Правильні відповіді позначені А. ЦитологіяСкачати 321.01 Kb.
Сторінка1/21
Дата конвертації17.05.2021
Розмір321.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Правильні відповіді позначені А. *
ЦИТОЛОГІЯ


1. У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені механізми детоксикації. Які з органел гепатоцитів, у першу чергу, обумовили цей стан?

A. *Агранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Комплекс Гольджі

E. Рибосоми

2. Білок, що є основним компонентом тонких міофіламентів м’язових клітин, називається:

A. *Актин

B. Тубулін

C. Динеїн

D. Десмін

E. Кератин

3. В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?

A. *Глобіну

B. Фібриногену

C. Колагену

D. Еластину

E. Ламініну

4. У раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури будуть виявлятись при цьому в цитоплазмі гепатоцитів?

A. *Гранули глікогену

B. Краплини жиру

C. Одна велика жирова капля

D. Збільшення кількості вільних рибосом

E. Включення ліпофусцину

5. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

6. У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A. *Гранулярної ендоплазматичної сітки

B. Агранулярної ендоплазматичної сітки

C . Мітохондрій

D. Комплексу Гольджі

E. Лізосом

7. Назвати, який зв’зок білка та структури цитоскелету характерний для хемомеханічної взаємодії у війках?

A. *Динеїн, мікротрубочки

B. Міозин, мікротрубочки

C. Актин, мікрофіламенти

D. Тубулін, проміжні філаменти

E. Кінезин, проміжні філаменти

8. У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці компоненти?

A. *До включень

B. До мікрофіламентів

C. До лізосом

D. До екзоцитозних вакуолей

E. До гранулярної ендоплазматичної сітки

9. Найбільш якісні гістологічні препарати можна отримати, використовуючи для заключення таку речовину, як:

A. *Канадський бальзам

B. Каніфоль

C. Кедровий бальзам

D. Желатин

E. Полістирол

10. У хворого виявлено пухлину в пілоричному відділі шлунка. Які білки здатні інгібувати мітотичний поділ новоутворених клітин пухлини?

A. *Кейлони

B. Рибонуклеаза

C. Лізоцим.

D. Гемоглобін

E. Міоглобін

11. Хімічний фактор подіяв на плазматичну мембрану. У результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A. *Кортикальний

B. Глікокалікс

C. Біліпідний

D. Гідрофільний

E. Гідрофобний

12. Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?

A. *Кортикальний

B. Ліпопротеїновий

C. Надмембранний

D. Інтегральний

E. Глікокалікс

13. На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено органели, які складаються із цистерн, сплющених в центральній частині і розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?

A. *Комплекс Гольджі

B. Центріолі

C. Лізосоми

D. Пероксисоми

E. Мітохондрії

14.Пiд час електронномiкроскопiчногодослiдження бiоптату гепатоцитiв на бiлiарному полюсi виявлено велику кiлькiстьплоских цистерн, сплющених у центральнiй частинi й розширених на периферiї тадрiбних мiхурцiв iз секреторними гранулами. Назвiть цю структуру:

A. Комплекс Гольджi

B. Лiзосома

C. Ендоплазматична сiтка

D. Пiноцитознi мiхурцi

E. Мiкротрубочки

15. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Яка органела клітини візьме участь в їхній утилізації?

А. *Лізосоми

В. Комплекс Гольджі

С. Рибосоми

D. Клітинний центр

Е. Ендоплазматична сітка

16. Цитохімічне дослідження виявило високий вміст у цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел, з означених нижче, свідчить цей факт?

A. *Лізосом

B. Мітохондрій

C. Полісом

D. Ендоплазматичної сітки

E. Клітинного центру

17. У дитини (7-ми років) з вродженою хворобою в клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A. *Лізосом

B. Рибосом

C. Гранулярної ендоплазматичної сітки

D. Мітохондрій

E. Пероксисом

18. На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

A. *Мітоз

B. Пресинтетичний період

C. Синтетичний період

D. Постсинтетичний період

E. –


19. Модель якої клітинної структури зображено на рисунку, де позначено: ліпідні молекули з гідрофобними і гідрофільними зонами, інтегральні білки, полісахариди глікокаліксу?

A. *Модель біологічної мембрани

B. Модель ядерної пори

C. Модель будови хромосоми

D. Модель ядерної оболонки

E.Модель будови мітохондрії

20. В м’язовій тканині відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. Цей процес відбувається за участі органел:

A.*Мітохондрій

B. Гладкої ЕПС

C. Лізосом

D. Гранулярної ЕПС

E. Клітинного центру

21. При дослідженні плазмолеми клітин підшлункової залози після впливу лікарських препаратів були виявлені порушення у структурі глікокаліксу. З яких хімічних компонентів складається глікокалікс клітин підшлункової залози?

A. *Олігосахариди

B. Білки

C. Ліпіди

D. Мінеральні солі

E. Вода


22. Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків-тубулінів.Який етап клітинного циклу при цьому порушується?

A. *Постсинтетичний (премітотичний) період інтерфази

B. Профаза мітозу

C. Синтетичний період інтерфази

D. Формування метафазної пластинки

E. Пресинтетичний (постмітотичний) період інтерфази

23. Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявилоблокуючий ефект на збирання білків-тубулiнiв, якi є основою веретена подiлу в клiтинах, що дiляться. Який етапклiтинного циклу порушується препаратом?

A. *Премiтотичний перiод iнтерфази

B. Синтетичний перiод

C. Телофаза мiтозу

D. Постмiтотичний перiод iнтерфази

E. Анафаза мiтозу

24. Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою, пероксидазою. Як називаються ці органели?

А. *Пероксисоми

В. Лізосоми

С. Меланосоми

D. Ліпосоми

E. Фагосоми

25. На електроннiй фотографiї представлена органела, що являєсобою великий полiпротеазний комплекс, щоскладається з трубкоподiбної та двохрегуляторних частин, якi розташованiна обох кiнцях органели. Остання виконуєфункцiю протеолiзу. Назвiть цюорганелу:

A. Протеасома

B. Центрiоль

C. Включення

D. Рибосома

E. Комплекс Гольджi

26. Під час мітозу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра і ядерце, а центріолі знаходилися на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані в цитоплазмі. Для якої фази це характерно?

А. *Профази

В. Метафази

С. Анафази

D. Телофази

Е. Інтерфази

27. У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

A. *Пресинтетичний

B. Синтетичний

C.Премітотичний

D. Анафаза

E. Телофаза

28. Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

A. *Тільце Барра

B. Еухроматин

C. Деконденсований хроматин

D. Периферичний хроматин

E. Факультативний хроматин

29. Клітину обробили речовиною, що блокує процес фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений?

A. *Ресинтез АТФ

B. Синтез мітохондріальних білків

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Інтеграція функціональних білкових молекул

E.Фрагментація крупних мітохондрій на менші

30. Дія мікробних токсинів на клітини зумовила значне пошкодження глікокаліксу. Яка мембранна функція клітин відчутно порушиться?

A. *Рецепторна

B. Транспортна

C. Дихальна

D. Контактоутворююча

E. Захисна.

31. У культурі тканин іонізуючим опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

A. *Рибосом

B. Лізосом

C. Ендоплазматичної сітки

D. Мікротрубочок

E. Комплексу Гольджі

32. В живильне середовище, де вирощують клітини тварин, додали амінокислоту лейцин з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіоавтографії виявили високу концентрацію міченої амінокислоти біля певних органел. Цими органелами можуть бути :

A. *Рибосоми

B. Апарат Гольджі

C. Гладка ендоплазматична сітка

D. Клітинний центр

E. Лізосоми

33. Після видалення зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них забезпечили регенерацію в першу чергу.

A. *Рибосоми

B. Мітохондрії

C. Пероксисоми

D. Центросоми

E. Лізосоми

34. У хворого, який отруївся речовиною СCL4, спостерігається порушення цілісності мембран лізосом у більшості клітин печінки. Яким буде результат впливу отрути на клітини печінки?

A. *Розвивається аутоліз, що призведе до загибелі клітин

B. Не впливає

C. Відбудеться фагоцитоз

D. Відбувається піноцитоз

E. Відбудеться екзоцитоз

35. У клітині пошкоджено структуру рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені?

A. *Синтез білка (трансляція)

B. Синтез білка (транскрипція)

C. Синтез вуглеводів

D. Синтез ліпідів

E. Синтез мінеральних речовин

36.При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?

A. *Трофічні включення

B. Секреторні включення

C. Екскреторні включення

D. Пігментні включення

E. Органели спеціального призначення

37. Клітину обробили речовинами, що порушують конформацію білків, які входять до складу цитолеми. Які функції клітинної поверхні будуть порушені?

A. *Транспортна та рецепторна

B. Процес екструзії

C. Сегрегація та накопичення продуктів

D. Утворення контактів

E. Бар’єрна

38. Мікротрубочки містять такий білок:

A. *Тубулін

B. Десмін

C. Динеїн

D.Кальмодулін

E. Віментин

39. В яких із перерахованих компонентів клітини формуються лізосоми?

A. *У комплексі Гольджі

B. В ядрі

C. У рибосомах

D. У мітохондріях

E. У клітинному центрі

40. На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

A. *У профазі

B. В анафазі

C. У метафазі

D. У телофазі

E. В інтерфазі

41. Проводиться вивчення максимально спiралiзованих хромосом карiотипулюдини. При цьому процес подiлу клiтини припинили на стадiї:

A. *Метафаза

B. Профаза

C. Iнтерфаза

D. Анафаза

E. Телофаза

42. Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

A. *Часткове чи повне руйнування клітини

B. Відновлення цитоплазматичної мембрани

C. Інтенсивний синтез білків

D.Інтенсивний синтез енергії

E.Формування веретена поділу

43. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило її здатність до поділу. Яка структура найбільш імовірно була порушена?

A. *Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластинчастий комплекс Гольджі

D. Мікрофібрили

E. Мітохондрії

44. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

A. *Ядерний хроматин

B. Ядерце

C. Комплекс Гольджі

D. Клітинна оболонка

E. Ядерна оболонка

45. На гістологічному препараті видно: соматичну клітину людини, що знаходиться в метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди?

A. *46 хромосом

B. 92 хромосоми

C. 23 хромосоми

D. 48 хромосом

E. 24 хромосоми

46. Комплекс Гольджi виводить речовини iз клiтини завдяки злиттю мембранного мiшечка з мембраною клiтини. При цьому вмiст мiшечка виливається назовнi. Який процес тут проявляється?

A. *Екзоцитоз

B. Ендоцитоз

C. Активний транспорт

D. Полегшена дифузiя

E.Жодна вiдповiдь невiрна

47. На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

А. *Автоліз

В. Трансформація

С. Спеціалізація

D. Диференціація

Е. Дегенерація

48. На електронній мікрофотографії представлений міжклітинний контакт, основою якого на кожній клітині є пластинки прикріплення; міжклітинний проміжок заповнений електронно-щільною речовиною, в якій розрізняють трансмембранні фібрилярні структури. Назвіть цей контакт:

A. *Десмосома

B. Напівдесмосома

C. Щільний замикальний

D. Щілинний

E. Замикаючий

49. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

A. * Анафаза

B. Телофаза

C. Профаза

D. Метафаза

50. Процес тканинного дихання супроводжується окисненням органічних сполук і синтезом макроергічних молекул. У яких органелах відбувається цей процес.

A. *Мітохондріях

B. Лізосомах

C. Пероксисомах

D.Комплексі Гольджі

E. Рибосомах

51. У спортсмена під час інтенсивного тренування в клітинах печінки та скелетних м'язах зменшується кількість трофічних включень. До таких включень належать:

A. *Гранули глікогену

B. Зерна крохмалю

C. Гранули ліпофусцину

D. Кристали щавлевої кислоти

E. Гранули меланіну

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка