Радіаційна медицина. Модуль 1Дата конвертації20.04.2021
Розмір119 Kb.

Радіаційна медицина. Модуль 1.

1. Скільки є типів радіологічних відділень. 6

2. Третій тип радіологічного відділення - це: в-ня терапії з відкритими джерелами ІВ (РФП)

3. Що таке 1 клас роботи радіологічного відділення, яке використовує відкриті радіонукліди.-препараційні лаб,в яких готують радіофарм.преп.дуже великої радіоактивності

4. Відкриті джерела випромінювання – це:у вигляді розчинів,газів або сипучих речовин,які знах.в тимчасовій тарі

5. Закриті джерела випромінювання - це:не можуть забр.навк.середовище,рент.установки,ліній. прискорювачі

6. Які існують методи захисту від іонізуючого випромінювання?-часом,відстанню,екранами,кількістю

7. Яка кількість груп радіаційно-гігієнічних регламентів (НРБУ)?- 4

8. За яких умов застосовується друга група (НРБУ)? – мед.практика

9. За яких умов застосовують третю групу НРБУ? – рад.рад-ядерні аварії

10. Якою буде гранично допустима доза (ГДД) для категорії АД? – 100мЗв\рік

11. Якою буде ГДД для категорії БД? 20 мЗв\рік

12. Якою буде ГДД для хворих категорії ВД? - 2 мЗв\рік

13. Профілактичні обстеження, волонтери, обстеження у медичних програмах з науковою метою (категорія ГД). Якою буде гранично допустима доза? 1 мЗв\рік

14. Дія основних правил роботи з джерелами іонізуючих випромінювань в Україні (ОСПУ) поширюється на підприємства і установи, де: - отримуються,перероб, заст.,зберіг.,знезаражу,і транспорт. штучні й прир.рад.речовини.

15. На скільки класів поділяють радіологічні відділення, які працюють з відкритими радіонуклідами? – 4

16. В якому з типів радіологічного відділення відбувається видача радіоактивних речовин для внутрішнього, довенного або внутрішньотканинного введення? 4 тип

17. Гранично допустима (толерантна) доза опромінення – це доза опромінення, яка при рівномірному впливі на організм не викликає патологічних змін протягом: 50 років

18. Яким чином можна знешкодити радіоактивні відходи? Водою,повітрям,розп.

19. Як знешкоджують радіоактивні речовини з коротким періодом піврозпаду?трим.до овного розпаду

20. Як знешкоджують радіоактивні речовини з тривалим періодом піврозпаду?хов.на могильниках

21. Якими методами досягається захист часом? Зменшення тривалості контакту

22. Якими методами досягається захист екрануванням від β-променів?органічне скло,фольга

23. Які екрани краще поглинають нейтрони?вода,парафін

24. Які екрани будуть поглинати α-промені?папір,картон

25. Які екрани будуть поглинати γ-промені? свинець,уран,бетон

26. Що таке 2-й клас роботи радіологічного відділення?діагн.та лікування в мед.установах,з відносно великими акт.РФП

27. Третій клас роботи радіологічного відділення дозволяє:прац.з обеж.кількість РФП

28. Четвертий клас роботи радіологічного відділення дозволяє: прац.у звич.лаб.з низькою к-тю РФП

29. До іонізуючих випромінювань відносяться:корпускулярне,фотонне

30. До фотонного випромінювання належать:гамма та рентген.

31. Які види випромінювання відносяться до неіонізуючих?інфрачервоне,магніторезонансне,УЗ

32. Радіотоксичність визначається:променевим навантаженням на організм

33. Важливе значення в визначенні радіотоксичності мають:

34. Радіофармацевтичні препарати – це:хім..сполуки,які містять радіонукліди

35. Яким чином визначається хімічна чистота РФП? фільтрацією

36. Яким чином досягається радіохімічні чистота РФП?часткою радіонукліда,яка знах.в преп. в відпов.хім.формі

37. Що таке радіонуклідна чистота РФП?відсутність домішок,що може створювати небажано високі дози опромінення

38. До складу РФП входять різні хімічні елементи, які випромінюють:в і гамма випром.

39. РФП поділяють умовно за нагромадженням в органах і тканинах на:органотропні,туморотропні,без сел..накопичення

40. Органотропність може бути:направленою і непрямою

41. Які РФП є туморотропними?Ga67 цитрат

42. Корпускулярне іонізуюче випромінювання - це: предс.частками,які швидко рухаються, електрони,протони,а-частки,нейтрони

43. Фотонне іонізуюче випромінювання - це:рент.та гамма,енергія у виг.хвиль без руху речовини

44. До неонізуючих випромінювань відносять:ІЧ,МР,УЗ.

45. У медичній практиці застосовують наступні види випромінювань:корпускулярне,фотонне

46. Природними джерелами ІВ є:космічне випром.,радіоактивні елементи розд.в земній корі ,інкорпоровані радіонукліди

47. Штучні джерела іонізуючого випромінювання - це:рентген.трубки,радіоакт.нукліди,прискорювачі заряджених часток,РФП,АЕ

48. Які випромінювання мають найменшу проникливу здатність? А випромінювання

49. Які ІВ належать до таких, що безпосередньо передають енергію при взаємодії з речовиною?альфа,протони,в-частки,

50. Яким є перший етап взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною?передача е.випромінювання молекулам опромінюваної речовини

51. Радіоліз – це розрив молекул на фрагменти з утворенням:2 радикалі з ненасиченими зв’язками

52. При радіолізі води молекула втрачає:електрон

53. Як швидко протікає процес хімічного ушкодження клітини (утворення вільних радикалів, збудження молекул)? 10-7 «декілька годин»

54. Як іонізуюче випромінювання впливає на хромосомний апарат клітини?викликає генні мутації та хромосомні аберації

55. Внаслідок впливу ІВ на клітинні мембрани і мітохондрії відбувається наступне:зміна ферм.р-цій. ок.

56. У чому полягає пряма дія ІВ? Утв.радикалів та іонізація (Радіоліз води)

57. Під час непрямої дії ІВ фрагменти молекул: взаєм.з неук.молекулами і змінюють їх структуру та властивості

58. Які зміни в організмі спостерігаються на молекулярному рівні під впливом іонізуючого випромінювання?ушкодження макромолекул,клітинних мембран

59. Правило Бергоньє і Трібодо:чутл.кліт.до радіації прямо залежить від здатності до поділу і зворотна рівню їх диференціації

60. Які з клітинних структур є найбільш чутливими до дії іонізуючого випромінювання?хром,ДНК

61. Від чого залежить репараційна здатність уражених ІВ клітин?від заг.кількості стовб.клітин

63. Активно проліферуючі системи - це:ендокр,кров,лімф.

64. При яких дозах опромінення гинуть активно проліферуючі тканини? 1-4 Гр

65. При яких дозах опромінення гинуть тканини, які мало відновлюються?30-100 Гр

66. У чому полягає "кисневий ефект"?зниж.р-нь О2в клітині зниж.радіоакт.

67. Які органи травлення є найбільш чутливими до впливу радіації? Тонкий кишечник

68. Що таке стохастичний ефект ІВ?є виникнення захв.без межі впливу

69. Що таке нестохастичний ефект ІВ?виникн.захв.залежить від менж впливу

70. Якою є гранична допустима доза ІВ для населення в Україні (категорія В)? 1 мЗв\рік

71. Якою є ГДД для категорії А? 20 мЗв\рік

72. В якому діапазоні знаходиться доза, що викликає подвоєння частоти мутації? 0,5-2,5 Зв

73. Біологічна дія іонізуючого випромінювання викликає зміни в:клітиках,тканинах,органах

74. Результатом біологічного впливу іонізуючого випромінювання на організм є:морфол,функт.,метаболічні зміни

75. Якого ефекту необхідно досягнути при лікуванні злоякісних пухлин?зупиняє ріст пухлин і зменш.пухл.амл.

76. Терапевтичний інтервал радіочутливості - це коли досягається висока чутливість пухлин до опромінення у порівнянні з нормальними тканинами. Яким шляхом це досягається? Найдовша відповідь

77. Радіаційно-хімічна реакція - це:розрив хім. зв’язків

78. В яких межах дія ІВ може бути позитивною для людини?в межах природного рад.фону

79. Від чого залежить радіочутливість різних пухлин організму?тканини пухлини

80. Як називається різниця в радіочутливості злоякісної пухлини і оточуючих її тканин?терап.інтервал

81. Що таке радіопротектори?послаблюють дію ІВ

82. Радіосенсибілізатори – це засоби, які застосовують з метою:посилення променевого ураж.тканин пухлин

83. Яким чином можна розширити радіотерапевтичний інтервал?

84. Якою буде толерантна доза для шкіри за весь курс рентгенотерапії?55-60 Гр

85. Які ділянки тіла більш чутливі до опромінення?ділянки з підв.кровообігом

86. Радіочутливість пухлин визначається за:вокаліз,поширенням процеск,гіст.будовою.

87. Як за допомогою змін рівня кисню в організмі можна захистити здорові тканини від опромінення?зниження О2 в кліт-зниж.радіопр.ТК штучна гіпоксія

88. Як впливає низька температура тіла на дію іонізуючого випромінювання?знижує дію ІВ

89. Які завдання дозиметрії?визн.ступеня впливу випром. на об’єкт,пошук джерел випром,визн.його виду е.

90. Яка мета клінічної дозиметрії?вимір.дози або потужності

91. В яких одиницях в СІ вимірюють радіоактивність?(БК)

92. Беккерель – це 1 розпад в 1 секунду

93. Одиницею поглинутої дози (Д) є: Гр

94. Потужність поглинутої дози вимірюється в:Грей\е

95. Одиниця еквівалентної дози - це: Зв

96. Одиниця еквівалентної дози (1 зіверт) – це поглинута доза, яка при опроміненні даним видом випромінювання дає той самий біологічний ефект, як: 1 Гр погл.дози гамма випр.

97. Дозиметрію використовують для:доз,потужності доз у прямому струмені та за екранами

98. Радіометри використовують з метою:реєстр.окремих часток або квантів ІВ

99. Спектрометри – це прилади для визначення:якісного та кількісного складу препарату

100. Ефективна доза характеризує опромінення організму в цілому:. кількісно

101. Біологічний ефект опромінення організму залежить від: поглин.дози і розт

102. Які Ви знаєте методи визначення дози ІВ?іонізаційний,люмінесцентний,тов.емульсійн.

103. Які ефекти лежать в основі іонізаційних, сцинтиляційних, калориметричних методів?теплова,іонізаційна або світло збуджуюча дія ІВ

104. З яких складових частин складається реєстраційний прилад?датчак,джерело ел.

105. З якою метою використовують дозиметри? для вим.дози або потужності дози ІВ

106. Яка мета використання радіометрів?у поглинанні і накопиченні Е,перетворенні у світлову Е.

107. Сцинтиляційний метод базується на:реєстрації спалахів світла

108. Іонізаційний метод базується на:вимірювання іон.активн. обєму детектора

109. В чому суть радіолюмінісцентного методу?у погл.,накопиченні енергії з наступним її перетворенням

110. Робота сцинтиляційного лічильника базується на:реєстрації а і в-часток

111. Протягом якого часу не виникає несприятливих змін в організмі при визначенні ГДД? 50 років

112. Які групи населення належать до категорії А згідно НРБУ?спец.які безпосередньо пра.з джер.ІВ

113. Які групи населення відносять до категорії Б згідно НРБУ?спец.,робочі місця яких знаходяться поряд з дж.ІВ

114. Які групи населення відносять до категорії В?все населення

115. Якою буде лімітна доза зовнішнього опромінення для кришталика ока (DL) для групи А?150мЗв\рік

116. Яким буде ліміт ефективної дози для категорії А?20 мЗв\рік

117. Яким буде ліміт ефективної дози для категорії Б?2 мЗв\рік

118. Яким буде ліміт ефективної дози для категорії В?1 мЗв\рік

119. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення для шкіри для категорії А?500 мЗв\рік

120. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення для шкіри для категорії Б?50 мЗв\рік

121. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення для шкіри для категорії В?50 мЗв\рік

122. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для категорії А?500 мЗв\рік

123. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для категорії Б?50 мЗв\рік

124. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для категорії В?50 мЗв\рік

125. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кистей та стоп для категорії А?50 мЗв\рік

126. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кистей та стоп для категорії В? Немає

127. Які пацієнти відносяться до категорії АД?онкохворі

128. Які хворі відносяться до категорії БД?сомат.неонкол.хворі

129. Які хворі відносяться до категорії ВД?онкохворі після променевої терапії

130. Які пацієнти відносяться до категорії ГД?профілакт.обстеження,волонтери

131. Якою буде гранично допустима доза для категорії АД?100 мЗв\рік

132. Якою буде гранично допустима доза для категорії БД?20 мЗв\рік

133. Якою буде гранично допустима доза для категорії ВД?2 мЗв\рік

134. Якою буде допустима доза для категорії ГД?1 мЗв\рік

135. Від чого залежить проникаюча здатність часточок різних видів ІВ? Від ваги та енергії

136. Кінцевий радіобіологічний ефект залежить від:поглинутої дози

137. Короткочасне опромінення - це:понад 3Х10-4Гр

138. Назвіть радіонукліди, які переважно відкладаються в печінці:церій 44,лантан 140,промет.147

139. Які характерні клінічні ознаки виникають при ураженні нуклідами, що рівномірно розподіляються в м’яких тканинах (137Се 104La, 147Pm, 198Au)?атрофія селезінки і сімяни.залоз,пригн.лімф.кров.,

140. Від чого залежить малігнізуюча дія радіонуклідів, які погано резорбуються:способу введення

141. Елементи 90Sr, 140Ва переважно нагромаджуються в:кістках

142. При ентеральному надходженні урану та його солей в організм ранніми клінічними ознаками будуть:гостре ураж.нирок,нефр.

143. В якому діапазоні поглинутих доз радіоактивний йод може викликати рак і аденому щитоподібної залози? Від 20-150Гр

144. Коли можна очікувати появи вираженого синдрому ХПХ?сумарні дози 0,7-1Гр та інт.0,001-0,005Гр/д

145. Для ХПХ І ступеня характерні наступні зміни в периферичній крові:лімфоцитоз,лейкоцитоз4,0-2,5х109/л

146. Які показники сироватки крові використову-ють для оцінки функціонального стану печінки?актив.А-сер.дегідр.

147. Збільшення швидкості обміну похідних уриндифосфату є ознакою:інтенсивного обміну спол.тканини

148. Радіометрія - це:визн.відносної кількості. Радіонукл.в дослідній ділянці

149. Радіографія - це:метод визначення часових параметрів мігр.радіонукл.в орг.

150. Сцинтиляційна камера використовується для:вивч.розподіл РФПу тілі хворого і досл.орг.

151. Гамма-камера – це прилад для:графічна реєстрація розподілу радіонуклід.

152. При ураженні радіоактивним літієм основними симптомами є: опіки,згущення крові

153. Чому при потраплянні в організм сполук плутонію ранніх ознак променевого ураження може не бути? Внаслідок:дії а випр. Доза якого повільно на…

154. І ступінь променевого ураження шкіри - це виникнення:гострого ерт.дерматиту

155. Якщо оцінювати дію ІВ на людину в Гр, то яку характеристику ми оцінюємо?погл.доза

156. До якої групи критичних органів слід віднести опромінення всього тіла при визначенні допустимого рівня впливу? 1

157. При гігієнічно-му регламенту-ванні встановлюється радіаційно-гігієнічний норматив, що обмежує опромінення осіб категорії А від різних джерел іонізуючого випромінювання. Який це норматив? Ліміт дози

158. При визначенні приросту дози ІВ за одиницю часу (Гр/год.) яку характеристику ІВ ми визначаємо?потуж.поглин.дози

159. У пацієнта діагностовано гострий лейкоз. В анамнезі - робота по ліквідації аварій на АЕС. До якого виду ефектів слід віднести це захворювання? Стохастичний ефект

160. За результатами аналізу патологічних станів у ліквідаторів аварії на АЕС встановлено, що у більшості з них спостерігались прояви ГПХ та ХПХ, опіки шкіри відкритих ділянок тіла, а також лейкози. Які з ефектів належать до стохастичних? Лейкози

161. За показами дозиметра встановлено, що поглинута доза гамма-випромінювання становить 3 Гр. Якою є еквівалентна доза (3в) для даного типу випромінювання? 3,0

162. За умов експерименту 5 груп піддослідних тварин отримали однакову поглинуту дозу ІВ: 1 група – рентгенівського; 2 група - гамма, 3 група - бета, 4 група - альфа, 5 група - нейтронного. У якій з експериментальних груп біологічна дія випромінювання буде найбільшою? 4

163. Скільки періодів визначається у перебігу гострих радіаційних уражень шкіри?4

164. Що відбувається в другій стадії клітинного спустошення кровотворних органів? Інтерфазна загибель клітин

165. Яка критична межа вмісту лейкоцитів в крові при опроміненні?1,5-2х10 9/л

166. Найбільш радіорезистентними клітинами крові є:агранулоцити

167. Які зміни лежать в основі міокардіофіброзу? Облітерація ендот.клітин капілярів

168. Виберіть правильну відповідь. Дія нейтронів не залежить: від вмісту кисню

169. Який з органів травлення є найменш радіочутливим? печінка

170. Які процеси лежать в основі ураження кишківника ІВ? Деструкція крипт і ворсинок

171. Яка доза буде граничною для виникнення променевого тиреоїдиту? 200 Гр

172. Якою буде мінімальна доза опромінення щитоподібної залози, при якій детермінований ефект не виникає? Менше 1 Гр

173. Від чого залежить радіорезистентність статевих клітин? Від ступеня дозрівання

174. При якій дозі опромінення спостерігається масове спустошення сім'яників?0,5-1Гр

175. Які клітини генетично є більш радіо-чутливими?сперматиди

176. При якій дозі опромінення виникають перші ознаки пошкодження фолікулів яйників? 0,05Гр(соті)

177. Які види ви-промінювання дають максимальну щільність іонізації?а

178. Потужність дози із збільшенням відстані до об’єкту:зменш.обернено проп.до квадр.відстані

179. Наслідком ефекту утворення пар іонів завжди є:анігіляція

180. Що характеризує основний закон радіоактивного розпаду? Активн.(швидкість ядерних перетворень)

181. Зіверт - це одиниця:еквів.дози

182. Як відображається значення величини 1 мКі в одиницях СІ? 3,7 х10 7 Бр (бекерель)

183. Що означає поняття "постійна розпаду"?ймовірність розпаду ядра за одиницю часу

184. При бета-розпаді атом втрачає: позитрон і електрон

185. Який принцип покладений в основу класифікації гострої променевої хвороби (ГПХ)?велич.заг.поглин.дози

186. Які первинні променеві реакції визначають принципи сортування уражених осіб:час рефл.р-цій (нудота,блювання)

187. Від чого залежить ступінь важкості ГПХ? Заг.поглин.дози

188. Які з перерахованих ознак будуть провідними в клініці ГПХ? Неврол,кишкові,гематологічні

189. Чим зумовлена фазність перебігу гострої променевої хвороби?р-цію нерв.с-ми

190. До соматостохастичних реакцій належить: мутації,хромосомні аберації,поруш.каріотипу.

191. Які патологічні стани належать до соматико-стохастичних радіаційних ефектів? лейкози

192. Коефіцієнт ризику виникнення стохастичних ефектів це:вин.спадкових аномалій у людей серед.віку

193. "Не існує граничної дози, що веде до виникнення мутацій"; Це означає, що: мутації виникають при будь-яких дозах

194. Якими повинні бути дії адміністрації, якщо при ліквідації аварійної ситуації: індивідуальний дозиметр співробітника показав дозу 3 бера (0,03 ЗВ), отриману одноразово? Продовж.працювати,за умови що річна доза менше 5 Бер

195. Через скільки років після опромінення виникає пострадіаційна лейкемія?3-5

196. Рання пострадіаційна злоякісна пухлина проявляється у вигляді:лейкемій

197. Одним з пізніх ефектів радіаційного впливу є:несп.зменш.тривалості життя

198. Поняття LD 50/30 означає, що:гине 50%за 30 днів

199. Найбільш ранніми клінічними проявами гострого опромінення всього тіла у великих дозах (4 Гр) будуть: нудота,блювання

200. Що називається продромальним періодом при ГПХ?асимптоматичний період

201. Що буде причиною смерті осіб, які гинуть на 3-5 день після гострого опромінення всього тіла?зміни в ЦНС

202. Загибель ЦНС після гострого опромінення відбувається:при опром. великими дозами всьго тіла

203. Смерть хворого з променевим синдромом ураження ЦНС може відбуватись без будь-яких змін в кишківнику, що означає, що: зміни в цій с-мі не встигнули розв.

204. Що буде причиною пост-радіаційного гастроінтести-нального синдрому?гостре однораз.опром.діл.живота

205. При пострадіаційному гастроінтестинальному синдромі у пацієнта спостерігається: все перер.

206. Яка сумарна доза опромінення викликає розвиток хронічної променевої хвороби? 150Бер/рік

207. До другої групи радіочутливості органів згідно НРБУ відносяться:печінка,щит.з-за,

208. Яка мінімальна доза одноразового зовнішнього опромінення являється потенційно загрозливою?0,25Зв

209. Який із перерахованих деструктивних процесів є найбільш вагомим для порушення життєдіяльності клітин? Все пер.

210. Які фактори впливають на радіочутливість тканин (РЧТ) при їх опроміненні? РЧТИ змін.від виду,характ,віку

211. Колективні і популяційні дози вимірюються у: людинозіверт і людинобер

212. Які особливості організму в найбільшій ступені визначають його радіочутливість? Індивід.

213. Які зміни виникають на шкірі при опроміненні дозами 6-10 Гр? Засмага (еритема)

214. Яка доза на шкіру буде викликати епіляційний ефект?4-5 Гр

215. До зниження ефекту біологічної дії радіації призводить:нерівном.загального опромінення

216. Який з перерахованих тестів буде біологічним дозиметром при визначені поглинутої дози?аналіз хром.у культ.лімф.

217. При середній ступені важкості ГПХ агранулоцитоз розвинеться на: 8-20добу

218. Зменшення кількості тромбоцитів при важкій формі ГПХ збігається із:агранулоциозом

219. Що буде основною загрозою для життя хворих у період розпалу ГПХ?небезпека кровотечі,інф.ускладнень

220. Яка доза (Гр) викликає виразково-некротичні зміни слизових оболонок порожнини рота, носоглотки?пон.5

221. При якій дозі (Гр) у опромінених виникає виразково-некротичний дерматит? 25 і більше

222. Які симптоми будуть провідними при токсемічній формі ГПХ? Арт.гіпотензія і колаптоїдний стан

223. Чи характерна для ГПХ анемія і з чим це пов’язано?з радіорезистентністю еритроцитів та трив.їх життя

224. При яких дозах локального опромінення живота з’являються ознаки ентероколіту?5-6Гр

225. Чому наприкінці періоду розпалу ГПХ при активізації гемопоезу кількість гранулоцитів збільшується незначно?майже всі погл.інф.вогн.

226. Вихід із агранулоцитозу при ГПХ важкого ступеня збігається із збільшенням кількості: лейкоцитів

227. При якій дозі опромінення відбувається важке променеве ураження слизової оболонки порожнини рота? 8-10 Гр на 2-3 добу

228. Через який час після опромінення живота в дозах понад 5 Гр може розвинутись променевий гепатит? 2-5 міс

229. Які клінічні симптоми характерні для радіаційного гепатиту? тривалого та хвилепод.перебігу

230. Первинна реакція на опромінення та яскрава картина хвороби не спостерігається при дозі:1,5-1,8 Гр

231. Які зміни в крові при ГПХ визначають загалом клінічні ознаки розпалу хвороби?агранулоцитоз

232. У перші години первинної реакції організму в крові виявляють:збільшення к-ті лейкоц.за рах.нейтрофілів

233. Який найбільш ефективний спосіб зменшити надходження в організм радіоактивного цезію?призначення фероциму

234. Яка з перерахованих властивостей радіоактивного йоду визначає його токсичність?високий рівень нагромадження в щит.залозі

235. Річна ефективна еквівалентна доза від природних джерел складає: 2,0 мЗв

236. Зовнішнє опромінення за рахунок гамма-випромінювання природними радіонуклідами ґрунту складає:100 бер

237. Загроза опромінення від інкорпоровано-го джерела радіоактивності залежить від: все перер.

238. "Репродуктивна смерть" або "репродуктивні ураження" визначаються як неспроможність клітин до:повторного поділу після опромінення

239. Показник LD 50/30 для людини стає вагомим при мінімальній дозі:2,5-4,5 Гр

240. Які перераховані вади частіше спостерігаються при внутрішньоутробному опроміненні?мікроцефалія і роз.розлади

241. Що можуть викликати терапевтичні дози І131, які використовують для лікування раку щитоподібної залози?стерилізацію у жінок

242. Радіонукліди Сs, Р, І і Н3:прох.через плац.барєр і акумул.в тканинах плода

243. При потраплянні в організм радіонукліди:акум.в тканинах і кістках

244. Чим визначається радіотоксична дія інкорпорованих нуклідів?періо.піврозпаду

245. Які органи в радіотоксикології відносять до критичних?органи,що перев.нагромаджують визначені радіонуклади

246. Чим можна прискорити виведення радіоактивного стронцію з організму?конкурентним ізотопним розведенням

247. Для зменшення надходження радіоактивного йоду І131 в щитоподібну залозу використовують:йодистий калій

248. Які положення постулюють концепцію "критичного органу" в радіобіології? Вибіркове нагромадження радіонуклідів у визначеному органі

249. Вкажіть основні шляхи надходження радіонуклідів йоду до організму;органи дихання

250. Радіолог за рік отримав 10 Бер (0,1 Зв) на основі індивідуальної дозиметрії. Якими будуть дії адміністрації? Відлучити від роботи на рік

251. 0,5 Бер для категорії "Б" - це: ЛД

252. При підрахунках величини ГДД для осіб, які працюють з джерелами радіоактивності, не враховується: нічого з перер.

253. Допустимі рівні зовнішнього опромінення для категорії А розраховуються наступним чином:співвіднош.ГДД з фактичним часом роботи із врахуванням реально допустимого рівня рад.безпеки.в конкретній установі

254. При роботі з гамма-випромінюванням необхідно використовувати захисні контейнери: з високим атомним номером

255. За розподілом в організмі І131 є нуклідом: тиреотропним

256. І131 відноситься до групи радіотоксичності: Б

257. 99m Тс відноситься до групи радіотоксичності: Г

258. Потужність "фону" в 20 мкр/г відповідає поглинутій дозі: 0,2 бера

259. Біодозиметрія: нудота, повторне блювання, в’ялість, значне зниження кількості лімфоцитів. Якою буде доза опромінення тіла (в Бер)? 400

260. Об’єм санітарно-дозиметричного контролю для радіонуклідних лабораторій включає: все перер.

261. Абсолютно смертельна доза при опроміненні всього тіла: 1000бер

262. Захисні екрани при роботі з нейтронними джерелами виготовляють з: нічого з пер.

263. Згідно ОСП найбільш радіотоксичним ізотопом є: І

264. За розподілом в організмі Сs137є ізотопом:рівном.розпод.з тенденцією до накопичення в мязах

265. Інкорпорація радіонуклідів в організмі відбувається у зв’язку з:вдихання аерозолів

266. Перший період ХПХ відповідає:часу накопичення суморного пром.навантаження

267. Скільки періодів комбінованого радіаційного ураження (КРУ) Ви знаєте? 4

268. ІІ-й клінічний період комбінованого радіаційного ураження - це: переваж.непроменевих компонентів

269. Комбіновані радіаційні ураження (КРУ) це: поєдн.променевого і непроменевого ураження

270. Коли настає другий період ХПХ? Через1-3 роки після припинення опромінення

271. Що таке нестохастичні ефекти?ефекти для яких існує межа опромінення і які залежать від дози опромінення

272. Що таке стохастичні ефекти?ефекти для яких не існує межі впоиву,дозозолежною є ймовірність виникнення захв.

273. Що таке гранична доза?к-ть випром.,яка потрібна для того щоб зумовити певний ефект в 1-5%опром.осіб

274. Що таке толерантна доза? Макс.доза опромінення,яка ще не зумовлює розвитку шкідл.не стох.ефект.

275. Що таке «толерантність тканини»?здатність тканин переносити опромінення без розв.нестох.еф

276. Які Ви знаєте основні стохастичні ефекти?генет.та канцерогенні наслідки променевого впливу

277. Який процес відіграє основну роль у патогенезі нестохастичних ефектів? Загибель клітин

278. Від чого залежить взаємозв'язок нестохастичних ефектів з дозою та часом, що минув після опромінення? Від виживання клітин в ураж.тканині

279. Які наслідки опромінення називаються ранніми? ті,які проявляються протягом кількох тижнів

280. Які наслідки опромінення називаються віддаленими? -//-//-

281. Які Ви знаєте ранні соматичні ефекти дії опромінення? Гіпопласт,залози внут.секреції,ССС,ТС,кровотворна

282. Які Ви знаєте віддалені соматичні ефекти дії опромінення?непухл.форми:гіпопл,дистроф,дисгорм.

283. Про що свідчать гіпопластичні стани при віддалених наслідках опромінення?про зміни в сист.кровотв.та……

284. У чому полягають склеротичні процеси при променевому впливі?цироз,нефросклероз,невроз,катаракта

285. Які стохастичні ефекти являються основними при радіаційному впливі? Злояк.новоутв(ЦНС,арт..)

286. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від злоякісних новоутворів у чоловіків?1х10 -4 сентіЗв

287. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від злоякісних новоутворів у жінок?1,5х10 -4 сентіЗв

288. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від злоякісних новоутворів у людей обох статей?1,25х 10

289. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від радіаційного лейкозу?20х10-6 сентіЗв

290. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від раку легені?20х10-6 сентіЗв

291. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від раку щитоподібної залози?25,5х10-6 сентіЗв

292. При якому рівні опромінення виникає ризик смерті від злоякісних новоутворів печінки, нирки?50х10-6 сентіЗв

293. Якою може бути доза, накопичувана протягом життя, з урахуванням сумарного радіаційного ризику? 1 мЗв/рік

294. Яка межа еквівалентної дози на все тіло забезпечить потрібний ступінь безпеки населення категорії Б? 5 мЗв/рік

295. Яке рентгенівське чи γ-випромінення вважається стандартним для клінічно виражених нестохастичних ефектів? 20-25разовий вплив протягом 4-7 тиж.

296. Протягом якого часу після опромінення розвивається радіоіндукований лейкоз? 8-13років

297. Протягом якого часу після опромінення припиняється поява нових випадків лейкозу?30 років

298. Чому дорівнює латентний період при раку молочної залози?15 років

299. Чому дорівнює латентний період при раку легені у осіб старше 75 років? 10-15 років

300. Яка з наведених патологій не відноситься до безпосередніх ефектів радіаційного впливу?бластомогенний

301. Яка з наведених патологій не відноситься до віддалених ефектів радіаційного впливу? ефектгіперплазія і деструкція

302. На якому рівні проявляються віддалені наслідки радіаційного впливу?сист,орган,попул,ЩЗ

303. До якої групи радіаційного впливу належать природжені дефекти? Тератогенних віддалених

304. До якої групи радіаційного впливу належать психоемоційні розлади?безпосередніх

305. До якої групи радіаційного впливу належить лейкоз?сомат.віддалених

306. До якої групи радіаційного впливу належить розумова відсталість? Терат.віддалених

307. До якої групи радіаційного впливу належить катаракта?безпосередніх

308. До якої групи радіаційного впливу належать променеві травми?безпосередніх

309. До якої групи радіаційного впливу належить патологія вагітності та пологів? Сомат.віддалених

310. До якої групи радіаційного впливу належать бластомогенні ефекти? Тератогенні віддлених

311. До якої групи радіаційного впливу належить хронічна променева хвороба? безпосередніх

312. До якої групи радіаційного впливу належить скорочення тривалості життя? Соматичних віддалених

313. До якої групи радіаційного впливу належить рак легені?сомат.віддалених

314. До якої групи радіаційного впливу належить рак молочної залози? Сомат.віддалені

315. До якої групи радіаційного впливу належать дефекти, пов’язані з дією на хромосоми?генетичні віддалені

316. Які дози називаються малими?дози,що знах.в діапазоні від.при.фоні до ГДД

317. Яка верхня межа доз, що викликають стимулюючу дію? 0,1 Гр

318. Яка верхня межа малих доз, прийнята у військовій радіології? 0,5 Гр

319. В яких межах знаходяться дози, що викликають «променеву реакцію»? 0,5-1 Гр

320. Яка тест-система існує для оцінки біологічної дії малих доз?культ.лімфат.периф.крові

321. Який спонтанний рівень хромосомних аберацій у культурі лімфоцитів периферичної крові? 1-2%

322. З якою метою використовується властивість лімфоцитів однаково реагувати при опроміненні in vitro та in vivo? Біологічна дозиметрія

323. Яку дію малих доз радіації вивчають на культурі лімфоцитів людини? мутагенну

324. Якою є залежність пошкоджень хромосом від дози при дії низьких рівнів радіації? лінійною

325. Якою є залежність пошкоджень хромосом від дози при дії високих рівнів радіації? Лінійно-квадратна

326. Яка концепція лежить в основі екстраполяцій-ної оцінки генетичних ефектів? Лінійн.та безрпорогова мут.дії малих доз

327. Яка модель пошкодження клітин найпопулярніша у радіобіології? Лінійно-квадратична

328. Починаючи з яких доз лінійно-квадратична залежність переходить у лінійну? 5-6 Гр

329. В яких межах частка хромосомних аберацій описується лінійно-квадратичною залежністю ефекту від дози?0,5-5 Гр

330. Між якими показниками встановлюють коефіцієнти лінійного зв’язку на підставі даних про смерть від пухлин та генетичних дефектів у перших двох поколіннях опромінених? Дозою опромінення та стохаст.ефектом

331. Яка залежність існує між параметром ризику r та очікуваним числом випадків смерті n? Г=10-4 х n

332. Який критичний орган при лейкемії?все тіло,червоний кістковий мозок

333. Який критичний орган при раку щитоподібної залози? ЩПЗ

334. Який критичний орган при раку молочної залози? Молочна залоза

335. Який критичний орган при пухлинах кісткової тканини? кістяк

336. Який критичний орган при пухлині легені? легені

337. Які критичні органи при спадкових дефектах? Статеві залози

338. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при лейкемії? 0,2

339. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при раку щитоподібної залози? 0,05

340. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при раку молочної залози?0,25

341. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при пухлинах кісткової тканини? 0,05

342. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при раку легені?0,2

343. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при всіх злоякісних пухлинах? 1,25

344. Який параметр ризику r, 10-2 Зв-1 при спадкових дефектах? 1,4

345. Яке буде очікуване число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при спадкових дефектах? 40

346. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при всіх злоякісних пухлинах? 125

347. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при пухлинах, що не належать до пухлин молочної залози, щитоподібної залози, легень, кісткової тканини, лейкемії? 50

348. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при пухлинах легень? 20

349. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при пухлинах кісткової тканини? 5

350. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при раку молочної залози? 25

351. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при раку щитоподібної залози? 5

352. Яке буде число очікуваних випадків смерті n /104 людинозівертів при лейкемії? 20

353. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять ліквідаторів, що втратили частково чи повністю працездатність внаслідок аварії? 1

354. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять людей, що постійно працюють і мешкають на території зони посиленого радіоекологічного контролю? 4

355. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять ліквідаторів, що працювали в зоні відчуження у 1988 – 1990 роках? 3

356. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять людей, що постійно працювали чи працюють на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення? 3

357. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять людей, що постійно мешкали чи мешкають на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення? 3
358. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять ліквідаторів, що працювали в зоні відчуження у 1986 – 1987 роках? 2

359. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять ліквідаторів, хворих на променеву хворобу? 1

360. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять людей, хвороба яких пов’язана з наслідками катастрофи? 1

361. До якої категорії осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відносять людей, яких було евакуйовано із зони відчуження? 2

362. Скільки встановлено категорій осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, згідно положень закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»? 4

363. Скільки категорій постраждалих виділяють у залежності від умов та дози опромінення? 5

364. До якої групи первинного обліку відносять дітей, що народились від осіб 1 – 3 груп? 4

365. До якої групи первинного обліку відносять ліквідаторів аварії на ЧАЕС?

366. До якої групи первинного обліку відносять осіб, що були евакуйовані із зони впливу в період евакуації 26.04.86 р.? 2

367. До якої групи первинного обліку відносять осіб, що самостійно залишили зону ураження в період евакуації 26.04.86 р.? 2

368. До якої групи первинного обліку відносять осіб, що мешкали чи мешкають на уражених територіях? 3

369. У яких закладах проводять диспансеризацію постраждалих від аварії на ЧАЕС? Лік.-проф.не нижче від рівня ЦРЛ

370. У якому документі зосереджена вся інформація про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС? У Націон.реєстрі України

371. Ким встановлюється причинний зв'язок захворювання з роботами по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС? Експертними радами

372. У яких закладах надають медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС?проф.відділ.район,місто,обл.

373. Який мінімальний термін надходження документів на засідання експертної ради?10 діб

374. Як часто мають проводитись засідання експертних рад? Не рідше одного разу за квартал

375. Який з наведених документів не подається до розгляду у експерт ній раді? Мед.довідка з останнього місця праці

376. Який з наведених документів не розглядається у експертній раді?результати сан-курортного лікування

377. Який з наведених документів не подається до експертної ради? Ост.лік.листок

378. Які терміни виникнення захворювання беруться до уваги при винесенні рішення по 2 групі у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що працювали у 1986 чи 1987 роках? 5 років

379. Які терміни виникнення захворювання беруться до уваги при винесенні рішення по 2 групі у евакуйованого населення у 1986 чи 1987 роках? 5 років

380. Які терміни виникнення захворювання беруться до уваги при винесенні рішення по 2 групі у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що працювали у 1988, 1989 та 1990 роках? 2 роки

381. За якою схемою розвивається гіпертонічна хвороба, розвиток якої пов’язують із впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? ВСД за гіперт.типом,гіпрт.хв.1ст,хв.2ст,з частими кризами

382. За якою схемою розвивається виразкова хвороба 12-палої кишки, розвиток якої пов’язують із впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС?ВСД за зміш.типом ерозивний гастродуод.,ВХ 12,з частими загостреннями

383. За якою схемою розвивається ішемічна хвороба серця (ІХС) зі стенокардією напруження, розвиток якої пов’язують із впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС?ВСД зміш.типу,стенокардія напруження Фк1, МСК,ІХС,стено.напруження ФК-2 Мк1-2

384. Який з документів не використовується кардіологом при встановленні діагнозу захворювання серця, пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС?рентген.у прямій і двох косих проекціях з конт.стравоходу

385. Яка з наведених процедур не використовується кардіологом при встановленні діагнозу гіпертонічної хвороби ІІ ст., пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? радіокардіографія

386. Який з документів не використовується кардіологом при встановленні діагнозу гіпертонічної хвороби ІІ ст., пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? Конс.невропатолога

387. Який фахівець встановлює діагноз гіпертонічної хвороби, пов’язаної з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС?кардіолог

388. Який фахівець встановлює діагноз неспецифічних захворювань легень, пов’язаних з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС?пульмонолог

389. Яка з наведених процедур не використовується при встановленні діагнозу неспецифічного захворювання легень, пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? гастродуоденоскопія

390. Результати якого дослідження не являються обов’язковими при діагностиці захворювань нирок, пов’язаних з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС?ренг.орг.чер.порожнини та позаочеревинного простору

391. Результати якого дослідження не являються обов’язковими при діагностиці захворювань щитоподібної залози, пов’язаних з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? ренген

392. У якому випадку смерть від захворювання, пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС, відповідає пункту 16 НРУ? Онологічні.захворювання.

393. Який фахівець встановлює діагноз цукрового діабету, пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? едокринолог

394. Який фахівець встановлює діагноз захворювання крові, пов’язаного з впливом шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? гематолог

395. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз гепатиту? 9

396. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз захворювання нирок? 10

397. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз виразкової хвороби? 11

398. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз неспецифічного захворювання легень? 8

399. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз злоякісних захворювань крові та органів кровотворення?15

400. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз цукрового діабету? 14

401. Згідно якого пункту НРУ встановлюється діагноз захворювання, що призвело до смерті пацієнта? 16402. Яке з формулювань не застосовується для визначення стану працездатності осіб, що постраждали внаслідок шкідливих факторів аварії на ЧАЕС? 2
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка