Робоча програма основи конституційного права України (назва навчальної дисципліни) 1 2 010 00Сторінка3/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.79 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Рекомендована література:

І. Основна


1.1. Коментар до Конституції України.- 2-ге видання.- К., 1998.

  1. Конституційне право України. За ред. В.Ф.Погорілка.- К.: Наукова думка, 1999.- С.609-629.

  2. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення.- К.: Либідь, 1997.- С. 131-140.

  3. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право. Опорні конспекти: Словник-довідник. – К.: Юмана, 1996. – С.121-127.

  4. Нова Конституція України. Огляд, коментарі і текст Основного Закону.- К.: Наукова думка, 1997.- С.81-87.

  5. Нор В., Стецюк П. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях.- Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.- С.34-40.

  6. Основи конституційного права України // За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юріком Інтер, 1998. – С.176-185.

ІІ. Додаткова:

  1. Косаківський Л. Столиця має бути справді столицею // Віче, 1995.- №3, С.71-80.

  2. Поровський М. Кримська проблема закономірна реальність чи цілеспрямована провокація // Голос України, 1995, 1 червня.

  3. Територіальний устрій України // Українське право, 1996.- №1.

ІІІ. Законодавство:

3.1. Конституція України.- К., 1996.

3.2. Закон України. Про державний кордон України // ВВР, 1992.- №2.

3.3. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Закон України від 17 грудня 1992 р.

3.4. Про статус Автономної Республіки Крим. Закон України від 17 березня 1995р. // Голос України 20 березня 1995р.

3.5. Про статус гірських населених пунктів в Україні // ВВР, 1995.- № 9.

3.6. Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого 1998 // ВВР України.- 1998.- №29.


  1. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 12 лютого 1998р. // ВВР України.- 1998.- № 6-7.

  2. Закон України “Про Автономну Республіку Крим” від 17 лютого 1995р. // ВВР України.- 1995.- № 11.

  3. Ради АРК 21 жовтня 1998р.

  4. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998р. // Голос України.- 1999.- 12 січня.

3.11. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999р.


2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до семінарських занять

Тема № 2

Основи сучасної теорії Конституції-Основного Закону держави

( 2 години )


Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Термін «конституція» має багатовікову історію. У рабовласницькій та феодальній державах він вживався не у значені основного закону держав. У Стародавньому Римі ним називали правові акти імператорів. Водночас побутує думка, що термін «конституція» бере початок від звороту «rem publicum constituire», з якого розпочинались акти римських імператорів. На початкових стадіях його становлення поряд з терміном «конституція» вживалося також найменування «Lex fundamentales» - Основний Закон. Майже до кінця XVIII століття це термін вживався, переважно, як синонім форми держави,ладу.

Ідея конституції, як Основного закону держави, який встановлює основи організації і функціонування держави, основ правового статусу особи, зародились в період боротьби буржуазії та народних мас із феодалізмом.

На сьогодні у світі налічується близько 300 конституцій.

На різних етапах розвиту суспільства існувало неоднозначне ставлення, до конституції, різними були зміст, структура та форми. Розібратись в розмаїтті конституцій допоможе вивчення даної теми.Мета заняття: Визначити основоположні теоретичні питання щодо поняття конституції, її форми та структури, видів конституцій, способів прийняття та внесення змін до конституцій. Значну увагу приділити визначенню поняття, змісту, структурі, функціям Конституції України, як акту, що має найвищу юридичну силу, є Основним Законом нашої держави, визначенню її місця, ролі і значення у правовій системі України.

 1. Теоретичні основи конституції.

 • Філософські, історико-культурні та соціально-економічні передумови виникнення інституту «основного закону держави».

 • Поняття та сутність конституції.

 • Юридичні властивості конституції.

 • Функції конституції.

 • Предмет та межі конституційного регулювання.

 • Структура конституції.

 • Норми конституції.

 • Конституційні закони.

 1. Види конституцій, їх структура.

 2. Зміст та структура Конституції України.

 3. Поняття та форми реалізації конституції. Суб'єкти реалізації конституції.

 • Реалізація конституції України.

 1. Конституційні закони.

 2. Поняття та система правової охорони конституції.

 • Нормативно-правові гарантії правової охорони конституції України.

 • Конституційний контроль та конституційний нагляд.

 • Конституційно-правова відповідальність.

 • Основні гарантії системи правової охорони Конституції України ( порядок внесення змін до Конституції України, конституційна відповідальність, конституційний контроль та ін.).

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Діяльність інших суб’єктів конституційного права у справі охорони Конституції України.


Ключові терміни :

Безпосередня ( пряма ) дія конституції – одна з властивостей конституції як основного закону держави.

Верховенство закону – вища юридична сила акта, що має форму закону, стосовно нормативно-правових актів інших суб’єктів нормо-встановлення - глави держави, органів виконавчої влади,автономних утворень , органів місцевого самоврядування.

Гнучка конституціяконституція, що змінюється і доповнюється в напрямку звичайної законодавчої процедури.

Договірна конституція – конституція, прийнята шляхом укладання договору між суб’єктами конституційного права.

Жорстка конституція – конституція, що змінюється і доповнюється у складнішому, ніж звичайна законодавча процедура, порядку.

Змішана конституція – конституція, що поєднує в собі елемент гнучкої і жорсткої конституції.

Кодифікована конституція – конституція, що є єдиним писаним актом, норми якого регулюють усі основні питання сфери конституційно-правових відносин.

Конституційна криза – невідповідність положень конституції конкретної держави реаліям і потребам її суспільно-політичного життя, яка робить неможливим подальше існування конституційної системи в незмінному вигляді.

Конституційна реформа – зміна конституції або зміна її основних положень.

Конституційні принципи – закріплені в конституції загальні основоположні засади, відповідно до яких вона виступає як система правових норм і здійснюється регулювання суспільних відносин.

Конституційність – відповідність актів і дій нормам і принципам конституції як основного закону держави.

Конституціоналізація – закріплення яких-небудь положень у тексті конституції.

Конституціоналізм – державне правління, що ґрунтується на конституції; політико-правова теорія, яка обґрунтовує необхідність державного управління на основі конституції.

Конституція – система правових норм конкретної держав, що закріплюють засади організації економічного, соціального, політичного і духовного життя суспільства, визначають організацію і функціонування державної влади та основи взаємовідносин держав і особи.

Набрання чинності – початок дії нормативно-правового акта.

Народна конституція – конституція прийнята безпосереднім (на референдумі) або опосередкованим (представницькою установою – установчими зборами,парламентом) волевиявлення народу.

Не кодифікована конституція – конституція, норми якої містяться або в актах, або в багатьох різних джерелах права.

Октроїрувана конституція – конституція, введена одностороннім актом глави держави.

Писана конституція – конституція, що є єдиним актом або системою із кількох актів.

Постійна конституція – конституція, що має необмежений строк дії.

Преамбула – вступна частина законодавчого або іншого правового акта, міжнародного договору, декларації тощо, в якій зазвичай викладаються спонукальні мотиви, обставини та цілі його видання або укладення.

Реалізація конституції – втілення норм конституції у практичних діях суб’єктів конституційно-правових відносин (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та їх посадових та службових осіб, громадян та ін..)

Структура конституції – сукупність складових конституції.

Тимчасова конституція – конституція, що має обмежений строк дії.

Фактична конституція – суспільні відносини, врегульовані нормами конституції.

Фіктивна конституція – конституція, положення якої не відповідають реальному стану суспільних відносин.

Форма конституції – спосіб організації і зовнішнього вияву конституційних норм.

Формальна конституція – конституція як система правових норм, що регулюють суспільні відносини сфери дії конституційного права.

Юридична конституція – конституція як система правових норм, що регулюють суспільні відносини сфери дії конституційного права.

Юридична сила нормативно-правового акту – властивість нормативно-правового акта, що визначається його співвідношенням за ступенем впливу з іншими актами.
Самостійна робота

 1. В зошиті або в спеціальному словнику термінів записати формулювання основних термінів, визначених програмою: Безпосередня ( пряма ) дія конституції,Верховенство закону,Гнучка ,Договірна конституція,Жорстка конституція,Змішана конституція,Кодифікована конституція ,Конституційна криза ,Конституційна реформа ,Конституційні принципи ,Конституціоналізація ,Конституційоналізм ,Конституція,Набрання чинності ,Народна конституція ,Не кодифікована конституція ,Октроїрувана конституція ,Писана конституція ,Постійна конституція ,Преамбула ,Реалізація конституції ,Структура конституції ,Тимчасова конституція ,Фактична конституція ,Фіктивна конституція,Форма конституції ,Формальна конституція ,Юридична ,Юридична сила нормативно-правового акту.

 2. Схематично зобразить «Види конституцій за класифікаційними чинниками».

 3. Схематично зобразить «Юридичні властивості Конституції України»

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

  1. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 38.- Ст. 502.

  2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31. Ст. 429. 14

  3. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

  4. Конституція України. Текст Основного закону з офіційним тлумаченням Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф.Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наук. Думка, 2006. – 212с.

  5. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментарі, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: С.В.Лінецький, М.І.Мельник, А.М.Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. – 896с.

  6. Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. - №30. - С. 142.

  7. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998р. // Відомості Верховної Ради України, 1999. - № 5-6. - С. 43.

  8. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004р. // Відомості Верховної Ради України, 2005. - № 2. - С. 44.

  9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Барабаша О.Л. щодо офіційного тлумачення ст.94 та ст.160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституції України). – В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.39-42.

  10. Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення державної влади народом від 05.10.2005// Урядовий кур’єр. - 17.10.2005.

Основна

1. Батанов О., Кампо В., Шумак І. Ново демократичний конституціоналізм в Україні: проблеми становлення та розвитку // Вибори та демократія.-2006.-№2(8).-С.65-72.

2. Головатий С. Конституція України в системі європейського конституціоналізму // Право України. - 1997.- № 8.-С.З-8.

3. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. - Львів: «Астролябія», 2003.- 232 с.

4. Стецюк П. Про дефініцію «конституціоналізм» // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів.-2004. - № 39.- С.171-180.

5. Тихонова Є., Юзьков Л. Конституція юридична і фактична // Право України, 1992, № 1.- С. 3-10.

6. Шаповал В. Основний закон держави // Віче.-1996.-№ 3.-С.27-35.

7. Шаповал В. Сучасний конституціоналізм. - К.: Юрінком Інтер, 2005.-559 с.

8. Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України // Розбудова держави, 1992, № 5. – С.- 36-39.

Додаткова

1. Концепція нової Конституції України. // Відомості Верховної Ради Української РСР - 1991.-№ 35.- С. 446.

2. Георгіца А.З. Поняття та сутність конституції в сучасній конституційній доктрині // Науковий Вісник Чернівецького державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. - Чернівці, 2000. - С. 52-60.

3. Мироненко М.О. Історія конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60с. (Б-чка «Нова Конституція України»).

4. Нор В., Стецюк П. Конституція – Основний закон України в запитаннях і відповідях. – Л. – К.: Кальварія-Абрис, 1996. – С. 4-9.

5. Скрипник О. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації // Право України.-2006.-№2.-С.21-26.

6. Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу. Львів: Астролябія, 2004.- 31с.

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації

до самостійного опрацювання теми: “Історія українських офіційних і неофіційних Конституцій і Конституційних актів” з курсу “Основи конституційного права України”


Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj fakultet -> Pediatriya -> kurs I -> metodychni materialy
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Невідкладні стани в терапії 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 рік Основи медсетринства 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
metodychni materialy -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план
Kafedra Ukrainoznavstvo -> “Затверджую” Директор медичного коледжу іфнму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка