Робоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальностіДата конвертації03.11.2016
Розмір70.9 Kb.
ТипРобоча програма
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Вчена рада

філософського факультету

“____”_____________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

галузі знань 0201 – культура


для спеціальності 6. 020.101 – бакалавр культурології (ІІІ курс)

філософського факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

теорії та історії культури

Протокол № 12 від

“30”березня 2010 р.


Завідувач кафедрою

___________ Мельник В.П.


“___”___________ 20___ р.

Львів 20101. ВСТУП

Засвоєння практичних навичок професії культуролога починається з навчальної практики студентів. Навчальна практика студентів філософського факультету відіграє ключову роль в їх підготовці як майбутніх працівників у сфері науки та культури. Базами практики виступають відділ культури міської ради м. Львова, Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді ім. Петрушевича, громадський фонд.

Практика проводиться у другому семестрі ІІІ курсу. Практика відбувається без відриву від навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня.

Тривалість навчальної (ознайомчої) практики чотири тижні.

Перед початком практики на кафедрі теорії та історії культури проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри теорії та історії культури знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та керівників.

Основними обов'язками студентів-практикантів є: 1. Розпочати і завершити практику у визначений термін.

 2. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта.

 3. Виконувати розпорядження керівників практики.

 4. Дотримуватися норм поведінки.

 5. Вчасно оформити документацію.

 6. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

Основними обов'язками керівника практики від університету є: 1. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 2. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 3. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 4. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 5. Контролювати хід практики.

 6. Оцінити роботу студентів на практиці.

 7. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 8. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Після завершення практики на кафедрі теорії та історії культури проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної (ознайомчої) практики є ознайомити студентів зі змістом роботи культуролога, з основними видами культурологічної діяльності. Безпосередньою метою практики є ознайомлення студентів з особливостями та напрямками роботи міських, районних та обласних відділів культури, закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань під час вивчення культурологічних дисциплін, вивчення специфіки функціонування державних та громадських культурних закладів.

Перед студентами ставляться завдання: ознайомитися з організацією діяльності палаців культури в Україні, напрямками та формами їх роботи; оволодіти навичками роботи організатора культурного дозвілля; вивчити та реалізувати на практиці уміння організаційної діяльності в науковій сфері; отримати практичний досвід самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за обраним фахом.


3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


3.1. Індивідуальні завдання

Під час цієї практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта): 1. Скласти календарний план роботи.

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики.

 3. Вести щоденник спостережень.

 4. Ознайомитися з особливостями діяльності працівника культурної сфери (за місцем проходження практики).

 5. Організувати та провести залікове заняття в рамках діяльності “Школи міжкультурної комунікації”.

 6. Прийняти участь в підготовці та проведенні студентської наукової конференції в рамках “Днів науки” філософського факультету.

 7. Організувати проведення культурного заходу.

 8. Оформити документи практики.


3.2. Навчальні посібники

Для ефективного проведення навчальної практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:3.3. Методичні рекомендації

Після настановної конференції студенти знайомляться з планом та графіком проходження практики. Упродовж наступних 1 – 2 днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місць проходження практики. Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень, свої враження про роботу культуролога. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри теорії та історії культури.4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Студенти-практиканти повинні виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють відвідування студентами баз практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри теорії та історії культури має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри теорії та історії культури та навчальною частиною університету.5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету, вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу. Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики. В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють (крім щоденника) керівники практики від університету.Розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для навчальної (ознайомчої) практики:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (1 – 2 стор.).

 2. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.).

 3. Щоденник (обсяг довільний).

 4. Залікове завдання - план-конспект презентації “Культура країн світу – минуле і сучасність” (одна країна на вибір).

 5. Творче завдання – план організації культурного заходу (з супровідними матеріалами).

Керівник від кафедри теорії та історії культури про свою роботу звітується на засіданні кафедри. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_______________________________________________________

щодо керівництва навчальною (ознайомчою) практикою

студентів ІІ курсу кафедри теорії та історії культури

філософського факультету
Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 200__ року здійснювалося керівництво навчальною (ознайомчою) практикою студентів у таких закладах (установах) ________________________________________________________.

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.


Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів _____________________­­­­­­­­­­­­___

___________________________________________________________________________

Підсумкова оцінка студентів за навчальну (ознайомчу) практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Практика засвідчила, що під час підготовки студентів необхідно звернути увагу на ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення навчальної (ознайомчої) практики _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Підпис _________________________

Дата ___________________________6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для їх попередньої оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі теорії та історії культури відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комісією захищають матеріали практики. Комісія призначається завідувачем кафедри теорії та історії культури і складається з провідного спеціаліста даного напрямку (голова комісії), керівників від університету та від базової установи. На конференції присутні всі студенти-практиканти.

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад групи студентів, які пройшли практику, їх дисципліну, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

Формою звітності за навчальну практику є диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та від бази практики, результати захисту підсумкових робіт практики. Студенти, які виконали всі індивідуальні завдання, оформили звіт, вчасно його подали, отримують позитивну оцінку.

40 балів ─ проведення культурно-просвітницького заходу (в амках діяльності ”Школи міжкультурної комунікації”)

20 балів ─ оцінюється стажування при відділах культури в районних адміністраціях.

20 балів ─ максимальна оцінка за діяльність в рамках громадських організацій.

10 балів ─ захист результатів практики.

10 балів ─ оформлення звітних документів з практики.

Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру.

Загальна оцінка за практику – 100 балів.

Комісія на звітній конференції підтверджує чи не підтверджує отримані студентом бали. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість і проставляє в заліковій книжці. Голова комісії з захисту практики несе персональну відповідальність за правильне оформлення запису про практику у заліковій книжці, екзаменаційній відомості та вчасну подачу відомості у навчальну частину університету.Після завершення конференції голова комісії здає заповнену відомість та всі матеріали практики на кафедру для зберігання. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри теорії та історії культури, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
2013 -> Договiр № оренди нежилого приміщення м. Чернівці 201 року
2013 -> Традиційний сценарій весілля
2013 -> Пояснювальна записка Контрольний лист документу
2013 -> Робоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
2013 -> Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
2013 -> Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
2013 -> Закон україни про енергетичний аудит


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка