Розділ 10: Вуглеводи. ТерпениСкачати 193.5 Kb.
Дата конвертації08.04.2021
Розмір193.5 Kb.
#14094
20130621-115405
Творчі завдання на перше семінарське заняття з історії України, філософія тести (1), продовження, 39. Жири. Склад, хімічна будова, властивості, 2medhimiya medfak, 20121217-123426, Заняття № 10

Розділ 10: Вуглеводи.Терпени

10.1. Як називається гідроксильна група, яка утворюється при циклізації моносахаридів?

A. Напівацетальний гідроксил

В. Епімерний гідроксил

С. Фенольний гідроксил

D. Аномерний гідроксил

Е. Спиртовий гідроксил
10.2. Яка з цих сполук при відновленні перетворюється в шестиатомний спирт Сорбіт?

A. Глюкоза

B. Еритроза

C. Лактоза

D. Мальтоза

E. Целобіоза


10.3. Вкажіть, який реагент використовують, щоб відрізнити альдозу від кетози?

A. Реактив Селіванова

B. Реактив Толленса

C. Реактив Фелінга

D. Бромна вода

Е. Реактив Люголя


10.4. Вкажіть число стереоізомерів, яке можливе для альдогексози, формула якої:

A. шістнадцять

B. вісім


  1. чотири

  2. тридцять два

Е. двадцять чотири
10.5. Який моносахарид є кінцевим продуктом гідролізу крохмалю

A. Глюкоза

B. Фруктоза

C. Маноза

D. Рибоза

Е. Галактоза


10.6. До гетерополісахаридів відноситься:

A. Хондроїтинсульфат

B. Глікоген

C. Метил-D-галактопіранозид

D. Дезоксирибоза

Е. Крохмаль


10.7. Невідновлюючим дисахаридом є:

A. Сахароза

B. Мальтоза

C. Целобіоза

D. Лактоза

Е. Ксилоза


10.8. Представником кетогексоз є:

A. Фруктоза

B. Глюкоза

C. Рибоза

D. Галактоза

Е. Маноза


10.9. Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції “срібного” дзеркала?

A. Глюкозу

B. Сахарозу

C. Метилглюкопіранозид

D. Ацетон

Е. Оцтову кислоту


10.10. вкажіть продукт взаємодії глюкози з HCN

A. Гідроксинітрил

B. Оксим

C. Гідразон

D. Амін

Е. Фенілгідразон


10.11. Вкажіть механізм реакції моносахаридів із синильною кислотою (HCN)

A.AN

B. SN1

C. SN2

D. AE

Е. SR


10.12. Вкажіть кількість асиметричних атомів карбону в нециклічній формі глюкози.

A. 4


B. 1

C. 2


D. 3

Е. 5
10.13. До якого класу органічних сполук можна віднести фруктозу.

A. Багатоатомний кетоспирт

B. Альдегідоспирт

C. Багатоатомний спирт

D. Спиртокислота

E. Альдегідокислота
10.14. Фруктоза - кетогексоза, міститься в фруктах і меді. Вкажіть явище, яке є причиною позитивної реакції "срібного дзеркала"

A. Епімеризація

B. Мутаротація

C. Таутомерія

D. Структурна ізомерія

E. Енантіомерія


10.15. Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю?

A. Мальтоза

B. Лактоза

C. Целобіоза

D. Сахароза

E. Пірогалоза


10.16. В 3-х пронумерованих пробірках містяться розчини глюкози, фруктози і крохмалю. За допомогою якого реактиву можна виявити фруктозу?

A. Реактив Селіванова

B. Реактив Люголя

C. Реактив Фелінга

D. Реактив Маркі

Е. Реактив Толленса


10.17. Вуглеводи в залежності від кількості атомів карбону поділяються на триози, тетрози, пентози, гексози. Який з наведених моносахаридів відноситься до пентоз?

A. Рибоза

B. Глюкоза

C. Фруктоза

D. Галактоза

E. Маноза


10.18. Глюкоза відноситься до моносахаридів і є біфункціональною сполукою, вона належить до:

A. Альдегідоспиртів

B. Кетоспиртів

C. Аміноспиртів

D. Гідроксикислот

E. Амінокислот


10.19. Целюлоза відноситься до полісахаридів. Вкажіть моносахарид з якого складається целюлоза .

A.β- D - глюкопіраноза

B. α- D - глюкопіраноза

C. β- D-фруктопираноза

D. α- D-фруктофуранозази

E. β- D - глюкофураноза


10.20. Який із наведених сахаридів не утворює осаду цегляно-червоного кольору при нагріванні з реактивом Фелінга?

A Сахароза

B. Глюкоза

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Маноза


10.21. Яка із наведених кислот називається вітаміном С ?

A. Аскорбінова

B. Барбітурова

C. Нікотинова

D. Фолієва

E. Оротова


10.22. Який з моносахаридів не є ізомером глюкози?

A. Рибоза

B. Галактоза

C. Маноза

D. Фруктоза

E. Ксилоза


10.23. Фракцією крохмалю є:

A. Амілоза

B. Мальтоза

C. Фруктоза

D. Целюлоза

E. Глікоген


10.24. Оптична активність моносахаридів зумовлена:

A. наявністю асиметричних атомів карбону в молекулі

B. асиметрією кристала

C. ускладненням обертання навколо σ-зв'язку

D. наявністю альдегідної чи кетонної групи

E. кількістю гідроксильних груп в молекулі


10.25. Усі перелічені сполуки дають реакцію “срібного дзеркала”, за виключенням:

A. Сахарози

B. Манози

C. Галактози

D. Лактози

E. Мальтози


10.26. Які види таутомерії можуть мати місце в молекулі глюкози?

A. Цикло-оксо

B. Ален-ацетиленова

C. Кето-єнольна

D. Лактам-лактимна

E. Азольна


10.27. Із залишків яких моносахаридів складається молекула сахарози

A. Глюкоза, фруктоза

B. Тільки глюкоза

C. Глюкоза, гелактоза

D. Тільки фруктоза

E. Фруктоза, маноза


10.28. Глюкоза взаємодіє з: 1)Br2 (H2O); 2) HNO3; 3) (CH3CO)2O; 4) [Ag(NH3)2]OH;

5)CH3OH (HCl). В які з цих реакцій глюкоза вступає у циклічній формі?

A. 3, 5

B. 1, 3


C. 3, 4

D. 2, 5


E. 1, 2
10.29. Вкажіть при якому атомі карбону знаходиться глікозидний гідроксил в молекулі

α-D-глюкопіранози:A. С1

B. С2

C. С3

D. С4

E. С6


10.30. Яка із наведених речовин дає реакцію “срібного дзеркала”?

A Глюкоза

B. Сахароза

C. Сорбіт

D. Метил-альфа-D-глюкопіранозид

E. Пентаацетил альфа-D-глюкопіраноза


10.31. За допомогою якого реактиву можна якісно визначити наявність альдегідної групи в структурі глюкози?

A. Аміачного розчину Ag2О

B. Бромної води

C. КОН


D. Розчину КМnО4

E. HCl
10.32. При взаємодії гідроксиду міді (II) з глюкозою утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність у молекулі глюкози:

A. Декількох гідроксильних груп

B. Однієї гідроксильної групи

C. Альдегідної групи

D. карбонільної групи

E. Карбоксильної групи
10.33. Який із дисахаридів не буде реагувати з реактивом Фелінга?

A. Сахароза

B. Лактоза

C. Мальтоза

D. Целобіоза

E. Лактоза і мальтоза


10.34. Озазон фруктози одержують при її взаємодії з:

A. Фенілгідразином

B. Гідроксиламіном

C. Амоніаком

D. Сульфатною кислотою

E. Розчином гідроксиду натрію


10.35. Яке з наведених висловлювань відповідає визначенню напівацетального гідроксилу?

A. Гідроксил, який утвориться при взаємодії альдегіду й спирту

B. Гідроксил, який утвориться при гідратації етиленових вуглеводнів

C. Гідроксил, що зв язаний з ароматичним ядром

D. Гідроксил, що зв’язаний з атомом вуглецю в sp3-гібридизації

E. Гідроксил, що утворюється в результаті гідролізу галогенпохідних


10.36. Який реагент використовується для одержання з мальтози мальтобіонової кислоти?

A. Бромна вода

B. H3PO4

C. NH4OH

D. SO3

E. Сульфатна кислота.


10.37. Який реагент використовується для одержання етил-D-глюкопіранозиду з

D-глюкопіранози?

A. Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2
10.38. Який із моноцукрів відноситься до представників альдопентоз?

A Рибоза

B. Глюкоза

C. Галактоза

D. Фруктоза

E. Маноза


10.39. Молекули моносахаридів містять декілька асиметричних атомів карбону. Вкажіть число стереоізомерів для кетогексози формули:

A. Вісім

B. Шість

C. Десять

D. Чотири

E. П'ять


10.40. Яка речовина дає синій колір з йодом:

A. Амілоза

B. Целюлоза

C. Сахароза

D. Глюкоза

E. Глікоген

10.41. Яку з цих сполук можна віднести до 5 атомних альдегідоспиртів?

A. Глюкоза

B. Арабіноза

C. Рибоза

D. Ксилоза

E. Фруктоза


10.42. Класифікуйте даний вуглевод:

A. Альдопентоза

B. Кетогексоза

C. Альдогексоза

D. Кетопентоза

E. Дисахарид


10.43. Яка з перелічених реакцій відбувається з глюкозою у цьому випадку

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 ?

A. Спиртове бродіння

B. Гідроліз глюкози

C. Окислення глюкози

D. Молочно-кисле бродіння глюкози

E. Відновлення глюкози
10.44. Який реагент використовується для одержання етил-D-глюкопіранозиду з

D-глюкопіранози?

A. Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2
10.45. Макромолекула крохмалю утворюється внаслідок реакції:

A. Поліконденсації

B. Полімеризації

C. Співполімеризації

D. Гідролізу

E. Електролізу


10.46. Який з наведених нижче дисахаридів є невідновним?

A. Трегалоза (мікоза, грибний цукор)-1-0--Д-глюкопіранозідо)- -Д-глюкопіранозід

B. Мальтоза (солодовий цукор)-4-0--Д-глюкопіранозідо– Д-глюкоза

C. Лактоза (молочний цукор)-4-0--Д-галактопіранозідо)–Д –глюкоза

D. Целобіоза (целлоза)-4-0--Д-глюкопіра-нозідо)– Д-глюкоза

E. Генцибіоза– 6 – 0 --Д-глюкопіранозідо) – Д-глюкоза


10.47. Які з наведених нижче полісахаридів після часткового гідролізу,

використовується у фармації у виробництві плазмозамісників „поліглюкін” „реополіглюкін”

A. Декстрани

B. Декстрини

C. Глікоген

D. Інулін

E. Пектини
10.48. Котра з назв відповідає енантіомерові такої сполуки?

A. L-Галактоза

B. D-Маноза

C. D-Глюкоза

D. D-Галактоза

E. L-Маноза


10.49. Котра з наведених сполук відносяться до гомополісахаридів?

A. Крохмаль

B. Хондроїтинсульфат

C. Гепарин

D. Лактоза

E. Гіалуронова кислота


10.50. Яка із наведених сполук при додаванні розчину йоду забарвлюється у синій колір?

A. Амілоза

B. Глюкоза

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Сахароза


10.51. Яка реакція є спільною для фруктози, глюкози і сахарози:

A. З Cu(OH)2 за звичайних умов

B. ”Срібного дзеркала”

C. Відновлення іонів Cu2+

D. Гідроліз

E. Відновлення іонів Ag+


10.52. Лінійна форма крохмалю утворена:

A.1,4-глікозидними зв’язками

B. 1,3-глікозидними зв’язками

C. 1,6-глікозидними зв’язками

D. 1,4 та 1,6-глікозидними зв’язками

E. 1,2-глікозидними зв’язками


10.53. Серед запропонованих дисахаридів виберіть невідновний дисахарид:

A. сахарозаB. целобіозаC. -мальтозаD. -мальтозаE. лактоза
10.54. Які продукти утворюються при окисненні глюкози реактивом Толленса

([Ag(NH3)2]OH)?
A. Ag + продукти окиснення

B. Ag + глюконова кислота

C. Ag + глюкарова кислота

D. Ag + амонійна сіль глюконової кислоти

E. Ag + амонійна сіль глюкарової кислоти
10.55. В якій із наведених реакцій взаємодія проходить за рахунок тільки напівацетального гідроксилу?

A.

B.

C.

D.

E.10.56. Галактоза відноситься до альдегідоспиртів і подібно альдегідам взаємодіє з синильною кислотою (HCN) за механізмом:


А. SN1

В. AE

С. SR

D. AN

Е. SN2


10.57. За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу від мальтози?

A. [Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. K2CO3

D. H2SO4

E. CH3COOH


10.58. У якому середовищі відбувається епімеризація моносахаридів:

A. Слабколужному середовищі

B. Слабкокислому середовищі

C. Нейтральному середовищі

D. Сильнокислому середовищі

E. Сильнолужному середовищі


10.59. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. Виявити альдегідну групу

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів

D. Підтвердити СН-кислотність

E. Одержати напівацеталь


10.60. В молекулі моносаридів один із гідроксилів володіє підвищеною реакційною здатністю. Вкажіть, який тип сполук утворюється при взаємодії моносахаридів із спиртами.

A. Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони


10.61. При окисненні ментолу дихроматом калія в сульфатній кислоті (хромова суміш) утворюється:

A.

B.

C.

D.

E.


10.62. Вкажіть механізм реакції отримання бромкамфори із камфори.

A.Радикальне заміщення

B. Електрофільне приєднання

C. Нуклеофільне заміщення

D. Електрофільне заміщення

E. Нуклеофільне приєднання


10.63. До терпенових вуглеводів відносяться ненасичені вуглеводні складу (С5Н8)n. З яких фрагментів складаються молекули терпенів?

A. Ізопрену

B. Хлоропрену

C. Бутадієну

D. Метилізопрену

E. Диметилізопрену


10.64. Терпенові вуглеводи є ненасиченими органічними сполуками. Яку кількість ізопренових фрагментів містять монотерпени?

A. Два


B. Три

C. Чотири

D. П’ять

E. Вісім


10.65. Вкажіть реагент, який підтверджує наявність в складі камфори кето-групи:

A.Фенілгідразин

B. Амоніачний розчин аргентум оксиду

C. Бромна вода

D. Розчин перманагату калію

E. Нітратна кислота


10.66. Камфора – представник біциклічних монотерпенів. В яку із перерахованих нижче реакцій камфора не буде вступати?

A.Реакція естерифікації

B. Відновлення до відповідного спирту

C. Взаємодія з гідроксил аміном

D. Бромування

E. Приєднання ціанідної кислоти


10.67. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність кето-групи в молекулі камфори:

A. С6Н5NHNH2

B. Ag(NH3)2OH

C. Br2, H2O

D. KMnO4, H2O

E. HNO3


10.68. Терпени відносятьсяся до неомилювальних ліпідів і включають терпенові вуглеводні і терпеноїди. Терпеноїдами називають:

A. Кисневмісних похідних терпенових вуглеводнів

B. Азотовмісних похідних терпенових вуглеводнів

C. Фосфоровмісних похідних терпенових вуглеводнівD. Сірковмісних похідних терпенових вуглеводнів

Е. Кремнієвмісних похідних терпенових вуглеводнів
Скачати 193.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка