Рішення 22. 02. 2013 №14 Про Програму розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки


Проект «Дитина з особливими потребами»Сторінка3/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5

Проект «Дитина з особливими потребами»
Мета: реалізація в системі освіти району державної політики щодо забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
Завдання:
1. Розвиток матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних умов для розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень; завершення формування мережі районної психолого-медико-педагогічних консультацій.

3. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
Основні заходи з реалізації мети
1. Забезпечити систематичний аналіз контингентів дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та здійснення за результатами аналізу заходів щодо створення відповідних умов для здобуття цими дітьми освіти та реабілітаційних послуг.


2013-2017 роки

(щороку до 01 березня)Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
2. Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів).
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади3. Визначити в районі опорні дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за нозологіями, спеціальні класи у загальноосвітніх навчальних закладах для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації, навчальні заклади

4. Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади5. Передбачити у штатних розкладах районних психолого-медико-педагогічних консультацій, загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням фахівців, які забезпечуватимуть діагностичну, корекційно-розвивальну, консультаційну роботу щодо дітей з особливими потребами.


до 2015 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади6. Сформувати мережу логопедичних пунктів у загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити їх матеріально-технічне, навчально-дидактичне обладнання, оснащення корекційними засобами відповідно до чинних нормативів.


до 2015 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади7. Розробити науково-методичне забезпечення спецкурсу для педагогічних працівників з питань створення в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчально-розвивального середовища.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні закладиПроект «Психологічний супровід освітнього процесу»


Мета: соціально-психологічне забезпечення процесу розвитку освіти району на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного розвитку всіх суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу.
Завдання:
1. Інтеграція структурних підрозділів психологічної служби системи освіти району, організацій, установ, громадських об’єднань, які здійснюють діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну, багаторівневу систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу у навчально-виховних закладах.

2. Соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов і результатів навчальної діяльності у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти.

3. Створення в усіх ланках регіональної системи освіти умов для успішного психологічного забезпечення освітньої діяльності; забезпечення якісної професійної підготовки з питань технології психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

4. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, педагогів, керівників навчальних закладів) до взаємодії з дитиною з особливими потребами.


Основні заходи з реалізації мети

1. Довести чисельність працівників психологічної служби навчальних закладів усіх типів, районного методичного кабінету, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації і виконавчих комітетів сільських та селищної рад району до нормативної потреби згідно з чинним законодавством; визначити відповідний план дій у цій роботі.
2013-2017 роки

Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів2. Забезпечити систематичний моніторинг та ефективний методичний супровід психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та рівня психологічного розвитку випускників шкіл.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


3. Налагодити систему експертизи діагностичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників, які застосовуються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


4. Переглянути відповідність сучасним вимогам та ефективність форм і методів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби системи освіти району; за результатами запровадити інноваційні перспективні форми і методи проведення курсів, семінарів, тренінгів для практичних психологів освіти, соціальних педагогів, працівників методичних служб.


2013-2017 роки

Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


5. Створити віртуальний центр психологічної допомоги для дітей та підлітків з питань профілактики психічних і поведінкових розладів, психоемоційного перевантаження школярів.


2013-2014 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


6. Розробити методичні рекомендації з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами, які навчаються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах та їх батькам.


2013-2014 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


7. Продовжити розробку і запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ серед дітей і підлітків (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), проблем адаптації, навчання і виховання, порушень у поведінці.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладівVІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Мета: втілення в усіх ланках системи освіти району концептуальних ідей національного виховання, спрямованих на виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала; організація цілеспрямованої діяльності всіх виховних підструктур району зі створення умов для побудови цілісної безперервної системи виховання в освіті й поширення головних ідей сучасного виховання, заснованих на системі загальнокультурних і національних цінностей;

забезпечення якісною, ефективною та доступною для всіх дітей і підлітків району позашкільною освітою; забезпечення творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку вихованців позашкільних навчальних закладів району.


Завдання:
1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування перспективних виховних систем кожного загальноосвітнього закладу району шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення особистості школяра.

2. Науково-методичне забезпечення, із застосуванням проектно-програмних технологій, практичних дій педагогів навчальних закладів району зі створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді.

3. Забезпечення якісного розвитку мережі гуртків позашкільного навчального закладу, модернізація і досягнення комфортності умов його діяльності.

4. Розвиток взаємодії позашкільного навчального закладу з усіма ланками освіти, зовнішнім середовищем; максимальне залучення дітей та підлітків до творчого розвитку і самореалізації через систему позашкільної освіти.


Основні заходи з реалізації мети
1. Визначити (на підставі аналізу напрямів і форм роботи позашкільного навчального закладу системи освіти, рівня зацікавленості дітей і підлітків до участі в їх діяльності) першочергові дії щодо оновлення та збагачення змісту і форм освіти та відповідного матеріально-технічного і навчально-методичного оснащення в багатопрофільному позашкільному закладі з метою задоволення різнобічних пізнавальних і творчих інтересів учнів; забезпечити реалізацію спланованих дій.

2013 -2014 роки


Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


2. Продовжити роботу територіального відділення Чернігівського району «Мала академія наук», забезпечити його необхідною матеріально-технічною та навчально-
методичною базою.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


3. Забезпечити участь у роботі територіального відділення Чернігівського району «Мала академія наук» усіх загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів району.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Чернігівський БДЮТ


4. Відкрити у позашкільному навчальному закладі району гуртки, творчі об’єднання, відділи для залучення школярів до занять науково-технічною творчістю.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


5. Продовжити роботу еколого-натуралістичних гуртків та об′єднань учнівської молоді та забезпечити умови для відкриття нових на базі загальноосвітніх шкіл району.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


6. Продовжити роботу існуючих історико-краєзнавчих музеїв загальноосвітніх закладів району та забезпечити створення таких в інших навчальних закладах.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


7. Забезпечити якісну роботу структурного підрозділу комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради в Чернігівському районі при позашкільному навчальному закладі.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


8. Продовжити і якісно оновити роботу творчих груп педагогів, семінарів при РМК відділу освіти:

«Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах удосконалення позашкільного педагогічного процесу»;

«Формування громадянської компетентності особистості засобами сучасного змісту освіти»;

«Українське народознавство як чинник розвитку цілісної особистості»;

«Народне мистецтво часів козацької доби у сьогоденні».


2013-2017 роки

РМК відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Чернігівський БДЮТ
9. Взяти участь у Всеукраїнському семінарі позашкільних навчальних закладів «Діяльність педагогічного колективу позашкільного закладу щодо створення необхідних умов для розвитку учнів, їх мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності».


2017 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


10. Забезпечити участь школярів Чернігівського району в обласному святі юних натуралістів області та у Всеукраїнських заходах з нагоди 90-річчя юннатівського руху в Україні.


2015 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


11. Забезпечити передплату науково-методичного журналу «Позашкілля Запоріжжя» та «Позашкілля».


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


12. Забезпечити участь педагогів у регіональному та Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості».


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ


13. Організувати щорічне проведення районних творчих конкурсів, оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів з розвитку здібностей й обдаровань, виховання дітей і підлітків.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, Чернігівський БДЮТ


14. Забезпечити електронною туристичною картою Запорізької області «Екскурсійний тур вихідного дня для школяра «Моя мала батьківщина» навчальні заклади району для використання в роботі.


2015-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТVІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЗДОРОВЯ,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ
Мета: створення у системі освіти району умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного здоров‘я (фізичного, духовного, психічного); розбудова в районі освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності навчально-виховних закладів.
Завдання:

1. Налагодження у кожному навчально-виховному закладі раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих технологій; передбаченій чинним законодавством системі моніторингу стану здоров‘я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок.

2. Забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків.

3. Піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів та вихованців; урахування в їх організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і молоді.

4. Упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо формування свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння його зберігати, відновлювати, зміцнювати.

5. Забезпечення в межах компетенції закладів освіти, визначеної чинним законодавством, якісного харчування учнів та вихованців.

6. Забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.
Основні заходи з досягнення мети
1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-інвалідів.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади


2. Продовжити впровадження у кожному навчальному закладі і цільових проектів з питань формування культури здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу, передбачивши об‘єднання зусиль сфери освіти з соціальними партнерами щодо здоров‘я дітей і молоді, громадськістю.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


3. Забезпечити для відпочинку учнів початкової ланки у всіх загальноосвітніх навчальних закладах обладнання (дообладнання) ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат денного сну; для розширення можливостей шкіл у спортивно-оздоровчій роботі з учнями у позанавчальний час продовжити відновлення та відповідне обладнання ігрових і спортивних майданчиків, спортивних залів.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

4. Забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади медичними працівниками відповідно до вимог чинного законодавства; облаштувати медичні кабінети та забезпечити їх медичними засобами згідно з чинними нормативами.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


5. Розробити за результатами медичних оглядів школярів разом з місцевими органами охорони здоров’я комплексні лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення корекції, зміцнення стану здоров’я дітей та профілактики захворювань; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.


2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


6. Здійснити комплексні заходи щодо забезпечення повноцінного якісного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі: заміну зношеного та застарілого технологічного і холодильного обладнання шкільних їдалень, поліпшення матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов приготування страв гарячого та іншого харчування, забезпечення їдалень якісними продуктами в асортименті відповідно до чинних вимог.


2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

7. Сприяти розвиткові мережі спортивних клубів та інших спортивно-масових об‘єднань учнівської і студентської молоді при загальноосвітніх навчальних закладах; діяльності дитячих і молодіжних спілок фізкультурно-спортивної спрямованості в навчальних закладах.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


8. Забезпечити проведення районних заходів з розвитку фізкультури і спорту серед дітей і підлітків:

конкурсу «Молодь обирає здоров‘я»;

дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Джура»;

оздоровчо-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» («Нащадки козацької слави»);

конкурсу допризовної молоді;

спартакіади школярів;

спортивної гри школярів «Старти надій»;

змагань «Ігри чемпіонів»;

участі в обласних та всеукраїнських змаганнях з видів спорту.
2013-2017 роки (щорічно)


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


9. Сприяти співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для відбору найбільш обдарованих дітей і залучення їх до системи дитячо-юнацького спорту.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


10. Забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти та піднесення ефективності їх оздоровчої діяльності.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


11. Продовжити створення опорних «Шкіл сприяння здоров‘ю» як центрів зосередження кращих ресурсів, навчально-методичних досягнень, практичного досвіду, інноваційних технологій зі збереження і зміцнення здоров‘я учнів через освіту.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


12. Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення безпеки життєдіяльності закладів освіти, розробити за його результатами та реалізувати програму дій щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов, забезпечення відповідного чинним нормативам протипожежного захисту, оснащення медичних кабінетів.
2013 рік, надалі - постійно


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


13. Оновити, вдосконалити форми і методи науково-методичного супроводу закладів освіти з проблеми формування навичок здорового способу життя, профілактики ризикової поведінки, попередження поширення ВІЛ-інфекції.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


14. Створити електронний банк даних з інноваційних здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, забезпечити його ефективне використання в практиці діяльності закладів освіти.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні закладиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка