Річна інформація емітента цінних паперівСкачати 419.84 Kb.
Сторінка1/14
Дата конвертації07.05.2016
Розмір419.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Папазова Валентина Iванiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кондитерська фабрика "А.В.К." м.Мукачево"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00382088

1.4. Місцезнаходження емітента

89600, Україна, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Духновича, б.14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0313154968, 0313121472

1.6. Електронна поштова адреса емітента

mkf_avk@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

БЦПУ


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://mkf.avk.uz.ua/wp

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

1.д) Пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

1.е) Протягом звiтного перiоду емiтент не користувався послугами рейтингового агентства.

7. Дивiденди протягом звiтного року не нараховувалися i не виплачувалися.

9.б) Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались товариством.

9.в) Iншi цiннi папери не випускалися.

9.г) Похiднi цiннi папери товариство не випускало.

9.г) Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

9.д) Форма цiнних паперiв товариства - бездокументарна.

11.г) Iнформацiя не подається, так як товариство не вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розпридiлення електроенергiї, води i газу за класифiкатором видiв екадоє ономiчної дiяльностi.

12. Гарантiй третьої особи не було.

14. "Звiт про корпоративне управлiння" не надається так як товариство не є фiнансовою установою.

25. Товариство подає фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, п.28.

29. Випуску цiльових облiгацiй товариства не було.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кондитерська фабрика "А.В.К." м.Мукачево"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м.Мукачево"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

89600

3.1.5. Область, район

Закарпатська обл.

3.1.6. Населений пункт

м.Мукачево

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Духновича, б.14

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

13231200000000175

3.2.2. Дата державної реєстрації

24.06.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Мукачiвський мiськвиконком

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

77 532

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

77 532

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Фольксбанк"

3.3.2. МФО банку

325213

3.3.3. Поточний рахунок

26006000005404

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Сбербанк Росiї"

3.3.5. МФО банку

320627

3.3.6. Поточний рахунок

26003023004650

3.4. Основні види діяльності

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

47.24 - Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах

46.36 - Оптова торгiвля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

торгiвля - патент

177209

16.03.2011

Мукачiвський мiськвиконнком

31.03.2016

Опис

Патент на даний вид дiяльностi планується продовжити пiсля закiнчення термiну її дiї.

торгiвля - патент

177210

16.03.2011

Мукачiвський мiськвиконнком

31.03.2016

Опис

Патент на даний вид дiяльностi планується продовжити пiсля закiнчення термiну її дiї.

торгiвля - патент

177211

16.03.2011

Мукачiвський мiськвиконнком

31.03.2016

Опис

Патент на даний вид дiяльностi планується продовжити пiсля закiнчення термiну її дiї.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Затверджую директор коледжу м.І. Недошитко “ 10 ” вересня 2015 року перспективний план
2012 -> Право на справедливий суд Мустафа Хаїров: «Не можу бути спокійний, поки не відновлена справедливість»
2012 -> Політика і права людини Мій план перемоги
2012 -> Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Долинська міськрада Івано-Франківської області Ідентифікаційний код за єдрпоу
2012 -> Охорона та використання пам’яток історії та культури в автономній республіці крим
2012 -> Одеська національна юридична академія аніщук ніна Володимирівна
2012 -> Закон УкраЇни Про ринок земель
2012 -> Закон УкраЇни Про стандартизацію
2012 -> Становлення І розвиток


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка