Реферати Журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних"Скачати 50.81 Kb.
Дата конвертації27.05.2016
Розмір50.81 Kb.
#4276
ТипРеферат
Реферати

Журнал “Реєстрація, зберігання і обробка даних”

2002, Т. 4, № 1

УДК 772.9:538.217.3Дослідження процесів старіння неорганічних резистів на основі шарів As–S–Se / Костюкевич С.О., Індутний І.З., Сопінський М.В., Шепелявий П.Є. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 3-8. — укр.

Представлено результати еліпсометричного дослідження стабільності резистних шарів As40S60–хSex (x = 0, 20, 40, 60) при зберіганні їх у звичайних лабораторних умовах. Показано, що часова стабільність таких структурно залежних параметрів шару як показник заломлення та його товщина є найкращою для шарів із х = 0–20, а найменш стабільними є шари As4060. З еліпсометричних досліджень зроблено вис-новок, що резистні шари з х = 0–20 є придатними для проведення на них літографії навіть при зберіганні їх протягом декількох років. Даний висновок підтверджено результатами запису оригіналу оптичної сигналограми компакт-диску на шарі As40S40Se20, який зберігався більше року. Табл.: 1. Іл. 3. Бібліогр.: 13 назв.Ключові слова: неорганічний фоторезист, халькогенідне скло, фото- та термоструктурні зміни.

__________________________________________________________________________________________

УДК 535.39

New recording method combining laser writing and magnetoresistive reading / Kravets V.G.

Новий метод запису, що комбінує лазерний запис та магніторезистивне зчитування / Кравець В.Г. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 9-18. — анг.

Проаналізовано новий метод для лазерного запису інформації з використанням магнітооптичного реєструючого середовища та магніторезистивного зчитування. В цій пропозиції запис інформації базується на принципах ближньопольової оптики, а зчитуюча головка працює на основі магніторезистивного ефекту для створення високощільної оптичної пам’яті. Продемонстровано зростання магніторезистивного ефекту в аморфних стрічках CoFeNiSiB після їх відпалу ІЧ лазерним променем у зовнішньому магнітному полі. Для оцінки щільності запису інформації запропоновано теоретичну модель, в якій було підсилено магнітооптичні записуючі сигнали при використанні гігантського магніторезистивного сенсора на основі аморфних сплавів, збагачених Со. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.:11 назв.Key words: magneto-optical media, magnetoresistive sensor, amorphous materials, near-field optics, laser annealing.

__________________________________________________________________________________________


УДК 681.327

Тривимірна модель зчитування інформації твердотільно-імерсійним мікроскопом / Лапчук A.С. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 19-27. — укр.

Розроблено тривимірну векторну модель процесу зчитування інформації твердотільно-імерсійним мікроскопом і алгоритм розрахунку сигналу датчика. На основі чисельних розрахунків проведене дослідження впливу розмірів пітів, зазору між твердотільно-імерсійною лінзою та реєструючою поверхнею, параметрів реєструючої поверхні на величину сигналу, що зчитується. Показано, що для твердотільно-імерсійної лінзи з кутовою апертурою sin = 0,8 і оптичною щільністю матеріалу лінзи n = 3, що розташована в безпосередній близькості від реєструючої поверхні (D < /(20·n), при амплітудному методі запису інформації можливе ефективне зчитування інформації з пітів розмірами 0,15 мкм 0,1 мкм. Це відповідає щільності запису інформації 6 Гбіт/см2. Показано, що при фазовому методі запису інформації на реєструючій поверхні з коефіцієнтом відбиття, близьким до одиниці, унаслідок багаторазового перевідбиття лазерного променя відбувається деградація й розмивання фронту відбитого на детектор променя. Це приводить до значного спотворення сигналу, що зчитується. На основі чисельних результатів проведені порівняння якості сигналу, що зчитується, для амплітудного й фазового методів запису інформації при різних параметрах реєструючого середовища і твердотільно-імерсійної лінзи та різних розмірах пітів і параметрах падаючого лазерного променя. Іл.: 5. Бібліогр.: 14 назв.Ключові слова: оптичний запис, твердотільно-імерсійна лінза, ближнє поле, математична модель, піт, сигнал.

__________________________________________________________________________________________
УДК 681.327

Система дифракционного контроля процесса травления диска-оригинала / Атаев В.А., Кравец В.Г.

Система дифракційного контролю процесу травлення диску-оригіналу / Атаєв В.О., Кравець В.Г. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 28-34. — рос.

Наведено результати математичного моделювання вибору джерела випромінення для дифракційного контролю регулярних рельєфних структур. Розроблено оптоелектронну систему дифракційного контролю з модуляцією лазерного випромінення та високим відношенням сигнал/шум. Одержано експериментальні дані, які дають змогу ефективно контролювати процес пітоутворення. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв.

Ключевые слова: дифракционная эффективность, глубина питов, диск-оригинал, модулированное излучение, оптоэлектронная система.

__________________________________________________________________________________________
УДК 519.68; 620.179.15; 681.3

Логарифмическая функция от кватерниона / Калиновский Я.А., Синьков М.В., Синькова Т.В.

Логарифмічна функція від кватерніону / Каліновський Я.А., Синьков М.В., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 35-37. — рос.

Розглянуто побудову логарифмічної функції від кватерніону. Запропоновано висновок основного виразу та порівняння з логарифмом комплексних і дійсних чисел.Ключевые слова: кватернион, логарифм, мнимая единица.

__________________________________________________________________________________________


УДК 519.68; 620.179.15; 681.3

Изучение построений сопряженных элементов в гиперкомплексных числовых системах. Часть 1 / Калиновский Я.А., Постникова Т.Г., Синьков М.В., Синькова Т.В.

Вивчення побудови спряжених елементів у гіперкомплексних числових системах. Частина 1 / Каліновський Я.О., Постнікова Т.Г., Синьков М.В., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 38-42. — рос.

Розглянуто методи побудови спряжених чисел в різних гіперкомплексних числових системах. Показано, що їх властивості можуть відрізнятися від властивостей, спряжених у комплексній системі чисел. Бібліогр.: 1 назв.Ключевые слова: гиперкомплексные числовые системы, сопряженный элемент, норма, мнимая единица.

__________________________________________________________________________________________


УДК 681.324

Концепция конвергенции и развитие инфраструктуры Интернет / Габович А.Г.

Концепція конвергенції та розвиток інфраструктури Інтернет / Габович А.Г. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 43-57. — рос.

Статтю присвячено аналізу конвергенції як основної теоретико-прикладної концепції розвитку інфраструктури Інтернет, а також виділенню технологічних напрямків, котрі, на думку автора, є найбільш актуальними для розвитку українського сегмента глобальної Мережі. Іл.: 5. Бібліогр.: 6 назв.Ключевые слова: Интернет, информационная инфраструктура, информационно-коммуника-ционные технологии (ИКТ), конвергенция, сосуществование ИКТ, гибкость.

__________________________________________________________________________________________

УДК 681.3.072.1; 681.327.21.7

Побудова систем адміністрування та управління розподіленими корпоративними мережами /

Додонов О.Г., Сенченко В.Р., Страшилін І.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 58-69. — укр.

Розглянуто питання побудови системи адміністрування розподіленими інформаційними ресурсами з урахуванням обмежень, які об’єктивно виникають при роботі корпоративної мережі. Проведено аналіз задач управління розподіленими ІР та визначено вимоги до структури центру управління, запропоновано типову структуру центру управління розподіленими корпоративними ресурсами. Описано функції адміністраторів центру та їх розподіл. Проведено вибір інтегрованої платформи управління корпоративними ресурсами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС) та запропоновано рішення на його базі. Статтю проілюстровано прикладами вирішення реальних задач управління інформаційними ресурсами УІАС НС інструментальними засобами обраного програмного забезпечення HP OpenView. Іл.: 6. Бібліогр.: 1 назв.

Ключові слова: адміністратор, система управління, корпоративна мережа, інформаційні ресурси, програмне забезпечення, база даних, центр управління.

__________________________________________________________________________________________


УДК 681.3

Особенности организации корпоративных сетей с использованием спутниковых технологий и протоколов Internet / Погорелов В.Н.

Особливості організації корпоративних мереж із використанням супутникових технологій та протоколів Інтернет / Погорєлов В.Н. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 70-79. — рос.

Наведено особливості діючих супутникових технологій та проаналізовано шляхи їх оптимізації. Наведено приклад будівництва Української супутникової мережі на основі протоколів Інтернет з використанням нової розробки — технології DVB/TDMA-DAMA, що базується на нових європейських стандартах цифрового телебачення (DVB/MPEG-2). Табл.: 2. Іл.: 7. Бібліогр.: 4 назв.Ключевые слова: VSAT, DVB, TDMA, DAMA, спутниковые сети.

__________________________________________________________________________________________


УДК 681.324

Методы уничтожения информации, хранимой на жестких магнитных дисках / Коженевский С.Р.

Методи знищення інформації, що зберігається на жорстких магнітних дисках / Коженевський С.Р. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 80-88. — рос.

Розглянуто специфічний канал витоку інформації, що зберігається на жорстких магнітних дисках. Виконано дослідження й аналіз існуючих методів запобігання витоку інформації і запропоновано метод гарантованого знищення інформації, що зберігається на жорстких магнітних дисках на етапах ремонтно-відновлювальної утилізації. Табл.: 2. Іл.: 1.Ключевые слова: накопители на жестких магнитных дисках, специфический канал утечки информации, конфиденциальная информация, уничтожение информации, файловые системы, остаточные следы зон намагничивания, методы уничтожения информации, программный способ, аппаратный способ.

__________________________________________________________________________________________


УДК 022.4.001.57

Селективний моніторинг використання бібліотечних фондів / Яковлєва Ю.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 89-96. — укр.

Розглянуто питання системного підходу до управління бібліотекою. Досліджено зв’язки і функції бібліотечного фонду як основного елементу системи “бібліотека”. Обґрунтовано виняткове значення аналізу інформації в технологічному циклі формування бібліотечного фонду. Обумовлено наявність видань підвищеного попиту. Запропоновано використання аналізу відповідей книгосховища на запити читачів для оптимізації топології зберігання фондів і вироблення політики комплектування. Іл.: 1, Бібліогр.: 6 назв.Ключові слова: системний аналіз, моніторинг, планування і управління бібліотечними процесами, бібліотечний фонд.
Каталог: fileadmin -> XXXX -> 2002
2002 -> Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки
fileadmin -> Договір № про надання послуг м. Львів Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа»
fileadmin -> Програма вступного випробування з фахових дисциплін
fileadmin -> Природні чудеса приватизують? Чиновники хочуть забрати статус національних у заповідників Миколаївщини
fileadmin -> «комерційний банк «південкомбанк» (нова редакція) Донецьк, 2013 рік загальні положення
XXXX -> Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки О. В. Баркова

Скачати 50.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка