Рішення Рівненської обласної ради від 2012 року № Голова Рівненської обласної ради Ю. С. Кічатий стату т комунального закладу «рівненський обласний краєзнавчий музей»Скачати 234.14 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір234.14 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від ___ _______________ 2012 року

№ ____


Голова Рівненської обласної ради

___________________ Ю.С.КічатийС Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

м. Рівне – 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі - Музей).

1.2. Музей є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

1.3. Музей є правонаступником музею заснованого Постановою бюро Рівненського обкому КП(б)У від 3 лютого 1940 року як «Рівненський краєзнавчий музей».

1.4. Музей заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області. Засновником та власником Музею є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.5. Управління Музеєм здійснює Рівненська обласна рада яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та уповноважений нею орган.

1.6. Музей керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Законами України «Про музеї та музейну справу», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», Положенням про Музейний фонд України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

1.7. Музей є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Музей набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.8. За своїм правовим статусом Музей є комунальним закладом та фінансується з обласного бюджету.

1.9. При виконанні покладених на нього завдань Музей може використовувати власні надходження, отриманні відповідно до чинного законодавства.

1.10. Музей самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.11. Музей не відповідає за зобов'язаннями власника, а власник не відповідає за зобов'язаннями музею.

1.12. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Музею. Музей не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.13. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Музей має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських та третейських судах.

1.14. Найменування Музею:

1.14.1. Повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

1.14.2. Скорочене: КЗ «РОКМ».

1.15. Юридична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 19, Рівненської області, Україна.


2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

2.1. Метою діяльності Музею є:

2.1.1. Прилучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини, шляхом проведення екскурсій, читання лекцій, створення виставок, проведення масових заходів, видання краєзнавчої літератури;

2.1.2. Естетичне і духовне виховання дітей та молоді, стимулювання творчого самовдосконалення в умовах Музею шляхом залучення до музейно-освітніх програм з використанням як традиційних форм, так і новітніх інформаційних технологій;

2.1.3. Організація і координація експедицій та наукових досліджень, комплектування музейних колекцій.

2.2. Свою діяльність Музей провадить згідно законодавчих актів України і є науково-методичним центром з питань музейної справи для державних та громадських музеїв Рівненської області.

2.3. Музей - є культурно-освітнім та науково-досліднім закладом, призначеним для вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури.

2.4. Музейні предмети і музейні колекції музею є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.

2.5. Основними напрямами діяльності Музею є:

2.5.1. Культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейного зібрання, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна робота.

2.5.2. Реалізація державної політики у сфері збереження та популяризації пам'яток матеріальної та духовної спадщини України, розвитку туризму.

2.6. Основними видами діяльності Музею є:

2.6.1. Проведення роботи з комплектації, наукового опрацювання, опису та обліку музейних зібрань, їх подальшого збереження у встановленому законодавством порядку;

2.6.2. Проведення експозиційної та виставкової роботи;

2.6.3. Здійснення у встановленому порядку обміну виставками із закладами культури України та інших держав, надання експонатів для проведення виставок, реставрації, у тому числі за кордоном;

2.6.4. Проведення інформаційно-видавничої діяльності з популяризації музейної справи, проблем охорони і належного утримання об’єктів культурної спадщини, визначення порядку реалізації виготовленої музеєм друкованої продукції;

2.6.5. Організація та координація наукових досліджень у Музеї, залучення до цієї роботи працівників інших організацій;

2.6.6. Організація наукових конференцій та семінарів музейних працівників;

2.6.7. Організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників музею;

2.6.8. Вжиття заходів для розвитку інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслуговування відвідувачів на території Музею;

2.6.9. Надання платних послуг і встановлення цін на них згідно з переліком, затвердженим постановами Кабінету Міністрів України;

2.6.10. Розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо режиму збереження і порядку використання об’єктів культурної спадщини;

2.6.11. Забезпечення здійснення комплексу науково-обґрунтованих заходів щодо збереження об’єктів культурної спадщини, розкриття їх найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів;

2.6.12. Надання інформації відповідному органу охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування об’єктів;

2.6.13. Здійснення науково-методичного керівництва проведенням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації пам’яток та інших робіт;

2.6.14. Вживання заходів для запобігання і припинення порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, а також для усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями;

2.6.15. Здійснення інших заходів щодо охорони та збереження об’єктів історико-культурної спадщини.

2.7. Музей має право:

2.7.1. Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

2.7.2. Розробляти структуру, штат, форму оплати праці працівників музею у межах своєї компетенції;

2.7.3. Залучати в установленому порядку на договірній основі юридичних та фізичних осіб для вирішення питань, які належать до його компетенції;

2.7.4. Утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради з питань, які належать до його компетенції;

2.7.5. Розробляти і затверджувати в установленому порядку власну символіку;

2.7.6. Використовувати в установленому порядку власну символіку і зображення експонатів Музею, репродукції архітектурно-мистецьких, художніх та інших культурних цінностей, що зберігаються в його колекціях, зібраннях, фондах, а також надавати право іншим юридичним і фізичним особам використовувати ці зображення відповідно до законодавства;

2.7.7. Встановлювати пільги для окремих категорій відвідувачів музею згідно з чинним законодавством;

2.7.8. Розпоряджатися коштами, отриманими від надання платних послуг, благодійних внесків та інших надходжень;

2.7.9. Залучати додаткові кошти з метою розвитку статутної діяльності та стимулювання праці;

2.7.10. Здійснювати придбання і експонування матеріалів з дорогоцінних матеріалів та каміння, а також предметів зброї;

2.7.11. Захищати створенні Музеєм бази даних, інші об’єкти інтелектуальної власності згідно із законодавством;

2.7.12. Бути колективним членом громадських організацій та міжнародних проектів;

2.8. Музей проводить свою діяльність відповідно до річного плану науково-творчого та соціально-економічного розвитку, який розробляється ним самостійно та затверджується Рівненською обласною радою або уповноваженим нею органом.

2.9. Для прове­дення науково-дослідної, науково-методичної роботи, розгляду питань охорони об’єктів культурної спадщини, при Музеї створюється науково-методична рада, фондово-закупівельна комісія, та інші дорадчі органи. Склад дорадчих органів затверджується директором Музею.3. МАЙНО МУЗЕЮ

3.1. Майно Музею становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Музею.

3.2. Майно Музею є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради і закріплюється за Музеєм на праві оперативного управління. Музей володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, за умов, що ці дії не суперечать чинному законодавству України і даному Статуту.

3.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Музей здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.

3.4. Земельні ділянки в межах музею передаються йому у безстрокове користування відповідно до земельного законодавства.

3.5. Джерелами формування коштів та майна Музею є:

3.5.1. Кошти обласного бюджету;

3.5.2. Кошти державного бюджету на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток національного значення;

3.5.3. Кошти, отримані від надання платних послуг;

3.5.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян, в т. ч. в іноземній валюті;

3.5.5. Капітальні вкладення і фінансова підтримка з обласного бюджету;

3.5.6. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

3.5.7. Придбання майна інших установ, підприємств та організацій;

3.5.8. Інше майно, набуте на підставах не заборонених чинним законодавством України.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

4.1. Музей зобов’язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні науково-творчої і виробничої програми, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку.

4.2. Музей не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати їх в оренду Музей має право у порядку, встановленому чинним законо­давством та рішеннями обласної ради.

4.3. Музей має право:

4.3.1. Самостійно планувати свою наукову та господарську діяльність;

4.3.2. Установлювати ціни на вхідні квитки та інші платні послуги, самостійно встановлювати надбавки і знижки до діючих цін;

4.3.3. Визначати перспективи свого розвитку;

4.3.4. Формувати плани екскурсійної та виставкової роботи;

4.3.5. Вивішувати оголошення в громадських місцях про відкриття виставок і проведення інших заходів.

4.4. Музей здійснює реставрацію, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів у відповідності до чинного законодавства України, затверджених планів, проектно-кошторисної документації відповідно до бюджетного асигнування.

4.5. Списання з балансу Музею матеріальних цінностей проводиться відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Інші особливості господарської та соціальної діяльності Музею визначаються законом.

4.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Музей корис­тується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

4.8. Музей веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

4.9. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, музей може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

4.10. Музей є неприбутковим закладом.


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ МУЗЕЄМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ
5.1. Органом управління Музеєм є Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

5.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

5.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Музею;

5.2.2. Затвердження та внесення змін до Статуту Музею;

5.2.3. Розпорядження основними засобами Музею;

5.2.4. Прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику, заставу, оренду;

5.2.5. Прийняття рішення про припинення діяльності Музею, його

ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3. До компетенції уповноваженого органу управління належить:

5.3.1. Затвердження планів Музею і звітів про їх виконання;

5.3.2. Визначення форм контролю за діяльністю Музею;

5.3.3. Забезпечення контролю за реалізацією державної політики в галузі музейної справи;

5.3.4. Здійснення організаційного і методичного керівництва роботою Музею з питань музейної справи;

5.3.5. Забезпечення контролю за виконанням актів законодавства у музейній галузі, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності;

5.3.6. Погодження організаційної структури Музею з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

5.3.7. Затвердження кошторису Музею, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

5.3.8. Контроль за організацією первинного обліку в Музеї, утримання в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності;

5.3.9. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва Музею;

5.3.10. Здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи Музею.
6. Директор Музею

6.1. Керівництво Музею здійснює директор Музею (далі - директор), який призначається Власником або уповноваженим ним органом шляхом укладання контракту.

6.2. Директор здійснює функції щодо керівництва Музеєм на підставі контракту, укладеного в установленому порядку.

6.3. В контракті зазначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.4. На посаду директора призначається особа, що відповідає кваліфікаційним вимогам, що встановленні чинним законодавством України для даної посади.

6.5. Директор керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Законами України «Про музеї та музейну справу», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», Положенням про Музейний фонд України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації, наказами уповноваженого органу Рівненської обласної ради, та цим Статутом.

6.6. Директор вирішує усі питання діяльності Музею, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

6.7. Основним завданням директора є організація роботи Музею.

6.8. Директор несе персональну відповідальність за фінансово-господарську, культурно-освітню та наукову діяльність Музею, порушення законодавства України.

6.9. У межах своєї компетенції директор видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Музею та здійснює контроль за їх виконанням.

6.10. При здійсненні діяльності Музею директор забезпечує:

6.10.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Музею.

6.10.2. Дотримання вимог чинного законодавства України з питань музейної справи.

6.10.3. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Музею.

6.10.4. Розробку структури та штатного розпису Музею та подає їх на погодження до Рівненської обласної ради або уповноваженого нею органу.

6.10.5. Належний рівень умов праці для працівників Музею.

6.11. Відповідно до своєї компетенції директор:

6.11.1. Укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Музею;

6.11.2. Видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Музею;

6.11.3. Відкриває в органах державного казначейства рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Музею;

6.11.4. Має право першого підпису на фінансових документах;

6.11.5. Розпоряджається коштами та майном Музею відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.11.6. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Музею згідно з чинним законодавством України;

6.11.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Музею, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.11.8. Веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.11.9. Накладає дисциплінарні стягнення на працівників Музею;

6.11.10. Створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.11.11. Несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі майна Музею;

6.11.12. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Музею;

6.11.13. Забезпечує виконання норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки;

6.11.14. Забезпечення статутної діяльності Музею;

6.11.15. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.12. Директор підзвітний Рівненській обласній раді та уповноваженому нею органу.

6.13. Директор діє від імені Музею, без доручення представляє його інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях.

6.14. У разі відсутності директора його обов’язки виконує заступник або відповідна особа призначена Власником або уповноваженим ним органом.

6.15. Директор та головний бухгалтер Музею несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ МУЗЕЮ

7.1.Трудовий колектив Музею складають фізичні особи, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудових договорів

(угоди, контракту).

7.2.Трудовий колектив Музею формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Музею, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Відносини між адміністрацією Музею та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.7. Трудовий колектив Музею провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МУЗЕЮ

8.1. Контроль за діяльністю Музею здійснює Рівненська обласна рада або уповноважений нею орган.

8.2. Відносини Музею з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. На вимогу Власника, Музей зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

9.1. Діяльність Музею припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Музею (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Музею відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Музею може бути покладено на уповноважений орган управління Музеєм.

9.5. У разі злиття Музею з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

9.6. У разі приєднання Музею до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Музею - до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Музею, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Музею.

9.8.1. У разі перетворення Музею в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

9.9. Музей може бути ліквідований:

9.9.1. За рішенням Рівненської обласної ради;

9.9.2. За рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.10. Музей є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.10.2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Каталог: upload -> documents
upload -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
upload -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
upload -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
upload -> Кроки до майстерності Ділова гра
upload -> Громадська та виховна робота
upload -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
documents -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2009 рік
documents -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка