Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою


Вживання прислівників під час побудови текстівСторінка8/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.09 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Вживання прислівників під час побудови текстів.

Учень:

- розрізнює серед поданих слів прислівники;

- усвідомлює основну граматичну ознаку прислівника – незмінюваність


- самостійно або з допомогою вчителя зв’язує їх з дієсловами в словосполучення, вводить у речення
- добирає до поданого прислівника синоніми й антоніми

- складає речення з однорідними членами, вираженими прислівниками

- частково або повністю пояснює значення прислівників у тексті

- вибирає з-поміж поданих прислівник, який найбільше відповідає змісту речення, тексту.

- вживає прислівники в усних і письмових висловлюваннях.

Формування пізнавальних умінь.

Формування знань про прислівник.

Розвиток словесно-логічного мислення.

Розвиток умінь складати речення з однорідними членами, вираженими прислівниками
Розвиток мовленнєвих та правописних умінь.
Активізація словникового запасу.

Формування контрольно-оцінної дії (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірка зробленого, виправлення помилок)2.10
Повторення вивченого у початкових класахУчень:

- застосовує здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних і контрольних завдань.
2.11
Правопис (протягом року)

Український алфавіт.

Робота з орфографічним та іншими навчальними словниками.

Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку.

Правопис іменників, у яких при змінюванні кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням –і змінюються на [з´], [ц´], [с´]; кореневий [і] в окремих іменниках жіночого роду змінюється на [е], [о].

Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш].

Правопис закінчень іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі закінчення -єю в іменниках на -ія закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі закінчення -єм в іменниках з основою на [й].

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр.


Подвоєння букв на позначення м’яких приголосних, вживання апострофа після кінцевих основи [б], [п], [в], [м], [ф] перед закінченням

-ю в іменниках жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини відсутність подвоєння при збігу приголосних основи.


Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.

Закінчення іменників у місцевому відмінку множини.

Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

Написання закінчення (-ій) у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини.


Правопис закінчення у прикметниках називного відмінка множини.
Правопис найуживаніших числівників.

Роздільне написання прийменників із займенниками.

Вживання приставної букви н у займенниках 3-ї особи після прийменників.

Закріплення правопису не з дієсловами.

Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу (опора на наголошені форми та на форму 3-ї особи множини).

Правопис дієслів на –ся.


Практичне ознайомлення з правописом найуживаніших прислівників.

Використання орфографічного словника для перевірки правильного написання прислівників.

Розділові знаки в кінці речень.
Кома при однорідних членах речення.

Кома перед сполучниками а, але в реченнях з однорідними членами та в складних реченнях.


Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт.

Письмо під диктування слів, речень, текстів за орфографічними правилами, вивченими в 2-4 класах.

Контрольний диктант.

Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати: аеродрóм, будь лáска, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, вчóра, гардерóб, гектáр, гвинті́вка, до побáчення, держáва, дисциплі́на, ззáду, інженéр, кіломéтр, лівóруч, мехáнік, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, океáн, попéреду, посерéдині, портрéт, правóруч, п'ятдеся́т, п'ятдесятú, п'ятсóт, револю́ція, респýбліка, сигнáл, сімдесятú, телегрáма, телефóн, температýра, тепéр, терпýг, трамвáй, тролéйбус, фанéра, фартýх, футбóл, цемéнт, чернéтка, шерéнга, шістнáдцять, шістдеся́т, шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щодéнно, щотúжня, юннáт, яринá (60).

Учень:

- знає напам’ять український алфавіт

- називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних

- записує слова в алфавітному порядку

- користується орфографічним та іншими навчальними словниками;

- правильно записує слова-іменники у яких при змінюванні кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням –і змінюються на [з´], [ц´], [с´]; кореневий [і] в окремих іменниках жіночого роду змінюється на [е], [о] (нога – на нозі, яблуко – в яблуці, рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – нóчі, ночéй)

- дотримується правильного вживання у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на -а закінчення -и -і (стіни, пісні, межі, кручі, груші) в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] закінчення -ею (землею, межею, кручею, тишею) -ем (конем, ножем, мечем, споришем) закінчення -єю в іменниках жіночого роду на -ія (лінія – лінією) закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм)(при потребі здопомогою.)
- перевіряє за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром)

- правильно вживає: подвоєні букви на позначення м’яких приголосних перед закінченням -ю в орудному відмінку іменників жіночого роду з основою на приголосний (тінню, молоддю) апостроф перед закінченням -ю в іменниках з основою на [б, п, в, м, ф] (любов’ю, Об’ю, верф’ю) в іменнику мати (матір’ю) не вживає подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі (якістю, повістю)

- користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників;

- правильно вживає закінчення -ах (-ях) в іменниках місцевого відмінка множини (по вікнах, по полях, на морях, по нóчах, на гóрах);

- дотримується правильного вживання букви ь для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників (синьої, давнього, братньою, літньому, у могутньому)

- правильно позначає на письмі закінчення (-ій) у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини (зимовій, холодній, у хорошій)

- дотримується правила написання прикметників у називному відмінку множини (із закінченням -і);
- правильно записує числівники 11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000; форми родового відмінка числівників 50-80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти);

- дотримується роздільного написання займенників і прийменників;

- уживає приставну літеру н після прийменників у займенниках 3-ї особи (біля нього, з нею, при них та ін.);

- знає і дотримується правила окремого написання не з дієсловами;

- самостійно або з допомогою вчителя використовує форми 3-ї особи множини та опорні форми дієслів з наголошеним закінченням для перевірки ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу ( ходить, бо кричить);

- дотримується правила правопису дієслів на -ся;

- дотримується правил правопису найуживаніших прислівників;
- доцільно використовує орфографічний словник для перевірки правильного написання прислівників у процесі виконання навчальних вправ;

- правильно вживає розділові знаки в кінці речень;

- використовує кому при однорідних членах речення;

- правильно застосовує кома перед сполучниками а, але в реченнях з однорідними членами та в складних реченнях;

- списує текст з рукописного і друкованого текстів;

- дотримується правил оформлення письмової роботи

- пише під диктування слова, речення, текст дотримуючись вивчених орфографічних правил;

- дотримується правильного вимовляння і написання слів, передбачених навчальною програмою.Розвиток та корекція пізнавальних умінь.

Удосконалення мовленнєвих та правописних умінь.

Удосконалення знань про букви українського алфавіту і звуки, які вони позначають.

Удосконалення умінь роботи з словником.


Формування свідомого ставлення до процесу навчання.
Формування усвідомленого засвоєння правил правопису іменників.
Застосування вивчених правил на письмі.

Проявлення пізнавального інтересу до виконання нових завдань.

Розвиток знань правопису прикметників.
Розвиток самостійності під час виконання завдань.

Формування усвідомленого засвоєння правопису числівників, прийменників із займенниками.

Закріплення знань правопису дієслів.

Має уявлення про правопис прислівників.


Розвиток усвідомленого вживання розділових знаків у кінці речення.

Удосконалення навичок списування текстів.

Розвиток навичок письма під диктування.

Удосконалення умінь обґрунтувати мовленнєвий матеріал; знаходити і виправляти граматичні й пунктуаційні помилки.


2.11
Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт (протягом року)

Технічні навички.

Графічні навички.
Закріплення й удосконалення письма великих, малих букв та пунктуаційних знаків.

Індивідуальні особливості письма.

Розвиток швидкості письма.

Оформлення письмових робіт.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка