Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладахСторінка5/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Працівники


Частка працівників, %

Чисель-ність, чол.

разом

у тому числі робітники кухні
1

Керівник на виробництві -

завідуючий виробництвом (5-го розряду)


13,78
27

2

2.1


Робітники виробництва

у тому числі:

кондитерського цеху


86,22

2,55

169

5


2.2

кухні:

83,67
164

2.2.1

з них: кухар 4-го розряду59

2.2.2

кухар 3-го розряду75

2.2.3

кухонний робітник30

3

Усього працівників виробництва

100,0

100,0

196

Загальна чисельність працівників на виробництві дорівнює:
Nb =

164

х 100 = 196 чол.

83,67

Далі за формулою 3 визначається загальна чисельність персоналу підприємства:
N =

196

х 100 = 277 чол.

70,76

Аналогічно на основі отриманої загальної чисельності персоналу та даних таблиці 6 розраховують чисельність працівників по групах (таблиця 8).


Таблиця 8

Структура працівників підприємстваПрацівники


Частка працівників, %

Чисельність, чол.

Керівники

11,55

32

Професіонали

2,53

7

Робітники

83,75

232

Технічні службовці

2,17

6

Разом по підприємству

100,0

277

Далі за формулою 4 перераховуємо середньооблікову чисельність працівників у чисельність в еквіваленті повної зайнятості:

Ne = 277 х 0,73 = 202,21 чол.

За формулою 5 розраховуємо фонд оплати праці працівників об’єднання:

ФОП = 202,21 х 543 х 10 = 1098000,3 грн.
Зазначимо, що у розрахунках середня заробітна плата по підприємству була взята на рівні 543 грн./міс., кількість оплачуваних місяців на рік – 10 (9 місяців роботи і 1 місяць оплачуваної відпустки).

11. Розроблення програми розвитку організації харчування

учнів загальноосвітніх навчальних закладів21

11.1. Загальні положення

Програма розвитку організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Програма розвитку) може бути розроблена на різних рівнях: для шкільної їдальні, комунального підприємства, району, міста (області, Автономної Республіки Крим)

Метою Програми розвитку є:

більш повне забезпечення потреб школярів у раціональному харчуванні;

використання коштів, виділених на другий сніданок, для організації повноцінного гарячого сніданку чи обіду;

підвищення технічного рівня оснащеності їдалень;

приведення залів їдалень у відповідність із нормативами місткості торговельних залів;

приведення приміщення для споживачів у відповідність із сучасними естетичними вимогами;

підвищення якості продукції та послуг;

залучення громадськості для проведення роз’яснювальної роботи, що сприятиме повномасштабному охопленню раціональним харчуванням учнів шкіл;

економія на витратах за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції власного виробництва;

підвищення ефективності роботи закладів харчування тощо.

Програма розвитку розробляється в такій послідовності:

На І етапі проводиться моніторинг забезпечення учнів шкіл різними видами харчування. Для цього збирається така інформація в кожній школі:

загальна кількість учнів, у тому числі 1 - 4 і старших класів;

кількість учнів, що харчуються на пільгових умовах і за власні кошти;

рівень забезпечення школярів раціональним чи додатковим харчуванням (молоко або сік і кондитерський виріб), тобто другим сніданком на першій зміні або полуденком на другій зміні.

На ІІ етапі проводиться соціологічне дослідження, у ході якого встановлюється попит школярів, особливу увагу слід приділити виявленню кількості школярів, які хочуть одержати пільгове повноцінне харчування замість другого сніданку або полуденку.

На ІІІ етапі здійснюється аналіз матеріально-технічної бази підприємств харчування при школах. Проводиться дослідження в кожній школі з метою виявлення місткості їдалень, їх технічного оснащення, кількості працівників, естетичного стану приміщень, забезпечення меблями, інвентарем тощо. Розробляються заходи з модернізації їдалень згідно з рівнем вимог до організації раціонального харчування. Складається кошторис витрат, необхідних на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків.

На IV етапі здійснюється аналіз перспектив розвитку шкільного харчування, розробляється стратегічний план забезпечення школярів раціональним харчуванням; розраховується соціально-економічна ефективність заходів, розробляється план використання прибутку на розвиток виробництва і соціальну захищеність колективу працюючих; вишукуються джерела фінансування комплексу заходів, направлених на удосконалення послуг в їдальнях і буфетах у загальноосвітніх навчальних закладах.11.2. Моніторинг забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних

закладів послугами закладів ресторанного господарства

Заклади ресторанного господарства при загальноосвітніх навчальних закладах діють на локальному ринку, ємність якого обмежена чисельністю учнів конкретної школи. При визначенні забезпечення даного контингенту споживачів послугами ресторанного господарства кількість учнів, що харчуються, зіставляють із загальною кількістю потенційного контингенту споживачів. Чисельність потенційного контингенту споживачів визначається як спискова чисельність учнів, помножена на явочний коефіцієнт, величина якого коливається у межах 0,9-0,95.

Для аналізу структури забезпечення послугами ресторанного господарства визначають частки споживачів, які харчуються за кошти батьків і безкоштовно. Останні поділяються на учнів-сиріт, з малозабезпечених сімей, учнів, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, учнів 1-4 класів і тих, які одержують дієтичне харчування тощо.

Вхідна інформація для розрахунку забезпечення послугами ресторанного господарства формується спочатку в школах. Працівники, відповідальні за збір цієї інформації, одночасно є відповідальними і за організацію харчування учнів у школах.

Вищезазначена інформація надається районним управлінням (відділам) освіти, де зводиться в єдиний документ, що характеризує забезпечення учнів різними видами харчування в окремих школах, об’єднаннях шкіл і адміністративному районі в цілому.

Інформація про забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів адміністративних районів надходить у регіональні управління (відділи) освіти, що дає можливість дати загальну оцінку забезпечення послугами ресторанного господарства учнів окремого регіону.

Така інформація, як правило, формується в кінці календарного року (листопаді). При кардинальній перебудові роботи шкільних їдалень може надходити і частіше. Форми документів містяться в додатках 23, 24.

11.3. Проведення маркетингових досліджень

Одним з напрямів маркетингової діяльності є проведення соціологічного дослідження з метою виявлення попиту на послуги закладів ресторанного господарства при школах і факторів, що впливають на його формування. Для цього доцільно використовувати анкети, запропоновані в додатках 13-15. За допомогою анкет також можна виявити кількість школярів, які бажають отримати гаряче харчування в загальноосвітніх школах.

Необхідно також проводити роз’яснювальну роботу серед школярів та їх батьків з питань важливості раціонального харчування для дитячого організму.

Важливим моментом є розроблення стратегії створення позитивного іміджу закладу, складовою якої є розроблення бренда (додаток 25)22.

Значно сприятиме процесу створення позитивного іміджу підприємства серед споживачів, партнерів та працівників проведення загальнодержавної кампанії, направленої на висвітлення позитивної ролі підприємств різних форм власності в організації шкільного харчування.

11.4. Аналіз матеріально-технічної бази об’єднань

шкільного харчування

Аналіз матеріально-технічної бази проводиться з метою визначення можливості впровадження Програми розвитку при використанні наявних ресурсів. Перш за все встановлюється відповідність місткості їдалень кількості школярів, що навчаються. У разі недостатньої місткості торговельної зали слід вишукувати альтернативні шляхи її збільшення (використання актової зали, подавання харчування безпосередньо у класи, розширення площі зали тощо).

Для визначення потужності обладнання та його можливості виготовляти кількість страв, заплановану для реалізації Програми розвитку, досліджується технічне оснащення їдалень.

Необхідно визначити достатність кількісного та кваліфікаційного складу персоналу. При реалізації Програми розвитку збільшуються обсяги виробництва, що вимагає підвищення продуктивності праці наявного персоналу на першому етапі, а на наступних – розширення штату виробничого персоналу.11.5. Програма розвитку об’єднань шкільного харчування

Враховуючи виробничі потужності їдалень і пропускну спроможність їх торговельних залів, Програма розвитку повинна реалізовуватись в декілька етапів:

на І етапі насамперед гарячим харчуванням забезпечуються учні 1-4 класів, а також учні-пільговики (отримують гарячі сніданки (обіди);

на ІІ етапі до Програми залучається близько 25 відсотків учнів 5-11 класів (забезпечуються гарячими обідами);

на ІІІ етапі планується залучити ще 25 відсотків старшокласників.

Діти, що з якихось причин не беруть участі в Програмі розвитку, продовжують разом з учнями, які харчуються безкоштовно, отримувати безоплатно молоко (сік) та пряник (печиво тощо);

на ІV етапі гаряче харчування за Програмою розвитку можуть отримувати всі бажаючі учні. У разі коли учні не бажають отримувати гаряче харчування, вони разом з учнями, які харчуються безоплатно, продовжують отримувати молоко (сік) і супутні борошняні кондитерські вироби.

Таким чином, згідно з Програмою розвитку можуть бути охоплені гарячим харчуванням практично всі учні школи, що дає можливість одержати суттєвий корисний соціальний та економічний ефект. Розроблення та обґрунтування соціально-економічної ефективності Програми розвитку наведено в додатку 26.11.6. Удосконалення структури управління


Для забезпечення виконання Програми розвитку доцільно провести реорганізацію структури управління підприємством, до складу якого входять шкільні їдальні і буфети.

Для подальшого розвитку підприємства необхідно ввести до його структури ще один підрозділ – відділ науково-технічних і соціальних досліджень, до складу якого ввійдуть технологи, економісти, науковці тощо.

Також важливо, щоб до відділу науково-технічних і соціальних досліджень були залучені директори всіх шкіл та інспектори з харчування, оскільки вони безпосередньо практично реалізовують намічені плани і здатні реально оцінювати ситуацію. У кожній школі будуть виявлені свої особливості розроблення Програми розвитку, крім того, за ходом її реалізації необхідно слідкувати і накопичувати інформацію. Лише постійний інформаційний потік може бути запорукою успіху в реалізації Програми розвитку.

Створюється також дорадчий орган – рада з розроблення та реалізації Програми розвитку (далі – рада), до складу якої входять керівники функціональних ланок підприємства, відповідальні представники з райдержадміністрації, районного управління (відділу) освіти. Очолювати раду буде начальник районного управління (відділу) освіти або його заступник.

Рада визначає загальну політику розвитку раціонального харчування школярів району (об’єднання шкільних їдалень – комунального підприємства).

Реалізація Програми розвитку вимагає також більш тісної співпраці з виконавчою владою в районах, областях, Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, яку здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, з органами місцевого самоврядування, що здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Ці органи також зацікавлені в раціоналізації харчування школярів і, що важливо, можуть вирішувати це питання на регіональному та державному рівні. Важливим також є те, що зазначені органи володіють значними потоками інформації, завдяки чому сприяють гнучкому реагуванню підприємства на будь-які зміни.

Рада та відділ науково-технічних і соціальних досліджень при розробленні та реалізації Програми розвитку є тимчасовою програмно-цільовою ланкою в структурі управління об’єднань шкільного харчування. Створення такої структури управління дасть змогу контролювати процес реалізації Програми розвитку на всіх рівнях, чим забезпечить вдале її виконання.

Запропонована структура управління наведена в додатку 27.

Після закінчення реалізації Програми розвитку програмно-цільова ланка розпадається. На підприємстві можуть залишатися 1-2 працівника, які будуть здійснювати пошук нових заходів, що забезпечать беззбиткову діяльність підприємства при виконанні його основної соціальної функції якомога повніше охоплення раціональним харчуванням школярів.

Для працівників підприємства розробляються посадові інструкції відповідно до чинних Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників23.

Методичні рекомендації з організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах розроблені Київським національним торговельно-економічним університетом і Міністерством економіки України за договором про творчу науково-технічну співдружність24.

Заступник начальника відділу

внутрішньої торгівлі І. Дмитренко

Керівник

науково-дослідної роботи Г. П’ятницька


1 Терміни, що використані в Методичних рекомендаціях, представлені у додатку 2.

2 ДБН В 2.2-3-97 “Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури., 1997 р. – С. 22.

2 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.11.1999 № 272 “Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії”.

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”.

4 Сборник рецептур блюд для питания школьников, утвержденный приказом Минторга УССР от 24.12.1985 № 341

5 Сборник рецептур блюд для питания школьников, утвержденный приказом Минторга УССР от 24.12.1985 № 341. - С. 15.

6 ДБН В.2.2.-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. - К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997 р. - С. 16

7 ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”.

8 Столи можна встановлювати спареними, що дає можливість ефективніше використовувати площу зали.

9 ДБН В. 2.2. –3-97 “Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”. - К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997 р. - С 35.

10 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1469 “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель”, пункт 1.

0 У школах-інтернатах харчування забезпечується протягом тижня.

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 № 1200 “Про порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість”.

12 Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством освіти і науки України від 1 червня 2005 р № 242/329

13 Закон України від 21.05.1999 № 700-ХІV “Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування”.

Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”.14 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое, утвержденные 19.03.1991 МОЗ СССР и Минторгом СССР.

СанПин 42-123-4117-86 “Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов", утвержденные 20.06.1986 приказом МОЗ СССР.15 ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю;

ВАТ – відкрите акціонерне товариство;

ЗАТ – закрите акціонерне товариство.

Комунальні підприємства створені міськими районними державними адміністраціями відповідно до Указу Президента України від 31.01.1992 № 70/92 “Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування” на базі державних комунальних виробничо-комерційних підприємств громадського харчування.16 Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004-2005. - Стаття 22, п.6; стаття 179, п. 3, 4.

17 Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004-2005. – Стаття 65, п.1.

18Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004-2005. – Стаття 65, п.4.

19 Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004-2005. – Стаття 64, п.3; стаття 65, п. 5.

20 Закон України від 26.03. 1996 № 98/96 – ВР „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.

21 Програма розвитку організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів запропонована науковцями Київського національного торговельно-економічного університету.

22 Бренд розроблений науковцями Київського національного торговельно-економічного університету.

23 Випуск 65. Торгівля та громадське харчування, затверджений наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 30.11.1999 № 918. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

24 Керівник науково-дослідної роботи: П’ятницька Г.Т., науковий консультант Мазаракі А. А.; виконавці: Григоренко О.М., Клопова Ю.Л., Кулінович О.А., Лукашова Л.В., П’ятницька Н.О., Расулова А.М. Хлопяк Є.В., (Київський національний торговельно-економічний університет); Родіонов Ю.Ф., Журба В.С. (Міністерство економіки України), Лапа О.Б. (Міністерство освіти і науки України).

Додатки 1-27 готуються до введення.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка