Рішення щодо перспектив І найважливіших напрямів діяльності дпс україни; 2 розглядає пропозиції щодо: удосконалення податкового законодавстваСкачати 158.29 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір158.29 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПС України


від 26.09.2011 №24

ПОЛОЖЕННЯ

про Колегію Державної податкової служби України
Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України від 4 грудня 1990 року №509 „Про державну податкову службу в Україні” із змінами, а також на виконання Указу Президента України від 12 травня 2011 року №584/2011 „Про Положення про Державну податкову службу України”, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1569 „Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації” із змінами і визначає правові та організаційні засади діяльності Колегії Державної податкової служби України (далі – Колегія).
2. Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Державною податковою службою України встановлених завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності органів державної податкової служби України.

3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Державної податкової служби України, а також дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України, Голови ДПС України та цим Положенням.4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймає Голова ДПС України.
Функції Колегії
5. Колегія:
1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ДПС України;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення податкового законодавства;
забезпечення співпраці з органами Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної митної служби України, органами статистики, внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури, іншими органами та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на органи ДПС України завдань;
виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, що згідно із законом належать до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
заходів із запобігання та протидії корупції, контролю за їх здійсненням в органах ДПС України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДПС України;
проведення модернізації органів ДПС України;
розширення міжнародного співробітництва з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями;
реалізації державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
3) визначає стратегічні напрями діяльності органів ДПС;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДПС України, територіальних органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДПС України;
6) аналізує стан роботи ДПС України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
7) розглядає результати роботи ДПС України, територіальних органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДПС України, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);
8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на ДПС України;
10) має право:
заслуховувати керівників структурних підрозділів ДПС України, директорів департаментів: інформаційно-довідкового, розвитку та модернізації державної податкової служби, контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; керівництво органів ДПС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій; керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДПС України, а також інших посадових осіб органів ДПС;
залучати вчених і провідних фахівців міністерств, відомств, установ до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;
одержувати необхідну для її діяльності інформацію та матеріали;
запрошувати для участі у засіданні Колегії представників інших органів виконавчої влади, народних депутатів України.

Склад Колегії

6. До складу Колегії входять:


Голова ДПС України (голова Колегії), перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції, заступники Голови ДПС України – за посадою;
посадова особа Мінфіну, визначена Міністром, через яку спрямовується та координується діяльність ДПС України;
керівники самостійних структурних підрозділів ДПС України та територіальних органів ДПС, а також за згодою – представники інших державних органів, органів виконавчої влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.
7. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Голова ДПС України.
Організація роботи Колегії
8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою.
9. Організаційне забезпечення роботи Колегії здійснює Організаційно-розпорядчий департамент.
10. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого головою Колегії ДПС України плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.
11. Не пізніше ніж за 20 днів до закінчення півріччя керівники структурних підрозділів ДПС України, департаментів контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку та модернізації державної податкової служби та інформаційно-довідкового надають Організаційно-розпорядчому департаменту погоджені з першим заступником Голови ДПС України – начальником податкової міліції, заступниками Голови ДПС України відповідно до розподілу обов’язків пропозиції щодо переліку питань, які пропонується розглянути на засіданнях Колегії у наступному півріччі, із зазначенням підстав для винесення їх на розгляд.
12. Організаційно-розпорядчий департамент на основі цих пропозицій, рішень, прийнятих на попередніх засіданнях Колегії, а також на виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України та Голови ДПС України формує проект плану роботи Колегії на відповідне півріччя та надає його на затвердження голові Колегії.
13. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам Колегії, керівникам структурних підрозділів ДПС України, департаментів інформаційно-довідкового, розвитку та модернізації державної податкової служби, контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, органів ДПС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДПС України.
14. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови Колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
15. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою Колегії.
16. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється Організаційно-розпорядчим департаментом, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.
17. Організаційно-розпорядчий департамент на підставі погодженого головою Колегії порядку денного засідання готує проект розпорядчого документа ДПС України про підготовку проведення засідання Колегії (далі – розпорядчий документ ДПС України).
18. Розпорядчий документ ДПС України направляється першому заступнику Голови ДПС України – начальнику податкової міліції, заступникам Голови ДПС України, структурним підрозділам ДПС України, департаментам контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку та модернізації державної податкової служби та інформаційно-довідкового, територіальним органам ДПС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також підприємствам, установам, що належать до сфери управління ДПС України (у разі винесення на розгляд відповідного питання).
19. Організаційно-розпорядчий департамент відповідно до вимог розпорядчого документа ДПС України готує запрошення членам та іншим учасникам засідання Колегії, які не є працівниками органів ДПС України, а також орієнтовний регламент проведення засідання Колегії (далі – регламент).

Орієнтовний регламент передбачає наявність такої інформації:

місце проведення засідання;

дата проведення засідання;

початок та закінчення реєстрації учасників засідання;

початок та закінчення проведення засідання;

час для вступного та заключного слова голови Колегії, доповідей, співдоповідей, виступів та обговорення виступів;

питання порядку денного;прізвище, ім’я, по батькові доповідача, співдоповідачів та виступаючих з кожного питання порядку денного.
20. Керівники структурних підрозділів ДПС України, департаментів контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку та модернізації державної податкової служби та інформаційно-довідкового, підприємств, установ, що належать до сфери управління ДПС України, питання яких виносяться на розгляд засідання Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до підготовки необхідних матеріалів, забезпечують підготовку і надання матеріалів у порядку і терміни, визначені розпорядчим документом ДПС України, та несуть відповідальність за своєчасну та якісну їх підготовку.
Організаційно-розпорядчий департамент контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
21. Організаційно-розпорядчий департамент на розгляд Колегії формує для голови та кожного члена Колегії відповідні пакети документів, де містяться, зокрема:
1) регламент;
2) проект рішення Колегії;
3) список членів Колегії;
4) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
22. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.
23. З метою підготовки прес-релізу для засобів масової інформації посадові особи, визначені відповідальними за підготовку матеріалів, не пізніше ніж за два дні до дня проведення засідання Колегії надають Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю інформацію щодо питань, які розглядатимуться на цьому засіданні.
Порядок проведення засідання Колегії
24. Засідання Колегії веде її голова, а у разі відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови ДПС України.
25. Засідання Колегії проводиться у разі коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.
26. Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.
Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
27. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.
28. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.
29. Члени Колегії і особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
30. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
31. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмові формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.
32. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
33. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
34. Після засідання Колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів ДПС України, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.
35. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДПС України.
Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).
36. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.
37. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників структурних підрозділів ДПС України, департаментів інформаційно-довідкового, розвитку та модернізації державної податкової служби, контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, органів ДПС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.
38. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії та його зберігання забезпечує Департамент адміністративно-господарського забезпечення.
39. Матеріали засідань Колегії та оригінали протоколів зберігаються згідно із затвердженою номенклатурою справ в Організаційно-розпорядчому департаменті.
40. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється департаментами адміністративно-господарського забезпечення, інформатизації та обліку платників податків ДПС України та ДП „Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів України у м. Києві”.
Контроль за виконанням рішень Колегії
41. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює Організаційно-розпорядчий департамент.
42. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Директор Організаційно-розпорядчого департаменту Л.Г. Клочкова
Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка