомендується:

А. Стіл без солі та м'яса

Б. Загальний стіл

В. Гіпохлоридний стіл з гарною кулінарною обробкою

*Г. Розвантажувальний стіл фруктовий

Д. Стіл без цукру

423. Біцилінопрофілактику гострої ревматичної лихоманки слід починати:

А. Сісля виписки з стаціонару в поліклініці

*Б. Після виписки з стаціонару в санаторії

В. В стаціонарі в активній фазі хвороби

Г. До госпіталізації в стаціонар

424. При переважно суглобовій формі ревматоїдного артриту диспропор­


ційність росту кінцівок (подовження) характерне для:

А. Здорової кінцівки

*Б. Хворої кінцівкиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка