Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна Ергономіка у стоматології спеціальністьСкачати 186.44 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір186.44 Kb.
ТипРобоча програмаЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра терапевтичної стоматології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

_________________________

„____” __________ 2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліна _____Ергономіка у стоматології_____________

спеціальність _______14.01.22 стоматологія_____________

Факультет, курс Стоматологічний, І курс_______________


Обговорено та ухвалено ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

________________ 2015 р. з _________________дисциплін

Протокол № _11__ Протокол № ___

від „___” __________2015р. від „___” _________2015 р.

Завідувач кафедри Голова профільної методичної

професор Зубачик В.М. комісії професор Огоновський Р.З.

Львів-2015

І. Загальний розділ
Підготовка лікаря-стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових Галузевих стандартів вищої освіти 1101 „Медицина” за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія”.

Робоча програма складена за такими нормативними документами: • наказ № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія»;

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII;

 • наказ МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.»;

 • лист МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році;

 • лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 № 08.01-47/12037 Про затвердження скорегованих навчальних планів додипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»;

 • новий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія” за №929 від 7.12.2009 р.;

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 „Медицина”;

 • тимчасова програма навчальної дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія” (Київ, 2006 р.);

 • типовий план та наскрізна програма з виробничої практики для студентів стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 „стоматологія” (Київ, 2003 р.);

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

Ергономіка займається співвідношенням і взаємозалежністю між людиною і оточенням (середовищем) під час праці. Назва утворюється від поєднання двох наук: ергології – науки про працю та її вплив на її виконавця і економії – науки, яка вивчає ефективність праці.

Ергономіка займається, крім того здоров’ям, безпекою, гігієною та комфортністю праці колективом, а також раціональним відпочинком (відновлення сил).

Ергономіка є явищем міждисциплінарним, зокрема це поєднання технічних наук, таких як наукова організація праці, техніка і технологія, економічний аналіз праці, нормування праці та з іншого боку – науки про людину – фізіології та патології праці, антропометрії, гігієни, безпеки праці та психології праці.

Комп’ютер та Інтернет – нові елементи стоматологічної ергономіки, а саме:


 1. Застосування комп’ютера для збору і збереження даних клінічної та адміністративної практики.

 2. Застосування мережі Інтернет для збору і збереження даних клінічної та адміністративної практики:

а) цифрова радіографія;

б) методи отримання створення образу;

в) цифрові апарати для реєстрації статичного відтворення образу;

г) внутрішньоротові камери для реєстрації.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України (2010 р.) на викладання дисципліни „Ергономіка у стоматології” відводиться (І курс) - 1,5 кредити - 45 год. (4 год. - лекційні, 16 год. - практичних і 25 год. - самостійна робота студентів).

Заняття закінчуються складанням заліку.Опис навчального плану з дисципліни

«Ергономіка у стоматології (1 курс)»

для студентів стоматологічного факультету

за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія», кваліфікація – лікарСтруктура

навчальної

дисципліни

кількість кредитів, годин, з них

Рік навчання, семестр

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних занять

Ергономіка у стоматології.

Змістових модулів 1.

1,5 кредити

ECTS/


45 год.

4

год.


16

год.


25 год.

І курс,

І

семестрзалік

за семестрами

Змістовий модуль 1.

45 год. =

1,5 кредити4 год.

16 год.

25 год.

I

семестр

залік

Мета та завдання навчальної дисципліни5

Основною метою вивчення дисципліни „Ергономіка у стоматології” є впровадження таких методів праці, які дозволяють отримати найкращі результати при найменших зусиллях, витрачених на їх досягнення працівниками.

Кінцеві цілі дисципліни „Ергономіка у стоматології” встановлюється на основі ОПП підготовки лікаря за фахом „Стоматологія”. На підставі кінцевих цілей до заліку сформульовані конкретні завдання у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.
Кінцеві цілі дисципліни:


 • Знати санітарно-технічні нормативи та санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічних кабінетів:

 • Знати правила техніки безпеки та ергономіки у стоматологічному кабінеті;

 • Оволодіти вміннями організовувати роботу у стоматологічному кабінеті та оснащувати його, опираючись на ергономічні норми праці;

 • Вміти підібрати приміщення для організації роботи стоматологічного кабінету з урахуванням основних санітарно-гігієнічних вимог.


Програма навчальної дисципліни
Відповідно до закону України „Про освіту”, реформи вищої медичної освіти України, нового навчального плану та програми з дисципліни „Терапевтична стоматологія” передбачає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” за спеціальністю 7.110106 „стоматологія” вищими начальними медичними закладами України ІV рівня акредитації.

Ергономіка як стоматологічна дисципліна. Завдання ергономіки у стоматології. Взаємозв’язок ергономіки у стоматології з теоретичними, загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. Досягнення стоматологічної ергономічної науки.

Стоматологічний кабінет та його обладнання. Вимоги до мікроклімату приміщення стоматологічного кабінету. Техніка безпеки у стоматології.

Самостійна робота студентів передбачає: • опрацювання тем, які не входять до тем аудиторних занять;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до підсумкового модульного контролю.

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС до заліку, проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесені на самостійне опрацювання, оцінюються тільки під час заліку.

Кафедри мають право вносити зміни до Навчальної програми в межах 15% залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ та ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.План занять із дисципліни

ЕРГОНОМІКА У стоматології”

1 курс, І семестр

1,5 кредити (45 год.)


№ п/п

Тема заняття

Практ. заняття

Самост. робота

Індив. робота

1.

Поняття ергономіка. Науки на яких базується ергономіка. Становлення ергономіки як комплексної інтегруючої науки. Розділи ергономіки.

2Огляд наукової літератури, підготовка рефератів2.


Ергономіка в стоматології. Мета, завдання, проблеми ергономіки. Розвиток стоматології та вплив ергономіки на її вдосконалення. Ергономічні умови роботи стоматолога.

2
3.


Професійні захворювання стоматолога. Шляхи збереження працездатності лікаря-стоматолога.

2

4.

Раціональне облаштування кабінету та розміщення обладнання. Зниження фізичного навантаження на лікаря-стоматолога. Розподіл праці в стоматологічному колективі.

2

5.

Вплив ергономіки на удосконалення стоматологічного обладнання та інструментарію.

2

6.

Комп’ютер та Інтернет - нові елементи стоматологічної ергономіки.

2
7.

Комп’ютерний пошук вибору оптимального вирішення питання.

2
8.

Застосування комп’ютера в навчальному процесі у стоматології.

2
Всього__4___ВИДИ_САМОСТІЙНОЇ_РОБОТИ_СТУДЕНТА__1_курс,_І_семестр_(25_год.)'>Всього__16__25'>Всього

16

25

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н Л Е К Ц І Й

З ДИСЦИПЛІНИ „ЕРГОНОМІКА У СТОМАТОЛОГІЇ”

1 курс, І семестр ( 4 години)


п/п

Тема лекції

К-сть

годин

1.

Нариси історії розвитку терапевтичної стоматології в Україні, зокрема Галичині. Введення ергономіки в науку.

2

2.

Ергономіка у стоматології.

2
Всього

4


ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

1 курс, І семестр (25 год.)


п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка.

16

Поточний контроль на практичних заняттях2.

Опрацювання практичних навичок:

 • Застосування комп’ютера для збору і збереження даних клінічної та адміністративної практики.

 • Системи CAD/ САМ.

 • Цифрові апарати для статистичного відтворення образу

3

33

Всього

25


МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами: • вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);

 • наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

 • практичні для застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (різні види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, виконання мануальних робіт (ліпка з пластиліну, різблення з пластичних мас);

 • перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок;

 • заохочення за наукові публікації або призові місця за участь у олімпіаді з дисциплін серед ВНЗ України, студентських конференціях тощо).

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного поєднання даних методів.
Каталог: uploads -> repository -> terstom -> 3.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
3.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна Пропедевтика терапевтичної стоматології
3.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
3.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна пародонтологія спеціальність
3.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
terstom -> Затверджую обговорено І схвалено
terstom -> Обговорено І схвалено


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка