Рішенням сесії міської ради від № Програма розвитку освіти міста на 2016-2017 роки І. Паспорт ПрограмиСторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.81 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4
Затверджено

рішенням сесії міської ради

від №


Програма

розвитку освіти міста

на 2016-2017 роки

І.Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення програми

Управління освіти виконавчого комітету міської ради

2

Розробник програми

Управління освіти виконавчого комітету Володимир –Волинської міської ради

3

Відповідальні виконавці

Програми


Управління та заклади освіти міста

4

Учасники програми

Управління та заклади освіти міста

5.

Термін реалізації програми

2016-2017 роки

6

Фінансові ресурси для виконання галузевих програм

Міський бюджет

Кошти інших джерел7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програм

Бюджети всіх рівнів

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми


21 236 861 грн., у тому числі:

18 353 214 грн. - кошти місцевого бюджету, 2 883 647 грн. – кошти інших джерелІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма.

Сфера освіти м.Володимира – Волинського є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, позашкільні заклади освіти.

Підставами для розробки Програми є необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в місті з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку міста, задоволенні освітніх запитів населення та припинення дії окремих державних цільових Програм (відповідно до постанови КМУ № 71 від 05.03.14 р.) .

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі, що збільшить їх освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є максимальне охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку, що потребує збільшення кількості груп в існуючих дошкільних навчальних закладах.

У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів та матеріально-технічної бази.

Позашкільна система освіти не виконує повною мірою функцій щодо забезпечення сфери вільного часу дітей. Існуюча мережа та матеріально-технічний стан позашкільних закладів, відсутність кваліфікованих спеціалістів окремих напрямків не дозволяє збільшувати кількість гуртків, зокрема, технічних, розвивати напрями роботи, які потребують значних витрат на придбання приладдя, матеріалів, технічного оснащення.

Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами. Неврегульованим залишається прогнозування потреби у педагогічних працівниках.Проблемні питання:

- необхідність подальшого технічного переоснащення навчальних закладів, зміцнення та оновлення їх матеріально-технічної бази, забезпечення сучасними засобами навчання, комп’ютерною технікою, ліцензійними програмними продуктами;

- відсутність інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах; відсутність інклюзивного навчання, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку;

- невідповідність норм харчування до вартості харчування дітей у ДНЗ і ЗНЗ;

- приміщення закладів, особливо дахи, не відповідають вимогам енергозбереження, потребують капітальних ремонтів відповідно сучасних технологій;

- застарілі і неефективні системи опалення і подачі тепла у закладах освіти.


ІIІ. Мета програми.

Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста відповідно до потреб та запитів територіальної громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію.


IV. Шляхи та засоби розв'язання проблем.

Проблемні питання передбачається розв’язати

через:

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошук і реалізацію сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

досягнення якості варіативної мережі навчальних закладів усіх типів за змістом освіти і формами її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

розвиток сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів , у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення; кадрового забезпечення;

побудову освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учня, вихованця;

створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу;досягнення відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої випускниками навчальних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей.

V. Завдання Програми та результативні показники.

 • Мобілізація фінансових і кадрових ресурсів з метою створення належних умов для забезпечення громадянам міста рівних умов доступу до якісної дошкільної, загальної та позашкільної освіти.

 • Забезпечення вільного доступу учасникам навчально-виховного процесу до сучасних інформаційних джерел; формування у закладах освіти єдиного медійного простору.

 • Підтримка дітей з особливими потребами, подальше впровадження моделі інклюзивного навчання.

 • Підвищення ефективності соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу; створення комплексної системи підтримки дітей соціально-вразливих категорій.

 • Виховання в учнівської молоді свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності: формування засад здорового способу життя; впровадження у навчально-виховний процес здоров’язбережувальних технологій.

 • Удосконалення системи виховної роботи, спрямованої на виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості, громадянина України з активною життєвою позицією та почуттям патріотизму.

 • Забезпечення умов для реалізації і самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу, відповідних умов для особистісного зростання та вдосконалення.

 • Забезпечення умов для безперервності педагогічної освіти, формування у педагогів свідомої потреби у професійному розвитку та самоосвіті, підвищенню фахової майстерності та розвитку творчого потенціалу.

 • Залучення позабюджетних коштів та розвиток міжнародного співробітництва.

 • Забезпечення результативності участі учнів і педагогів у різноманітних конкурсах, змаганнях тощо. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів.

 • Розширення та удосконалення мережі закладів нового типу, класів з поглибленим, допрофільним і профільним вивченням предметів.

 • Поповнення та оновлення комп’ютерної та мультимедійної бази освітніх установ.

 • Подальше впровадження енергозберігаючих заходів.

 • Розвиток міжнародного співробітництва у сфері освіти.

 • Залучення позабюджетних коштів, участь освітніх закладів в інвестиційних проектах .


Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів

Перелік кількісних та якісних критеріїв

Од. виміру

Факт

2014 року

Очік.

виконання

2015 року

2016 рік прогноз

2017 рік прогноз

Кількісні показники загальноосвітніх шкіл міста

Проектна потужність шкіл міста

чол.

4907

4907

4907

4907

Фактична завантаженість шкіл

чол.

3957

3989

4140

4290

Середній рівень використання потужності

%

80

81

84

87

Якісні показники загальноосвітніх шкіл міста

Кількість педагогічних працівників, всього, в т.ч.:

чол.

377

387

392

393

- з вищою освітою, в т.ч.:

чол.

348

340

344

345

- вища категорія
188

187

193

196

- 1 категорії

чол.

34

43

46

48

- 2 категорії

чол.

51

51

53

54

- працюють більше 5 років

чол.

331

316

323

326

Забезпеченість комп’ютерною технікою
- кількість комп’ютерної техніки,

од.

203

260

272

284

- в розрахунку на 100 учнів,

од.

5

6

7

7

Поглиблене вивчення дисциплін
- кількість учнів

чол.

951

678

700

700

- % до загальної кількості учнів

%

25

31

30

30

Охоплено профільним навчанням
- кількість учнів

чол.

219

236

300

300

- % до загальної кількості учнів 10-11-х класів

%

70

76

80

80

Якісний показник навченості

(Кількість учнів , що навчаються на достатньому та високому рівні *100 /Загальна кількість учнів

%

64

64

65

66

Кількісні та якісні показники дошкільної освіти міста

Кількість дітей по місту віком від 1 до 6 років

чол.

2531

2686

2847

3018

Проектна потужність дошкільних закладів

місць

790

790

790

790

Фактична завантаженість

місць

720

675

720

750

Рівень завантаженості ДНЗ

%

91

85

91

95

Потреба в коштах

тис.грн.

11032,4

13502,6

15122,9

16937,7

Вартість утримання одної дитини дошкільного віку в день

грн.

62.98

79.91

89.50

100.20

Середня вартість харчування одного вихованця ДНЗ

грн.

11.00

13.50

14.50

15.50

Кількісні та якісні показники позашкільної освіти

Проектна потужність ЦПО

чол.

300

300

300

300

Завантаженість ЦПО

чол.

2449

2935

2935

2935

Середній рівень використання потужності

%

100

100

100

100

Рівень охоплення дітей позашкільною освітою

%

64

74

74

74


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка