Рішенням Вченої ради Міжнародного економіко-гуманітарногоДата конвертації05.05.2016
Розмір87 Kb.
ТипРішення
Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука

Факультет здоров’я, фізичної культури і спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

Міжнародного економіко-гуманітарного

університету імені академіка С. Дем’янчука

Протокол № 5 від 30.01.2015 р.

Ректор______________проф.Дем’янчук А.С.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ

Фаховий іспитдля спеціальності 8.01020101„Фізичне виховання”

в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури

Затверджено на Раді факультету ЗФКС

протокол № 5 від «10»січня 2015 р.

Декан _______ проф. Завацька Л.А.


Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ та АФК

протокол №4 від «04»грудня 2015 р.

завідувач кафедри ___________ доц. Романова В.І.

Рівне – 2015

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ПВНЗ «Міжнароднийекономіко-гуманітарнийуніверситетіменіакадеміка Степана Дем’янчука»

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к.н.фіз.вих.,доц.. Романова В.І.

Обговорено та рекомендовано до затвердженнянавчально-методичною комісієюПВНЗ «Міжнароднийекономіко-гуманітарнийуніверситетіменіакадеміка Степана Дем’янчука»

“13” січня 2014 року, протокол № 5

Затвердженовченою радою ПВНЗ «Міжнароднийекономіко-гуманітарнийуніверситетіменіакадеміка Степана Дем’янчука»“30” січня 2014 року, протокол № 5

Вступ
Програма вступного іспиту в магістратуру (для спеціальності 8.01020101 „Фізичне виховання”в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини») складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.
Мета вступного іспиту в магістратуру полягає у визначенні відповідностей знань,вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі для спеціальності 8.01020101 „Фізичне виховання”в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
Зміст вступного іспиту до магістратури


 1. Характеристика основних понять теорії фізичного виховання: "фізична культура", "фізичне виховання", "спорт".

 2. Мета та завдання фізичного виховання на сучасному етапі.

 3. Характеристика організаційних основ національної системи фізичного виховання.

 4. Характеристика загальних принципів фізичного виховання.

 5. Характеристика методичних принципів фізичного виховання свідомості та активності.

 6. Характеристика методичних принципів фізичного виховання доступності та індивідуалізації.

 7. Характеристика методичних принципів фізичного виховання систематичності та послідовності.

 8. Характеристика фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання. Класифікація фізичних вправ.

 9. Поняття про техніку фізичних вправ, її компоненти. Характеристики рухів

 10. Характеристика методів навчання у фізичному вихованні: практичного, слова, наочності.

 11. Характеристика рухових умінь і навичок. Закономірності їх формування

 12. Педагогічне та біологічне обґрунтування структури навчання руховим діям. Передумови успішного засвоєння рухових дій.

 13. Причини виникнення помилок у процесі навчання руховим діям. Способи їх попередження та виправлення.

 14. Загальна характеристика фізичного навантаження та відпочинку як факторів тренувальних дій.

 15. Поняття про адаптацію. Види та стадії формування адаптаційних реакцій організму людини на фізичні навантаження.

 16. Характеристика сили як рухової якості. Засоби і методи розвитку сили. Методика розвитку швидкісної та вибухової сили. Швидкість як рухова якість. Засоби й методи розвитку швидкості.

 17. Витривалість як рухова якість. Засоби та методи розвитку витривалості.

 18. Спритність як рухова якість. Засоби та методи розвитку спритності.

 19. Гнучкість як рухова якість. Методика розвитку гнучкості.

 20. Методика визначення та прийоми регулювання фізичного навантаження на уроках фізичної культури.

 21. Характеристика і методика визначення щільності уроку фізичної культури. Шляхи підвищення щільності уроку.

 22. Організаційні аспекти проведення занять з фізичної культури.

 23. Попередження травматизму на уроках фізичної культури в школі.

 24. роботи з фізичного виховання у школі. Основні документи обліку.

 25. Медичний контроль та критерії диференціації учнів по рівню здоров'я в процесі фізичного виховання.

 26. Методика оцінки знань, умінь і навичок з фізичної культури.

 27. Завдання і напрямки позакласної роботи з фізичного виховання школярів. Спортивна спілка школи як організаційна основа позакласної роботи.

 28. Особливості організації та змісту роботи в ДЮСШ.

 29. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя фізичного виховання.

 30. Педагогічні, психологічні, медико-біологічні засоби підвищення працездатності.

 31. Принципи, методи і способи навчання та тренування у спортивних іграх.

 32. Мета, завдання та принципи побудови уроку футболу у школі.

 33. Місце плавання в системі фізичного виховання. Основні особливості плавання як фізичної вправи.

 34. Нетрадиційні види гімнастики та їх оздоровчий вплив на організм людини. Методика навчання нетрадиційним видам гімнастики.

 35. Особливості проведення навчальних стрибків у воду при навчанні плаванню.

 36. Атлетична гімнастика. Методика побудови і проведення занять з атлетичної гімнастики.

 37. Оздоровчий вплив волейболу. Методика проведення оздоровчих занять з волейболу з врахуванням рівня фізичного стану, фізичної підготовленості й віку.

 38. Гімнастика як спортивно-педагогічна дисципліна. Класифікація видів гімнастики: оздоровча, освітньо-розвиваюча та спортивна.

 39. Особливості організації і проведення уроку з баскетболу в школі. Мета, завдання та форми проведення.

 40. Легкоатлетичні метання. Складові техніки метання спису. Методика навчання: завдання, засоби, методи.

 41. Характеристика і призначення акробатичних вправ. Методика навчання акробатичним вправам.

 42. Організація і проведення уроку волейболу в школі: мета, завдання та форми проведення.

 43. Аеробіка, види аеробіки. Особливості організації і проведення фізкультурно-оздоровчих занять з аеробіки.

 44. Запропонуйте тести для оцінки фізичного стану, фізичної підготовленості осіб, які займаються в групах здоров’я.

 45. Плавання. Специфічні методичні прийоми, які застосовуються при навчанні плаванню.

 46. Види легкоатлетичних стрибків та їх характеристика. Методика навчання стрибкам у довжину з розбігу.

 47. Легкоатлетичні метання. Складові техніки метання і методика навчання.

 48. Баскетбол. Техніка гри в нападі та захисті. Тактика в захисті і нападі. Методика навчання.

 49. Волейбол. Тактика в захисті і нападі. Методика навчання.

 50. Волейбол. Техніка гри в нападі та захисті.

 51. Плавання. Методи, які застосовуються при навчанні плаванню. Особливості вітчизняної методики плавання.

 52. Волейбол. Техніка гри та методика навчання. Стійки, переміщення, початкове Положення. Методика навчання прийому м’яча знизу завдання і способи.

 53. Плавання. Способи плавання. Вправи для вивчення спортивних способів плавання.

 54. Плавання в оздоровчому тренуванні. Позитивний вплив на організм людини занять плаванням.

 55. Види підготовки спортсмена: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, психологічна підготовка.

 56. Ходьба та біг на лижах як засіб оздоровлення. Етапи засвоєння раціональної техніки оздоровчої ходьби та бігу на лижах.

 57. Гімнастика. Навчання загально розвиваючим вправам. Способи проведення загальнорозвивачимх вправ.

 58. Плавання. Способи плавання. Вправи для вивчення спортивних способів плавання.

 59. Мета, завдання та принципи побудови уроку футболу в школі.

 60. Види легкоатлетичних стрибків та їх характеристика. Основи техніки стрибків. Стрибок з розбігу: методика навчання.

 61. Які форми з’єднання кісток в скелеті. Будова суглоба. Форми суглобів.

 62. Руховий апарат людини. Механічні властивості кісток і суглобів.

 63. Загальна будова органів дихання.

 64. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції.

 65. Значення і загальна будова органів травлення.

 66. Будова скелета голови і кінцівок.

 67. Характеристика м’язевої системи. Джерела енергії м’яза.

 68. Фізіологічна характеристика систем організму при роботі великої потужності

 69. Артеріальний тиск. Основні фактори, що зумовлюють його. Вплив м’язової діяльності.

 70. Якісна повноцінність харчування спортсменів.

 71. Фізіологічна характеристика систем організму при статичних зусиллях.

 72. Систолічний і хвилинний об’єм кровотоку. Вплив на них м’язової діяльності

 73. Акселерація, гіподинамія як основні фактори впливу на розвиток організму.

 74. Поняття про нервовий центр. Особливості проведення збудження через нервові центри.

 75. Фізіологічна характеристика систем організму при роботі у зоні максимальної потужності.

 76. Характеристика емоцій. Значення емоцій у фізичному вихованні.

 77. Організм людини як біологічне ціле. Вплив факторів зовнішнього середовища на його розвиток.

 78. Фізіологічна характеристика формування руху.

 79. Фізіологічна класифікація фізичних вправ.

 80. Фізіологічна характеристика розминання. Особливості розминання у різних видах спорту.

 81. Фізіологічні механізми термінової та довготривалої адаптації організму спортсмена до умов середньогір’я.

 82. Фізіологічна характеристика систем організму при роботі помірної потужності.

 83. Фізична працездатність та методи їх визначення. Особливості у спортсменів різних спеціалізацій.

 84. Фізіологічна характеристика розминки. Особливості розминки у різних видах спорту.

 85. Фізіологічна характеристика втоми; фази та теорії втоми. Значення втоми для зростання натренованості.

 86. Фізіологічні основи адаптації м’язів до фізичних навантажень.

 87. Фізіологічна характеристика прояву та розвитку якості витривалості.

 88. Ендокринна система. Реакція ендокринної системи на фізичні навантаження.

 89. Фізіологічні механізми виникнення передстартових реакцій. Види їх та способи регуляції. Особливості в обраному виді спорту.

 90. Фізіологія фізичних вправ та спорту. Фізіологія фізичних навантажень.

Каталог: rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Виробнича практика в школі з географії зміст навчально- виховної практики
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка