Програма для слухачів факультету післядипломної освіти передатестаційних циклів з дисципліни «медичне право україни»Скачати 401.27 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір401.27 Kb.
ТипПрограма
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра медичного права факультету післядипломної освіти

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

«_____» _______________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

(розроблена на підставі типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Медичне право України» для слухачів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України, Київ, 2015)


Обговорено та ухвалено Затверджено

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є. Січкоріз

___________________ підпис ___________________ підпис

2015

Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне право України»

для слухачів на передатестаційних циклах

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Розподіл навчального часу

8

3

-

5в тому числі підсумковий залік
залік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 44 %, СРС – 56%

Навчальний курс «Медичне право України» для слухачів факультету післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації медичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до викликів практичної медицини в контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин.

Навчальна дисципліна «Медичне право України» складається з таких змістовних блоків:


 1. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

 3. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

Мета викладання дисципліни: комплексна підготовка фахівців, які отримають необхідний обсяг правових знань, знатимуть практичні механізми правореалізації, володітимуть достатнім рівнем правової культури та правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

Викладання навчальної дисципліни проводиться у вигляді лекцій, а також позааудиторної роботи. Навчальна дисципліна «Медичне право України» вивчається слухачами (8 год., у т.ч. 3 – лекційних та 5 – позааудиторних).

Викладання курсу «Медичне право України» покладатиметься на осіб з вищою юридичною освітою, які мають науковий ступінь кандидата наук/доктора наук і вчене звання, з професійною дослідницькою орієнтацією на медичному праві. Бажаним, видається, наявність другої вищої освіти – медичної.

Завдання вивчення дисципліни:


 1. Ознайомити медичних працівників із міжнародними та регіональними стандартами в галузі прав людини та охорони здоров’я.

 2. Розкрити національне законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я, у тому числі надання медичної допомоги.

 3. Висвітлити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 4. Викристалізувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної діяльності.

 6. Охарактеризувати види юридичної відповідальності за професійні правопорушення у царині охорони здоров’я.

У результаті закінчення курсу слухач повинен знати:

 1. Міжнародні та регіональні стандарти в галузі прав людини та охорони здоров’я.

 2. Чинне законодавство України про охорону здоров’я, у тому числі біоетичне.

 3. Тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я.

 4. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Механізми й процедури захисту своїх прав.

 6. Види й підстави юридичної відповідальності за професійні правопорушення.

 7. Правові умови провадження окремих видів медичної діяльності.

Слухач повинен уміти:

 1. Використовувати у своїй діяльності чинну національну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я.

 2. Забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства України; здійснювати права та виконувати обов’язки, гарантовані законодавством України.

 3. Створювати умови й підстави для забезпечення прав пацієнтів.

 4. Звертатись за захистом своїх прав й адекватно реагувати на порушення прав інших суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Забезпечувати розгляд звернень громадян згідно з законодавством України.

 6. Дотримуватись і поважати права пацієнтів.


Програма навчальної дисципліни

Лекція на тему: Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини
Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; види джерел медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; основи концепції медичного нейтралітету.Змістове наповнення:

Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я. Історія становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні. Конституційне регулювання права на охорону здоров’я Україні. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я. Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я.


Лекція на тему: Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин
Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема ключових з них - пацієнта та медичного працівника, а також механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


Змістове наповнення:

Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників. Права пацієнтів. Обов’язки пацієнтів. Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація. Права медичних працівників. Обов’язки медичних працівників. Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


Лекція на тему: Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення
Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати загальну характеристику дефектів надання медичної допомоги, а також поняття, види та порядок притягнення медичних працівників до юридичної відповідальності.Змістове наповнення:

Юридична відповідальність медичних працівників: загальна характеристика. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів. Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників. Дефекти надання медичної допомоги. Юридична практика у сфері охорони здоров’я.


Структура навчальної дисципліни

«Медичне право України»


код


Лекції

Кількість навчальних годин


Лекції

Практичні заняття


Семінари


Разом

1

Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

11

1.1.

Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я

0,20,2

1.2.

Історія становлення юридичної регламентації медичної практики в Україні

0,20,2

1.3.

Конституційне регулювання права людини на охорону здоров’я в Україні

0,20,2

1.4.

Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я

0,20,2

1.5.

Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

0,20,2

2

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

11

2.1.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

0,10,1

2.2.

Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників

0,10,1

2.3.

Права пацієнтів

0,20,2

2.4.

Обов’язки пацієнтів

0,10,1

2.5.

Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація

0,10,1

2.6.

Права медичних працівників

0,20,2

2.7.

Обов’язки медичних працівників

0,10,1

2.8.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

0,10,1

3

Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

11

3.1.

Юридичної відповідальності медичних працівників: загальна характеристика

0,10,1

3.2.

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

0,30,3

3.3.

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

0,30,3

3.4.

Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників

0,20,2

3.5.

Дефекти надання медичної допомоги. Юридична практика у сфері охорони здоров’я

0,10,1

Аудиторне навантаження – 44 %, СРС – 56%


Тематичний план лекційних занять

підготовки лікарів передатестаційних циклів усіх спеціальностей


Тема

Кількість годин

1.

Тема 1. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я

1

2.

Тема 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

1

3.

Тема 3. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

1

Усього__3___Тематичний_план_самостійної_роботи'>Усього

3


Тематичний план самостійної роботи

підготовки лікарів передатестаційних циклів усіх спеціальностей


Тема

Кількість годин

1.

Організаційно-правові основи експертизи якості медичної допомоги

0,3

2.

Приватна медична практика: організаційно-правові аспекти

0,3

3.

Політика та конкуренція у сфері охорони здоров’я

0,4

4.

Правовий статус закладу охорони здоров’я

0,4

5.

Страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують свої професійні обов’язки в окремих сферах медичної практики

0,3

6.

Корупція і службові злочини у сфері охорони здоров’я

0,3

7.

Правове регулювання телемедичних послуг

0,3

8.

Медичне страхування в Україні: три аспекти одного правового інституту

0,4

9.

Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров’я

0,4

10.

Правова регламентація забезпечення населення лікарськими засобами

0,4

11.

Правове регулювання надання консультативної допомоги у сфері охорони здоров’я

0,3

12.

Порядок обробки персональних даних у закладах охорони здоров’я

0,3

13.

Роль і значення медичної етики і деонтології у регулюванні медичної практики

0,3

14.

Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

0,3

15.

Договір про надання медичних послуг: поняття, загальна характеристика та особливості. Договірна відповідальність у галузі охорони здоров’я

0,3

Усього

5


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час аудиторних занять слухачі під керівництвом викладача вивчають понятійно-категоріальний апарат у царині медичного права, міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я, систему прав людини, правовий статус суб’єктів медичних правовідносин, дефекти надання медичної допомоги, юридичну відповідальність у сфері охорони здоров’я.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання слухачів відбувається з використанням традиційних оцінок за результатами проходження підсумкового тестування.Для зарахування вивчення дисципліни необхідно:

 • повне виконання вимог навчальної програми;

 • коректне розв’язання тестів, що становитиме для зарахування необхідну мінімальну кількість правильних відповідей 50%+1.Рекомендована література

Базова література

 1. Andre den Exter. Human Rights and Biomedicine. Antwerpen. – Apeldorn, Portland, 2010.

 2. A. Alghrani, R. Bennett, S. Ost. Bioethics, Medicine and the Criminal Law: The Chriminal Law and Bioethical Conflict: Walking the Tightrope. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 3. Бібліографія з медичного права: національний контекст / упоряд. І.Я. Сенюта, О.Є. Січкоріз, Х.М. Шубак ; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2014.

 4. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук. ред. І. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ « Медицина і право», 2012.

 5. Берн И., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И. Права человека в сфере охраны здоровья: практическое пособие / Под науч. ред. И. Сенюты. – Львов : Изд-во ЛОБФ «Медицина и право», 2012.

 6. Byrne I., Ezer T., Cohen J., Overall J., Senyuta I. Human Rights in Patient Care: A Practitioner Cuide / Under scientific editing of Senyuta I. – L’viv: LOBF Publishing House «Medicine and Law», 2012.

 7. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : Монографія / І. Демченко, О. Соловйов. — К., 2014.

 8. Furrow B., Creaney Th., Johnson S., Jost T., Schwarts R. Health Law, Cases, Materials and Problems (abridged edition). – Saint Paul, MN, USA: West Publishing Corp, 2013.

 9. Huxtable R. Law, Etics and Compromise at the Limits of Life. To Treat or not to Treat? – Abingdon, UK: Routledge, 2013.

 10. Kerry Lynn Macintosh. Human Cloning: Four Fallacies and Their Legal Consequences. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 11. Кашинцева О.Ю. Медичне право. Наріжні проблеми медичного права : підручник / за ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 12. Кашинцева О.Ю. Проблеми права біоетики : курс лекцій / КУП НАНУ. – К., 2012.

 13. Лашкул З.В., Сізінцова Ю.Ю., Фершал Я.Ю. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів. – Запоріжжя : ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст»», 2013.

 14. Майданик Р.А. Медичне право в системі права України : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 15. Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 16. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 17. Майданик Р.А. Права людини в вфері охорони здоров’я : практикум / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 18. Медико-правовий тлумачний словник / упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, Н.Є. Хлібороб, О.В. Цибак; за ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 19. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. Кн. 2 : підручник / Т.С. Грузєва, М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко, Т.С. Грузєва, І.Ю. Хміль, О.І. Артеменко. – К. : ВСВ «Медицина», 2011.

 20. Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (III Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення» (22–24 квітня 2010 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 21. Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (IV Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)» (19–21 травня 2011 р., м. Одеса) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 22. Медичне право України: теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права: Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» (26–28 квітня 2012 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 23. Медичне право України : практикум / уклад.: І.Я. Сенюта, І.О. Богомазова, О.Ю. Кашинцева, Д.Й. Клапатий, Р.А. Майданик, О.Є. Січкоріз, Х.Я. Терешко, У.Я. Хребтань, Х.М. Шубак ; заг. ред. І.Я. Сенюта. – Львів : Світ, 2014.

 24. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 25. Охорона здоров’я і права людини: ресурсний посібник / ред. Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 26. Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / І.А. Голованова, В.П. Лисак, В.М. Пашков [та ін.]; за заг. ред. В.П. Лисак [та ін.]. – К.: МОРІОН, 2014.

 27. Права людини в галузі охорони здоров’я. Харків : Права людини, 2011.

 28. Samantha Holliday. Reprodyctive Ethics and the Law: A Comparative Approach. – Oxford: Routledge-Cavendish, 2013.

 29. Steiner Jr. J.E. Problems In Health Care. – Burlington, MA, USA: Jones & Bartlet Learning LLC, 2013.

 30. Study Guide on Medical Law / com. by S.D. Riabenko, B.V. Mykhailichenko. – K.: VSV «Medicine», 2014.

 31. Charles Foster. Medical Law: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2013.

 32. Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я : навчальний посібник / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 33. Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2013.

 34. Стеценко В.Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади впровадження) : монографія / В.Ю. Стеценко. – К. : Атіка, 2010.

 35. Стеценко В.Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07. / Стеценко В.Ю. ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010.

 36. Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров'я в умовах страхової медицини) : монографія / В.Ю. Стеценко, Г.М. Такарєв – К. : Атіка, 2012.

 37. Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : монографія / С.Г. Стеценко, Я.М. Шатковський, В.Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010.

 38. Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. Г.Г. Стеценка. – К. : Атіка, 2010.

Допоміжна література

 1. Акопов В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану здоровья : учебно-практическое пособие для практикуючих юристов и врачей / В.И. Акопов. – Ростов н/Д : Феникс, 2012.

 2. Акопов В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану здоровья: учебно-практическое пособие для практикуючих юристов и врачей / В.И. Акопов. — Ростов н/Д : Феникс, 2012.

 3. Ахметишин Р.Л. Кримінальний кодекс для лікаря. – Донецьк: Видавець Заславський А.Ю., 2010.

 4. Болотіна Н.Б. Медичне право як галузь права і навчальна дисципліна // Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 5. Воробьева Л.В. Медицинское право : краткий курс лекций / Л.В. Воробьева. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.

 6. Дерягин Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М. : ЮНИТА-ДАНА: Закон и право, 2010.

 7. Куц В.М. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : монографія / В.М. Куц, С.В. Гізімчук, В.О. Єгорова. – Харків: Юрайт, 2012.

 8. Рыжкова Е. Медицинский туризм: общая характеристика и правовая регламентация в Украине / Е. Рыжкова. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3-2/51.pdf

 9. Фармацевтическое и медицинское право : учеб. пособ. / В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.), В.А. Шаповалова; под. ред. В.В. Шаповалова. – [1-е узд.]. – Харьков : Скорпион, 2011.

 10. Фармацевтичне право : навч. посібник / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мол.), О.С. Абросимов, Ю.В. Васіна, В.О. Радіонова, Н.Г. Малініна, О.О. Курижева; за заг. ред. В.О. Шаповалової. – Харків, 2011.

 11. Флоря В. Ответственность за врачебные преступления. Расcледование и экспертиза. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

 12. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності : монографія. – К.: КНТ, 2011.


Інформаційні ресурси

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Алма-Атинська Декларація. ВООЗ, від 06.09.1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/ru/publications/policy-documents/declaration-of-alma-ata,-1978

 2. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, від 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 3. Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі / Європейська консультативна нарада ВООЗ з прав пацієнта, 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf

 4. Джакартська декларація про провідну роль зміцнення здоров’я у ХХІ столітті / ВООЗ, 21-25 липня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/index1.html

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, від 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Європейська хартія прав пацієнтів, листопад 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activecitizenship.net/patients–rights/projects/29–european–charter–of–patients–rights.html

 7. Захист осіб з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 46/119 / Генеральна Асамблея ООН. 17 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm

 8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 9. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 10. Конвенція про права інвалідів. ООН, від 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 11. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 12. Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я / ВООЗ, від 18.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/113302/E55363.pdf

 13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 15. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 16. Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині / Рада міжнародних організацій медичних наук, 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fhi.org/training/fr/retc/pdf_files/cioms.pdf

 17. Позиційний документ: медсестри і права людини / Міжнародна рада медичних сестер, 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf

 18. Рекомендації REC(2004)10 Комітету Міністрів Ради Європи державам–учасницям щодо захисту прав людини і гідності осіб з психічними розладами / Комітет Міністрів Ради Європи, від 22.09.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=775685

 19. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, від 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 20. General comment No. 14: The Righttothe Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). CESCR, від 11.08.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html


Основні нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1389889414323304

 3. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 8. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 11. Етичний кодекс лікаря України прийнятий Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) від 27 вересня 2009 р.

 12. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 14. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр

 15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 16. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17

 17. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12/print1382877439537761

 18. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон України вiд 22.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua.

 19. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 20. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 21. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. (ред. від 01.12.2005 р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print1394382702105452

 22. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 23. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 24. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

 25. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1789-12

 26. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2586-14

 27. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

 28. Про психіатричну допомогу: Закон України вiд 22.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

 29. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 30. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14

 31. Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80

Каталог: uploads -> repository -> medpravo -> 03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни «медичне право україни»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклів спеціалізація з суміжної дисципліни «медичне право україни»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка