Програма вступного фахового випробування на освітній-кваліфікаційний рівень бакалаврСкачати 238.45 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір238.45 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

на освітній-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань «Управління та адміністрування»

спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування»

спеціалізація «Банківська справа»

на базі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»Київ 2016

ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................ 3

ПРОГРАМА................................................................................................................ 5

Модуль 1. ГРОШІ ТА КРЕДИТ…………………………………………………….5

1.1. Гроші та грошовий оборот………..................................................................... 5

1.2. Грошова система та основи її функціонування................................................ 5

1.3. Кредит в ринковій економіці..…………………………………………………6

Модуль 2. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………. 6

2.1. Операції банків з формування ресурсів..…………….……………………….6

2.2. Операції банків з обслуговування грошового обороту.................................. 6

2.3. Кредитні операції банків………………………………………………………7

2.4. Операції банків в іноземній валюті…………………………………………..7

2.5. Операції банків із забезпечення фінансової стійкості………………………8

Модуль 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА……………………………………………. 8

3.1. Банки, банківська система, фінансове посередництво……………………….8

3.2. Центральний банк і грошово – кредитна політика………………………….. 8

3.3. Операції та послуги комерційних банків…………………………………….. 8

Модуль 4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ………………………………………………………….9

4.1. Інвестиційний процес у банку ........................................................................... 9

4.2. Операції банків із цінними паперами ............................................................... 9

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів .......................................... 9

Модуль 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ.......................9

5.1. Система бухгалтерського обліку та звітності в банках..…………………… 9

5.2. Облік капіталу, доходів і витрат банку.……………………………………..10

5.3. Облік окремих операцій банку……………………………………………… 11

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА (ЗРАЗОК) ..................................12

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ .......... 14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………...15

ВСТУП

Вступне випробування на освітній-кваліфікаційний рівень «бакалавр» у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування» спеціалізація «Банківська справа» на базі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проходить у формі фахового іспиту.Мета фахового іспиту — відбір до навчання осіб, які продемонстрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь молодшого спеціаліста, що навчався за спеціальністю «Фінанси і кредит» чи за спорідненими спеціальностями.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння програми освітнього ступеня бакалавр абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями, а саме: «Оціночна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», а також та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних (професійних) наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що визначають наявність у вступників здібностей виконувати технічну, контрольну, організаційну, інформаційну функції, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, організовувати управління активами та пасивами банку, банківськими ризиками, вести облік банківських операцій, підготовку банківських звітів, контроль за ефективністю діяльності структурного підрозділу тощо.

Програма фахового іспиту складається з кількох модулів, що включають дисципліни професійної підготовки молодшого спеціаліста з банківської справи: «Гроші та кредит», «Банківська система», «Банківські операції», «Бухгалтерський облік та звітність комерційних банків», кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння вступників використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними функціями фахівця з банківської справи.

Порядок проведення фахового іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

ПРОГРАМА
Модуль 1. ГРОШІ ТА КРЕДИТ

1.1. Гроші та грошовий оборот


Основні концепції походження грошей. Сутність грошей. Гроші як гроші, гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Характеристика «класичної» та сучасної банкноти. Вартість грошей. Функції грошей та їх характеристика. Якісні властивості грошей. Роль грошей у ринковій економіці.

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель грошового обороту. Характеристика основних видів грошових потоків. Маса грошей в обороті: суть та структура. Грошова база та грошові агрегати. Швидкість обороту грошей. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор.

Сутність та особливості функціонування грошового ринку. Структура грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Попит та пропозиція на ринку грошей. Рівновага на грошовому ринку та процент.

1.2. Грошові системи та основи їх функціонування

Сутність грошової системи та її елементи. Основні типи грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України.

Сутність інфляції, її види та причини виникнення. Державне регулювання інфляції. Методи державного регулювання грошового обороту і грошового ринку. Суть, цілі та види грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики та їх характеристика.

Сутність і призначення грошових реформ. Види грошових реформ. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Сутність та види валюти. Поняття конвертованості валюти. Сутність валютного ринку. Функції та операції валютного ринку. Поняття валютного курсу. Види валютних курсів. Методи регулювання валютного курсу. Поняття, призначення та елементи валютної системи. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Світова та міжнародна валютні системи.

Класична кількісна теорія грошей. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

1.3. Кредит в ринковій економіці

Необхідність та суть кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Функції та роль кредиту. Характеристика основних видів кредиту. Економічні межі кредиту. Теорії кредиту та їх відмінності.

Суть позичкового процента та чинники що на нього впливають. Функції та роль процента. Способи нарахування процентів.
Модуль 2. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

2.1. Операції банків з формування ресурсів

Суть, призначення та класифікація банківських ресурсів.

Сутність власного капіталу, його структура та функції. Порядок формування власного капіталу банку. Поняття, склад та призначення регулятивного капіталу банку.

Сутність, джерела формування і характеристика залучених ресурсів банку. Види депозитів та їх характеристика. Порядок відкриття банками вкладних (депозитних) рахунків фізичним та юридичним особам.

Суть, значення та характеристика запозичених ресурсів банку. Міжбанківський кредит та його роль у формуванні банківських ресурсів. Особливості одержання централізованих кредитів від НБУ.

2.2. Операції банків з обслуговування грошового обороту

Сутність та склад грошового обороту. Безготівковий платіжний оборот: сутність і основи організації. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків. Форми міжгосподарських безготівкових розрахунків і способи платежів. Види та характеристика розрахункових рахунків клієнтів банків.

Поняття та види платіжних карток. Класифікація операцій з платіжними картками. Міжнародні платіжні системи на основі використання розрахунків платіжними картками.

Суть і принципи організації банками готівкових грошових розрахунків клієнтів. Правила та порядок організація касової роботи в банках. Порядок оформлення касових операцій у банку. Організація роботи операційної каси.2.3. Кредитні операції банків

Банківські кредити та їх класифікація. Принципи й умови банківського кредитування. Процес банківського кредитування та характеристика його етапів. Порядок, методи надання та способи погашення кредитів. Кредитний ризик: сутність та способи мінімізації. Форми забезпечення повернення банківських кредитів. Плата за кредит та її диференціація.

Характеристика і особливості контокорентного кредиту та кредитування по рахунку з овердрафтом. Банківське споживче кредитування його характеристика і особливості. Особливості іпотечного кредитування фізичних осіб. Суть характеристика та види векселів. Кредитні операції банків, пов’язані з вексельним обігом. Комісійні операції банків з векселями. Банківське лізингове кредитування. Суть і характеристика факторингу. Суть і особливості форфейтингу.

2.4. Операції банків в іноземній валюті

Суть і класифікація операцій банків в іноземній валюті. Документальне оформлення валютних операцій банку.

Торговельні операції в іноземній валюті. Характеристика документарних форм міжнародних розрахунків. Характеристика недокументарних форм міжнародних розрахунків.

Неторговельні операції в іноземній валюті та їх класифікація. Умови та порядок здійснення операцій з готівковою іноземною валютою. Суть і характеристика операцій з дорожніми чеками.

Призначення та характеристика операції банків з іноземною валютою на міжбанківському ринку.

2.5. Операції банків із забезпечення фінансової стійкості

Сутність фінансової стійкості банку та способи її забезпечення. Операції із підтримання ліквідності і платоспроможності банку. Операції із формування резервів (загальних, спеціальних, обов’язкових) банків. Операції із забезпечення регуляторних вимог (норм).


Модуль 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

3.1. Банки, банківська система, фінансове посередництво

Поняття та сутність банку. Види банків. Функції банків. Банківські об’єднання. Банківська інфраструктура та її елементи.

Банківська система: сутність та принципи побудови. Функції банківської системи. Особливості побудови банківської системи України.

Фінансові посередники на грошовому ринку. Банки у системі фінансового посередництва. Суть, призначення та види фінансового посередництва.3.2. Центральний банк і грошово – кредитна політика

Сутність центрального банку. Походження центральних банків. Функції центрального банку. Статус та призначення центрального банку. Сутність та цілі грошово – кредитної політики центрального банку. Види грошово – кредитної політики центрального банку. Механізм реалізації грошово – кредитної політики центрального банку. Інструменти грошово –кредитної політики центрального банку.3.3. Операції та послуги комерційних банків

Види банківських операцій. Поняття ринку банківських послуг. Сутність банківських послуг та їх класифікація. Гарантійні та довірчі (трастові) послуги банків. Посередницькі, інформаційні та консультаційні послуги банків. Види банківських ризиків. Сутність кредитного ризику. Методи управління кредитним ризиком. Стабільність банківської системи. Необхідність та цілі регулювання банківської діяльності.


Модуль 4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
4.1. Інвестиційний процес у банку

Економічна сутність та класифікація банківських інвестицій. Інвестиційний процес та його стадії. Особливості діяльності банків у сфері інвес­тиційної діяльності.

Аналіз банком інвестиційного проекту. Порядок оцінки банком ефективності інвестиційних проектів.

Фінансове забезпечення інвестування. Схеми та джерела фінансування реальних інвестиційних проектів.

4.2. Операції банків із цінними паперами

Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій банками. Цінні папери: класифікація, характеристика та особливості обігу. Ризики, пов’язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

Суть та класифікація операцій банків з цінними паперами. Емісійні операції банків з цінними паперами. Види та цілі професійної діяльності банків на ринку цінних паперів. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Характеристика банківських портфелів цінних паперів. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів

Управління процесом банківського інвестиційного кредитування. Принципи та етапи організації іпотечного кредитування. Принципи оцінки об’єктів нерухомості. Державне інвестиційне кредитування.
Модуль 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ
5.1. Система бухгалтерського обліку та звітності в банках

Зміст і призначення бухгалтерського обліку в банку. Види бухгалтерського обліку. Склад та характеристика елементів фінансової звітності.

Склад та охоплення звітності. Загальна характеристика компонентів річної фінансової звітності: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни у власному капіталі, приміток. Взаємозв’язок показників фінансових звітів. Користувачі фінансової звітності. Вимоги до підготовки і подання банківської звітності. Порядок подання звітності.

Загальноприйнятні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Поняття про бухгалтерський рахунок. Характеристика та класифікація балансових та позабалансових бухгалтерських рахунків. План рахунків комерційного банку: поняття, принципи його побудови та структура. Характеристика класів рахунків. Структура номерів рахунків у плані рахунків. Відображення банківських операцій в системі бухгалтерських рахунків. Типізація операцій в залежності від їх впливу на фінансовий стан (фінансову позицію) банку.

Організація аналітичного і синтетичного обліку. Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного обліку. Регістри синтетичного обліку.

Банківські бухгалтерські документи (первинні) та їх класифікація. Вимоги щодо оформлення документів. Документообіг і зберігання документів.

5.2. Облік капіталу, доходів і витрат банку

Облік капіталу банку. Особливості формування капіталу банку та відображення його на рахунках бухгалтерського обліку. Відмінності облікового (балансового) показника капіталу власників від показника регулятивного капіталу. Облік статутного капіталу банку. Облік операцій зі зміни статутного капіталу банку. Сутність операцій з власними акціями банку, операцій з виплати дивідендів акціонерам. Облік дивідендів.

Облік доходів і витрат банку. Класифікація доходів і витрат банку. Правила обліку доходів та витрат банку. Принципи та методи нарахування доходів і витрат. Податковий облік та відображення фінансових результатів банку. Облік нарахування доходів і витрат, фінансових результатів діяльності банку. Розкриття інформації про доходи і витрати у звіті про фінансові результати банку.

5.3. Облік окремих операцій банку

Облік касових операцій банку. Організація роботи з касового обслуговування клієнтів у банку. Облік прибуткових та видаткових касових операцій. Звітність по касових операціях.

Облік розрахункових операцій банку. Форми безготівкових розрахунків та їх класифікація. Вимоги щодо оформлення розрахункових документів, класифікація цих документів. Облік безготівкових розрахунків клієнтів банку. Організація та облік міжбанківських розрахунків.

Облік кредитних операцій банку. Загальні правила та принципи обліку кредитних активів. Облік операцій з надання та погашення кредиту. Облік окремих видів кредитів: овердрафт, факторингові операції, операції репо. Принципи розрахунку та відображення в обліку та звітності дохідності кредитних операцій. Облік доходів за кредитними операціями. Облік резервів під кредитні ризики.

Облік депозитних операцій. Структура та характеристика рахунків для обліку депозитних операцій банку. Облік депозитних операцій банку: облік залучених вкладів; облік розміщених депозитів. Методи сплати відсотків за депозитними операціями. Методика обліку відсоткових витрат за депозитами. Облік операцій з повернення депозиту; сплати відсотків депонентам.

Облік операцій з цінними паперами. Структура загального портфеля цінних паперів банку. Облік цінних паперів у різних портфелях банку, його особливості. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Облік операцій банку в іноземній валюті. Загальні правила обліку валютних операцій банку. Облік обмінних операцій в іноземній валюті.

Облік операцій з основними засобами. Облік основних засобів і нематеріальних активів банку. Облік запасів матеріальних цінностей.

Облік лізингових операцій банку.

Облік окремих внутрішньобанківських операцій. Порядок розрахунків по оплаті праці з працівниками банку; нарахування внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування.


СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА (ЗРАЗОК)
1. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. (10 балів)

2. Плата за кредит та її диференціація. (10 балів)

3. Сутність фінансового посередництва. (10 балів)

4. Характеристика банківських портфелів цінних паперів.(10 балів)

5. Елементи фінансової звітності: їх економічний зміст та класифікація. (10 балів)

6. Практичне завдання 1 (10 балів)

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8% річних. Облікова ставка НБУ - 11%.

1. Що таке інвестиційні операції банків?

2. Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році. Зробити необхідні висновки.


7. Практичне завдання № 2 (10 балів)

За наведеними даними за 20ХХ рік скласти “Звіт про фінансові результати” комерційного банку за річною формою:Найменування статті

тис. грн.

1. Процентні доходи

1102

2. Прибуток від торгівлі цінними паперами

279

3. Кредити надані клієнтам

25600

4. Доходи майбутніх періодів

190

5. Відрахування в резерв за кредитними операціями

160

6. Збитки від торгівлі іноземною валютою

25

7. Процентні витрати

208


8. Практичне завдання № 3 (10 балів)

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3 400 грн. строком на 3 роки під 24 % за умови нарахування складних процентів. Нарахування процентів здійснюється щомісячно, а їх виплата - раз на рік. Визначте розмір процентних виплат і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди.


9. Блок тестових завдань І (10 балів)

9.1. Які існують концепції походження грошей.

9.2. Які функції виконує кредит:
10. Блок тестових завдань ІІ (10 балів)

10.1. Принцип побудови банківської системи:

А) однорівнева;

Б) дворівнева;

В) трирівнева10.2. Головне призначення центрального банку:

А) управління економікою країни;

Б) управління грошовим оборотом;

В) емісія грошової одиниці;

Г) забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію); дав вірні відповіді на усі тести тестового завдання;

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації); дав вірні відповіді не на всі тести тестового завдання;

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію); дав неправильні відповіді на усі тести тестового завдання.

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.Оцінка за баловою шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85 – 100

5 (відмінно)

65 – 80

4 (добре)

40 – 60

3 (задовільно)

0 – 35

2 (незадовільно)


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-ХІV (зі змінами і доповненнями)

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV (зі змінами і доповненнями)

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами і доповненнями)

4. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (зі змінами і доповненнями)

5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III (зі змінами і доповненнями)

6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами і доповненнями)

7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (зі змінами і доповненнями)

8. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 року № 508 (зі змінами і доповненнями)

9. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України. Затверджене постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 254 (зі змінами і доповненнями)

10. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. Затверджені постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 255 (зі змінами і доповненнями)

11. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами і доповненнями)

12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 (зі змінами і доповненнями)

13. План рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280 (зі змінами і доповненнями)

14. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280 (зі змінами і доповненнями)

15. Інструкція з бухгалтерського обліку в іноземній валюті та банківських металах у банках України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року №555 (зі змінами і доповненнями)

16. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами в банках України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 03 жовтня 2005 року №358 (зі змінами і доповненнями)

17. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів в банках України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року №480 (зі змінами і доповненнями)

18. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2006 року № 320 (зі змінами і доповненнями)

19. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України 27 грудня 2007 року № 480 (зі змінами і доповненнями)

20. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року №481 (зі змінами і доповненнями)

21. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306 (зі змінами і доповненнями)

22. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23 (зі змінами і доповненнями)

23. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.

24. Аржевітін С.М. Трансформація грошово - крединих відносин у сучасній економіці України: Монографія. К.: Майстерня книги, 2009. – 384 с.

25. Банківська система: підручник /За ред. С.А. Кузнецової. - К: «Центр учбової літератури», 2014. – 400с.

26. Банківські операції: Підручник /За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.

27. Банківські операції: Підручник/ За ред. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль. ТНЕУ: Економічна думка, 2009. – 696 с.

28. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напрямку підготовки «Фінанси і кредит» // За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2011. – 200 с.

29. Гроші та кредит: підручник / ред. М.І. Савлук. 6-те вид. перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2011. – 590 с.

30. Інвестиційний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. А.А. Пересада. – К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.

31. Інвестування: практикум/ [Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. Урванцева та ін.]; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.

32. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

33. Кіндрацька Л.М. Фінансовий і управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. - 816 с.

34. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

35. Пересада А. А., Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. — К.: КНЕУ, 2005. - 271 с.

36. Реверчук С.К. Банківська система: Підручник. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 400 с.

37. Фінансовий облік у банках: навч. посіб. / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф.. А.М. Герасимовича. – К. КНЕУ, 2010. - 550 с.38. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М, Мороза, М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ. 2005. – 566 с.Каталог: userfiles -> Rules of entry
userfiles -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
userfiles -> Календарно-тематичне планування Українська мова
userfiles -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
userfiles -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
userfiles -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
userfiles -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
userfiles -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
userfiles -> Природознавство
userfiles -> Календарно-тематичне планування з біології
Rules of entry -> Мінстерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка