Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклів спеціалізація з суміжної дисципліни «медичне право україни»Сторінка1/3
Дата конвертації10.05.2016
Розмір0.77 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Факультет післядипломної освіти
Кафедра медичного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова вченої ради ФПДО

Декан ________________О.Є. Січкоріз

«_____» _______________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

З СУМІЖНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Кількість навчальних годин: лекцій – 6, самостійна робота – 2. Разом –8 годин.

лекцій – 12, самостійна робота – 4. Разом – 16 годин.

лекцій – 18, самостійна робота – 6. Разом – 24 години.

Робоча навчальна програма обговорена Затверджено на методичній комісії

на методичному засіданні кафедри факультет післядипломної освіти

протокол №____________ протокол №______________

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

завідувач кафедри, доцент голова методичної комісії ФПДО

___________________І.Я. Сенюта ___________________О.Є. Січкоріз2015

Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне право України»

для слухачів на циклах спеціалізації (8 год.)

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Розподіл навчального часу

8

6

-

2в тому числі підсумковий залік
залік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 75 %, СРС – 25%


Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне право України»

для слухачів на циклах спеціалізації (16 год.)

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Розподіл навчального часу

16

12

-

4в тому числі підсумковий залік
залік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 75 %, СРС – 25%


Опис навчального плану з дисципліни

«Медичне право України»

для слухачів на циклах спеціалізації (24 год.)

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин

аудиторних

СРС

Лекції

Практичні заняття

Розподіл навчального часу

24

18

-

6в тому числі підсумковий залік
залік

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 75 %, СРС – 25%


Навчальний курс «Медичне право України» для слухачів факультету післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації медичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до викликів практичної медицини в контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин.

Мета викладання дисципліни: комплексна підготовка фахівців, які отримають необхідний обсяг правових знань, знатимуть практичні механізми правореалізації, володітимуть достатнім рівнем правової культури та правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

Курс медичного права при спеціалізації складається із чотирьох змістовних блоків:

 1. Законодавче забезпечення у сфері охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти в галузі охорони здоров’я.

 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 3. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення.

 4. Спеціальна частина відповідно до набуття спеціальності.

Викладання курсу «Медичне право України» покладатиметься на осіб з вищою юридичною освітою, які мають науковий ступінь кандидата наук/доктора наук і вчене звання, з професійною дослідницькою орієнтацією на медичному праві. Бажаним, видається, наявність другої вищої освіти – медичної.

Завдання вивчення дисципліни:

 1. Ознайомити медичних працівників із міжнародно-правовими стандартами в галузі прав людини та охорони здоров’я.

 2. Розкрити національне законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я, у тому числі надання медичної допомоги.

 3. Висвітлити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 4. Викристалізувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної діяльності.

 6. Охарактеризувати види юридичної відповідальності за професійні правопорушення у царині охорони здоров’я.

У результаті закінчення курсу слухач повинен знати:

 1. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та охорони здоров’я.

 2. Чинне законодавство України про охорону здоров’я, у тому числі біотичне.

 3. Тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я.

 4. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Механізми й процедури захисту своїх прав.

 6. Види й підстави юридичної відповідальності за професійні правопорушення.

 7. Правові умови провадження окремих видів медичної діяльності.

Слухач повинен уміти:

 1. Використовувати у своїй діяльності чинну національну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я.

 2. Забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства України; здійснювати права та виконувати обов’язки, гарантовані законодавством України.

 3. Створювати умови й підстави для забезпечення прав пацієнтів.

 4. Звертатись за захистом своїх прав й адекватно реагувати на порушення прав інших суб’єктів медичних правовідносин.

 5. Забезпечувати розгляд звернень громадян згідно з законодавством України.

 6. Дотримуватись і поважати права пацієнтів.


Програма навчальної дисципліни

Лекція на тему: Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини
Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; види джерел медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; основи концепції медичного нейтралітету.Змістове наповнення:

Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я. Історія становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні. Конституційне регулювання права на охорону здоров’я Україні. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я. Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я.


Лекція на тему: Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин
Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема ключових з них - пацієнта та медичного працівника, а також механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


Змістове наповнення:

Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Пацієнт та його правовий статус: дефініційний і класифікаційний підходи. Правовий статус законних представників. Права пацієнтів. Обов’язки пацієнтів. Медичний працівник та його правовий статус: понятійно-категоріальний апарат і класифікація. Права медичних працівників. Обов’язки медичних працівників. Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


Лекція на тему: Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення
Мета вивчення:

У результаті опанування слухачі повинні знати загальну характеристику дефектів надання медичної допомоги, а також поняття, види та порядок притягнення медичних працівників до юридичної відповідальності.Змістове наповнення:

Юридична відповідальність медичних працівників: загальна характеристика. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів. Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників. Дефекти надання медичної допомоги. Юридична практика у сфері охорони здоров’я.


Лекція на тему 4 залежатиме від спеціальності

Мета вивчення:

У результаті опанування лекції №4 слухачі отримають спеціальні правові знання щодо окремих аспектів регулювання різних видів медичної практики.


Тема 4. Правове регулювання управління системою охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації з організації і управління охороною здоров’я)

Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я. Документообіг у закладі охорони здоров’я. Порядок обробки персональних даних. Організаційно-правові аспекти надання медичної допомоги. Контроль якості медичної допомоги. Страхування у сфері охорони здоров’я.Тема 4. Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для слухачів циклів спеціалізації з отоларингології, ортопедії і травматології, офтальмотології, дерматології, нейрохірургії, фізіотерапії, функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, суднової медицини, радіології, радіонуклідної діагностики, рентгенології, рефлексотерапії, санології, спортивної медицини, професійної патології, неврології, лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури і спортивної медицини, дієтології, авіаційної та космічної медицини, комбустіології).

Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правове регулювання окремих видів медичної практики. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги хворим. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Новітні технології у сфері охорони здоров’я (зокрема, телемедицина): правові основи. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Тема 4. Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з педіатрії, підліткової терапії, сурдології, неонатології, дитячої пульмонології, дитячої нефрології, дитячої неврології, дитячої кардіології, дитячої ендокринології, дитячої дерматології, дитячої гастроентерології, дитячої офтальмотології, дитячої урології, дитячої нейрохірургії, дитячої хірургії, дитячої отоларингології, дитячої імунології).

Нормативно-правове регулювання охорони дитинства в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони дитинства. Біоетичне законодавство. Особисті немайнові права дитини у сфері охорони здоров’я. Особливості правового регулювання надання окремих видів медичної допомоги дітям. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги дітям. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги хворим. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Новітні технології у сфері охорони здоров’я (зокрема, телемедицина): правові основи.Тема 4. Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для слухачів циклу спеціалізації з сімейної медицини).

Загальна характеристика сімейної медицини: поняття, принципи, міжнародні та регіональні стандарти і національне законодавство. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правовий статус сімейного лікаря. Правовий статус амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Медико-соціальна діяльність сімейного лікаря: правові аспекти. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Тема 4. Правове регулювання надання медичної допомоги внаслідок внутрішніх хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з терапії, хірургії, судинної хірургії, хірургії серця і магістральних судин, торакальної хірургії, проктології, урології, ендоскопії, ревматології, нефрології, геріатрії, гастроентерології, кардіології, ендокринології).

Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правове регулювання окремих видів медичної практики. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги хворим. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Новітні технології у сфері охорони здоров’я (зокрема, телемедицина): правові основи. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавствоТема 4. Правове регулювання онкологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з онкології, онкоотоларингології, онкохірургії, дитячої онкології, онкогінекології, променевої терапії).

Законодавче забезпечення надання онкологічної допомоги. Медико-правові стандарти організації та надання онкологічної допомоги. Законодавче забезпечення паліативної допомоги в Україні. Організаційно-правове функціонування хоспісів. Нормативні особливості обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Тема 4. Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з акушерства та гінекології, дитячої гінекології, медичної генетики, сексопатології).

Медико-правові стандарти організації та надання акушерсько-гінекологічної допомоги за законодавством України. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання акушерсько-гінекологічної допомоги. П-9оняття та види дефектів надання медичної допомоги. Законодавче забезпечення репродуктивних технологій: національний досвід і міжнародні та регіональні стандарти. Сурогатне материнство і штучне запліднення: правові аспекти. Корекція (зміна) статі. Правові аспекти біоетики: проблеми медичної практики у сфері репродуктивних технологій щодо захисту прав людини.Тема 4. Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, пульмонології, епідеміології, інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб).

Нормативно-правове забезпечення і державна політика щодо профілактики та лікування інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти в цій царині. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах лікування інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Правове регулювання проведення профілактичних щеплень. ВІЛ-інфекція/СНІД, вірусні гепатити і права людини в Україні. Боротьба з туберкульозом: правові аспекти. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Тема 4. Законодавче забезпечення донорства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з гематології, дитячої гематології, трансфузіології та трансплантології).

Поняття та види донорства за законодавством України. Міжнародні та регіональні стандарти, біоетичне законодавство. Поняття, принципи й умови правомірності здійснення донорства крові та її компонентів. Правовий статус донора в Україні. Проблеми «безкровного» лікування. Законодавче забезпечення трансплантації органів та анатомічних матеріалів людини в Україні. Умови та порядок здійснення трансплантації. Донорство репродуктивних клітин: правовий контекст. Медико-правові стандарти організації та надання окремих видів медичної допомоги. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері донорства.Тема 4. Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для слухачів циклів спеціалізації з психіатрії, дитячої психіатрії, медичної психології, психотерапії та психофізіології, наркології).

Юридичне забезпечення психіатричної допомоги: національні акти, міжнародні та регіональні стандарти. Види і порядок надання психіатричної допомоги. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин у галузі психіатричної допомоги. Судово-психіатрична і судово-психологічна експертизи. Юридична практика у справах щодо надання психіатричної допомоги (судова, позасудова). Правовий захист осіб, хворих на хронічний алкоголізм, наркоманію й інші соціальні хвороби. Нормативні особливості обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Медико-правові стандарти організації та надання психіатричної допомоги. Медична етика та деонтологія у медичній практиці. Біоетичне законодавство.Тема 4. Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з анестезіології, дитячої анестезіології та медицини невідкладних станів).

Нормативне забезпечення реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я щодо реаніматології. Біоетичне законодавство. Організаційно-правові аспекти надання екстреної медичної допомоги в Україні. Особливості функціонування анестезіологічної служби в Україні. Порядок надання медичної допомоги у невідкладних станах. Порядок надання реанімаційної та післяреанімаційної допомоги новонародженим.Тема 4. Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації зі стоматології, дитячої стоматології, ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології).

Стоматологічна допомога в Україні: нормативне забезпечення. Біоетичне законодавство. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я. Правовий статус медичних працівників у галузі стоматології. Медико-правові стандарти організації та надання стоматологічної допомоги. Юридична оцінка несприятливих наслідків надання стоматологічної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги. Юридична практика. Господарська діяльність у стоматології. Особливості оподаткування стоматологічної діяльностіТема 4. Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з бактеріології, вірусології, імунології, клінічної імунології, клінічної лабораторної діагностики, лабораторної генетики, лабораторної імунології, клінічної біохімії, мікробіології та вірусології, токсикології, паразитології).

Законодавче забезпечення імунологічної допомоги в Україні. Правові основи бактеріології. Правове регулювання здійснення лабораторної діагностики. Медико-правове значення лабораторного висновку. Правовий статус лікаря-імунолога та лікаря-лаборанта. ВІЛ-інфекція/СНІД, вірусні гепатити та інші захворювання, які передаються парентерально: правові аспекти. Правові основи біоетики.Тема 4. Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для слухачів циклів спеціалізації з гігієни для дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекційної справи, комунальної гігієни, радіаційної гігієни, лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища).

Законодавче забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в Україні Правовий статус державної санітарно-епідеміологічної служби України. Права й обов’язки громадян щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Гігієна харчування і гігієнічна оцінка та санітарна експертиза продуктів харчування: правова характеристика. Дезінфекція і стерилізація у медичній практиці: правові основи. Відповідальність за порушення санітарного законодавства.Тема 4. Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації із судово-медичної експертизи, судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної цитології, судово-медичної токсикології, судово-психіатричної експертизи, патологічної анатомії, дитячої патологічної анатомії).

Експертна діяльність у сфері охорони здоров'я: національне і зарубіжне законодавство. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні. Особливості правового статусу експерта за законодавством України. Висновок експерта. Судово-медична експертиза. Судово-психіатрична експертиза. Судово-психологічна експертиза. Порядок здійснення патологоанатомічних досліджень за законодавством України.


Структура навчальної дисципліни

«Медичне право України» (8 год.)


код


Лекції

Кількість навчальних годин


Самостійна робота


Разом


Лекції

Практичні заняття

І. Загальна частина


1


Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

-

-

2

2

2.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

2

-

-

2

3.

Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

2

-

-

2

ІІ. Спеціальна частина

(залежно від спеціальності на вибір)


4

Правове регулювання управління системою охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації з організації і управління охороною здоров’я)

2

-

-

2

5

Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для слухачів циклів спеціалізації з отоларингології, ортопедії і травматології, офтальмотології, дерматології, нейрохірургії, фізіотерапії, функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, суднової медицини, радіології, радіонуклідної діагностики, рентгенології, рефлексотерапії, санології, спортивної медицини, професійної патології, неврології, лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури і спортивної медицини, дієтології, авіаційної та космічної медицини, комбустіології)

2

-

-

2

6

Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з педіатрії, підліткової терапії, сурдології, неонатології, дитячої пульмонології, дитячої нефрології, дитячої неврології, дитячої кардіології, дитячої ендокринології, дитячої дерматології, дитячої гастроентерології, дитячої офтальмотології, дитячої урології, дитячої нейрохірургії, дитячої хірургії, дитячої отоларингології, дитячої імунології)

2

-

-

2

7

Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для слухачів циклу спеціалізації з сімейної медицини)

2

-

-

2

8

Правове регулювання надання медичної допомоги внаслідок внутрішніх хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з терапії, хірургії, судинної хірургії, хірургії серця і магістральних судин, торакальної хірургії, проктології, урології, ендоскопії, ревматології, нефрології, геріатрії, гастроентерології, кардіології, ендокринології)

2

-

-

2

9

Правове регулювання онкологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з онкології, онкоотоларингології, онкохірургії, дитячої онкології, онкогінекології, променевої терапії)

2

-

-

2

10

Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з акушерства та гінекології, дитячої гінекології, медичної генетики, сексопатології)

2

-

-

2

11

Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, пульмонології, епідеміології, інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб)

2

-

-

2

12

Законодавче забезпечення донорства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з гематології, дитячої гематології, трансфузіології та трансплантології)

2

-

-

2

13

Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для слухачів циклів спеціалізації з психіатрії, дитячої психіатрії, медичної психології, психотерапії та психофізіології, наркології)

2

-

-

2

14

Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з анестезіології, дитячої анестезіології та медицини невідкладних станів)

2

-

-

2

15

Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації зі стоматології, дитячої стоматології, ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології)

2

-

-

2

16

Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з бактеріології, вірусології, імунології, клінічної імунології, клінічної лабораторної діагностики, лабораторної генетики, лабораторної імунології, клінічної біохімії, мікробіології та вірусології, токсикології, паразитології)

2

-

-

2

17

Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для слухачів циклів спеціалізації з гігієни для дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекційної справи, комунальної гігієни, радіаційної гігієни, лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища)

2

-

-

2

18

Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації із судово-медичної експертизи, судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної цитології, судово-медичної токсикології, судово-психіатричної експертизи, патологічної анатомії, дитячої патологічної анатомії)

2

-

-

2
ВСЬОГО

6

-

2

8

Аудиторне навантаження – 75 %, СРС – 25%Каталог: uploads -> repository -> medpravo -> 03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти передатестаційних циклів з дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне право україни»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни «медичне право україни»
03.%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 -> Дипломної освіти «Затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка