Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни «медичне право україни»Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипПрограма
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Факультет післядипломної освіти
Кафедра медичного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова вченої ради ФПДО

Декан ________________О.Є. Січкоріз

«_____» _______________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Кількість навчальних годин: лекцій – 22, практичних – 22, семінарські – 10,

самостійна робота – 24. Разом – 78 годин.

Кредити ECTS – 2,6

Робоча навчальна програма обговорена Затверджено на методичній комісії

на методичному засіданні кафедри факультет післядипломної освіти

протокол №____________ протокол №______________

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

завідувач кафедри, доцент голова методичної комісії ФПДО

___________________І.Я. Сенюта ___________________О.Є. Січкоріз


2015

Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне право України»

для слухачів на передатестаційних циклах

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Розподіл навчального часу

78

22

22

10

24Підсумковий контрользалік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 70 %, СРС – 30%

Навчальний курс «Медичне право України» для слухачів факультету післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації медичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до викликів практичної медицини в контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин.

Навчальна дисципліна «Медичне право України» складається з таких змістовних блоків:


 1. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

 3. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

 4. Правове регулювання господарювання й управління якістю у сфері охорони здоров’я

Мета викладання дисципліни: комплексна підготовка фахівців, які отримають необхідний обсяг правових знань, знатимуть практичні механізми правореалізації, володітимуть достатнім рівнем правової культури та правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

Викладання навчальної дисципліни проводиться у вигляді лекцій, практичних а також семінарських занять. Навчальна дисципліна «Медичне право України» вивчається слухачами (78 год., у т.ч. 22 – лекційних, 18 – практичних, 10 - семінарських та 4 – підсумковий контроль, 24 – самостійна робота).

Викладання курсу «Медичне право України» покладатиметься на осіб з вищою юридичною освітою, які мають науковий ступінь кандидата наук/доктора наук і вчене звання, з професійною дослідницькою орієнтацією на медичному праві. Бажаним, видається, наявність другої вищої освіти – медичної.

Завдання вивчення дисципліни:


 1. Ознайомити медичних працівників із міжнародно-правовими стандартами в галузі прав людини й охорони здоров’я.

 2. Розкрити національне законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я, у тому числі надання медичної допомоги.

 3. Висвітлити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 4. Викристалізувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної діяльності.

 6. Охарактеризувати види юридичної відповідальності за професійні правопорушення у царині охорони здоров’я.

У результаті закінчення курсу слухач повинен знати:

 1. Міжнародні та регіональні стандарти в галузі прав людини й охорони здоров’я.

 2. Чинне законодавство України про охорону здоров’я, у тому числі біотичне.

 3. Тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я.

 4. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Механізми й процедури захисту своїх прав.

 6. Види й підстави юридичної відповідальності за професійні правопорушення.

 7. Правові умови провадження окремих видів медичної діяльності.

Слухач повинен уміти:

 1. Використовувати у своїй діяльності чинну національну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я.

 2. Забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства України; здійснювати права та виконувати обов’язки, гарантовані законодавством України.

 3. Створювати умови й підстави для забезпечення прав пацієнтів.

 4. Звертатись за захистом своїх прав й адекватно реагувати на порушення прав інших суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Забезпечувати розгляд звернень громадян згідно з законодавством України.

 6. Дотримуватись і поважати права пацієнтів.


Програма навчальної дисципліни
Змістовий блок №1.

Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини
Мета вивчення змістовного блоку №1

У результаті опанування змістовного блоку №1 слухачі повинні знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; види джерел медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; основи концепції медичного нейтралітету.


Тема 1. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я. Практика Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я

Міжнародні стандарти у сфері прав людини й охорони здоров’я: загальна характеристика. Міжнародні акти у сфері охорони здоров’я та прав людини, які містять обов'язкові до виконання норми і принципи («тверде право»). Міжнародні акти у сфері охорони здоров’я та прав людини, які містять рекомендаційні норми і принципи («м'яке право»). Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини. Місце і значення актів Європейського Союзу в системі регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я і прав людини. Роль і значення практики Європейського суду з прав людини в галузі охорони здоров’я.Тема 2. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я.

Ґенеза правового регулювання охорони здоров’я в Україні. Законодавство України про охорону здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку. Конституційне регулювання охорони здоров’я в Україні. Галузеве законодавство України у сфері охорони здоров’я. Угода про асоціацію Україна-ЄС в аспекті охорони здоров’я.Тема 3. Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Кодифікація законодавства про охорону здоров’я

Система стандартів надання медичної допомоги в Україні. Реєстр медико-технологічних документів. Значення досягнень доказової медицини для розробки стандартів медичної допомоги в Україні. Особливості систематизації законодавства про охорону здоров’я в Україні. Загальна характеристика бази стандартів медичної допомоги України. Медичний кодекс України: перспективи та проблеми впровадження. Тенденції удосконалення законодавства, що регламентує правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Гармонізація законодавства України у сфері охорони здоров’я з міжнародними та регіональними стандартами у цій сфері.Тема 4. Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

Поняття, принципи та функції медичного нейтралітету. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері захисту медичних працівників під час конфліктів. Гуманітарна політика у сфері охорони здоров’я. Місце медичного нейтралітету у військово-медичній доктрині України. Гарантії діяльності медичних працівників при виконанні професійних обов’язківЗмістовий блок № 2.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин
Мета вивчення змістовного блоку №2

У результаті опанування змістовного блоку №2 слухачі повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема ключових з них - пацієнта та медичного працівника, а також механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.Тема 5 Система прав людини у сфері охорони здоров’я


Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, загальна характеристика. Класифікація прав людини у сфері охорони здоров’я. Гарантії забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я. Права окремих груп населення у галузі охорони здоров’я.
Тема 6. Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників

Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні та регіональні стандарти та національне законодавство. Підходи до визначення поняття правового статусу пацієнта. Дефініційний та класифікаційний підходи. Види прав та обов’язків пацієнта: загальна класифікація. Правовий статус законних представників пацієнта. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо окреслення окремих прав пацієнтів у сфері охорони здоров’я.Тема 7. Права пацієнта

Каталог прав пацієнта у національному законодавстві: а) право на профілактичні заходи; б) право на доступність; в) право на інформацію; г) право на згоду; д) право на свободу вибору; е) право на приватність і конфіденційність; є) право на якісну медичну допомогу; е) право на безпеку; ж) право на попередження за можливості страждань і болю; з) право на індивідуальний підхід до лікування; и) право на повагу гідності при наданні медичної допомоги; і) право на компенсацію.

Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.

Тема 8. Обов’язки пацієнтів

Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні. Каталог обов’язків особи за законодавством України: а) обов’язок піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян; б) обов'язок проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення; в) обов'язок виконувати медичні приписи та правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я; г) обов'язок надавати необхідну допомогу, особам, що знаходяться у невідкладному стані; д) обов'язок отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника у невідкладних випадках, коли існує загроза життю.

Обов’язки пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.

Тема 9. Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація

Законодавче забезпечення прав медичних працівників: міжнародні та регіональні стандарти та національне законодавство. Зміст поняття «правовий статус медичного працівника». Права медичних працівників: Загальна характеристика. Загальна характеристика обов’язків медичних працівників. Правовий статус лікуючого лікаря за законодавством України.Тема 10. Права медичних працівників

Правове регулювання професійних прав медичних працівників.

Права медичних працівників на: а) належні умови професійної діяльності; б) право на зайняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації; в) право на підвищення кваліфікації, перепідготовку; г) право на обов’язкове страхування; д) право на відмову від подальшого ведення пацієнта.

Інші права медичних працівників.Тема 11. Обов’язки медичних працівників

Професійна етика та медична деонтологія при провадженні медичної практики. Обов’язок медичних працівників: а) надавати своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань; б) поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати здоровий спосіб життя; в) дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю; д) постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності; е) обов'язок надавати пацієнтові чи іншим компетентним суб'єктам медичну інформацію.

Інші обов’язки медичних працівників.

Тема 12. Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

Судова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Позасудова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Міжнародні засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


Змістовий блок №3.

Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення
Мета вивчення змістовного блоку №3

- У результаті опанування змістовного блоку №3 слухачі повинні знати загальну характеристику дефектів надання медичної допомоги, а також поняття, види та порядок притягнення медичних працівників до юридичної відповідальності.


Тема 13. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Поняття злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття і значення правильної кваліфікації злочинів. Класифікація і види злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.Тема 14. Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров'я: поняття, правова характеристика. Характеристика нормативних умов настання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності. Поняття шкоди. Моральна та майнова шкода у сфері охорони здоров’я. Поняття цивільного позову у кримінальному провадженні.Тема 15. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників

Адміністративна відповідальність медичних працівників: поняття та принципи. Види адміністративних стягнень. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників. Види дисциплінарних стягнень. Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері охорони здоров’я.Тема 16. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги

Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги. Законодавче закріплення експертної діяльності в Україні. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні. Висновок експерта.Змістовий блок №4.

Правове регулювання господарювання й управління якістю у сфері охорони здоров’я

Тема 17. Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

Поняття господарської діяльності у сфері охорони здоров’я. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання. Ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Акредитація закладів охорони здоров’я. Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання. Реклама у сфері охорони здоров'я.Тема 18. Документообіг у закладі охорони здоров’я. Порядок обробки персональних даних

Поняття персональних даних та його законодавче закріплення. Суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними та об’єкти захисту. Законодавчі вимоги до обробки персональних даних. Права та обов’язок суб’єктів персональних даних. Нормативне врегулювання повідомлення про обробку персональних даних. Порядок доступу до персональних даних. Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.Тема 19. Страхування у сфері охорони здоров’я

Загальні положення страхування у сфері охорони здоров’я. Поняття та принципи страхування. Суб’єкти та об’єкти страхових правовідносин. Види та форми страхування у сфері охорони здоров’я. Мета та завдання медичного страхування. Загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.Тема 20. Контроль якості медичної допомоги

Законодавче регулювання контролю якості медичної допомоги. Умови та порядок здійснення контролю якості медичної допомоги.


Структура навчальної дисципліни

«Медичне право України»


Курс і розділ

Найменування курсу, розділ

Кількість навчальних годин

Лекцій

Практичних занять

Семінарських занять

Самостійної роботи

Разом

1

2

3

4

5
6

1

Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини
1.1.

Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я. Практика Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я

-

-

2

-

2

1.2.

Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я

2

-

2

-

4

1.3.

Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Кодифікація законодавства про охорону здоров’я

-

-

-

1

1

1.4.

Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

-

-

-

1

1

2

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин


-
2.1.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

2

2

-

2

6

2.2.

Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників

2

-

2

-

4

2.3.

Права пацієнта

2

2

-

6

10

2.4.

Обов’язки пацієнтів

-

2

-

-

2

2.5.

Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація

2

-

2

-

4

2.6.

Права медичних працівників

2

2

-

4

8

2.7.

Обов’язки медичних працівників

2

2

-

-

4

2.8.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

2

2

-

4

8
ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

-

2

-

-

2

3

Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення
3.1.

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

2

-

-

2

4

3.2.

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

2

-

-

2

4

3.3.

Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників

-

2

-

-

2

3.4.

Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги

-

2

-

-

2

4

Правове регулювання господарювання й управління якістю у сфері охорони здоров’я
4.1.

Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

1

-

-

1

2

4.2.

Документообіг у закладі охорони здоров’я. Порядок обробки персональних даних

-

2

-

-

2

4.3.

Страхування у сфері охорони здоров’я

1

-
1

2

4.4.

Контроль якості медичної допомоги

-

-

2

-

2
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
22
РАЗОМ

22

18+4

10

24

78

Аудиторне навантаження – 70 %, СРС – 30%


Тематичний план лекційних занять

підготовки лікарів циклу тематичного удосконалення


Тема

Кількість годин

1.

Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я

2

2.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

2

3.

Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників

2

4.

Права пацієнта

2

5.

Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація

2

6.

Права медичних працівників

2

7.

Обов’язки медичних працівників

2

8.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

2

9.

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

2

10.

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

2

11.

Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

1

12.

Страхування у сфері охорони здоров’я

1

Усього

22


Тематичний план практичних занять

підготовки лікарів циклів тематичного удосконалення


Тема

Кількість годин

1.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

2

2.

Права пацієнта

2

3.

Обов’язки пацієнтів

2

4.

Права медичних працівників

2

5.

Обов’язки медичних працівників

2

6.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

2

7.

Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників

2

8.

Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги

2

9.

Документообіг у закладі охорони здоров’я. Порядок обробки персональних даних

2

Усього

18


Тематичний план семінарських занять

підготовки лікарів циклів тематичного удосконалення


Тема

Кількість годин

1.

Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я. Практика Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я.

2

2.

Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я

2

3.

Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників

2

4.

Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація

2

5.

Контроль якості медичної допомоги

2

Усього

10


Тематичний план самостійної роботиТема

Кількість годин

1.

Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Кодифікація законодавства про охорону здоров’я

1

2.

Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

1

3.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

2

4.

Права пацієнта

6

5.

Права медичних працівників

4

6.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

4

7.

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

2

8.

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

2

9.

Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

1

10.

Страхування у сфері охорони здоров’я

1

Усього

24


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час аудиторних занять слухачі під керівництвом викладача вивчають понятійно-категоріальний апарат у царині медичного права, міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я, систему прав людини, правовий статус суб’єктів медичних правовідносин, дефекти надання медичної допомоги, юридичну відповідальність у сфері охорони здоров’я, юридичне забезпечення надання окремих видів медичної допомоги, регламент обробки персональних даних, концепцію медичного нейтралітету, а також опрацьовують тестові завдання і ситуативні задачі.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюють на кожному практичному та семінарському занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності слухачів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, розв’язанню ситуативних задач з урахуванням умов, які максимально наближені до реальних.


Оцінювання поточної навчальної діяльності

Оцінювання поточної навчальної діяльності слухачів проводиться комплексно з використанням стандартизованих засобів контролю знань, що дозволяє оцінити знання слухача із теми, розглядаючи теоретичний матеріал (розв’язання тестів), а наприкінці практичних заняття з’ясовують ступінь засвоєння слухачами навчального матеріалу шляхом вирішення ситуативних задач і творчих завдань.

Оцінювання поточної навчальної діяльності слухачів описується у робочій програмі навчальної дисципліни.

При засвоєнні індивідуальної роботи кожної теми за поточну навчальну діяльність слухачу виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою.

Оцінювання самостійної роботи слухача здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Особливості кінцевого контролю

Оцінювання результатів навчання слухачів відбувається з використанням традиційних оцінок за результатами поточного навчання і проходження підсумкового тестування.Для зарахування вивчення дисципліни необхідно:

 • повне виконання вимог навчальної програми;

 • позитивні оцінки за результатами поточного контролю. Отримані «2» та «нб» мають бути відпрацьовані;

 • успішне складання проміжного та підсумкового контролів (правильне вирішення не менше 50% тестів)..Рекомендована література

Базова література

 1. Andre den Exter. Human Rights and Biomedicine. Antwerpen. – Apeldorn, Portland, 2010.

 2. A. Alghrani, R. Bennett, S. Ost. Bioethics, Medicine and the Criminal Law: The Chriminal Law and Bioethical Conflict: Walking the Tightrope. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 3. Бібліографія з медичного права: національний контекст / упоряд. І.Я. Сенюта, О.Є. Січкоріз, Х.М. Шубак ; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2014.

 4. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук. ред. І. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ « Медицина і право», 2012.

 5. Берн И., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И. Права человека в сфере охраны здоровья: практическое пособие / Под науч. ред. И. Сенюты. – Львов : Изд-во ЛОБФ «Медицина и право», 2012.

 6. Byrne I., Ezer T., Cohen J., Overall J., Senyuta I. Human Rights in Patient Care: A Practitioner Cuide / Under scientific editing of Senyuta I. – L’viv: LOBF Publishing House «Medicine and Law», 2012.

 7. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : Монографія / І. Демченко, О. Соловйов. — К., 2014.

 8. Furrow B., Creaney Th., Johnson S., Jost T., Schwarts R. Health Law, Cases, Materials and Problems (abridged edition). – Saint Paul, MN, USA: West Publishing Corp, 2013.

 9. Huxtable R. Law, Etics and Compromise at the Limits of Life. To Treat or not to Treat? – Abingdon, UK: Routledge, 2013.

 10. Kerry Lynn Macintosh. Human Cloning: Four Fallacies and Their Legal Consequences. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 11. Кашинцева О.Ю. Медичне право. Наріжні проблеми медичного права : підручник / за ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атака, 2010.

 12. Кашинцева О.Ю. Проблеми права біоетики : курс лекцій / КУП НАНУ. – К., 2012.

 13. Лашкул З.В., Сізінцова Ю.Ю., Фершал Я.Ю. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів. – Запоріжжя : ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст»», 2013.

 14. Майданик Р.А. Медичне право в системі права України : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 15. Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 16. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 17. Майданик Р.А. Права людини в вфері охорони здоров’я : практикум / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 18. Медико-правовий тлумачний словник / упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, Н.Є. Хлібороб, О.В. Цибак; за ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 19. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. Кн. 2 : підручник / Т.С. Грузєва, М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко, Т.С. Грузєва, І.Ю. Хміль, О.І. Артеменко. – К. : ВСВ «Медицина», 2011.

 20. Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (III Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення» (22–24 квітня 2010 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 21. Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (IV Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)» (19–21 травня 2011 р., м. Одеса) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 22. Медичне право України: теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права: Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» (26–28 квітня 2012 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 23. Медичне право України : практикум / уклад.: І.Я. Сенюта, І.О. Богомазова, О.Ю. Кашинцева, Д.Й. Клапатий, Р.А. Майданик, О.Є. Січкоріз, Х.Я. Терешко, У.Я. Хребтань, Х.М. Шубак ; заг. ред. І.Я. Сенюта. – Львів : Світ, 2014.

 24. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 25. Охорона здоров’я і права людини: ресурсний посібник / ред. Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 26. Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / І.А. Голованова, В.П. Лисак, В.М. Пашков [та ін.]; за заг. ред. В.П. Лисак [та ін.]. – К.: МОРІОН, 2014.

 27. Права людини в галузі охорони здоров’я. Харків : Права людини, 2011.

 28. Samantha Holliday. Reprodyctive Ethics and the Law: A Comparative Approach. – Oxford: Routledge-Cavendish, 2013.

 29. Steiner Jr. J.E. Problems In Health Care. – Burlington, MA, USA: Jones & Bartlet Learning LLC, 2013.

 30. Study Guide on Medical Law / com. by S.D. Riabenko, B.V. Mykhailichenko. – K.: VSV «Medicine», 2014.

 31. Charles Foster. Medical Law: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2013.

 32. Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я : навчальний посібник / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 33. Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2013.

 34. Стеценко В.Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади впровадження) : монографія / В.Ю. Стеценко. – К. : Атіка, 2010.

 35. Стеценко В.Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07. / Стеценко В.Ю. ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х., 2010.

 36. Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров'я в умовах страхової медицини) : монографія / В.Ю. Стеценко, Г.М. Такарєв – К. : Атіка, 2012.

 37. Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : монографія / С.Г. Стеценко, Я.М. Шатковський, В.Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010.

 38. Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. Г.Г. Стеценка. – К. : Атіка, 2010.

Допоміжна література

 1. Биомедицинское право в России и за рубежом [Право на гендерную идентичность: этико-правовые аспекты]. Монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов [и др.]. – Москва : Проспект, 2015. – 368 с.

 2. Болотіна Н.Б. Медичне право як галузь права і навчальна дисципліна // Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 3. Воробьева Л.В. Медицинское право : краткий курс лекций / Л.В. Воробьева. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.

 4. Куц В.М. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : монографія / В.М. Куц, С.В. Гізімчук, В.О. Єгорова. – Харків: Юрайт, 2012.

 5. Рыжкова Е. Медицинский туризм: общая характеристика и правовая регламентация в Украине / Е. Рыжкова. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3-2/51.pdf

 6. Фармацевтическое и медицинское право : учеб. пособ. / В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.), В.А. Шаповалова; под. ред. В.В. Шаповалова. – [1-е узд.]. – Харьков : Скорпион, 2011.

 7. Фармацевтичне право : навч. посібник / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мол.), О.С. Абросимов, Ю.В. Васіна, В.О. Радіонова, Н.Г. Малініна, О.О. Курижева; за аг. ред. В.О. Шаповалової. – Харків, 2011.

 8. Флоря В. Ответственность за врачебные преступления. Расcледование и экспертиза. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

 9. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності : монографія. – К.: КНТ, 2011.


Інформаційні ресурси

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Алма-Атинська Декларація. ВООЗ, 06.09.1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/ru/publications/policy-documents/declaration-of-alma-ata,-1978

 2. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, від 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 3. Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі / Європейська консультативна нарада ВООЗ з прав пацієнта, 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf

 4. Джакартська декларація про провідну роль зміцнення здоров’я у ХХІ столітті / ВООЗ, 21-25 липня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/index1.html

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Європейська хартія прав пацієнтів, листопад 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activecitizenship.net/patients–rights/projects/29–european–charter–of–patients–rights.html

 7. Захист осіб з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 46/119 / Генеральна Асамблея ООН. 17 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm

 8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 9. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 10. Конвенція про права інвалідів. ООН, від 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 11. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 12. Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я / ВООЗ, від 18.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/113302/E55363.pdf

 13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 15. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 16. Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині / Рада міжнародних організацій медичних наук, 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fhi.org/training/fr/retc/pdf_files/cioms.pdf

 17. Позиційний документ: медсестри і права людини / Міжнародна рада медичних сестер, 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf

 18. Рекомендації REC(2004)10 Комітету Міністрів Ради Європи державам–учасницям щодо захисту прав людини і гідності осіб з психічними розладами / Комітет Міністрів Ради Європи, 22.09.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=775685

 19. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 20. General comment No. 14: The Righttothe Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). CESCR, 11.08.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html


Основні нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1389889414323304

 3. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 8. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 11. Етичний кодекс лікаря України прийнятий Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) від 27 вересня 2009 р.

 12. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 14. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр

 15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 16. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17

 17. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12/print1382877439537761

 18. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон України вiд 22.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua.

 19. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 20. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 21. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. (ред. від 01.12.2005 р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print1394382702105452

 22. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 23. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 24. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

 25. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141697.html

 26. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2586-14

 27. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

 28. Про психіатричну допомогу: Закон України вiд 22.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

 29. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 30. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14

 31. Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80

Каталог: uploads -> repository -> medpravo -> 03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти передатестаційних циклів з дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклів спеціалізація з суміжної дисципліни «медичне право україни»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка