Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавраСкачати 113.5 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір113.5 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

24.02.2014 р. (протокол № 4)

Перший проректор

______________В.С. Височанський

програма

Фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавра
Напрям підготовки: 6.020102

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

Львів-2014

Факультет культури і мистецтв

Програма

фахових вступних випробувань на

спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»,

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

(2014 р.)
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 1. Характеристика бібліотеки як системи. Родові елементи бібліотеки.

 2. Типовидове різноманіття бібліотечної системи України: загальна характеристика. Універсальна бібліотека, її призначення та характеристика фонду. Основні завдання спеціальних бібліотек. Бібліотеки-депозитарії. Національна бібліотека України, державна і центральні бібліотеки, їх характерні ознаки та основні завдання.

 3. Бібліотечна діяльність, її зміст, об'єкти, види.

 4. Визначення та суть бібліотечної технології. Основні складові бібліотечної технології, їх визначення та характеристика. Підсистеми бібліотечної технології.

 5. Організаційна структура бібліотеки: суть і види. Особливості структури університетської (вузівської) бібліотеки.

 6. Схема класифікації підрозділів бібліотеки. Характеристика функціональних, комплексних, галузевих, мережевих, адміністративно-господарських та допоміжних відділів бібліотеки.

 7. Уніфікація та нормування у бібліотечній справі.

 8. Управління бібліотекою: зміст, принципи, функції, цикли, методи. Суть та значення планування бібліотечної діяльності. Видове різноманіття бібліотечних планів, їх специфіка. Річний план бібліотеки.

 9. Бібліотечний облік та бібліотечна статистика: суть, призначення, завдання. Бюджет бібліотеки.

 10. Бібліотечні споруди, приміщення бібліотеки. Організація робочих місць бібліотечних працівників та читачів.

 11. Управління бібліотечним фондом. Відділ основних книжкових фондів. Формування фондів окремих видів документів.

 12. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки та її організація. Інформування про бібліотечні документи та їх зміст. Позастаціонарне обслуговування користувачів.

 13. Науково-дослідна та видавнича діяльність бібліотеки.

 14. Методична діяльність в бібліотеці, її принципи. Основні напрями та функції методичного забезпечення функціонування бібліотек.

 15. Маркетинг у бібліотеці.

 16. Поняття «бібліотечний фонд». Фонд як одна з підсистем бібліотеки. Властивості та функції бібліотечного фонду.

 17. Основні параметри фонду. Різноманітність документів, що складають бібліотечний фонд.

 18. Типи бібліотечних фондів. Єдиний бібліотечний фонд держави.

 19. Основні процеси формування бібліотечного фонду. Моделювання бібліотечного фонду.

 20. Відбір – основа комплектування бібліотечних фондів. Принципи комплектування бібліотечних фондів.

 21. Планування бібліотечного фонду: загальні вимоги, види планів. Вивчення фонду бібліотеки як засіб поліпшення його складу.

 22. Характеристика системи постачання бібліотек документами.

 23. Комплектування бібліотечного фонду як процес. Початкове, поточне та ретроспективне комплектування. Відділ комплектування, його функції, організація роботи.

 24. Організація бібліотечного фонду як процес. Приймання документів до бібліотеки. Технічна обробка документів.

 25. Облік документів у бібліотеці: значення, вимоги, одиниці обліку, види та форми. Облік документів, що вибувають з фонду бібліотеки.

 26. Розміщення бібліотечного фонду. Система розстановки документного фонду.

 27. Розміщення та розстановка фонду в умовах відкритого доступу користувачів до документних фондів бібліотек. Бібліотечні приміщення, обладнання та устаткування для розстановки та розміщення фондів.

 28. Зберігання бібліотечного фонду. Фізико-хімічні, біологічні та соціальні чинники збереження фонду. Відділ зберігання фонду, його функції та основні процеси роботи.

 29. Перевірка бібліотечного фонду.

 30. Бібліотечний фонд у системі фондів України.

 31. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: поняття, мета, принципи.

 32. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів як система.

 33. Соціологічні групування користувачів, мотиви їх звернення до бібліотеки. Методи і форми роботи з користувачами. Формування інформаційної культури користувача.

 34. Типологія користувачів бібліотеки.

 35. Напрями бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

 36. Виставкова діяльність бібліотеки.

 37. МБА як позастаціонарна форма бібліотечного обслуговування.

 38. Принципи користування фондами.

 39. Читальні зали як стаціонарна форма бібліотечного обслуговування.

 40. Бібліотечна послуга: поняття, предмет. Безплатні та платні послуги. Класифікація бібліотечних послуг. Нові послуги у бібліотеці.

 41. Аналітико-синтетична обробка документів: суть і значення. Поняття «згортання інформації».

 42. Види та використання аналітико-синтетичної обробки документів.

 43. Бібліографічний опис, його функції, вимоги до нього. Методика складання бібліографічного опису. Види бібліографічного опису.

 44. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису.

 45. Суть індексування, правила класифікації. Види документних класифікацій, вимоги до них.

 46. Поняття про предметизацію. Предметна рубрика та її функції. Види предметних рубрик за структурою. Процес предметизації.

 47. Основні етапи розвитку теорії та методики предметизації.

 48. Суть систематизації документів. Загальні правила та методика систематизації документів. Розвиток систематичних класифікацій.

 49. Поняття про анотації, їхні функції, види. Методика анотування документів. Структура анотації. Основні етапи розвитку теорії та методики анотування.

 50. Реферат: визначення, функції, види. Процес реферування. Основні етапи розвитку реферування.

 51. Виникнення і розвиток бібліотечної каталогізації у світі та в Україні.

 52. Бібліотечний каталог: функції, форми, використання. Обладнання для карткових каталогів.

 53. Алфавітний каталог: функції, організація, розстановка карток, редагування, структура та оформлення, зв’язки з іншими каталогами.

 54. Систематичний каталог: структура, функції, посилання, редагування. Роль бібліотечно-бібліографічних систем в організації каталогів. Алфавітно-предметний покажчик – «ключ» до систематичного каталогу.

 55. Предметний каталог: функції, організація, види посилань, предметні комплекси, розстановка карток, редагування.

 56. Зведені каталоги: функції, ознаки класифікації, форма існування. Методика створення зведених каталогів. Практика створення зведених каталогів в Україні.

 57. Електронний каталог. Конверсія каталогів.

 58. Проблема формування електронних бібліотек. Електронна бібліотека: властивості, категорії, типи, переваги. Світова практика створення електронних бібліотек.

 59. Система каталогів та картотек бібліотек.

 60. Робота з каталогами у бібліотеці. Пропаганда інформаційно-пошукових систем бібліотек.

 61. Бібліотекознавство – наука про закономірності формування, розвитку та функціонування бібліотек.

 62. Історичний розвиток бібліотекознавства.

 63. Структурні рівні бібліотекознавства. Загальнотеоретичне бібліотекознавство. Прикладні бібліотекознавчі теорії. Порівняльне бібліотекознавство.

 64. Понятійний апарат бібліотекознавства, проблемні аспекти його розвитку.

 65. Об’єкт і предмет бібліотекознавства: ґенеза та еволюція.

 66. Бібліотечна професія: зміст та особливості.

 67. Бібліотечний персонал. Система знань інформаційно-бібліотечного фахівця.

 68. Етика багатопрофесійного бібліотечного середовища.

 69. Система підготовки кадрів для інформаційно-бібліотечних установ.

 70. Формування професійної свідомості бібліотекарів сучасності. Діяльність бібліотечних асоціацій.

 71. Бібліотечна система України, принципи її організації і функціонування.

 72. Визначення Національної бібліотеки, її характеристика та основні завдання.

 73. Роль обласних універсальних наукових бібліотек у системі бібліотечного обслуговування.

 74. Інноваційна діяльність обласних бібліотек України в обслуговуванні та забезпеченні інформаційних потреб користувачів.

 75. Класифікація бібліотек вищих навчальних закладів.

 76. Функції бібліотеки вищого навчального закладу.

 77. Стратегічний розвиток бібліотек вищих навчальних закладів в умовах інформатизації.

 78. Типологічні особливості і призначення педагогічних бібліотек.

 79. Роль дитячих бібліотек у бібліотечній системі України.

 80. Пріоритетні напрями діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах.

 81. Місце бібліотеки у суспільстві, її роль та основні функції.

 82. Історичні типи бібліотек, їх змістові функції та об’єкти діяльності.

 83. Функції бібліотеки у суспільстві.

 84. Термін «бібліотека» – еволюція поняття та змісту.

 85. Історія тановлення бібліотечного соціального інституту: основні етапи.

 86. 6.Інформаційне суспільство, його суть та основні ознаки.

 87. Розвиток бібліотек в інформаційному суспільстві. Аналіз документних комунікацій.

 88. Поняття «інформаційне суспільство»: історія творення.

 89. Предмет і призначення етики як науки.

 90. Професійна етика: предмет та специфіка.


БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 1. Зародження і два напрями розвитку бібліографічної інформації.

 2. Бібліографічна інформація – посередник у системі документних комунікацій. Традиційні та новітні носії бібліографічної інформації, їх переваги і недоліки.

 3. Форми існування бібліографічної інформації.

 4. Виникнення і задоволення інформаційних, документних та бібліографічних потреб. Документно-бібліографічні потреби та їх види.

 5. Характеристика основних суспільних функцій бібліографічної інформації. Властивості бібліографічної інформації, вимоги до неї.

 6. Бібліографічна діяльність: характеристика поняття, виникнення й основні етапи розвитку. Характеристика структурних компонентів практичної бібліографічної діяльності: мети, об’єкта, суб’єкта, процесів, засобів, результату.

 7. Види бібліографічних посібників: за жанрами; за суспільним призначенням; за особливостями об’єкта обліку; за методами бібліографування; за зовнішньою формою.

 8. Походження і сучасне вживання терміну «бібліографія». Культурно-історичне та науково-практичне значення бібліографії. Основні принципи бібліографії.

 9. Видова класифікація бібліографії як наукова проблема. Види бібліографії за суспільним призначенням.

 10. Бібліографознавство як наука. Бібліографознавство в системі суміжних і споріднених дисциплін.

 11. Бібліографічний опис: поняття, функції, вимоги. Використання обов’язкових і факультативних елементів.

 12. Історичний огляд розвитку принципів бібліографічного опису.

 13. Загальні правила бібліографічного опису документів: об’єкт і структура бібліографічного запису, області бібліографічного опису, види заголовків.

 14. Характеристика областей бібліографічного опису документа.

 15. Види бібліографічного опису: однорівневий і багаторівневий.

 16. Бібліографічний опис серіальних видань.

 17. Аналітичний бібліографічний опис.

 18. Бібліографічний опис різних типів документів

 19. Теоретичні основи бібліографічного пошуку. Бібліографічна евристика – теорія, методика і практика бібліографічного пошуку.
 20. Åâîëþö³ÿ ïîãëÿä³â íà á³áë³îãðàô³÷íó åâðèñòèêó çàðóá³æíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ á³áë³îãðàôîçíàâö³â.


 21. Основні підходи до методики трактування різновидів бібліографічних розшуків у сучасному бібліографознавстві.

 22. Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів. Бібліографічні потреби та їх основні передумови. Пошуковий образ документа.

 23. Загальне уявлення про інформаційно-пошукову систему (ІПС) та її основні компоненти. Визначення релевантності (повноти й точності) й пертинентності бібліографічного пошуку.
 24. Ñèñòåìà ìåòîä³â á³áë³îãðàô³÷íî¿ åâðèñòèêè.


 25. Типи бібліографічних розшуків: уточнювальний, тематичний, біобібліографічний; специфіка пошуку бібліографічної інформації.

 26. Особливості бібліографічного пошуку в алфавітному каталозі бібліотек, в систематичному каталозі, організованому на основі ББК, і в систематичному каталозі, організованому на основі УДК.

 27. Бібліографічний посібник – джерело інформації для будь-яких типів бібліографічних розшуків. Структура бібліографічного покажчика, способи групування документів, допоміжні покажчики.

 28. Бібліографічні ресурси України: трактування терміну „бібліографічні ресурси”, стратегія розвитку, характеристика джерел. Діяльність Книжкової палати України.

 29. Система поточних державних бібліографічних посібників (ДБП) України, особливості їх використання при бібліографічному пошуку.

 30. Український бібліографічний репертуар: історія та сучасний стан, мета, завдання й організація загальної ретроспективної бібліографії.

 31. Суспільне призначення науково-допоміжної бібліографії, особливості інформаційних і бібліографічних потреб користувачів, система посібників.

 32. Рекомендаційна бібліографія: історичні витоки, призначення, завдання, жанрово-типологічна структура системи рекомендаційних бібліографічних посібників (РБП), особливості пошуку інформації в РБП „малих форм” та „новітніх жанрів”.

 33. Визначення та функції бібліографії бібліографії, її значення для бібліографічного пошуку.


ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 1. Документ як система. Характеристика документа як системного об’єкта: властивості, ознаки, функції. Інформаційна та матеріальна (фізична) складові документа.

 2. Структура документа: загальна характеристика, внутрішня та зовнішня структури, реквізити документа.

 3. Методи і способи документування. Класифікація документів.

 4. Документ як знакова система. Способи й засоби запису інформації.

 5. Видова та типологічна класифікація документів.

 6. Документна комунікація. Соціальна документно-комунікаційна система.

 7. Документознавство як наука: основні етапи розвитку, об'єкт і предмет вивчення, структура, зв'язок з іншими предметами.

 8. Видання як вид документа. Текстове видання.

 9. Документ як система. Характеристика документа як системного об’єкта: властивості, ознаки, функції. Інформаційна та матеріальна (фізична) складові документа.

 10. Структура документа: загальна характеристика, внутрішня та зовнішня структури, реквізити документа.

 11. Методи і способи документування. Класифікація документів.

 12. Документ як знакова система. Способи й засоби запису інформації.

 13. Видова та типологічна класифікація документів.

 14. Документна комунікація. Соціальна документно-комунікаційна система.

 15. Документознавство як наука: основні етапи розвитку, об'єкт і предмет вивчення, структура, зв'язок з іншими предметами.

 16. Видання як вид документа. Текстове видання.


В. о. завідувача кафедри

бібліотекознавства і бібліографії доц. Крохмальний Р. О.

Програма затверджена

на засіданні Вченої ради факультету

12.02.2014 р., протокол № 100


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка