Проект статуту політичної партії підготовлений оргкомітетом партії соціальної революції Розділ Загальні положення «Партія соціальної революції»Дата конвертації08.05.2016
Розмір1.04 Mb.
#3219
Проект статуту політичної партії

підготовлений оргкомітетом партії соціальної революціїРозділ 1. Загальні положення

1.1. «Партія соціальної революції» (далі – Партія) є організацією децентралізованого типу, яка побудована на засадах прямої та електронної демократії.

Партія є лівою політичною силою, яка дотримується ідей прямої демократії та соціальної справедливості та створюється для політичної репрезентації інтересів робітничого класу та всіх найманих працівників в Україні, а також сприяння розвитку міжнародної солідарності в боротьбі проти глобальної системи капіталізму за соціалістичне перетворення суспільства.

1.2 Партія створена та діє на підставі Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів, що регулюють створення та діяльність політичних партій, та на основі цього Статуту і Програми Партії.

1.3. Партія легалізується шляхом реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.4 З моменту проведення державної реєстрації Партія набуває статусу юридичної особи. Після державної реєстрації Партія має право без обмежень здійснювати будь-які дії, що мають юридичне значення, якщо вчинення таких дій не заборонено чинним законодавством України та відповідає цілям та меті її діяльності, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки, може мати партійну символіку: партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак (емблему), девіз тощо.

1.5 Члени Партії не несуть юридичної відповідальності за дії Партії, у тому числі, не відповідають за цивільно-правовими зобов’язаннями Партії.

1.6 Держава Україна, будь-яка територіальна громада, органи державної влади, місцевого самоврядування та інші юридичні особи приватного та публічного права не відповідають за цивільно-правовими зобов'язаннями Партії, так само, як і Партія не відповідає за цивільно-правовими зобов'язаннями зазначених осіб.

1.7. Повне найменування Партії українською мовою: «Партія Соціальної Революції».

1.8. Партія діє з всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю територію України.


Розділ 2.  Мета і завдання діяльності партії

2.1.      Головною метою Партії є подолання капіталізму та розбудова справедливого демократичного суспільства, заснованого на пріоритеті гуманізму, суспільної корисності виробництва над міркуваннями товарно-грошової економічної ефективності.

2.2.      Завданнями партії є:

- боротьба за соціальну справедливість та високі соціальні стандарти;

- розробка програми розвитку суспільства на соціалістичних засадах;

- захист соціально-економічних, трудових, політичних, громадянських, культурних, національних, гендерних, екологічних та інших прав трудящих;

- розвиток самоврядування трудящих та розширення їх участі в управлінні виробництвом, сприяння впровадженню прозорої бухгалтерії та робітничого контролю на підприємствах усіх форм власності;

- консолідація профспілок, громадських та політичних організацій, об’єднань лівого спрямування на всіх рівнях, утворення єдиного фронту з усіма хто стоїть на позиціях захисту окрімішних інтересів робітничого класу та трудового народу;

- сприяння розширенню доступу до знань та проведення просвітницької роботи.

2.3. Партія здійснює свою діяльність на основі наступних принципів:

• законності;

• вільного вибору видів громадської (суспільної) діяльності;

• відкритості та прозорості, зокрема відкритої бухгалтерії

• добровільності та рівноправності членства;

• самостійності, самоврядування та прямої електронної демократії;

2.4. Досягнення вище окреслених мети та завдань діяльності Партії здійснюється шляхом:

• участі у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, до інших органів державної влади та місцевого самоврядування, загальнодержавному та місцевому референдумах;

• використання державних та місцевих засобів масової інформації, а також заснування власних засобів масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства;

• залучення громадян України до активної участі в інституціях громадянського суспільства та державотворчому процесі;

• встановлення міжнародних зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями;

2.5. Партія підтримує принципи гендерної рівності у всіх сферах життя. Фемінізм та гендерна демократія є одними з основних принципів функціонування і розвитку Партії.
Розділ 3. Членство в Партії, права і обов’язки членів Партії

3.1. Членами Партії можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку та постійно проживають або працюють на території України, незалежно від їх раси, національності та гендеру, якщо вони поділяють мету і завдання Партії, її програмні принципи, дотримуються Статуту та Програми Партії. Членство в партії є індивідуальним.

3.2. Члени Партії користуються повними правами і виконують свої обов'язки відповідно до Статуту. Партія працює колективно і демократично, діючи відповідно до рішень більшості, поважаючи і охороняючи інші точки зору.

3.3. Членство в Партії є фіксованим. Формою фіксації є рішення про прийняття особи до членів Партії, прийняте відповідно до вимог цього Статуту. Член Партії не може бути членом іншої політичної партії.

3.4. Умовою набуття членства в Партії є проходження кандидатського стажу. Процедура та умови проходження, а також тривалість кандидатського стажу визначається окремим положенням.

3.5. Наявність значних нетрудових доходів або володіння власністю набутою нетрудовим шляхом є підставою для відмови у набутті членства в партії.

Розмір доходу та права власності підтверджується декларацією про доходи, яка оприлюднюється щорічно протягом усього терміну перебування у лавах партії.

Членами Партії не можуть бути: судді; працівники прокуратури та органів внутрішніх справ; співробітники Служби безпеки України; військовослужбовці; працівники органів доходів і зборів; персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

На час перебування на зазначених посадах або службі Члени Партії зобов’язані зупинити своє членство в Партії шляхом подання відповідної письмової заяви до первинного осередку, місцевої, регіональної організації Партії або Політради Партії. Рішення про зупинення членства особи в Партії приймає первинний осередок, більшістю голосів свого складу, що наявні на Зборах членів відповідної партійної організації. Таке рішення фіксується протоколом.

Членство особи в Партії вважається зупиненим з моменту подання заяви про зупинення членства до визначених цим Статутом органів.

3.5. Прийом у члени Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви поданої до відповідної первинної організації Партії.

3.6 Рішення про прийняття у члени Партії приймається за згодою більшості членів відповідної первинної організації Партії, до якої подано заяву,  визначеною шляхом голосування у електронній системі або безпосереднім голосуванням на Зборах організації Партії у порядку, затвердженому Політрадою партії або Загальним електронним голосуванням членів партії. Таке рішення оформлюється у вигляді протоколу. Особа вважається членом Партії з моменту прийняття рішення щодо задоволення заяви.

Про прийняття нового члена до Партії має бути протягом трьох днів повідомлено Політраду та виконавчий комітет відповідальний за надання доступу до партійної системи електронного голосування. Протягом місяця з моменту надходження інформації про прийняття нового члена Політрада може ініціювати електронне голосування всіх членів партії щодо анулювання рішення про прийняття цієї особи в Партію.

3.7. Рішення про прийняття нового члена Партії не може бути прийняте первинною організацією у випадках, коли на зборах первинної організації або під час електронного голосування проголошені принципові заперечення з боку не менше 10% загальної чисельності первинної організації партії.

У такому випадку заява на вступ до Партії направляється у Політичну раду, яка повинна поставити дане питання на обговорення і подальше загальне електронне голосування членів партії. Таке рішення оформлюється у вигляді протоколу засідання Політичної ради.

3.8 Виключення особи з Партії може бути ініційовано самим членом Партії на підставі власноруч написаної заяви. Питання про виключення у примусовому порядку може бути ініційоване Контрольно-ревізійною комісією, Політичною радою Партії або первинною організацією Партії на підставі порушення принципів Програми Партії та/або положень Статуту Партії, та/або законодавства України. Членство в Партії може бути призупинене якщо член Партії протягом року без поважної причини не приймає  участі у політичному житті Партії (систематично не приймає участі в електронних голосуваннях, не відвідує збори та публічні заходи організовані партією, не приймає участь у волонтерській роботі в партії, тощо) та/або не сплачує добровільного членського внеску, окрім випадків, якщо член Партії не має роботи або засобів до існування.

3.9 Рішення про виключення особи з Партії приймається більшістю голосів на Зборах первинної партійної організації Партії. Особа повинна бути запрошена та має право бути присутньою на Зборах первинної партійної організації, на яких розглядається рішення про її виключення з Партії. Рішення про виключення особи з Партії доводиться до її відома на самому засіданні, а у випадку її відсутності - протягом 10 календарних днів з моменту прийняття такого рішення.

У разі, якщо первинна організація протягом місяця не розглянула або не підтримала ініційоване Політрадою питання про виключення, Політрада має право повторно розглянути це питання та призначити з цього приводу загальне електронне голосування.

3.10 Особа має право оскаржити рішення первинної організації по її виключення з Партії протягом місяця з моменту його прийняття шляхом направлення скарги до Контрольно-ревізійної комісії. Контрольно-ревізійна комісія має право негайно відновити членство особи в Партії або відмовити у відновленні. При цьому у разі незгоди Первинної організації або виключеної особи за наполяганням одної з сторін Контрольна комісія має винести питання на загальне електронне голосування членів Партії.

3.11 Членство в Партії може бути призупинено Політрадою Партії при проведенні перереєстрації членів партії у випадку неможливості проведення протягом двох років З’їзду Партії.

3.11 Члени Партії мають право:

● створювати Платформи. Платформа – це група членів Партії у кількості не менше 10 осіб, яка об’єднана спільною декларацією. Члени платформи повинні буті представниками не менш як 3 первинних організацій партії. Кожна платформа, яка отримала підтримку більше ніж 5% усіх членів партії делегує своїх представників для роботи у Політичній раді Партії;

● брати участь у діяльності Партії;

● відповідно до Статуту обирати і бути обраним до керівних органів Партії;

● брати участь в обговоренні Партією рішень з усіх питань її  діяльності;

● бути висунутим Партією як кандидат на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування;

● користуватися всебічною підтримкою з боку Партії як в період виборів, так і у разі обрання безпосередньо в процесі роботи в представницьких органах державної влади та місцевого самоврядування;

● мати доступ до інформації, що стосується партійного життя;

● брати участь у роботі будь-якого керівного органу Партії при розгляді питання про свою діяльність в Партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;

● звертатися у разі порушення своїх прав як члена Партії до керівних органів Партії;

● фінансово підтримувати Партію, але в обсягах які не перевищують 50 прожиткових мінімумів на місяць;

● домагатися підтримки з боку Партії у випадку необхідності захисту своєї партійної честі і гідності;

● виходити з Партії за власною заявою, поданою до первинної партійної організації;

● представляти і захищати свої законні інтереси як члена Партії в органах державної̈ влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та інших організаціях;

● брати участь у політичній діяльності, у тому числі, у масових заходах (зборах, мітингах, демонстраціях тощо);

● одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Партії у порядку, встановленому чинним законодавством;

● брати участь у виробленні партійної політики;

отримувати інформацію, щодо діяльності Партії.

3.12 Члени Партії зобов’язані:

● визнавати Програму і Статут Партії, брати участь у підготовці та проведенні політичних заходів, спрямованих на виконання програмно-статутних положень;

● брати активну участь у діяльності Партії, зокрема виконувати на волонтерських засадах  роботу в партії в обсягах не менше ніж 2 години на місяць;

● сприяти Партії в здійсненні нею мети та завдань діяльності;

● всебічно сприяти зміцненню позицій і авторитету Партії в суспільстві;

● виконувати взяті на себе обов‘язки і доручення;

● дотримуватися партійної дисципліни при виконанні прийнятих рішень;

● брати участь у голосуваннях щодо ініційованих питань у електронній системі голосування не рідше одного раз на місяць;

● вносити щомісячно добровільний внесок на розвиток діяльності партії. Розмір рекомендованого добровільного внеску для кожного члена Партії розраховується відповідно до розміру місячного доходу після сплати податків та житлово-комунальних платежів:

2% з доходу до двох прожиткових мінімумів (приблизно 25 - 50 грн),

3% з доходу 2 - 4 прожиткових мінімумів ( 75 - 150грн),

4% з доходу  4 - 6 прожиткових мінімумів (220 - 300 грн),

5% з доходу 6-8 прожиткових мінімумів. (350-500 грн),

6% з доходу понад 8 прожиткових мінімумів.

● голосувати в представницьких органах влади тільки за ті питання, які були підтримані партією шляхом електронного голосування;

● виконувати інші обов`язки, обумовлені членством у Партії.

Розділ 4. Статутні органи та організаційна структура
4.1. Найвищим органом Партії є З’їзд.

4.1.1. Участь у З’їзді з правом голосу може приймати кожен член партії особисто або дистанційно, шляхом підключення через мережу Інтернет. Члени партії мають право делегувати свій голос іншому члену партії та відкликати делегування в будь-який момент.

4.1.2. Голосування під час З’їзду відбувається в системі електронного голосування через Інтернет, результати голосувань публікуються на сайті партії в режимі реального часу.

4.1.3. З’їзд скликається не рідше ніж раз на рік та вважається дійсним, якщо у його роботі прямо (безпосередньо чи дистанційно) або шляхом делегування свого голосу прийняло участь не менше 50% членів партії. У разі не проведення протягом двох років З’їзду має бути проведена перереєстрація членів партії шляхом призупинення членства в партії осіб, які більше трьох місяців не приймали участь в електронних голосуваннях. Перереєстрація проводиться Політрадою відповідно до окремого положення.

4.1.5. Скликання З’їзду відбувається з ініціативи: не менш, як 30% членів Політичної ради, або не менш, як 20% регіональних рад, або не менше, як 10% членів партії. Дата і час З’їзду мають бути визначенні при висуванні ініціативи, при цьому З’їзд не може бути призначено раніше ніж через тиждень після того, як ініціатива отримала необхідну підтримку з боку членів Політичної ради, регіональних рад або членів партії. Ініціативи, що не набрали відповідного відсотку підтримки за тиждень до запропонованої дати З’їзду вважаються відкинутими.

4.1.5. Рішення на З’їзді  (крім рішень щодо ліквідації та реорганізації партії) приймаються простою більшістю голосів присутніх або підключених членів партії з урахуванням делегованих голосів. Рішення щодо ліквідації та/або реорганізації партії приймаються двома третинами голосів.

4.1.6. До виключної компетенції З’їзду відносяться:

-       визначення основних напрямків діяльності Партії та затвердження Програми Партії;

-       обрання та звільнення членів Контрольно-ревізійної комісії Партії;

-       затвердження Статуту та змін до нього, планів, звітів та висновків щодо діяльності Партії та її керівних органів;

-       прийняття рішення щодо легалізації Партії шляхом її реєстрації;

-       прийняття рішень щодо включення місцевих партійних організацій Партії відповідних сільських, селищних, районних, районних у містах, міських, обласних, м. Києва та  Севастополя, Автономної Республіки Крим організацій до структури Партії та виключення зазначених організацій зі структури Партії;

-       прийняття рішення про припинення діяльності Партії;

-       висунення від партії або підтримка кандидатів на виборах Президента України, Верховної Ради інших центральних виборних органів у разі їх появи.


4.2.       Загальне електронне голосування без скликання З’їзду.
4.2.1.  Всі рішення щодо підтримки або висунення власних законодавчих ініціатив та проектів рішень Верховної Ради, а також висунення політичних вимог та направлення звернень до центральних органів виконавчої влади приймаються лише загальним електронним голосуванням всіх членів партії.

4.2.2. На загальне електронне голосування також можуть виноситися пропозиції щодо публікації від імені партії власних політичних заяв, підтримки заяв та звернень висунутих іншими громадськими організаціями та ініціативами, підтримки громадських кампаній тощо.

4.2.3. На загальне електронне голосування можуть виноситися питання відміни попередніх рішень Загального електронного голосування, рішень Політичної ради та виконавчих органів партії, а також вотуму недовіри окремим членам Політичної ради та виконавчих органів партії.  У випадку, прийняття рішення щодо вотуму недовіри повноваження відповідної особи вважаються припиненими з моменту закінчення голосування. При цьому місце члена Політради, що вибув займає представник тієї ж Платформи від якої той був обраний.

4.2.4. Загальне електронне голосування ініціатив відбувається за наступною процедурою:

-       Висунення ініціативи будь-яким членом партії в будь-який момент та публікація її в системі електронного голосування у розділі, де обговорюються ініціативи з відповідної тематики (призначений Політрадою відповідальний модератор протягом доби перевіряє коректність віднесення ініціативи до тематичного розділу);

-       Протягом першого тижня з моменту висунення ініціативи:

А) Збір голосів щодо зацікавленості в подальшому розгляді ініціативи;

Б) Внесення пропозицій щодо поправок до тексту проекту рішення;

В) Внесення альтернативних проектів рішень щодо висунутої ініціативи;

-       Протягом другого тижня з моменту висунення ініціативи у разі зацікавленості в ініціативі хоча б 10% членів партії, які позначити в системі свою зацікавленість відповідним тематичним розділом:

А) Збір голосів членів партії та членів Політради щодо підтримки за основу одного з проектів тексту рішення з урахуванням пропозицій на розсуд авторів проекту (можна голосувати за декілька проектів);

Б) Внесення пропозицій щодо поправок до текстів проекту рішення;

-       Протягом третього тижня з моменту висунення ініціативи у разі зацікавленості в ініціативі хоча б 10% членів партії, які позначити в системі свою зацікавленість відповідним тематичним розділом або підтримки 10% членів Політради:

А) Внесення пропозицій щодо поправок до прийнятого за основу тексту рішення;

Б) Обов’язкове обговорення ініціативи на Політраді, а також обговорення на регіональних радах та зборах місцевих організацій (в міру можливості);

В) Підготовка проектів тексту остаточного рішення по ініціативі для голосування в цілому.

-       Протягом четвертого тижня з моменту висунення ініціативи відбувається електронне голосування в цілому за проектами остаточного рішення по ініціативі. Проекти готують автори ініціатив з урахуванням запропонованих правок на свій розсуд. При цьому члени Політради можуть також виносити на голосування альтернативні проекти внесені ними під час третього тижня розгляду ініціативи.

-       Рішення щодо ініціативи вважається прийнятим, якщо його прямо або шляхом делегування голосу підтримали більше 50% членів партії, які позначити в системі свою зацікавленість відповідним тематичним розділом.

4.2.5. Загальне електронне голосування щодо відміни попередніх рішень Загального електронного голосування, рішень Політичної ради та виконавчих органів партії, а також вотуму недовіри окремим членам Політичної ради та виконавчих органів партії відбувається за скороченою процедурою протягом одного тижня. Рішення щодо ініціативи вважається прийнятим, якщо його прямо або шляхом делегування голосу підтримали не менше 50% членів партії.
4.3. Статутними органами забезпечення в партії плюралізму є Платформи, які створюють механізм залучення всіх членів до  конструктивної дискусії щодо стратегії і тактики та гарантують можливість співіснування в межах партії різних точок зору на ці питання.

4.3.1.Платформи створюються з ініціативи не менш як десяти членів партії та складаються з членів мінімум трьох різних первинних організацій з метою організації систематичної пропаганди своїх поглядів щодо стратегії та тактики антикапіталістичної боротьби та агітації за прийняття партією відповідних рішень.

4.3.2. Платформа вважається створеною після публікації свого засадничого документу на офіційному веб-сайті партії. Будь-який член партії або група членів партії мають право висунути свою платформу шляхом її публікації у відповідному розділі веб-сайту партії.

4.3.3.  Платформою вважається документ, який містить формулювання щодо стратегічних напрямків розвитку партії та подолання капіталізму в Україні та світі, а також принципові позиції щодо поточної політичної ситуації в країні. У тексті має міститися бачення заходів, які партія має здійснювати за всіма основними напрямками її роботи, а саме: розвитку зав’язків з профспілками та іншими громадськими організаціями трудящих; освітньої, просвітницькому та агітаційної діяльності; мобілізації масового низового руху трудящих та проведення агітаційних заходів; роботи партійних засобів масової інформації та зав’язків з громадськістю; розвитку партійних осередків та залученню нових членів.

4.3.4. Платформи мають право:

- інформувати всіх членів партії щодо своєї роботи шляхом розсилки електронною поштою відповідної інформації з електронної адреси фракції через окрему загальнопартійну інформаційну розсилку;

- розміщувати свої матеріали у всіх друкованих виданнях та електронних засобах масової інформації партії в обсягах пропорційних відсотку членів партії, які підтримали відповідну платформу на останніх виборах до Політради партії;

- висувати своїх представників (список) на вибори до Політради партії шляхом відкритого рейтингового голосування серед всіх членів партії, які підтримали відповідну Платформу. В рамках голосування зберігається принцип гендерного балансу, а саме: не менше 40% місць у списку претендентів на висування до Політради повинні надаватись жінкам. При рівній кількості набраних голосів серед претендентів перевага надається жінкам;

- відкликати в будь-який момент своїх представників з Політради партії шляхом відкритого голосування всіх членів партії, які підтримали відповідну фракцію на останніх виборах до Політради.

- мати свою внутрішню інформаційну розсилку та проводити окремі збори учасників Платформи та заходи для обговорення та вироблення спільної позиції;

4.3.5. Платформи та їх учасники зобов’язані:

-       Утримуватися від публічної агітації поза межами партії проти рішень прийнятих політрадою та іншими повноважними органами партії;

-       Висувати своїх представників (список) на виборах до Політради, притримуючись принципу гендерного балансу.
4.4.       Постійно-діючим органом поточного політичного керівництва є Політична рада.

4.4.1.  Основним завданням Політради є організація конструктивної внутрішньої дискусії в партії, вироблення та висунення на затвердження шляхом голосування всіх членів партії проектів законодавчих ініціатив та політичних вимог до існуючих органів влади.

4.4.2. Політрада формується за змішаним принципом та включає в себе пропорційну кількість представників платформ та первинних регіональних місцевих організацій наступним чином:

– членства в політраді набувають представники від всіх платформ, які отримали підтримку більше 5% членів партії, які прийняли участь у голосуванні. Кількість представників формується відповідно до результатів голосування, а саме – по одному голосу за кожні 5% підтримки;

- членства в політраді набувають представники від всіх регіонів України (областей та міста Києва) в яких діють первинні організації партії по одному представнику від регіону. Вибори представника від регіону до політради відбуваються на регіональній нараді партії.

4.4.3. Перевибори до Політради проводяться не рідше ніж раз на три місяці, але не частіше ніж раз на місяць на вимогу не менш ніж 1% членів партії або на вимогу платформи, яка представляє не менш ніж 1% членів партії, які приймали участь в останньому голосуванні на виборах до Політради.

4.4.4. До компетенції Політради відноситься:

-       призначення персонального складу функціональних виконавчих комітетів таким чином, щоб у складі кожного виконавчого комітету були присутні представники від всіх платформ, які отримали підтримку більш ніж 10% членів партії;

-       затвердження планів роботи та бюджетів функціональних виконавчих комітет, розгляд на прийняття звітів функціональних виконавчих комітетів;

-       затвердження та звільнення координаторів функціональних виконавчих комітетів та видача їм за необхідності довіреностей на здійснення господарської діяльності від імені партії в межах визначених функцій, планів роботи та затвердженого бюджету;

-       призначення та звільнення головного бухгалтера партії;

-       розгляд проектів Програми та Статуту Партії, проектів змін та доповнень до цих  документів, що будуть вноситися на розгляд З’їзду, затвердження поточних планів діяльності Партії;

-       затвердження зразків печаток, штампів, бланків та символіки Партії;

-       затвердження положень, інструкцій та інших документів Партії;

-       зберігання загальнопартійної документації;

-       здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності керівних органів та місцевих осередків Партії;

-       прийняття рішень з інших питань, які не належать до виключної компетенції у партії.

-       у разі відсутності часу для проведення повної процедури Загального електронного голосування та необхідності прийняття термінового рішення щодо політичної позиції партії, Політрада може приймати політичні заяви в тому числі зі зверненнями до органів влади. Такі рішення можуть бути негайно винесені на Загальне електронне голосування щодо їх відміни з ініціативи будь-якого члена партії.

схема
4.5. Виконавчими керівними органами Партії є Виконавчі комітети, які створюються за функціональними напрямками роботи партії (далі – Виконкоми):

4.5.1.             Виконавчі комітети є органами, які безпосередньо здійснюють організацію та виконання планів роботи партії за функціональними напрямами.

4.5.2.             Відповідно до основних функціональних напрямків створюються наступні виконавчі комітети:

-       зав’язків з профспілками та іншими громадськими організаціями трудящих;

-       освітньої та просвітницької діяльності;

-       координації низових рухів трудящих та проведення агітаційних заходів;

-       роботи партійних засобів масової інформації та зав’язків з громадськістю;

За рішенням політради можуть утворюватися інші виконавчі комітети.

4.5.3. Персональний склад виконавчих комітетів затверджується Політрадою, з урахуванням квот платформ, таким чином, щоб у складі кожного виконавчого комітету були присутні представники від всіх платформ, які отримали підтримку більш ніж 10% членів партії.

4.5.4. Кожен з утворених виконавчих комітетів обирає більшістю голосів зі свого складу кандидатуру координатора, яка підлягає затвердженню Політрадою. Після затвердження Політрадою координатор отримує довіреність на здійснення господарських операцій від імені партії в межах функцій та бюджету виконавчого комітету, які визначаються Політрадою.

4.5.5. Координатор виконавчого комітету вносить на затвердження комітету кандидатури осіб, які наймаються Партією на роботу для виконання покладених на виконавчий комітет функцій.

Кандидатури уповноважених співробітників комітету в регіонах мають бути погоджені з регіональними радами партії. У разі затвердження виконавчим комітетом кандидатури співробітника (співробітниці), Координатор укладає з співробітником (співробітницею) трудовий договір від імені Партії.

4.5.6. Для виконання функцій покладених на комітет Координатор укладає договори з підрядниками та постачальниками. Проекти договорів мають бути погоджені відповідним комітетом та бухгалтером партії.
4.6. Контрольним органом партії є Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З’їздом Партії строком на 1 (один) рік.  Не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії члени керівних органів Партії – члени Політради та  Виконкомів. Кількість членів Контрольно-ревізійної комісії складає 3, або 5, або 7 осіб.

4.6.1.Контрольно-ревізійна комісія контролює і перевіряє статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність керівних органів Партії, її місцевих партійних організацій і посадових осіб.

4.6.2. Контрольно-ревізійна комісія призначає та звільняє з посади головного бухгалтера партії.

4.6.3. Контрольно-ревізійна комісія Партії проводить планові перевірки або перевірки на підставі заяв членів Партії. За результатами перевірки складається акт, який передається на розгляд Політради для прийняття відповідного рішення.

4.6.4. Контрольно-ревізійна комісія Партії здійснює контроль за роботою контрольно-ревізійних комісій первинних організацій та надає їм методичну допомогу.

4.6.5.Контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає скарги з питань виключення з лав партії та здійснює інші повноваження передбачені цим статутом.


4.7. Порядок прийняття рішень, структура та господарська діяльність первинних організацій (осередків)

Первинні організації діють на основі внутрішньої прозорості та демократії, проводять регулярні збори та обирають представників у порядку визначеному цим статутом.

Для здійснення господарської діяльності, за рішенням більшості членів організації, первинні організації можуть набувати статусу юридичної особи та здійснювати відповідну власну господарську діяльність в межах передбачених цим статутом та рішеннями загальним голосуванням всіх членів партії.

Первинні організації обирають з терміном повноважень не більше ніж один рік наступних виборних осіб: Координатора електронних голосувань, Виконавчих координаторів (разом – Координаторів), Представника, Скарбника та членів Контрольної комісії. При обранні вищезазначених осіб члени первинної організації керуються принципом гендерного балансу: не менше 40 % посад мають бути зайняті жінками. Суміщення вказаних функцій не допускається, тобто особа може бути обраною лише на одну з цих виборних посад. Обрання на іншу з цих виборних посад допускається лише після припинення повноважень на попередній виборній посаді.4.7.1. Збори та прийняття рішень

Первинні організації проводять щотижневі Збори активу та щомісячні Збори. Скликання чергових зборів здійснюється Координатором електронних голосувань, який оповіщає про час та місце проведення Зборів не менш ніж за три доби, а про проведення Зборів активу – не менш ніж за одну добу. Оповіщення членів організації здійснюється через єдину систему електронного голосування, електронною поштою, SMS-повідомленнями на мобільні телефони та, за необхідності, особистим телефонним дзвінком.

Позачергові Збори призначаються з ініціативи Представника, Координаторів, Контрольної комісії або не менш ніж 10% членів первинної організації. Про місце та час проведення позачергових Зборів має бути повідомлено не менш ніж за одну добу. Питання щодо відсторонення Представника, Координаторів, Скарбника, членів Контрольної комісії або відкликання довіреностей виконавчих координаторів мають бути винесені та обговорені на Зборах на вимогу будь-якого члена організації в першочерговому порядку. Всі рішення первинних організацій приймаються шляхом електронного голосування в єдиній електронній системі голосуваня. У разі неможливості використання єдиної електронної системи допускається використання інших систем електронного голосування.

Рішення щодо реорганізації або ліквідації первинної організації приймаються більшістю членів організації, шляхом електронного голосування, термін якого складає 14 діб.

Рішення щодо обрання або відсторонення Представника та Координаторів, затвердження або відкликання довіреностей виконавчих координаторів, прийняття або виключення з членів партії, затвердження бюджетних планів роботи та бюджетних обмежень, приймаються після обговорення на Зборах первинної організації більшістю членів організації шляхом електронного голосування, термін якого складає 7 діб.

Оперативні рішення, які не суперечать рішенням прийнятим більшістю членів організації, можуть прийматися активом організації (більшістю від тих хто фактично прийняв участь в голосуванні) шляхом електронного голосування, термін якого складає до 2 діб. Рішення первинної організації оформляються на папері у вигляді протоколу за підписом Координатора електронних голосувань.4.7.2. Представники та Координатори

Координатор електронних голосувань:

  • слідкує за наявністю доступу всіх членів організації до системи електронного голосування, готує перелік осіб, які не користувалися системою більше місяця;

  • здійснює оповіщення членів організації через єдину систему електронного голосування, електронною поштою, SMS-повідомленнями на мобільні телефони та, за необхідності, особистим телефонним дзвінком;

  • слідкує за своєчасним розміщенням в системі електронного голосування проектів рішень, висунутих на загальне голосування зборами первинної організації, дотриманням термінів електронних голосувань та підведенням їх підсумків;

  • оформляє рішення первинної організації на папері у вигляді протоколу за власним підписом.

Представник обирається більшістю членів первинної організації шляхом електронного голосування та, відповідно, представляє інтереси первинної організації в органах державної влади та місцевого самоврядування, підписує видані від імені та за рішенням первинної організації довіреності на здійснення господарської діяльності. Представник не має права безпосередньо здійснювати господарську діяльність від імені організації, зокрема, укладати від імені первинної організації договори, відкривати рахунки в банках, розпоряджатися майном та коштами первинної організації, як готівковими так і безготівковими.

Виконавчі координатори обираються первинною організацією на термін до одного року для виконання певних функції, які можуть бути в тому числі пов’язані зі здійсненням господарської діяльності від імені первинної організації. Для здійснення своїх функцій виконавчі координатори отримують довіреності терміном дії до одного року, відповідно до яких укладають договори, відкривають рахунки в банках та розпоряджаються майном та коштами первинної організації в обсягах обмежених затвердженим бюджетом.

Тексти довіреностей та планів роботи мають бути затверджені шляхом електронного голосування більшістю членів первинної організації. Довіреності та інші господарські документи підписуються Представником первинної організації виключно на підставі протоколу рішень первинної організації за підписом Координатора електронних голосувань.

Виконавчі координатори ведуть господарську діяльність на засадах відкритої бухгалтерії, що передбачає публікацію інформації щодо всіх господарських операції та відповідних транзакцій бухгалтерського обліку не рідше 1 разу на місяць.

Скарбник веде облік членських внесків та за необхідності приймає їх від членів організації для внесення до каси або на рахунок первинної організації в банку, видає грошові кошти відповідно до рішень первинної організації. У разі набуття первинною організацією статусу юридичної особи, відкриває на основі довіреності рахунок первинної організації в банку та розпоряджається ним згідно з прийнятими рішеннями членів відповідної партійної організації, зокрема переводить кошти на рахунки розпорядниками яких є Виконавчі координатори за напрямками.

Контрольно-ревізійна комісія первинної організації обирається у складі трьох осіб та здійснює контроль за дотриманням статутних положень та фінансово-господарською діяльністю місцевої організації, розглядає звернення членів первинної організації, а також розглядає та затверджує фінансові звіти щодо господарської діяльності відповідальних Координаторів та Скарбника.

Зокрема, контрольно-ревізійна комісія слідкує за дотриманням процедур прийняття рішень, та у разі виявлення порушень процедури може оголошувати повторне електронне голосування по всім питанням, які входять до компетенції первинної організації. Контрольно-ревізійна комісія слідкує за дотриманням процедури видання довіреностей на здійснення господарської діяльності від імені первинної організації, цільовим та раціональним використанням партійних коштів та майна. У разі виявлення порушень та зловживань контрольна комісія має право достроково анулювати будь-яку з довіреностей на право здійснення господарської діяльності від імені первинної організації. Звернення та скарги членів первинної організації, які надійшли до неї від членів первинної організації мають бути розглянуті протягом тижня з моменту надходження. Контрольно-ревізійна комісія може вимагати надання письмових пояснень від будь-якого члена первинної організації. Такі пояснення мають бути надані не пізніше трьох днів від запиту Контрольно-ревізійної комісії.


4.8. Місцеві та регіональні наради

4.8.1. Місцеві та регіональні наради скликаються за ініціативою не менш ніж 10% первинних організацій партії, які діють на відповідній території. Місцеві та регіональні наради скликаються не частіше ніж раз на місяць.

4.8.2. Склад учасників наради з правом вирішального голосу формується шляхом обрання представників від первинних організацій партії, які зареєстровані у відповідній одиниці адміністративно-територіального поділу України. Обрання представників на нараду здійснюється шляхом формування списку претендентів із застосуванням гендерних квот: не менше 40 % місць у списку надаються жінкам. Обрання представників у кількості .... осіб визначається за результатами електронного рейтингового голосування. (Кількість представників від первинної організації визначається відповідно до чисельності первинної організації, таким чином щоб загальна кількість учасників наради не перевищувала 50 осіб. Голосування відбувається протягом 7 діб. У разі, якщо первинна організація не змогла дотриматись принципу гендерної квотності, лише 60 % списку мають право вирішального голосу, інші можуть брати участь у місцевих та регіональних нарадах із правом дорадчого голосу. Всі члени партії мають право бути присутніми на будь-якій нараді.

4.8.3.  Місцеві та регіональні наради можуть:

-       висувати вимоги до місцевих та регіональних органів державної влади;

-       ініціювати місцеві та/або регіональні публічні кампанії.

4.8.4.  Рішення щодо кандидатів від партії на виборах місцевих рад та виборах міських та селищних голів приймається шляхом електронного рейтингового голосування членів партії, які входять до складу первинних організацій, зареєстрованих у відповідній одиниці адміністративно-територіального поділу України. Список кандидатів у депутати різних рівнів формується відповідно до гендерного балансу: не менше 40% місць повинні займати жінки. Нарада не може змінити склад кандидатур та порядок кандидатур у виборчому списку, а лише затверджує та оформляє відповідне рішення, призначає представників для здійснення реєстрації кандидатів у встановленому законодавством порядку.

4.8.5. Місцеві та регіональні наради виконують передбачені законодавством України функції обласних,  міських,  районних організацій політичної партії та можуть обирати представників для реєстрації в державних органах у передбаченому законодавством порядку.

4.8.6. Місцеві та регіональні наради не можуть набувати статусу юридичної особи та не ведуть самостійної господарської діяльності.
4.9. Всеукраїнські наради

4.9.1.Всеукраїнські наради скликаються для обговорення міжрегіональної взаємодії в межах роботи за одним з функціональних напрямків роботи партії відповідно до функцій створених політрадою виконавчих комітетів.

4.9.2.Всеукраїнські наради скликаються за ініціативою відповідного функціонального виконавчого комітету або з ініціативи менше 10% від загальної кількості первинних організацій.

4.9.3. Всеукраїнські наради мають право:

-       висловити недовіру координатору виконавчого комітету, яка тягне за собою негайну відставку координатора виконавчого комітету та скасування відповідної довіреності на здійснення господарських операцій від імені партії;

-       висловити недовіру всьому складу виконавчого комітету,  що тягне за собою негайну відставку координатора та всього складу комітету, затвердження політрадою нового складу протягом місяця;

-       скасовувати рішення політради щодо розподілу ресурсів та бюджетів між регіонами.
Розділ 5. Фінансово-господарська діяльність, майно та кошти Партії
5.1.  Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних і статутних цілей та завдань Партія може мати у власності власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

5.2. Джерелами формування майна Партії є:

-       добровільні членські внески;

-       кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільні пожертвування (в розмірах обмежених цим статутом);

-       пасивні доходи;

-       інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Порядок сплати і використання добровільних членських внесків регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Політрадою Партії.

5.4. Фінанси розподіляються за принципом відкритої бухгалтерії на основі рішення більшості шляхом електронного або особистого голосування на Зборах первинної партійної організації Партії, загального електронного голосування членів партії. Рішення оформлюється у вигляді протоколу. Відповідальними розпорядниками централізованих коштів та майна партії є уповноважені координатори виконавчих комітетів, які діють на підставі довіреностей виданих Політрадою.

5.5. Партія у випадку необхідності закріплює за первинними партійними організаціями необхідне майно з метою здійснення останніми діяльності, яка відповідає меті створення та діяльності Партії. Первинні партійні організації розпоряджуються закріпленим за ними майном, в межах наданих їм Партією повноважень. Первинні партійні організації підзвітні Політраді Партії і діють від імені Партії в майнових відносинах на підставі наданих їм довіреностей.
Розділ 6. Участь у трудових відносинах
6.1. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання прийому на роботу і звільнення, робочого часу і часу відпочинку, оплати праці та компенсацій регулюються чинним законодавством про працю, іншими нормативними актами України, трудовими договорами (контрактами).

6.2. Прийом на роботу, звільнення та інші питання щодо оформлення трудових відносин  найманих працівників здійснюється за рішенням уповноважених координаторів Виконавчих комітетів Партії.

6.3 Трудовий колектив Партії складають всі працівники, що своєю працею приймають участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших правових форм, що регулюють трудові відносини працівника з Партією.
Розділ 7. Облік та звітність
7.1 Партія веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає статистичну інформацію, фінансову звітність та інші дані у порядку, встановленому законодавством. Облік та звітність здійснюються згідно із Податковим кодексом України,  Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

7.2. Фінансова звітність проводиться за принципом «відкритої бухгалтерії», який передбачає щомісячне оприлюднення звітності про використання коштів партії на сайті партії або через розповсюдження інформації серед членів партії шляхом поштової та Internet розсилки.

7.3 Перевірки господарської і фінансової діяльності Партії здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами на підставі, у спосіб та в межах їх компетенції, передбачені Конституцією та законами України. За замовленням Партії перевірка її господарської і фінансової діяльності може здійснюватися незалежними аудиторами та іншими особами.
Розділ 7. Внесення змін та доповнень до Статут та Програми Партії
Зміни та доповнення до цього Статуту та Програми Партії вносяться за рішенням З’їзду Партії. Статут та Програма вважаються зміненими та доповненими з моменту державної реєстрації змін в установленому законодавством порядку.
Розділ 8. Ліквідація та реорганізація Партії
8.1. Діяльність Партії може бути припинена шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності за рішенням суду.

8.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії приймається у випадках і в порядку, що передбачені чинним законодавством України, або З’їздом Партії за підтримкою кваліфікованої більшості (2/3) членів Партії.

8.3. Ліквідація Партії здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Партії. Ліквідація Партії за рішенням З’їзду здійснюється на основі прийнятого З’їздом Положення про ліквідацію.

8.4. При ліквідації Партії кошти та інше майно не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань, або передаються іншій неприбутковій організації аналогічного спрямування, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються у дохід держави.

8.5. У разі прийняття рішення про припинення діяльності Партії через здійснення реорганізації шляхом її об‘єднання з іншими партіями З’їзд затверджують делегатів для участі в об‘єднавчому з‘їзді партій та доручають Виконавчим комітетам партії провести передачу майна і коштів на баланс новоствореної Партії.

8.6. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Партії шляхом реорганізації через її поділ без збереження атрибутів Партії, З’їзд доручають Виконавчим комітетам Партії провести розподіл майна та коштів у відповідності з чинним законодавством України.8.7. Діяльність первинних осередків Партії може бути припинена тільки за рішенням З’їзду членів Партії.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка