Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмоюСкачати 193.7 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір193.7 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________В. В. Грабко

«_____»____________ 2011 р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Галузь 0306 – Менеджмент і адміністрування

Спеціальність 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування

Вінниця 2011


…………………..

…………………….

………………………

Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії Л.М.Ткачук

О.Й.Лесько

Програма розглянута та схвалена на засіданнях:
Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2011 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2011 р.)1.ВСТУП
Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зi спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» після спеціалітету.

Екзамен є пepeвipкoю рівня теоретичної підготовки студентів iз засвоєння програмного матеріалу з профільних фінасово-економічних дисциплін, їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати i виpiшyвaти конкретні економічні завдання.

Результати складання екзамену є основою для участі в конкурсі на зарахування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зi спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» після спеціалітету.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕКЗАМЕНУ
До складання вступного іспиту допускаються студенти, які завершили навчання на спеціалітеті за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Дозвіл на складання екзамену надається директором Інституту менеджменту. Відповідне розпорядження подається до державної екзаменаційної комісії не пізніше як за день до екзамену.

Екзамен приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Склад ДЕК i порядок її роботи затверджуються наказом по університету. Результати роботи ДЕК оформляються протоколами. Розклад проведення екзамену затверджується i доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку.

Екзамен проводиться на відкритому засіданні ДЕК. На засідання ДЕК повинні бути надані такі документи:


 • наказ про затвердження складу ДЕК;

 • протокол засідання ДЕК;

 • комплект екзаменаційних білетів;

 • екзаменаційна відомість;

 • програма екзамену;

 • розпорядження директора ІнМ про допуск студентів до екзамену.

Екзамен проводиться в усній формі. Екзаменаційний білет має вигляд комплексного контрольного завдання (ККЗ) i складається з теоретичних питань, які охоплюють найважливіші розділи фінансово-економічних дисциплін, що включені до державного екзамену i практичних завдань, розв'язок яких вимагає аналітичного мислення. Користування довідковою літературою на екзамені не передбачено.

3. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛИ ЯКИХ МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ
Програму державного іспиту складають матеріали наступних дисциплін:

 • Економічна діагностика;

 • Менеджмент організацій;

 • Фінансовий менеджмент;

 • Інвестиційний менеджмент;

 • Інтелектуальна власність;

 • Управління регіональним розвитком i сучасними економічними процесами.

4. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ
Економічна діагностика
Метод, предмет та класифікація економічної діагностики. Еволюція підходів показників економічної діагностики. Основні етапи проведення економічної діагностики діяльності суб'єкта господарювання. Інформаційне та методичне забезпечення економічної діагностики. Вимоги до інформації для економічного діагностування діяльності підприємства.

Сутність та основні підходи проведення управлінської діагностики. Порядок проведення управлінської діагностики. Сутність та складові елементи фінансової діагностики. Користувачі фінансової діагностики. Експрес-оцінка діяльності підприємства.

Сутність та різновиди методів емпіричного дослідження. Різновиди порівнянь. Багатомірні порівняння при діагностуванні діяльності підприємств,

Різновидність математичних прийомів, що використовуються в економічній діагностиці. Детермінізм та детерміновані особливості. Різновидності детермінованого факторного аналізу. Особливості використання прийомів логарифмування, пайової участі та інтегрування.

Стохастика, стохастичний аналіз та моделювання. Задачі кореляційного аналізу. Кореляційні зв'язки та залежності.

Методи прогнозування економічного стану суб'єкта господарювання. Екстраполяційні методи прогнозування. Показники середнього абсолютного приросту та середнього коефіцієнту росту. Оцінка якості прогнозу.

Ресурсний та результативний підходи до оцінки потенціалу. Узагальнюючі показникі оцінки потенціалу. Оцінка використання наявного потенціалу. Рівень гнучкості виробничої системи. Комплексна оцінка потенціалу підприємства.

Сутність економічної культури. Економічна культура як стратегічний інструмент. Функції економічної культури на рівні підприємства.

Характеристика елементів економічної культури. Процедура культурологічної

діагностики.


Менеджмент організацій
Поняття "управління" та "менеджмент". Управління як функція та процес. Еволюція теоретичних основ управління. Нові підходи до управління організацією. Управлінські аспекти економічних реформ.

Визначення поняття та ролі організації. Організація як система. Організація як система процесів. Параметри описання організації як об'єкта управління. Зв'язок між внутрішнім та зовнішнім середовищем організації. Основні проблеми становлення ринкової економіки України як основний індикатор розвитку діяльності організації.

Характерні риси та зміст управлінської праці. Управлінський персонал та роль менеджера в організації. Функціональний та структурний поділ праці в управлінні. Механізми кооперації праці в управлінні. Модель сучасного менеджера. Розподіл праці за роллю менеджерів у процесі управління.

Раціональна (класична) та альтернативні моделі процесу прийняття рішень. Загальнонаукові (системний, комплексний, моделювання, експеримен­ту­вання, соціологічні тощо) та конкретні методи процесу управління. Організація та контроль виконання рішень.

Система планів організації. Цілі організації. Модель стратегічного управління. Умови реалізації стратегії. Система управління за цілями (результатами).

Структура управління як частина організаційної структури. Принципи побудови та типові підходи до побудови структур управління. Види структур управління організацією. Сучасні тенденції розвитку та оцінка структури управління організацією. Вибір структури управління. Ситуаційні фактори. Роль мотивації як функції процесу управління. Поняття, види та методи контролю в організації. Ефективність управління, методи оцінки та виміру. Реструктуризація та ефективність організації. Система безперервного навчання менеджерів як фактор мотивації. Задачі менеджерів по ефективному оперативному та стратегічному розвитку організації.


Інтелектуальна власність
Економічний зміст, основні поняття та категорії інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Указ Президента України "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності".

Об'єкти охорони авторського права. Особисті немайнові права авторів. Майнові права авторів. Обмеження охорони авторських прав. Строк дії авторського права. Права, суміжні з авторськими. Права авторів і співавторів. Захист авторських та суміжних прав. Відповідальність за порушення авторських прав.

Поняття патенту та його роль в конкурентній боротьбі. Об'єкти патентного права. Винаходи. Свідоцтво на корисну модель як короткий патент. Промисловий зразок - поєднання авторського і патентного права. Автори як головні суб'єкти патентного права. Особливості патентування в Україні. Патентування за кордоном. Захист прав авторів та власників патентів.

Поняття комерційної таємниці. Особливості правового захисту комерційної таємниці в Україні. Критерії охороноздатності комерційної таємниці. Власники комерційної таємниці: їх права та обов'язки.

Недобросовісна конкуренція та її форми. Право на запобігання недобросовісній конкуренції. Роль антимонопольних органів в боротьбі з недобросовісною конкуренцією. Запобігання незаконного використання інтелектуальної власності як форма захисту від недобросовісної конкуренції.

Поняття, функції та ознаки товарних знаків. Критерії охороноздатності товарних знаків. Використання товарних знаків. Види порушень прав власників

товарного знака.

Відкриття. Раціоналізаторські пропозиції. Топології інтегральних мікросхем. Селекційні досягнення.

Поняття, ознаки та класифікація нематеріальних активів. Надходження нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів, їх амортизація та вибуття з організації. Інвентаризація нематеріальних активів.

Порушення авторських прав на комп'ютерні програми. Передача прав на програми для ЕОМ і бази даних. Авторське право і Інтернет.

Світова організація інтелектуальної власності. Міжнародне законодавство з охорони прав інтелектуальної власності.
Управління регіональним розвитком і сучасними економічними процесами
Мета і завдання державної регіональної політики. Принципи розмежування повноважень між державою і регіонами. Економічне районування території України та основні напрями розвитку продуктивних сил регіонів. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики

Принципи управління регіональним розвитком. Пріоритети в управлінні регіональним розвитком. Управління охороною навколишнього середовища.

Формування регіонального господарського механізму. Управління землекористуванням в населених пунктах.

Інвестиції та їх види. Інвестиційна привабливість регіонів і фактори, що її визначають. Проблеми залучення інвестицій в економіку України.

Місцеве самоврядування. Формування місцевих бюджетів. Стратегія розвитку регіонів. Розвиток територіальних громад. Повноваження органів місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальна реформа в Україні. Фінансове забезпечення розвитку регіону.

Управління трудовими ресурсами регіону. Аналіз рівня життя населення і розвитку соціальної сфери. Аналіз використання трудового потенціалу регіону та стану регіонального ринку праці. Оцінка рівнів соціально-економічного розвитку регіону.

Підприємництво як фактор регіонального економічного розвитку. Досвід регіонального управління за кордоном.
Фінансовий менеджмент
Розвиток фінансового менеджменту як сфери управління. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Функції і механізм фінансового менеджменту. Форми державного регулювання фінансовою діяльністю підприємства

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Центри відповідальності. Системи і методи фінансового аналізу. Фінансове планування, внутрішній фінансовий контроль. Інформаційне забезпечений фінансового менеджменту.

Прості і складні відсотки. Компаундинг і дисконтування. Ефективна річна ставка відсотка. Оцінка грошових потоків у часі. Розрахунки по ануїтетах.

Поняття фінансового ринку і характеристика його видів. Учасники фінансового ринку. Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Механізм функціонування фінансового ринку. Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження. Технічний аналіз фінансового ринку. Фундаментальний аналіз фінансового ринку.

Сутність і класифікація активів. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. Управління запасами, дебіторською заборгованістю. грошовими активами. Управління необоротними активами. Політика фінансування активів.

Поняття капіталу. Вартість капіталу. Фінансовий леверидж. Оптимізація структури капіталу. Дивідендна політика. Емісійна політика. Управління фінансовим лізингом, облігаційним займом.

Управління прибутком від операційної діяльності. Аналіз беззбитковості. Операційний леверидж. Управління формування прибутку від іншої операційної діяльності. Управління використанням чистого прибутку. Дивідендна політика.

Елементи формування інвестиційного прибутку підприємства. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Форми фінансових інвестицій. Формування і оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

Поняття грошового потоку і характеристика його видів. Принципи управління грошовими потоками. Методи оптимізації грошових потоків

Методи визначення рівня фінансових ризиків. Сутність ризик-менеджменту. Методи зниження фінансових ризиків.

Політика антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства. Форми санації підприємства і їх ефективність.
Інвестиційний менеджмент
Сутність та значення інвестицій. Класифікація інвестицій. Сутність, мета та особливості інвестиційної діяльності підприємства. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Мета і завдання інвестиційного менеджменту. Функції інвестиційного менеджменту. Значення і роль державного регулювання інвестиційної діяльності для економіки. Методи прямого регулювання. Методи економічного впливу на інвестиційну діяльність.

Концепція оцінки вартості грошей у часі. Прості і складні відсотки. Компаундинг і дисконтування. Ефективна річна ставка відсотка. Оцінка грошових потоків у часі. Розрахунки по ануїтетах.

Поняття і класифікація реальних інвестицій. Особливості реального інвестування. Елементи формування інвестиційного прибутку підприємства.

Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Методи і показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Сутність та форми капітальних вкладень. Капітальне будівництво.

Види інвестиційних проектів. Склад, структура та зміст бізнес-плану. Послідовність розробки бізнес-плану

Поняття фінансового ринку і характеристика його видів. Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження. Технічний аналіз фінансового ринку. Фундаментальний аналіз фінансового ринку. Характеристика інвестиційного ринку та ринкова кон'юнктура.

Сутність і види фінансових інвестицій. Особливості фінансових інвестицій. Класифікація фінансових інвестицій. Теорії оцінки ефективності фінансових активів. Оцінка ефективності боргових цінних паперів. Оцінка ефективності дольових цінних паперів.

Поняття портфеля фінансових інвестицій. Типи портфеля фінансових інвестицій. Формування інвестиційного портфеля. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

Сутність і види інвестиційних ризиків. Методи оцінки ризику при інвестуванні. Методи мінімізації ризику при інвестуванні управління інвестиційними ризиками

Джерела формування інвестиційних ресурсів. Принципи оптимізації формування інвестиційного капіталу.5. ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ
Економічна діагностика
1. Теоретичні основи економічної діагностики: метод, різновиди та етапи

проведення.

2. Інформаційне та методичне забезпечення економічної діагностики.

3. Управлінська діагностика: сутність, методологія проведення, напрямки.

4. Фінансова діагностика: сутність, користувачі, особливості.

5. Основні особливості проведення експрес-оцінки діяльності суб'єкта

господарювання.

6. Сутність та види порівняння при проведені економічної діагностики.

7. Основні етапи проведення багатомірного порівняння при діагностуванні

діяльності підприємств.

8. Використання детермінованих прийомів у економічній діагностиці.

9. Використання стохастичних моделей при проведенні економічної

діагностики.

10.Використання кореляційних залежностей та рівняння регресії.

11. Використання методів прогнозування в економічній діагностиці.

12. Діагностика потенціалу підприємства.

13. Діагностика економічної культури підприємства.
Менеджмент організацій
1. Поняття „менеджмент" та „управління". Підходи до визначення менеджменту.

2. Основні етапи розвитку сучасного менеджменту. Нові підходи до управління організацією.

3. Теоретичні основи визначення організації та її роль у суспільстві.

4. Класифікація та сучасні різновиди організації.

5. Організація як система. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.


 1. Організація як система процесів.

 2. Параметри характеристики організації як об'єкту управління.

 3. Основні проблеми становлення ринкової економіки України як основний

індикатор розвитку діяльності організації.

 1. Особливості законів організації і законів для організацій.

10. Закон синергії та ознаки досягнення синергії в організації.

11. Закон розвитку та значення його принципів в управлінні організацією. 1. Закон інформованості й упорядкованості в управлінні організаціями.

 2. Закон єдності аналізу і синтезу в управлінні організаціями.

14. Закони і закономірності як фактор стабільності роботи підприємства.

15. Основні поняття процесу управління та процесу прийняття рішень в

організаціях.

16. Раціональна (класична) модель процесу прийняття рішень.

17. Альтернативні моделі процесу прийняття рішень.

18. Система планування в організаціях. Основні концепції управління за

цілями та результатами.

19. Стратегія організації: етапи та моделі стратегічного управління. обґрунтування стратегії організації.

20. Стратегічні альтернативи. Базові стратегії та шляхи досягнення конкурентних переваг.

21. Організація виконання планів. Модель реалізації стратегії.

22. Поняття, характеристики та принципи структури управління

організаціями.

23. Типові підходи до побудови структур управління в організаціях.

24. Сучасні тенденції у розвитку та оцінка структури управління

організацією.

25. Види та методи контролю в організації як функції управління.

26. Ефективність управління: поняття, моделі, показники та методи її оцінки.
Інтелектуальна власність


 1. Економічний зміст, основні поняття та категорії інтелектуальної власності.

 2. Авторське право як право інтелектуальної власності.

 3. Права інтелектуальної власності виконавців та виробників фонограм.

 4. Програми для ЕОМ і бази даних як об'єкти авторського права.

 5. Патентне право.

 6. Комерційна таємниця та її захист.

 1. Захист, від недобросовісної конкуренції.

 2. Товарний знак як інтелектуальна власність підприємця.

 3. Нематеріальні активи як інтелектуальна власність підприємства.

 4. Оцінка нематеріальних активів.

11. Особливості законодавчого регулювання інтелектуальної власності в

Україні.


12. Всесвітня організація інтелектуальної власності та міжнародне

законодавства щодо інтелектуальної власності.

13. Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

14. Охорона прав на знаки для товарів і послуг.


Управління регіональним розвитком і сучасними економічними процесами
1. Мета і завдання державної регіональної політики.

2. Принципи розмежування повноважень між державою і регіонами.

3. Економічне районування території України та основні напрями розвиту продуктивних сил регіонів.

4. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики.

5. Принципи управління регіональним розвитком.

6. Пріоритети в управлінні регіональним розвитком.

7. Формування регіонального господарського механізму.


 1. Інвестиційна привабливість регіонів і фактори, що її визначають.

 2. Формування місцевих бюджетів.

 3. Стратегія розвитку регіонів.

11. Розвиток територіальних громад.

 1. Повноваження органів місцевого самоврядування.

 2. Адміністративно-територіальна реформа в Україні.

 3. Фінансове забезпечення розвитку регіону.

 4. Державне регулювання економіки регіонів.


Фінансовий менеджмент
1. Сутність і принципи фінансового менеджменту Мета і завдання

фінансового менеджменту.

2. Сутність механізму операційного левериджу.

3. Дивідендна політика.

4. Економічна сутність і структура капіталу підприємства. Переваги і

недоліки власного і позикового капіталу. Критерії оптимізації структури

капіталу.

5. Механізм фінансового левериджу.

6. Вартість капіталу і її застосування у фінансовому менеджменті.

7. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного

майнового комплексу.


 1. Політика управління оборотними активами. Управління запасами.

 2. Управління необоротними активами.

 3. Управління фінансуванням активів.

 4. Сутність грошового потоку і його види. Методи оптимізації грошових

потоків підприємства.

12. Фінансовий ринок і характеристика його видів. Поняття кон'юнктури

фінансового ринку і методи її дослідження.

13. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства. Механізми і

методи зниження фінансових ризиків.

14. Методи оцінки рівня фінансових ризиків.

15. Сутність, види і процедура банкрутства. Антикризове фінансове

управління при загрозі банкрутства. Досудова санація.


Інвестиційний менеджмент
1. Концепція оцінки вартості грошей у часі. Оцінка грошових потоків у часі.
Сутність ануїтету.

2. Прості і складні відсотки. Нарощення (компаундинг) і дисконтування.


Ефективна річна ставка відсотка.

3. Концепція і методика врахування чинника інфляції при інвестуванні. 1. Форми і особливості реальних інвестицій. Фактори (елементи) формування розміру інвестиційного прибутку.

 2. Принципи і показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

 3. Принципи і методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

 4. Сутність і типи портфеля фінансових інвестицій. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

 5. Поняття інвестиційної стратегії і формування інвестиційної політики підприємства.

 6. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків підприємства. Механізми і методи зниження інвестиційних ризиків.

10. Методи оцінки рівня інвестиційних ризиків.

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Економічна діагностика

1. Вартанов А. С. Экономическая диагностика предприятия: организация и


методология. М.: Финансы и Статистика, 2001. – 80 с.

 1. Демченко В. С., Мелеша В. Й. Системный анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика. - 2008. – 182 с.

 2. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование / Под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика, 2009. – 342 с.

 3. Савицкая Г. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - Минск: ООО «Новое знание», 2010. - 688 с.

 4. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности. – Тернополь : Карт-Бланш, 2006. - 234 с.

 1. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного, -Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2008. – 528 с.


Менеджмент організацій

1. Менеджмент организации: учеб. Пособие / под ред. З. П. Румянцевой, Н. А. Саламатина. М.: ИНФРА-М, 2007. – 326 с.

2.Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. - К: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2002. - 392 с.

3. Курочкин А.С. Организация управлением предприятием. - К.: МАУП, 2006. – 264 с.

4. Смирнов З. А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: Аудит. ЮНИТИ- ДАНА, 2009. - 375с.

5. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник: Инфра-М, 2009. -304с.

6.Чернявський А. Д. Организация управлення. Учебное пособие. - К.: МАУП, 2008. – 310 с.
Інтелектуальна власність

1. Борохович Л.Н., Монастырская А.А., Трохова М. В. Ваша


интелектуальная собственность. - СПб: Питер, 2009. - 416 с.

2. Авторське право і суміжні права // За ред. О. Святоцького, В.Дроб'язка. -


К: Ін Юре, 2008. - 320 с.

3. Основи інтелектуальної власності. - К: Ін Юре, 2009. - 485 с. 1. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні № 285 / 2001 від 27.04.2001.

 2. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»-№236/96-БР від 07.06.1996р.


Управління регіональним розвитком і сучасними економічними процесами

 1. М. А. Коваленко, Н. А. Кругла, Л. М. Радванська, Г. М. Швороб Регіональний менеджмент. - Херсон: Олді-плюс, 2009. – 286 с.

 2. Біленчук П. Д, Кравченко В. В., Підлюченський М. В. Місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2010. – 206 с.

3. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А. П. Никифоров, Т. Ф.Куценко та ін. - К: КНЕУ, 2008.

4. Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка: Навч. посібник. - К:


Наукова думка, 2009. – 218 с.

5. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В. В. Ковалевський.


В. О.Семенов та ін. - К: Знання, 2007. – 276 с.

6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. – С. 170.


Фінансовий менеджмент

1. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.

2. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. І.Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2008. - 496 с.

3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Том 1. – К.: Ника-Центр, 2006. - 592 с.

4. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К. : КП "Вазако", 2007. – 198 с.

6. Ван Хорн и др. Основы финансового менеджмента. – Пер. с англ. 2005. – 320 с.


Інвестиційний менеджмент

1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. : Ника-Центр, 2004. – 364 с. 1. Фєдоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підручник/ За наук. ред. В. Г.Федоренка.- К.: МАУП, 2007.

 2. Шевчук В .Я., Рогожин А.С. Основи інвестиційної діяльності. - К. : Ґенеза, 2007. – 196 с.

4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91

5. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.07.91.
 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні ДЕК шляхом відкритого голосування по кожному студенту. Студенту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ДЕК. Оцінка «відмінно» може бути поставлена лише у тому випадку, якщо жодне з питань екзаменаційного білета не оцінено нижче оцінки «добре».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент точно і повно відповів на питання білету і вірно розв'язав практичне завдання, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменаторами запитання, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка «добре» ставиться, якщо відповідаючи на білет допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті питання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту, за умови що допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білета. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. Але при цьому базові формули, взяті для розрахунку є в основному правильними, або при нагадуванні екзаменатором назв необхідних для вирішення задачі коефіцієнтів, інших показників тощо студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне рішення практичного завдання.

Оцінка «незадовільно» вказує на те, що студент не оволодів і половиною матеріалу, який винесено на екзамен. На логічні питання екзаменатора та членів ДЕК за програмою ДЕК студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв'язку практичного завдання.Результати екзамену оформляються протоколами і підписуються головою і членами ДЕК.

Каталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Департамент екології та природних ресурсів
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка