Реферат цикл наукових праць «Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів»Скачати 192.21 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір192.21 Kb.
ТипРеферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

РЕФЕРАТ

Цикл наукових праць«Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів»

Поліщук Євгенія Анатоліївна

докторант, к.е.н., доцент, доцент кафедри банківських інвестиційДиба Олександр Михайлович

к.е.н., доцент кафедри банківських інвестиційКИЇВ 2015

Актуальність теми. Активізація інноваційних процесів в економічних системах неможлива без розгалуженої мережі фінансових посередників. Оскільки вони є важливим каналом фінансування не тільки інвестицій, але й інновацій, які є фундаментом економічного розвитку. Хоч у світі, нині і спостерігається тенденція до зростання ролі небанківських фінансових установ (далі - НБФУ) в інноваційних процесах навіть у тих країнах, де встановлена банкоцентрична модель. Але Україні вагомішими є банки в порівнянні з НБФУ, що пояснюється банкоцентричною організацією фінансового ринку Проте, банки не здатні в повній мірі обслуговувати інвесторів, та й по своїй природі їм важко брати участь у фінансуванні таких важливих для розвитку економіки інноваційних проектів. Законодавство, яке регулює діяльність фінансових установ, часто відводить другорядну роль НБФУ у фінансуванні інновацій, нехтуючи їхніми перевагами перед банками. Крім того, неефективна робота банків зумовлює зростання недовіри з боку індивідуальних інвесторів. Це, в свою чергу, не тільки зменшує інвестиційний потенціал НБФУ, але й також нещадно позбавляє економіку країни без необхідних довгострокових джерел фінансування інноваційних процесів. Тож, сьогодні назріла нагальна проблема у детальному дослідженні діяльності НБФУ у інноваційному процесі та розробки рекомендацій для зростання довіри населення до НБФУ як джерела залучених ресурсів для їх подальшої трансформації та спрямування у інноваційні проекти.

Відповідно до цього метою праці є розвиток теоретико-методологічних засад участі небанківських фінансових установ у інноваційних процесах в умовах браку довіри з боку споживачів фінансових послуг. В представлених публікаціях виконані завдання, які були визначені для досягнення поставленої мети.Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні наукової проблеми участі небанківських фінансових установ в інноваційних процесах, розвитку та розробці теоретико-методологічного та методичного підґрунтя формування довіри до небанківських фінансових установ в Україні.

Наукову новизну циклу представлених праць становлять такі основні положення :

1) На основі показники міжнародних рейтингів інноваційної привабливості економіки України дано загальну оцінку інноваційної привабливості економіки України . Було враховано глобальний індекс інновацій, міжнародний індекс інновацій, інноваційний індекс Європейського інноваційного табло, субіндекс «інновації» індексу Економіки знань). Це дало змогу визначити фактичний початок ділової активності економіки України на світових ринках у якості інноватора у 2000 - 2001 рр., оскільки на цей момент часу узагальнена оцінка міжнародних рейтингів інноваційної привабливості національної економіки є максимальна, не зважаючи на те, що тодішня вітчизняна економіка все ще перебувала поза межами багатьох міжнародних рейтингів. Протягом періоду 2006 - 2011 років національна інноваційна система перейшла на якісно новий рівень, що дало підстави здійснювати фактичний аналіз інноваційного розвитку проводити саме для зазначеного проміжку часу.

Здійснені розрахунки вказують на тенденції, що характеризують нестійкість зміни індикаторів інноваційної привабливості національної економіки.

Проведений аналіз довів, що інновації все ще перебувають на стадії формування, а це вимагає підвищеної уваги до конкретних аспектів формування інноваційної привабливості, особливо фінансово-кредитного забезпечення інноваційного зростання. Зазначене підтверджує, що існує об’єктивна потреба розгляду альтернативних джерел фінансування у якості фінансових ресурсів НБФУ.

2) Доведено, що цінність НБФУ полягає у довгостроковому характері фінансування інновацій. В умовах вітчизняної економіки їх фінансові ресурси є гармонійним доповненням до банківських короткострокових кредитів. Оскільки НБФУ, у через специфічні особливості мають у своєму розпорядженні більший потенціал довгострокового фінансування інновацій, то ними має бути зосереджена більша частина довгострокових заощаджень населення. Визначено функціональні відмінності банків і НБФУ у фінансовому забезпеченні інноваційних процесів. Так, основною формою акумуляції заощаджень у банках є депозитні операції. Особливістю НБФУ є те, що власник не віддає свої заощадження в позичку, а за рахунок їх акумуляції в НБФУ здобуває певну фінансову гарантію в майбутньому. При цьому він не одержує відсотки на свої заощадження. В умовах загострення внутрішніх протиріч ринкової економіки більша частина інвесторів в розвинутих країних знаходить вигідним акумулювати свої заощадження в НБФУ для створення гарантій на випадок економічних криз, спадів і інфляції. У цих умовах виникли об'єктивні передумови для концентрації довгострокових заощаджень у компаніях страхування життя й недержавних пенсійних фондах.

Наявність таких джерел фінансування у структурі інвестиційних витрат інноваційних проектів розширить горизонти планувань та надасть нові можливості для реалізації довгострокових проектів реальних інвестицій.

Разом з тим нині їх діяльність обмежена браком залучених заощаджень населення. В ході емпіричних досліджень встановлено що вона продиктована історичними передумовами, які, насамперед, пов’язані з неефективною у цьому напрямку діяльністю банків; наявністю афілійованих зв’язків з іншими неефективними та недобросовісними учасниками ринку; суб’єктивним характером рейтингової оцінки небанківських фінансових установ; якостями небанківської фінансової послуги, яка позбавлена фізичних властивостей; ухиленням НБФУ брати на себе зобов’язання; несприйняття населення фінансових нововведень державної влади; минулим досвідом неповноцінного впливу державного регулювання на НБФУ; низький рівень фінансової та юридичної грамотності населення; неусвідомлення незабезпеченого соціального захисту населення.

На основі визначених факторів встановлено, що в Україні брак довіри має інституційний характер. Тобто недовіра спрямовується на певні інститути, у тому числі і фінансові, які забезпечують реалізацію інноваційного процесу в Україні.

Це дало змогу надати подальші рекомендації щодо зростання рівня довіри з боку населення. Серед них варто виділити наступне: виховання свідомої нації, яка б розуміла важливість персональних фінансів у їх соціальному забезпеченні; запровадження національних програм на подолання фінансової грамотності на безоплатній основі; на рівні окремих небанківських фінансових установ проведення активної комунікаційної політики, яка б сприяла передачі інформації про фінансові інструменти потенційним інвесторам; жорсткий моніторинг діяльності небанківських фінансових установ та вимоги до виконання діяльності на ринку; дбання про власну ділову репутацію фінансових установ. Все це дозволить створити умови для безболісного інвестування коштів та їх повернення, оскільки позитивний досвід сприятиме наступному витку інноваційного процесу – реінвестуванню.

3) Завдяки узагальненню класифікації небанківських фінансових установ встановлено, які з них приймають участь у інвестиціях, зокрема у інноваціях та на яких умовах. Так, нами було їх поділено на основні (недержавні пенсійні фонди, страхові компанії життя та ризикові, лізингові, факторингові, факторингові компанії) та допоміжні (технічні посередники: дилери, брокери, маклери, клірингові компанії тощо) у інвестиційних процесах.

Серед інструментів участі небанківських фінансових установ у процесі реалізації інноваційного проекту, вважаємо доцільним розглянути у якості альтернативних такі інструменти НБФУ як лізинг, факторинг, форфейтинг та андерайтинг.

Вважаємо, що серед інструментів участі НБФУ у кредитуванні інноваційного проекту потенційну можливу роль може зайняти лізинг. Він може слугувати ресурсом для якісного оновлення обладнання та устаткування.

Це дозволить підвищити технологічний рівень виробництва, що слугуватиме базою для розвитку інноваційного проектування, збільшення можливостей виробництва інноваційної продукції.

4) Запропоновано реалістичний, оптимістичний та песимістичний прогнози, а також план організації участі вітчизняних небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів. З наведеного нижче аналізу можна зробити висновок, що результативність реалізації інноваційних проектів перебуває в тісному зв’язку з тенденціями розвитку джерел та інструментів кредитування. Для економіки України нами зроблено реалістичний, оптимістичний та песимістичний прогнози участі небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів.

Реалістичним вважаємо прогноз, згідно якого вітчизняні небанківські фінансові установи поступово залучаються до процесу кредитування інноваційних проектів. Виходячи із сучасних тенденцій, інструменти для залучення кредиту спочатку реалізуватимуться за рахунок ресурсів банків. Проте, ресурси небанківських фінансових установ будуть поступово нарощуватись. Це дозволить створити додаткове фінансове підґрунтя для розвитку інноваційного проектування та підвищення ефективності процесу кредитування інноваційних проектів. Оптимістичним вважаємо прогноз за яким банки та небанківські фінансові установи будуть мати рівноцінні ресурси для кредитування інноваційних проектів. Проте, зважаючи на існуючі тенденції розвитку вітчизняних небанківських фінансових установ, швидке зростання обсягів їх ресурсів практично неможливе. Песимістичним вважаємо прогноз, згідно якого ресурси банків значно переважатимуть ресурси небанківських фінансових установ. У такому випадку суб’єкти господарювання, що реалізують інноваційний проект, втрачають потенційний фінансовий ресурс. В зв’язку з недостатнім рівнем фінансового забезпечення інноваційних проектів, ймовірне сповільнення тенденцій розвитку інноваційного проектування.

Натомість задля повернення тенденції в інший, протилежний бік, запропоновано план організації участі небанківських фінансових установ в інноваційних проектах. Він складається з чотирьох блоків:

1) Аналіз існуючих тенденцій розвитку та можливостей кредитування за рахунок ресурсів небанківських фінансових установ:

-Збір звітності від організацій, які регулюють діяльність вітчизняних небанківських фінансових установ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Українське об’єднання лізингодавців; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінмоніторинг);

- Вибір представників, які спеціалізуються на кожному з основних напрямів діяльності небанківських фінансових установ;

- Створення комісії для узагальнення результатів діяльності небанківських фінансових установ;

- Формування універсальної форми звітності для узагальнення результатів діяльності небанківських фінансових установ.2) Регулювання діяльності небанківських фінансових установ:

- Створення рейтингу вітчизняних небанківських фінансових установ;

- Оцінювання потенціалу розвитку небанківських фінансових установ та перспектив їх спеціалізації;

- Розмежування фінансових ресурсів банків та ресурсів небанківських фінансових установ;

- Розробка програми співробітництва банків та небанківських фінансових установ.

- Вибір небанківських фінансових установ, які мають потенціал для участі в процесі кредитування.3) Регулювання процесів кредитування інноваційних проектів за рахунок ресурсів небанківських фінансових установ:

- Визначення пріоритетних інноваційних проектів та аналіз планового кошторису для їх реалізації;

- Розрахунок ліміту необхідних власних коштів суб’єкта господарювання для реалізації інноваційного проекту;

- Обґрунтування орієнтовного обсягу фінансових ресурсів, які існує можливість залучити за рахунок кредиту;

- Формування національної бази пріоритетних інноваційних проектів;

- Створення умов для вибору небанківськими фінансовими установами інноваційних проектів з метою надання кредиту.4. Контроль за результатами застосування інструментів участі небанківських фінансових установ у процесі кредитування інноваційних проектів:

- Розробка форм звітності та критеріїв визначення ефективності процесу кредитування інноваційних проектів за рахунок ресурсів небанківських фінансових установ;

- Систематичний моніторинг результатів кредитування інноваційних проектів за рахунок ресурсів небанківських фінансових установ;

- Створення фонду стимулювання небанківських фінансових установ;

- Надання пільг небанківським фінансовим установам з найвищою результативністю кредитування інноваційних проектів (гарантування, податкові пільги).

Вважаємо, що на початковому етапі варто проаналізувати існуючі тенденції розвитку небанківських фінансових установ, розглянути можливості кредитування за рахунок їх фінансових ресурсів. Для цього необхідно узагальнити інформацію стосовно результатів діяльності небанківських фінансових установ. Доцільно створити комісію для збору інформації та співставлення результатів діяльності небанківських фінансових установ різного профілю. Необхідно сформувати універсальні форми звітності для вітчизняних небанківських фінансових установ. Це дозволить побачити загальну картину впливу небанківських фінансових установ за рахунок різних інструментів на результативність процесу кредитування інноваційних проектів.Практична значимість: основні теоретико-методичні напрацювання, розробки та рекомендації, викладені у наукових працях формують підґрунтя до вирішення наукової проблеми формування довгострокових інвестиційних ресурсів для фінансування інноваційних процесів в економіці країни в умовах браку довіри.

Цикл наукових праць виконаний відповідно плану наукових досліджень кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Розвиток ринку інвестицій» (номер державної реєстрації 0107U007383), де Дибою О.М. було дано узагальнену оцінку інноваційного розвитку України; «Формування інвестиційних ресурсів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000292), де Поліщук Є.А. визначено місце та небанківських фінансових установ в інноваційному процесі через їх участь у фінансово-промислових групах; «Фінансово-кредитні важелі в активізації інвестиційного процесу» (номер державної реєстрації 0113U003555), де Дибою О.М. викладений план заходів щодо активізації небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів.

Про високий рівень міжнародного визнання наукових досліджень Поліщук Є.А., що знайшли вагоме відображення у циклі наукових праць, свідчить її перемога у конкурсі на здобуття гранту від Уряду Франції на короткострокове наукове стажування Вищій міжнародній школі комп’ютерних наук та інформаційних технологій (2014р., м. Сєржі, Франція). Результати проведених досліджень закордоном були опубліковані у фаховому виданні України, що входить у наукометричну базу даних (Проблеми економіки, №1, 2014). Зацікавленість до результатів проведених досліджень Поліщук Є.А. виявили партнери КНЕУ з Університету Констанц (м. Констанц, Німеччина). Вони запросили Поліщук Є.А. презентувати результати наукових досліджень, що стосуються участі НБФУ у інноваційних процесах, у ході її стажування у червні 2015 р.

Основні положення та пропозиції, які викладені у наукових працях циклу пройшли практичну апробацію та прийняті до застосування державними регуляторними органами небанківських фінансових установ.

Практичну значимість мають рекомендації стосовно цілі та завдань регулювання у частині транспорентного функціонування небанківських фінансових посередників у фінансуванні інновацій. Ці рекомендації було враховано під час розробки нормативних документів, що стосувалися підвищення рівня захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг та впровадження платежів нагляду (довідка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №81/05-10 від 10.10.2014).

Пропозиції щодо зобов'язання створення та реєстрації офіційні вебсторінки небанківських фінансових установ, де необхідно надавати вичерпну інформацію про діяльність самої організації були використані у роботі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності (довідка б/н від 18 листопада 2014 р.).

Деякі положення наукової новизни стосовно активізації участі НБФУ на фондовому ринку були використані при підготовці проекту НКЦПФР Програми розвитку фондового ринку на 2015-2017 рр. «Європейський вибір: нові можливості для прогресу та зростання» (довідка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 20/02/20642/НК від 06.11.2014).

Практичні рекомендації щодо оцінки ризиків інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ використані у розробці науково-дослідної теми «Механізм монетарного стимулювання інноваційного розвитку економіки з високими та стабільними темпами зростання» Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки та торгівлі України (довідка з Міністерства економічного розвитку та торгівлі №1/306 від 01.12.2014).


Загальна кількість публікацій: 67

За темою наукової праці: 5
Список опублікованих робіт за темою праці

Монографії

 1. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: [монографія] / [М.І. Диба, О.М. Юркевич, Т.В. Майорова, І.В. Власова] – К.: КНЕУ, 2013. – 425 с. (особисто автору Дибі О.М. належить 0,5 д.а. - підрозділ 1.3.Сутнісна характеристика та взаємозв'язок інноваційного процесу та інноваційної діяльності )

Статті

 1. Диба О.М. Міжнародні рейтинги кредитної та інноваційної привабливості України / О.М. Диба, Ю.О. Гернего // Ринок цінних паперів України. – 2013. - №9-10. – С. 81-88. (особисто автору Дибі О.М. належить 0,3 д.а.: кореляційно-регресійний аналіз оцінок міжнародних рейтингів інноваційної привабливості економіки України, міжнародних рейтингів інноваційної та кредитної привабливості для економіки України)

 2. Поліщук Є.А. Криза довіри як стримуючий фактор розвитку небанківських фінансових установ/ Є.А. Поліщук// Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць Науково-дослідного екон. ін-ту М-ва екон. розв. і торгівлі України. – 2013. - №12. – С.85-88 (0,5 д.а.)

 3. Поліщук Є.А. Об’єктивна необхідність участі небанківських фінансових установ в інвестиційному процесі / Є.А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.– 2013. - № 22. - С. 94-100 (0,5 д.а.)

 4. Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми Економіки: міжнародний науковий журнал. – 2014. - №1. – С. 272-277. (входить до науко метричних баз даних - Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Research Bible (Японія), Directory of Research Journals, Indexing (Індія), Соціонет (Росія), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна)), (особисто автору Поліщук Є.А. належить 0,2 д.а – визначення місця НБФУ у кредитуванні інноваційних проектів, розробка прогнозів участі НБФУ у кредитуванні інноваційних проектів; Дибі О.М. належить 0,3 д.а. – розробка план організації участі НБФУ у кредитуванні інноваційних проектів економіки України).

Інша інформація, яка характеризує працю

Монографії

 1. Поліщук Є.А. Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку : [монографія] / Є.А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2014. - 344 с. (20 д.а.)

 2. Активізація інвестиційного процесу в Україні : [монографія] / [Т.В. Майорова, М.І. Диба, С.В. Онишко та ін.] – К.: КНЕУ, 2012. – 472 с. (особисто автору Поліщук Є.А. належить 0,8 д.а., Дибі О.М. – 0,5 д.а.)

 3. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання : монографія / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. — К. : КНЕУ, 2012. — 234 с. (особисто автору Дибі О.М. належить – 0,6 д.а.)

 4. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / За ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. Ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т 1. – 629 с. (особисто автору Поліщук Є.А. належить 0,6 д.а.)

 5. Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України : [монографія] / [М.І. Диба, Є.А. Поліщук ] – К.: КНЕУ, 2011. – 422 с. (особисто автору Поліщук Є.А належить 10 д.а.)

 6. Дыба М. И.  Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации : монография / М. И. Дыба, Е. А. Звонова, Л. А. Примостка, И. Б. Ивасив, К. Е. Раевский, А.М. Дыба; ред.: М. И. Дыба, Е. А. Звонова; Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. - К., 2013. - 380 c. (особисто автору Дибі О.М. належить 1 д.а.)

 7. Колот А.М. Соціально-орієнтовані іноземні інвестиції як складова глобальної соціалізації розвитку: : монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.] - К.: КНЕУ, 2010. – 348 с. (особисто автору Дибі О.М. належить 0,8 д.а.)

Статті у фахових виданнях :

 1. Поліщук Є.А. Фінансові установи як учасники колективного інвестування/ Є.А. Поліщук // Банківська справа: науково-практичний журнал. – 2013. - №8 – С. 24-32

 2. Поліщук Є.А. Проблеми оцінки впливу небанківських фінансових установ на стабільність фінансової системи / Є.А. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць Науково-дослідного екон. ін-ту М-ва екон. розв. і торгівлі України. – 2013. - № - С.29-32

 3. Поліщук Є.А. Інвестиційний ринок як сфера діяльності суб'єктів господарювання / Є.А. Поліщук//Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2011. – Вип. №25.  – С. 406 – 415.

 4. Поліщук Є.А. Механізм активізації інвестиційного процесу у галузі сільського господарства / Є.А. Поліщук//Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - 2011.  – Ч.2, С. 406 – 415.

 5. Поліщук Є.А. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу/ Є.А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. пр. - . 2011. - №13. - С. 167-172.

 6. Диба М.І., Поліщук Є.А., Мироненко А.В.  Генезис інвестиційних теорій / М.І.Диба, Є.А. Поліщук, А.В.  Мироненко// Економіка АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал.  – 2011. - № 12. - С. 123-127.

 7. Диба М., Поліщук Є. Наслідки глобалізації для банківської системи України / М. Диба, Є. Поліщук // Ринок цінних паперів України. 2011. - №1-2 - С. 65-69.

 8. Диба М.І., Поліщук Є.А. Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості / М.І. Диба, Є.А. Поліщук // Фінанси України. – 2010. - № 5. – С. 98 – 106.

 9. Поліщук Є.А. Ринок нерухомості як сфера діяльності девелоперських компаній / Є.А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. пр. - 2009. - № 13. - С. 98-104.

 10. Поліщук Є.А. Теоретична основа інвестиційного потенціалу суб'єктів господарювання / Є.А. Поліщук// Економіка підприємств: збірник наукових праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2012. - №29. - С.271 -279

 11. Диба М.І. Колективне інвестування: характерні ознаки і переваги / М.І. Диба, Є.А. Поліщук // Світ фінансів: науковий журнал. – 2013. - № 4. - С.138-145

 12. Поліщук Є.А. Перспективи розвитку договірних ощадних установ / Є.А. Поліщук // Стратегія розвитку України: науковий журнал. – 2013. - №.3 -С. 128-131

 13. Поліщук Є.А. Класифікація небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук// Ринок цінних паперів. – 2012. - №12. – С.3-8

 14. Поліщук Є.А. Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 2(17) – 177-184

 15. Поліщук Є.А. Застосування дискретних часових моделей у формуванні інвестиційного портфелю / Є.А. Поліщук, В.В. Крук, А.С. Воротнікова // Ринок цінних паперів України: журнал. – 2014. - №9-10. – С.117-124

 16. Диба О.М.Кредитування як джерело інноваційного розвитку / О.М. Диба, Ю.О.Гернего // Ринок цінних паперів України. – 2012. - №1-2. – С. 65 – 71

 17. Диба О.М. Інноваційний проект: теорія і проблеми фінансового забезпечення / О.М. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси, облік та аудит. – 2012. - №20. – С. 49-63

 18. Диба О. М. Фінансово-економічні детермінанти розвитку інноваційного потенціалу / О. М. Диба, Ю. О. Гернего // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 26. – С. 333–343.

 19. Диба О. Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах / О.Диба, О. Домерат // Ринок цінних паперів України. – 2011. - №3-4. – С. 53-60

 20. Диба О. Інвестиційна політика у стимулюванні економічного розвитку / О.Диба, В. Левицька // Ринок цінних паперів України. – 2011. - №5-6. – С. 29-33

 21. Дыба А.М. Муниципальные облигации как инструмент формирования инвестиционного потенциала бюджетов местных общин / А.М. Дыба, И.П. Петренко, В.В. Крук // Актуальные вопросы современной науки. – Вип. 24. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С.209-219.

 22. Диба О.М. Інформаційне забезпечення оцінки банківського портфеля цінних паперів / О.М. Диба, О. Кущ // Банківська справа. - Вип.5 (107). -К.: Знання, 2012. - С.22-29.

 23. Диба О. Первинне розміщення акцій на фондовому ринку / О. Диба //Банківська справа . – 2012. - №4. – С. С.119-127.

 24. Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування в цінні папери / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2012. - №7. – С. 83-87.

 25. Диба О.М. Держава в інноваційному розвитку економіки/ О.М.Диба, В.М. Диба // Економіка і підприємництво. – 2013. - №29.- С. С. 35-42.

 26. Диба О. Тенденція та еволюція ІРО в умовах глобалізації / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2013. - №3-4. – С. 83-87.

 27. Диба О.М. Податкове стимулювання іноземних інвестицій в Україну / О.М. Диба, Є.Ю. Данилюк, О.А. Домерат // Вчені записки. – 2013. - № 15. – С.86-94

 28. Диба О.М. Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору і фінансових ринків / О.М. Диба, С.В. Онікієнко // Фінанси України. – 2013. - № 6. – С. 90–97.

 29. Диба О.М. Еволюція доларизація / О.М. Диба, А. Харевич // Банківська справа. – 2013. - №2. – С. 90-97

 30. Диба О.М. Фінансово-кредитні чинники інноваційних зрушень / О.М. Диба, Ю.О. Гернего // Банківська справа. – 2013. - №3. – С. 14-23

 31. Диба О.М. Еволюція векселя та особливості вексельного обігу в Україні / О.М. Диба, І.П. Петренко // Ринок цінних паперів в Україні. – 2013. - № 1-2. С.55-61.

 32. Диба О.М. Бюджетоутворювальні джерела місцевого самоврядування щодо забезпечення інвестиційного потенціалу / О.М. Диба, В.В. Крук // Ринок цінних паперів України. 2011. - №1-2. - С. 41-48.

 33. Диба О.М. Грошово-кредитна політика у регулювання інвестиційної діяльності / О.М. Диба // Формування ринкової економіки. 2011.- №25.- С.342-351.

 34. Диба О.М. Реалії фінансового забезпечення комунального господарства в Україні / О.М. Диба, О.В. Нагорна // Економіка та підприємництво. 2010.-Вип.25. - С.223-232.

 35. Диба О.М. Механізм залучення зовнішніх ресурсів формування інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів / О.М. Диба, В.В. Крук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім..Михайла Туган-Барановського.- 2010. - №3 (47). - С.306-314.

В іноземних виданнях та виданнях України, включених до міжнародних науко метричних баз

 1. Polishchuk Ye. Effectiveness of Non-bank Financial Institutions: Evidence from Ukraine/ Ye. Polishchuk, Nagorna O. // Scientific Journal L'Association 1901 «SEPIKE» : міжнародний науковий журнал. – 2014. - №1. – с. 188-193

 2. Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі/ Є.А. Поліщук // Проблеми економіки. – 2014. - №3. – С. 25-31

 3. Поліщук Є.А. Еволюція та передумови розвитку небанківських фінансових установ в Україні/ Є.А. Поліщук // Бізнес Інформ. - 2014 . - №9 - С. 260-265

 4. Поліщук Є.А. Банки у забезпеченні фінансової привабливості регіонів / Є.А. Поліщук// Академічний огляд. – 2014. - №2. – С. 57-63

 5. Поліщук Є.А. Саморегулівні організації як складова концепція розвитку небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук, В.П. Левченко // Стратегія економічного розвитку. – 2014. - №35. – С.218-224

 6. Поліщук Є.А. Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ/ Є.А. Поліщук // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. - №2 (8). – С.177-184

 7. Поліщук Є.А. Характеристика інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - 2014. - №24. – С. 95-106

Конференції

 1. Поліщук Є.А. Інституціональна структура регулювання небанківських фінансових установ в Україні / Є.А. Поліщук // Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.: (25-27 вересня 2014, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Одеса) – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 216 с. (136-139 сс. )

 2. Поліщук Є.А. Ризики інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук // Економіка підприємства: теорія і практика : V Міжнар. наук.-практ. конф.: (10 жовтня 2014,КНЕУ, Київ) – К. : КНЕУ, 2014. – С. 112-115

 3. Поліщук Є.А. Фінансовий механізм функціонування кредитних спілок / Є.А. Поліщук // Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення економічного розвитку : Всеукр. наук.-практ. конф.: (4 вересня 2013 р., Севастопольський національний технічний університет, Севастополь) – Севастополь. – 2013. С. 249 – 251

 4. Поліщук Є.А. Значення небанківських фінансових установ у формуванні стабільного попиту на ринку капіталів /Є.А. Поліщук // Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( Львівська економічна фундація, Львів 5 липня 2013 р.) - С. 26-29

 5. Поліщук Є.А. Акумулювання трансмісія ризиків небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук //Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, КНЕУ, 15 листопада 2013). – К.: КНЕУ – С. 86 – 89

 6. Поліщук Є.А. Договірні ощадні установи як учасники інноваційних проектів / Є.А. Поліщук // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, КНЕУ, 7 листопада 2013 р.). - С. 323-325

 7. Поліщук Є.А. Кредитні спілки та інвестиційні процеси / Є.А. Поліщук // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 5 липня 2013). – С. 16-18

 8. Поліщук Є.А. Роль небанківських фінансових установ в економічному зростанні / Є.А. Поліщук // Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, Львівська економічна фундація, 1-2 березня 2013). – С. 42 – 44

 9. Диба О.М. Прямі іноземні інвестиції в активізації інвестиційного процесу / О.М. Диба // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ: МІБО КНЕУ,7 листопада 2013 р.) – С. 136 – 138.

 10. Диба О.М. Соціально-орієнтовані інвестиції та їх характеристика / О.М. Диба // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 квітня 2010). - К.: КНЕУ, 2010. -С.132-134.

 11. Диба О.М. Капіталізація як складова інвестиційного потенціалу банківської системи / О.М. Диба, А.П. Стрижак // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, КНЕУ, 3 листопада 2011). – К.: КНЕУ, 2011. С.143-145.

 12. Диба О.М. Фіскальні механізми фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів / О.М. Диба // «Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці»: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів ( 23 березня 2011р. Дніпропетровськ). – 2011. - С.284-285.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Рубрика «Інструкції з оп І пб»
files -> Оп и пб кол знаков: 10583 Стр из 24. 04. 2012 12: 00
files -> Тема №1 Глобальні проблеми сучасності Мета
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії олена Пометун
files -> Цикл наукових праць «зоологічне різноманіття дніпропетровської області та його охорона»
files -> Мнстерство освти І науки украни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка