Програма підготовки Перший (бакалаврський) рівеньСкачати 493.18 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір493.18 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Затверджено

наказом ректора

від _______ № _______
освітньо-професійна
програма
підготовки

_________Перший__(бакалаврський) рівень _____________________  1. (рівень вищої освіти)

за напрямом170202 Охорона праці__________________ .

  1. (назва спеціальності)

спеціальністю8.17020201 Охорона праці (за галузями)__________ /

  1. (назва спеціалізації)

Схвалено Вченою радою університету “_______” __________________ 20___ року, протокол №__.Мета програми визначити вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за напрямом Охорона праці (спеціальністю Охорона праці (за галузями), відобразити перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня бакалавр вищої освіти.
Обсяг програми

__240_______________________

(кредитів ЄКТС)


Нормативний термін навчання 4 роки (8 семестрів)
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.

  1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

  2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

  3. Університет приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач вищої освіти.

Компетенції

Шифр компетенції

1

2

соціально-особистісні:

КСО

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей (основи етики) і відносно природи (принципи біоетики);

КСО-1

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

КСО-2

- здатність навчатися;

КСО-3

- здатність до критики та самокритики;

КСО-4

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО-5

- адаптивність і комунікабельність;

КСО-6

- наполегливість у досягненні мети;

КСО-7

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО-8

- толерантність;

КСО-9

- екологічна грамотність;

КСО-10

- правова ерудованість;

КСО-11

- здатність оцінювати соціально-державні явища, орієнтуватись у суспільно-політичному житті

КСО-12

- здатність до адекватної взаємодії й міжособистісної комунікації

КСО-13

- здатність структурувати знання, готовність до рішення складних і проблемних питань

КСО-14

загальнонаукові:

КЗН

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових зв'язків й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

КЗН-1

- поглиблені знання математики, здатність використовувати математичні методи;

КЗН-2

- поглиблені знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички розробки і використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

КЗН-3

- поглиблені знання фізики;

КЗН-4

- базові знання у галузі хімії, біології, екології;

КЗН- 5

- здатність орієнтуватись у категоріальному апараті науки

КЗН- 6

- здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати та цілеспрямовано реалізовувати

КЗН- 7

- здатність використовувати принципи наукових досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати розвиток надзвичайних ситуацій

КЗН- 8

інструментальні:

КІ

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

КІ-1

- знання іноземної мови (англійської обов’язково, інші бажано);

КІ-2

- поглиблені навички роботи з комп'ютером;

КІ-3

- навички управління інформацією;

КІ-4

- дослідницькі навички;

КІ-5

- викладацькі навички;

КІ-61професійні компетенції
загально-професійні:

КЗП

- здатність вибирати методи та методики дослідження у відповідності до поставленої задачі;

КЗП-1

- здатність використовувати методи та методики експериментального дослідження

КЗП-2

- володіння методами математичної обробки результатів дослідження та математичного моделювання;

КЗП-3

- здатність до теоретичного аналізу, співставлення теоретичних результатів з експериментальним даними;

КЗП-4

- здатність до розробки нових методів та методик дослідження, самостійного пошуку об’єкту дослідження;

КЗП-5

- здатність структурувати та узагальнювати результати досліджень;

КЗП-6

- здатність до коректного та логічного представлення результатів;

КЗП-7

- володіння культурою безпеки й ризик-орієнтованим мисленням, при якому питання безпеки життя, здоров’я й навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети

КЗП-8

- здатність аналізувати й оцінювати небезпечні і шкідливі виробничі фактори

КЗП-9

- здатність оцінити та обґрунтувати можливі наслідки аварій на промислових об’єктах

КЗП-10

- розуміти особливості підходів попередження можливих загроз життю і здоров'ю працюючих

КЗП-11

- визначати економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму, захворюваності, аварійності, забруднення навколишнього середовища

КЗП-12

- розуміти наукові й організаційні основи безпеки виробничих процесів і стійкості виробництв в надзвичайних ситуаціях

КЗП-13

- здатність застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки та охорони праці

КЗП-14

спеціалізовано-професійні:

КСП

- здатність використовувати фізичні засоби і методи досліджень до безпеки праці

КСП-1

- здатність до розв’язання екологічних задач;

КСП-2

- здатність до планування фізичного експерименту та дослідження в галузі охорони праці;

КСП-3

- здатність до розробки елементів науково-дослідницьких та експертних систем та засобів;

КСП-4

- здатність до реалізації фізико-математичних та комп’ютерних знань для розробки нових методів та моделей безпеки;

КСП-5


- здатність застосовувати методи аналізу й оцінки надійності й техногенного ризику

КСП-6

- здатність самостійно виконувати поставлене інженерне завдання в галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці

КСП-7

- здатність оцінити небезпеки робочого місця 

КСП-8

- здатність проектувати й застосовувати засоби і методи забезпечення оптимальних умов праці

КСП-9

- володіти основними поняттями системи управління охороною праці й системним мисленням, при якому питання системного підходу до управління охороною праці оцінюються як найважливіші пріоритети в професійній діяльності

КСП-10

- здатність до взаємодії з підприємствами, організаціями, науковими установами тощо з питань забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях, проведення відповідних досліджень

КСП-11

- розуміти методологічні основи проведення навчань з питань охорони праці

КСП-12

- готовність застосовувати й нарощувати отримані знання щодо діяльності комісії з питань охорони праці

КСП-13

- здатність до використання нормативних обмежень на гранично припустимі рівні небезпек при їхньому впливі на людину й природу

КСП-14

- здатність керувати експлуатацією засобів забезпечення безпеки й умов праці

КСП-15

- готовність застосовувати й нарощувати отримані знання у сфері охорони праці на первинних та наступних посадах призначення

КСП-16


Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик) за циклами підготовки (цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки; фундаментальної підготовки; професійної і практичної підготовки), логічна послідовність засвоєння модулів із зазначенням кількості кредитів, загальних і фахових (предметних) компетентностей, що мають бути сформовані, та очікуваних результатів навчання.

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2

3

4

5

1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ГСЕП.Н.01

Історія України

3

Знання вітчизняної історії, уміння використовувати набуті знання в професійній діяльності

КСО-1, КСО-3, КСО-6

КСО-9, КСО-12,

КІ-1, КІ-2, КІ-3


ГСЕП.Н.02

Філософія

3

Набуття світогляду щодо оточуючого світу та його взаємовідносини з людиною, ознайомлення з формою суспільної свідомості, яка є фундаментальною основою духовної культури людини.

КСО-1, КСО-3, КСО-4

КСО-7, КСО-12, КЗН-1,

КІ-5


ГСЕП.Н.03.

Іноземна мова

6

Практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації

КСО-1, КСО-3, КСО-6

КСО-9, КСО-13,

КІ-2


ГСЕП.Н.04

Іноземна мова за фахом

3

Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум, аудіювання та мовлення, методи анотування та реферування іншомовних джерел. Робота з іншомовними джерелами професійно-виробничого та наукового характеру.

КСО-1, КСО-3, КСО-6

КСО-13, КІ-2, КСП-11ГСЕП.Н.05

Правознавство

1

Знання прав людини, уміння використовувати набуті знання в професійній діяльності

КСО-1, КСО-2, КСО-8

КСО-9, КСО-11, КСО-12, КІ-1, КЗП-8, КЗП-10, КЗП-141.2 Цикл фундаментальної підготовки

ФП.Н.01.

Вища математика

24

Оволодіння основами математичного апарату, необхідного для подальшого вивчення загальнонаукових, загально-технічних дисциплін, теоретичних і прикладних завдань професійної діяльності, навички логічно мислити, спроможність застосовувати математичні методи при розв’язанні практичних задач.

КСО-3, КСО-5, КЗН-2, КІ-1, КЗП-2, КЗП-4, КСП-2

ФП.Н.02

Фізика

8

Знання основних законів фізики, науковий світогляд, а також вміння застосовувати закони фізики для дослідження та опису фізичних явищ

КСО-3, КСО-5, КЗН-4, КІ-1, КЗП-2, КЗП-4, КСП-2

ФП.Н.03

Хімія

8

Розуміння основних законів хімії, властивостей органічних та неорганічних речовин, їх практичного використання, знання щодо оцінювання небезпечних властивостей матеріалів, їх поведінки в умовах виробництва та в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

КСО-3, КСО-5, КЗН-5, КІ-1, КЗП-2, КЗП-9, КСП-2

ФП.Н.04

Інформатика та комп’ютерна техніка

8

Володіння інформаційною та комп’ютерною культурою, практичні навички роботи із сучасною комп’ютерною технікою з використанням новітніх інформаційних технологій, навички формалізації та алгоритмізації обчислювальних процесів, вміння застосовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для дослідження та опису фізичних явищ

КСО-3, КСО-5, КСО-6, КЗН-3, КІ-1, КІ-4, КЗП-2, КЗП-4, КСП-5

ФП.Н.05

Інженерна та комп’ютерна графіка

4

Розвиток просторового уявлення, конструктивно-геометричного мислення, здібностей до аналізу просторових форм на основі їх креслень, а також надання знань, умінь та навичок висловлювати свої технічні думки і розуміти думки інших за допомогою креслень, у тому числі, побудованих за допомогою комп’ютерної техніки.

КСО-3, КСО-5, КЗН-3, КІ-3, КІ-5

ФП.Н.06

Матеріалознавство і технології матеріалів

4

Здатність та уміння використовувати знання властивостей речовин та матеріалів, методів їх отримання та обробки, що використовуються у виробництві, для визначення засобів захисту матеріалів, устаткування та працюючих.

КСО-2, КСО-5, КСО-10, КІ-5, КЗП-2, КЗП-8, КЗП-11, КСП-2, КСП-8

ФП.Н.07

Технічна механіка

8

Здатність та уміння використовувати сучасні наукові методи проведення статичних та динамічних розрахунків елементів механізмів, машин, інженерних споруд.

КСО-5, КЗН-4, КІ-5, КЗП-1, КЗП-9, КСП-1

1.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ПП.Н.01

Вступ до спеціальності

4

Оволодіння основами знань з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, необхідних для опанування навчальними дисциплінами професійної та практичної підготовки

КСО-3, КСО-8, КЗН-5, КЗН-6, КІ-1, КЗП-8, КЗП-11, КЗП-13

ПП.Н.02

Безпека життєдіяльності

5

Знання видів та форм взаємодії людини з навколишнім середовищем, впливу параметрів навколишнього середовища на організм людини, методів та засобів забезпечення безпеки людини під дією шкідливих та небезпечних факторів, в умовах надзвичайних ситуацій.

КСО-9, КСО-10, КЗН-5, КЗП-8, КЗП-10, КЗП-11, КСП-6

ПП.Н.03

Основи екології

3

Знання структури і взаємодії складових біосфери, впливу екологічних факторів на живі організми, особливостей сучасних виробництв і шляхів їх екологізації;

КСО-10, КЗН-5, КЗП-8

ПП.Н.04

Основи пожежної безпеки

4

Знання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, здатність по забезпеченню пожежної безпеки підконтрольних об'єктів

КСО-2, КЗН-4, КЗН-5, КЗП-8, КЗП-11, КЗП-13, КСП-11,

ПП.Н.05

Технічна механіка рідини і газу

3

Здатність та уміння використовувати знання законів гідравліки, механіки рідини та газів під час експертизи проектів та контролю систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання, уміння застосовувати зазначені знання на практиці.

КСО-3, КЗН-4, , КЗН-6, КІ-5, КЗП-11, КСП-3, КСП-7, КСП-15

ПП.Н.06

Теорія горіння та вибуху

5

Наукові уявлення щодо процесів горіння і вибуху, умов які можуть призвести до їх виникнення, пожежовибухонебезпечних властивостей різних речовин та матеріалів, основ розвитку пожежі як надзвичайної ситуації, механізму припинення горіння, дії основних вогнегасних засобів

КСО-10, КЗН-1, КЗН-5, КЗП-4, КЗП-9, КЗП-11

ПП.Н.07

Загальна електротехніка

3

Практичні навички щодо безпечної експлуатації електроустановок у відповідності до існуючих нормативних документів та використанням сучасних науково-практичних розробок.

КСО-3, КСО-8, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-10, КСП-1, КСП-8, КСЗП-11,КСП-12, КСП-14

ПП.Н.08

Електробезпека

3

Практичні навички щодо безпечної експлуатації електроустановок у відповідності до існуючих нормативних документів та використанням сучасних науково-практичних розробок.

КСО-3, КСО-8, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-10, КСП-1, КСП-8, КСЗП-11,КСП-12, КСП-14

ПП.Н.09

Промислова екологія

3

Знання структури і технологій основних виробництв, шляхів їх екологізації; володіння основними методами зниження екологічної дії технічних систем на навколишнє природне середовище

КСО-10, КЗН-5, КЗП-8, КЗП-13, КСП-11

ПП.Н.10

Безпека експлуатації будівель і споруд

3

Знання наукових основ застосування методів теорії ймовірності та математичної статистики при теоретичних та експериментальних дослідженнях, обробці фактичного матеріалу

КСО-10, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-10, КЗП-11, КЗП-14, КСП-7, КСП-11, КСП-13КСП-14, КСП-16

ПП.Н.11

Метрологія, стандартизація та сертифікація

3

Знання стандартів безпеки праці, що забезпечують нормативну базу управління умовами праці, основ організації сертифікації товарів та послуг, основних метрологічних методів одержання, обробки вимірювальної інформації, принципів і схем сертифікації продукції і послуг

КСО-8, КСО-11, КІ-4, КЗП-4, КЗП-9, КЗП-14, КСП-8, КСП-14

ПП.Н.12

Організація наглядової діяльності у галузі охорони праці

4

Володіння знаннями та уміннями з правових і організаційних питань державного нагляду в галузі охорони праці, активна позиція щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

КСО-4, КСО-5, КСО-7, КСО-8, КСО-13, КІ-4, КЗП-8, КЗП-13, КЗП-14, КСП-11, КСП-13, КСП-14

ПП.Н.13

Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація

4

Знання в галузі техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, цивільного захисту населення і територій, безпеки праці у виробничих процесах.

КСО-10, КІ-4, КЗП-9, КЗП-10, КЗП-11, КЗП-13

ПП.Н.14

Безпека експлуатації інженерних систем і комунікацій

5

Знання та уміння з правових, організаційно-технічних та соціально-економічних питань з основних принципів проектування, розрахунку та експлуатації окремих елементів інженерних систем, споруд і комунікацій та їх взаємодію в комплексі.

КСО-10, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-10, КЗП-11, КЗП-14, КСП-7, КСП-11, КСП-13КСП-14, КСП-16

ПП.Н.15

Психологія праці та її безпека

4

Знання основ психології праці та її безпеки, уміння застосовувати їх при реалізації функцій управління охороною праці.

КСО-13, КЗН-1, КЗП-8, КЗП-11, КСП-12

ПП.Н.16

Правові основи правоохоронної політики та охорони праці

5

Знання змісту законодавства України з питань безпеки праці та охорони праці, уміння використовувати їх положення у професійній діяльності

КСО-11, КСО-12, КІ-4, КЗП-14, КСП-14, КСП-16

ПП.Н.17

Радіаційний і хімічний захист

2

Знання основ радіаційного та хімічного захисту об’єктів і населення у відповідності до тенденцій забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, вміння виявляти та прогнозувати радіаційну та хімічну обстановку, організовувати роботи щодо захисту людей.

КСО-10, КЗН-4, КЗН-5, КІ-5, КЗП-2, КЗП-9, КСП-1, КСП-2, КСП-8, КСП-14

ПП.Н.18

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань


3

Розуміння механізмів впливу шкідливих чинників виробничого середовища на працездатність, самопочуття та здоров’я працівників, знання засобів захисту організму людини від таких чинників і основних профілактичних заходів щодо запобігання професійних захворювань і отруєнь/

КСО-2, КСО-4, КСО-7, КЗН-5, КІ-5, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-11, КЗП-14, КСП-16

ПП.Н.19

Виробнича санітарія

2

Розуміння принципів та організаційних форм покращення здоров’я робітників та уміння застосовувати зазначені знання на практиці.

КСО-2, КСО-4, КСО-7, КЗН-5, КІ-5, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-11, КЗП-14, КСП-16

ПП.Н.20

Пожежна безпека виробництв

2

Здатність оцінювати пожежну небезпеку технологічних процесів виробництв, розробляти заходи пожежної профілактики, визначати категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

КСО-2, КІ-5, КЗП-10, КЗП-11, КЗП-13, КЗП-14, КСП-7, КСП-14

ПП.Н.21

Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів

3

Знання основ побудови та роботи засобів автоматичного контролю та управління, що застосовуються на різноманітних підприємствах, практичні навички перевірки працездатності засобів автоматичного контролю та управління технологічними процесами.

КЗП-8, КСП-7, КСП-9, КСП-15

ПП.Н.22

Соціально-економічні основи охорони праці

3

Розуміння соціальних та економічних основ охорони праці, особливостей відносин між основними суб’єктами в галузі охорони праці, уміння оцінювати соціальну та економічну ефективність працеохоронних заходів

КСО-5, КСО-12, КІ-5, КЗП-10, КЗП-12, КСП-16

ПП.Н.23

Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

6

знання та уміння з правових, організаційно-технічних, соціально-економічних та психологічних питань розслідування, обліку і аналізу нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, активна позиція щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності

КСО-4, КСО-6, КСО-13, КСО-14, КІ-4, КЗП-1, КЗП-9, КЗП-11, КЗП-14, КСП-8, КСП-14

ПП.Н.24

Експертиза охорони праці

6

Знання та уміння визначати відповідності технологічної частини проекту вимогам нормативних правових актів з охорони праці; оцінювати відповідність машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва вимогам чинних нормативних документів з охорони праці; імовірність виникнення потенційної небезпеки на промисловому підприємстві, наслідків небезпечних подій, вміння проводити експертизи проектної документації; здійснювати контроль за додержанням чинних нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів безпеки праці, виявляти можливості виникнення небезпек.

КСО-4, КСО-5, КСО-7, КСО-10, КЗН-7, КЗН-8, КІ-5, КЗП-1, КЗП-6, КЗП-9, КЗП-13, КЗП-14, КСП-3, КСП-8, КСП-13, КСП-16

ПП.Н.31

Навчальна (професійно-ознайомча) практика

4

Ознайомлення та отримання загального уявлення про діяльність аварійно-рятувальних служб, зміст їх роботи, основні види діяльності, розвиток умінь самостійного виконання певних видів робіт

КСО-3, КСО-6, КСО-13, КІ-5, КЗП-8, КЗП-11,

ПП.Н.32

Виробнича практика

3

Здатність самостійного виконання функцій у сфері професійної діяльності, розуміння потреби систематичного поновлення знань та творчого застосування їх у практичній діяльності. Формування навичок самостійного виконання науково-дослідницької діяльності

КІ-1, КІ-5, КСП-7,

КЗП-7


ПП.Н.33

Переддипломна практика

3

Здатність самостійного виконання професійних функцій на певній посаді призначення, розуміння потреби творчого застосування теоретичних знань у практичній діяльності. Формування професійних навичок дослідника вищого навчального закладу. Підготовка диплома до захисту

КСО-1, КСО-6, КСО-7,

КСО-8, КІ-5, КЗП-1, КСП-7ПП.Н.34

Державний екзамен

1

Здача комплексного державного екзамену за напрямом підготовки «Охорона праці»
ПП.Н.35

Захист бакалаврської роботи

1

Захист бакалаврської роботи за напрямом підготовки «Охорона праці»
Всього за нормативною частиною

180

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента за циклами підготовки (цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки; фундаментальної підготовки; професійної та практичної підготовки), логічна послідовність засвоєння модулів із зазначенням кількості кредитів, загальних і фахових (предметних) компетентностей, що мають бути сформовані, та очікуваних результатів навчання.


Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2

3

4

5

2.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ГСЕП.В.01

Дисципліна 1

2ГСЕП.В.02

Дисципліна 2

2ГСЕП.В.03

Дисципліна 3

2ГСЕП.В.04

Іноземна мова за фахом. Просунутий рівень

4

Знання іноземної мови, вміння вільно спілкуватися . Поглиблене знання технічної англійської мови

КСО-1, КСО-3, КСО-6, КІ-2

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ПП.В.01

Інформаційна безпека

4

Формування навичок з вибору обчислювальних систем для розв'язання прикладних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур

КЗН-3, КІ-4, КСП-5, КСП-16

ПП.В.02

Числові методи

4

Знання систематичного уявлення про

чисельні методи і обчислювальні алгоритми необхідні для розв’язання задач моделювання процесів в охороні праціКСО-5, КСО-14, КЗН-2, КЗН-3, КЗН-8, КІ-4, КІ-5, КЗП-1, КЗП-2, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-6, КЗП-7, КСП-3, КСП-4, КСП-6

ПП.В.03

Основи менеджменту

3

Знання основних категорій менеджменту, сутності наукових теорій управління та тенденцій розвитку науки управління, розуміння змісту управлінської праці, формування підґрунтя для засвоєння прикладних дисциплін та виконання функцій управління за напрямом підготовки

КСО-1, КСО-8, КСО-13, КЗН-1, КЗН-6, КІ-4,

ПП.В.04

Теорія ймовірностей

4

Опанування основ теорії ймовірностей, формування ймовірнісно-статистичного мислення, розуміння сутності ймовірнісних моделей дослідження процесів та явищ.

КСО-5, КЗН-2, КЗН-6, КІ-5, КЗП-7, КСП-2

ПП.В.05

Системний аналіз і моделювання процесів в техносфері

5

Здатність системного уявлення об’єкта професійної діяльності, знання основ теорії, методів та моделей системного аналізу охорони праці, уміння застосовувати системний підхід до аналізу процесів та розробки моделей охорони праці та техногенної безпеки.

КСО-5, КСО-14, КЗН-2, КЗН-3, КЗН-8, КІ-4, КІ-5, КЗП-1, КЗП-2, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-6, КЗП-7, КСП-3, КСП-4, КСП-6

ПП.В.06

Системи оповіщення та сигналізації

4

Знання сучасних систем оповіщення та сигналізації, що використовуються при вирішенні питань пожежної та техногенної безпеки, тенденцій розвитку, здатність обґрунтовувати потребу в таких системах для конкретних об’єктів

КСО-13, КСП-7, КСП-15

ПП.В.07

Управління охороною праці

5

Уміння користуватися у професійний діяльності нормативними документами з питань охорони праці; виконувати функції планування, організації, мотивації та контролю роботи з охорони праці на підприємстві (установі організації), проводити внутрішній аудит охорони праці.

КСО-1, КСО-4, КСО-5, КСО-11, , КСО-12, КСО-13, КЗН-7, КІ-4, КЗП-8, КЗП-9, КЗП-10, КЗП-13, КЗП-14, КСП-10, КСП-15, КСП-16

ПП.В.08

Математична статистика та обробка статистичних даних

8

Розуміння теоретичних основ математико-статистичної обробки даних і сутності вибіркового методу дослідження, уміння планувати експеримент, обирати адекватні методи обробки експериментального матеріалу і коректно їх використовувати.

КСО-3, КЗН-2, КЗП-2, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-6, КЗП-7

ПП.В.09

Практикум з охорони праці

8

Здатність виконання професійних функцій за посадами призначення, уміння застосування теоретичні знання у практичній діяльності.

КСО-1, КСО-6, КСО-7,

КСО-8, КІ-5, КЗП-1, КСП-7ПП. В .10

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

5

Знання теоретичних основ та уміння контролю за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; забезпечення ведення обліку нещасних випадків та профзахворювань на підприємстві, здійснення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві, активна позиція щодо реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

КСО-6, КСО-8, КСО-11, КСО-13, КІ-4, КЗП-8,Ю КЗП-9, КЗП-12, КЗП-14, КСП-10, КСП-11,

Всього за вибірковою частиною

60Система атестації здобувачів вищої освіти.

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою вищого навчального закладу.

Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Атестація осіб, які здобувають ступені бакалавра за напрямом 6.170202 «Охорона праці» здійснюється шляхом здачі комплексного державного екзамену та захисту дипломної роботи1 Професійні компетенції визначаються відповідно до професійної діяльності та освітньо-професійного рівня

Каталог: resources
resources -> Уроки минулого I сучаснiсть рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2013 ббк 91. 9: 2 + 20. 1я1
resources -> В освiтньому просторi
resources -> Мнстерство освти І науки украни
resources -> Відділ мистецтв Мистецький вісник
resources -> Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
resources -> Тимчасовий стандарт вищої освіти
resources -> Програма підготовки Другий (магістерський) рівень
resources -> Програма підготовки Перший (бакалаврський) рівень


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка