Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів з метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.23 Mb.
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2004 N 531/857
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 листопада 2004 р.

за N 1509/10108

Про затвердження Інструкції про організацію

підготовки офіцерів запасу з числа студентів

вищих навчальних закладів

З метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону

України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), удосконалення планування,

організації та проведення підготовки офіцерів запасу з числа

студентів вищих навчальних закладів Н А К А З У Є М О:


1. Затвердити Інструкцію про організацію підготовки офіцерів

запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, що додається.


2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора

Департаменту кадрової політики та військової освіти Міністерства

оборони України та директора Департаменту вищої освіти

Міністерства освіти і науки України.


3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України

генерал армії України О.І.Кузьмук


Міністр освіти і науки

України В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони

України та

Міністерства освіти і

науки України

11.11.2004 N 531/857


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2004 р.

за N 1509/10108ІНСТРУКЦІЯ

про організацію підготовки офіцерів запасу з

числа студентів вищих навчальних закладів

1. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція визначає організацію, порядок планування

та методику здійснення підготовки офіцерів запасу з числа

студентів вищих навчальних закладів (крім студентів вищих медичних

навчальних закладів).

Інструкцію розроблено на підставі вимог Законів України "Про

загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ),

"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів

України від 26 липня 2001 року N 866 ( 866-2001-п ) "Про військову

підготовку студентів за програмою офіцерів запасу" (зі змінами та

доповненнями) та Положення про військові навчальні підрозділи

вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства

освіти і науки України та Міністерства оборони України від

20 червня 2003 року N 400/192 ( z0978-03 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за N 978/8299.


1.2. До військової підготовки за програмою офіцерів запасу

(далі - військова підготовка) залучаються студенти (денної форми

навчання) вищих навчальних закладів (далі - студенти) відповідно

до статті 11 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і

військову службу" ( 2232-12 ).

1.2.1. Військову підготовку проходять громадяни, придатні до

військової служби за станом здоров'я та моральними і діловими

якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося

25 років.

1.2.2. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової

підготовки за військово-обліковими спеціальностями, перелік яких

визначається наказом Міністра оборони України від 25 лютого 1994

року N 46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу,

на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу за

контрактом у добровільному порядку".

1.2.3. Військова підготовка студентів проводиться у

військових навчальних підрозділах (військових інститутах, на

факультетах та кафедрах військової підготовки) вищих навчальних

закладів (далі - військові навчальні підрозділи) або у вищих

військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ).

Керівнику військового інституту в складі вищого навчального

закладу (далі - ВНЗ) з питань організації підготовки офіцерів

запасу з числа студентів ВНЗ надаються права керівника ВВНЗ.

У разі відсутності у ВНЗ військового навчального підрозділу

військова підготовка студентів може здійснюватися у ВВНЗ або у

військових навчальних підрозділах інших ВНЗ на підставі договорів

про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.

Взірцева форма договору між ВНЗ про організацію військової

підготовки студентів за програмою офіцерів запасу наведена в

додатку 1 до Інструкції.


1.3. Студенти можуть проходити військову підготовку за

рахунок коштів Державного бюджету України (далі - державний

бюджет), передбачених на утримання Збройних Сил України, або за

рахунок коштів, які надходять від юридичних чи фізичних осіб як

плата за послуги, пов'язані з навчанням (за контрактом).

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову

підготовку студенти, які мають вищий рейтинг за результатами

конкурсного відбору.


1.4. Перелік ВНЗ, студенти яких проходять військову

підготовку у відповідних військових навчальних підрозділах та

ВВНЗ, військово-облікові спеціальності та чисельність студентів,

які залучаються до військової підготовки за рахунок коштів

державного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування,

визначаються спільним наказом Міністра оборони України та Міністра

освіти і науки України, виходячи з потреб держави в мобілізаційних

ресурсах та обсягів фінансування Збройних Сил України на вказані

цілі.

1.4.1. Для виконання замовлення на підготовку офіцерів запасукерівнику військового навчального підрозділу (керівнику ВВНЗ)

дозволяється, за наявності вільних місць, переводити студентів,

які проходять військову підготовку за контрактом, до числа

студентів, які проходять військову підготовку за кошти державного

бюджету в межах чисельності, визначеної спільним наказом Міністра

оборони України та Міністра освіти і науки України. Переведення

здійснюється відповідним наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ,

військового інституту), на базі якого здійснюється військова

підготовка.

1.4.2. Вартість військової підготовки студента складається з

відшкодування витрат Міністерства оборони України на проведення

військової підготовки (розраховується керівником військового

навчального підрозділу та ВВНЗ і затверджується Міністерством

оборони України в особі директора Департаменту кадрової політики

та військової освіти Міністерства оборони України).

Крім того, за умови проведення військової підготовки

студентів з використанням фондів ВНЗ відшкодування витрат ВНЗ для

забезпечення проведення військової підготовки студентів

визначається ректором ВНЗ.

1.4.3. У тому разі, якщо контракт про військову підготовку

студента укладений, для організації його військової підготовки та

забезпечення відшкодування витрат за проведення військової

підготовки між Міністерством оборони України (в особі директора

Департаменту кадрової політики та військової освіти Міністерства

оборони України) та ВНЗ (в особі ректора) укладається відповідний

договір.


Взірцева форма договору між Міністерством оборони України та

ректором ВНЗ про військову підготовку студентів наведена в додатку

2 до Інструкції.
1.5. Для організації та проведення військової підготовки

студентів за рахунок коштів державного бюджету залучаються

науково-педагогічні працівники та інші особи з числа офіцерського

складу та працівників Збройних Сил України, якими заміщуються

посади зі штатного розпису (штату) військового навчального

підрозділу (ВВНЗ).

Для організації та проведення військової підготовки студентів

за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб залучаються

науково-педагогічні працівники, як правило, з числа офіцерів

запасу, якими заміщуються посади з додаткового штатного розпису до

штатного розпису військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
2. Організація відбору студентів для

проходження військової підготовки


2.1. Зарахування студентів для проходження військової

підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.


2.2. Проведення конкурсного відбору покладається на

відбіркову комісію, яка за поданням керівника військового

навчального підрозділу призначається наказом ректора ВНЗ

(керівника ВВНЗ), що здійснює військову підготовку студентів, за

три місяці до початку конкурсного відбору.
2.3. Відбіркова комісія призначається, як правило, з числа

службових осіб військового навчального підрозділу (ВВНЗ) у такому

складі:

голова відбіркової комісії - керівник військового навчальногопідрозділу (один із заступників керівника ВВНЗ), у якому

здійснюється військова підготовка студентів;

заступник голови відбіркової комісії (за необхідності);

секретар відбіркової комісії;

підкомісія з оцінки рівня успішності навчання та допризовної

підготовки;

підкомісія з професійного психологічного відбору;

підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки.


2.4. На відбіркову комісію покладається:

визначення терміну приймання документів від студентів, які

виявили бажання проходити військову підготовку, та їх розгляд;

направлення на додаткове медичне обстеження студентів (за

наявності обмежень за станом здоров'я на час подання документів);

оцінка рівня успішності навчання студентів;

організація професійного психологічного відбору студентів;

оцінка засвоєння студентами програми допризовної підготовки;

оцінка рівня фізичної підготовки студентів;

складання списку студентів відповідно до їх рейтингу за

результатами конкурсного відбору (окремо за кожною

військово-обліковою спеціальністю);

розробка проекту наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про

зарахування студентів для проходження військової підготовки.


2.5. Не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного

відбору начальники військових навчальних підрозділів (керівники

ВВНЗ) організовують інформування студентів про терміни та порядок

приймання заяв і проведення конкурсного відбору студентів для

проходження військової підготовки.
2.6. Студенти, які виявили бажання проходити військову

підготовку, подають заяву на ім'я декана факультету разом із

ксерокопіями приписного свідоцтва та першої сторінки паспорта

громадянина України.

Заява повинна містити такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові студента;

номер навчальної групи та назву факультету, на якому він

навчається;

придатність до проходження військової служби за станом

здоров'я (згідно із записом у приписному свідоцтві);

проходження строкової військової служби;

мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та

його зобов'язання про виконання вимог, що ставляться до студентів

під час проходження військової підготовки.


2.7. Декан факультету організовує складання списку студентів

факультету, які виявили бажання пройти військову підготовку, та

подає його ректору ВНЗ на затвердження. До списку додаються заяви

студентів про їх бажання пройти військову підготовку та

узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів

за попередні курси навчання.

Затверджені ректорами ВНЗ списки студентів, їх заяви та

узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів

за попередні курси навчання направляються для розгляду до

відбіркової комісії ВНЗ (ВВНЗ), на базі якого здійснюється

військова підготовка студентів згідно з спільним наказом Міністра

оборони України та Міністра освіти і науки України.


2.8. Відбіркова комісія узагальнює отримані списки та

розподіляє студентів на групи для участі в конкурсному відборі.

Розподіл студентів на групи здійснюється з урахуванням

відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ змісту

військової підготовки за відповідною військово-обліковою

спеціальністю.

Списки студентів кожної групи підписуються секретарем і

затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та

розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше

ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.


2.9. Придатність студента до військової служби за станом

здоров'я визначається на підставі рішення військово-лікарської

комісії, що відображено в його приписному свідоцтві.

Результат визначення придатності студента до військової

служби за станом здоров'я вказується у графі 8 Відомості

проведення конкурсного відбору студентів для проходження

військової підготовки (додаток 3 до Інструкції).

За наявності обмежень за станом здоров'я студент

направляється на додатковий медичний огляд військово-лікарською

комісією районного (міського) військового комісаріату за місцем

його військового обліку.

Рішення стосовно студентів, які раніше були визнані не

придатними або обмежено придатними до військової служби за станом

здоров'я, можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями

районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх

військового обліку до початку конкурсного відбору за направленням

відбіркової комісії військового навчального підрозділу (ВВНЗ).

Оцінюючи стан здоров'я студентів, військово-лікарські комісії

керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу та

медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом

Міністра оборони України від 4 січня 1994 року N 2 ( z0177-94 ),

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року

за N 177/386 (із змінами та доповненнями).
2.10. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен

мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво.

Без наявності зазначених документів студент не допускається для

проходження конкурсного відбору.


2.11. Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах

за підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі

за семестри, які передують початку військової підготовки, та

визначається як добуток від множення середнього бала за складені

іспити на 100. Результат оцінки рівня успішності вказується у

графі 3 Відомості проведення конкурсного відбору студентів для

проходження військової підготовки (далі - Відомість).
2.12. Професійний психологічний відбір студентів для навчання

за програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог

Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді

та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах

вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом

Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року N 152

( z0398-98 ) (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838.

Професійний психологічний відбір студентів здійснюється

відповідними фахівцями військового навчального підрозділу (ВВНЗ).

Для кафедр військової підготовки ВНЗ, за клопотанням

начальника кафедри, рішенням ректора ВНЗ до цієї роботи

залучаються спеціалісти-психологи ВНЗ.


2.13. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки

відбіркові комісії проводять тестування студентів, яке складається

із 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного

виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання

тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів - 200.

Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100

балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для

проходження військової підготовки відраховуються. Результат

указується у графі 4 Відомості.

Перелік завдань розробляється у військовому навчальному

підрозділі (ВВНЗ) і затверджується його керівником.
2.14. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для

проходження військової підготовки проводиться після їх медичного

огляду.

Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається зарезультатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до

вимог Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України,

затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 листопада

1997 року N 400. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання

фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних

вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості

кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як

"залік" або "незалік". Результат цієї оцінки вказується у графі 5

Відомості. За умови отримання оцінки "незалік" студент з числа

кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється

окремим протоколом.
2.15. Сума балів, отримана студентом за результатами

випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного

відбору та медичного огляду, складає рейтинг студента і

відображається у графі 6 Відомості.

У графу 9 Відомості на кожного студента з числа кандидатів

для проходження військової підготовки заноситься один з таких

висновків:

"рекомендувати до зарахування";

"не рекомендувати до зарахування".

За результатами конкурсного відбору за кожною

військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий

список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії,

про що складається відповідний протокол.

Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія

розробляє проект наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про

зарахування студентів для проходження військової підготовки.

Голова відбіркової комісії ознайомлює студентів з

результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).


2.16. Зарахування студентів до навчання за програмою офіцерів

запасу за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів,

які надходять від юридичних та фізичних осіб, здійснюється наказом

ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) на підставі протоколу засідання

відбіркової комісії.

Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше ніж за

місяць до початку військової підготовки.
2.17. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору

розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої

затверджується наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ), у військовому

навчальному підрозділі якого здійснюється підготовка офіцерів

запасу з числа студентів.

Апеляція студента за результатами випробувань повинна

подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового

випробування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення

оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не

допускається.

З порядком подання і розгляду апеляцій студенти повинні бути

ознайомлені до початку конкурсного відбору.
2.18. Між студентами, які зараховані до навчання за програмою

офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних

осіб, та ректором ВНЗ (керівником ВВНЗ, військового інституту), на

базі якого проводиться військова підготовка, протягом одного

місяця укладається контракт про військову підготовку студента.

Взірцева форма контракту про військову підготовку студента у

військовому навчальному підрозділі ВНЗ (ВВНЗ) за програмою офіцера

запасу наведена в додатку 4 до Інструкції.

Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом

зазначеного часу, його відраховують від проходження військової

підготовки.

На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з

рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.
2.19. Відомості проведення конкурсного відбору студентів для

проходження військової підготовки, протоколи та затверджені списки

зберігаються у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ) до

завершення їх військової підготовки.


3. Організація військової підготовки студентів
3.1. Військова підготовка студентів організовується і

проводиться згідно з вимогами Положення про організацію

навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого

наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161

( z0173-93 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

23 листопада 1993 року за N 173, та цієї Інструкції.

Військова підготовка студентів включається до варіативних

частин освітньо-професійних програм ВНЗ як самостійна навчальна

дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсів

навчання, навчальних зборів (стажувань), які проводяться у

військових частинах (на кораблях), ВВНЗ, навчальних центрах, на

полігонах тощо (далі - війська).

3.1.1. На військову підготовку студентів у навчальних планах

відводиться не менше 675 годин у військовому навчальному

підрозділі (ВВНЗ), з них 450 годин - заняття під керівництвом

викладача та 225 годин - самостійна підготовка.

Крім того, на навчальний збір (стажування) у військах

відводиться не менше 184 годин, з них 144 години - заняття під

керівництвом викладача та 40 годин - самостійна підготовка.

Навчальний збір (стажування) проводиться за рахунок часу,

відведеного на канікулярну відпустку студентів.
3.2. Кваліфікаційна характеристика офіцера запасу відповідної

військово-облікової спеціальності є одним з основних нормативних

документів процесу організації військової підготовки студентів, що

відображає основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь

фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних

обов'язків на посадах офіцерського складу. Крім того,

кваліфікаційна характеристика визначає напрями підготовки

студентів у вищих навчальних закладах, за якими може здійснюватись

підготовка офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою

спеціальністю.

3.2.1. Кваліфікаційні характеристики розробляються комісіями,

які створюються наказами головнокомандувачів видів Збройних Сил

України, директорів (начальників) департаментів (управлінь)

центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального

штабу Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку

офіцерів запасу відповідної військово-облікової спеціальності

(далі - замовники). До складу комісії залучаються представники

замовників та військових навчальних підрозділів (ВВНЗ).

3.2.2. Кваліфікаційна характеристика підписується головою

комісії з її розробки, погоджується з директором Департаменту

кадрової політики та військової освіти Міністерства оборони

України, головою науково-методичної комісії "Військові науки" та

затверджується відповідним головнокомандувачем виду Збройних Сил

України або директором (начальником) департаменту (управління)

центрального апарату Міністерства оборони України (Генерального

штабу Збройних Сил України), який є замовником на підготовку

офіцерів запасу відповідної військово-облікової спеціальності.


Каталог: nmc
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Наказ №455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів мнс україни
nmc -> Закон україни про охорону дитинства Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
nmc -> Положення про порядок організації та проведення підготовки, перепідготовки І підвищення кваліфікації фахівців апарату, керівників підпорядкованих державних підприємств
nmc -> Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти
nmc -> Наказ №444 Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
nmc -> Наказ №461 Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів мнс україни
nmc -> Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Кабінет Міністрів Українипостановля є
nmc -> Державний стандарт професійно-технічної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка