Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»Скачати 132.16 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір132.16 Kb.
ТипПравила
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол засідання Правління

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» від 19.05.2010 р. №34

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДКРИТИХ В ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вкладні операції в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національний кредит», його відділеннях (надалі - Банк) за участю фізичної особи (надалі – Вкладник), в подальшому разом - Сторони, а окремо – Сторона, здійснюються на підставі укладеного між Банком і Вкладником Договору банківського вкладу (надалі – Договір) та Правил обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національний кредит», надалі – Правила.

Цими Правилами регулюються загальні умови укладення та виконання Договору, порядок нарахування процентів на банківський вклад (надалі – Депозит), порядок зміни розміру процентної ставки, що нараховується на Депозит, права та обов’язки Сторін за Договором, їх відповідальність, а також інші умови Договору.


2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
Відносини Вкладника та Банку регулюються:

 • безпосередньо Договором, який підлягає підписанню в день внесення коштів на депозитний рахунок (Договір підписується Вкладником та уповноваженим представником Банку, а також скріплюється відбитком печатки Банку);

 • цими Правилами;

 • нормами чинного законодавства України.3. ВИД ДЕПОЗИТУ
Вид Депозиту обирається Вкладником самостійно та визначається наступними критеріями:

 • мінімальна сума Депозиту;

 • строк залучення Депозиту;

 • процентна ставка за Депозитом;

 • умови поповнення та дострокового витребування Депозиту;

 • періодичність та умови сплати процентів.


4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВКЛАДНИКОМ СУМИ ДЕПОЗИТУ
Сума Депозиту може бути внесена Вкладником у готівковій формі в касу Банку або шляхом безготівкового зарахування коштів на депозитний рахунок.

Сума, що вноситься Вкладником на депозитний рахунок, не може бути меншою мінімальної суми, встановленої для Депозиту відповідного виду.

Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та внесення коштів на депозитний рахунок, що підтверджується відповідною випискою по рахунку.

При внесенні Вкладником готівкових коштів на депозитний рахунок Банком видається квитанція та виписка по рахунку, а при зарахуванні безготівкових коштів – виписка по рахунку. Квитанція та виписка по рахунку мають бути підписані працівником Банку та скріплені відбитком печатки (штампу). В окремих випадках надається додатково вкладний документ (ощадна книжка).


5. ПРОЦЕНТНА СТАВКА
Процентна ставка за Депозитом встановлюється згідно з чинними на день укладення Договору умовами залучення Депозитів.

У залежності від виду Депозиту умови Договорів можуть передбачати встановлення фіксованого розміру процентної ставки протягом всього строку залучення Депозиту, або можливість зміни розміру процентної ставки протягом цього строку.

У разі зміни розміру процентної ставки в сторону збільшення новий розмір процентної ставки вважається погодженим Вкладником.

У випадку зміни розміру процентної ставки в сторону зменшення, Банк зобов’язаний повідомити про це Вкладника не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки, шляхом публікації повідомлення у друкованих засобах масової інформації (газеті Урядовий кур’єр), а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку http://bnk.ua

Якщо новий розмір процентної ставки не влаштовує Вкладника, він має право розірвати Договір та вимагати видачі суми Депозиту. При цьому виплата нарахованих процентів здійснюється за процентною ставкою, визначеною умовами Договору для такого випадку.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ

Нарахування процентів на Депозит здійснюється щомісячно у валюті Депозиту за фактичну кількість днів в календарному місяці та році (28-29, 30, 31/365-366) в останній робочий день поточного місяця за період з дати початку розрахункового періоду (розрахунковий період складає 1 місяць від дати внесення суми Депозиту) по день, що передує останньому робочому дню; в дату початку наступного розрахункового періоду за період з останнього робочого дня попереднього місяця до дати початку розрахункового періоду; та в день повернення Депозиту за період з останнього дня нарахування процентів по день, що передує дню повернення суми Депозиту (включно).

При нарахуванні процентів день внесення Депозиту та день повернення Депозиту не враховуються.

У випадку додаткового внесення коштів на Депозит (включаючи капіталізацію процентів), день такого внесення не включається до розрахунку процентів. У випадку часткового зняття коштів з депозитного рахунку, проценти за цей день нараховуються тільки на суму залишку Депозиту на депозитному рахунку.

Строк виплати процентів встановлюється Договором у залежності від виду Депозиту. Умовами Договору може бути передбачена одноразова сплата Банком процентів одночасно з поверненням Депозиту в дату, визначену Договором, або періодична сплата процентів протягом строку залучення Депозиту з остаточною сплатою у визначену Договором дату повернення Депозиту.

У випадку розірвання Договору з ініціативи Вкладника, він зобов’язаний попередити Банк про свій намір не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів шляхом подання відповідної заяви. Повернення суми Депозиту та сплата нарахованих процентів в даному випадку здійснюється шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок, зазначений в Договорі або готівкою, у відповідності до визначених Договором умов його розірвання за ініціативою Вкладника. Допускається часткове повернення суми Депозиту Вкладнику, якщо це передбачено умовами Депозиту та Договору.

При достроковому розірванні Договору з ініціативи Вкладника, проценти на Депозит нараховуються та сплачуються за зниженою процентною ставкою в розмірі, визначеному Договором, якщо інше не передбачено положеннями відповідного Договору.

У день, встановлений Договором для повернення Депозиту, Банк самостійно перераховує суму Депозиту та суму нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника, реквізити якого зазначаються в Договорі.

Якщо день повернення Депозиту, встановлений Договором, припадає на неробочий день Банку, повернення Депозиту здійснюється на наступний робочий день.

Повернення Депозиту, розміщеного на умовах вкладу «Ощадний», здійснюється в день звернення Вкладника з вимогою про повернення Депозиту, без попереднього подання заяви, шляхом перерахування суми Депозиту на поточний рахунок Вкладника, вказаний в Договорі або готівкою. Виплата нарахованих процентів при цьому здійснюється за процентною ставкою, визначеною відповідно до умов Договору та цих Правил, шляхом їх зарахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений в Договорі. В день повернення Вкладнику суми Депозиту Банк здійснює закриття депозитного рахунку.

Якщо за вкладом «Ощадний» протягом трьох років поспіль Вкладник не здійснював додаткове внесення та/або часткове зняття коштів з Депозитного рахунку, Банк має право припинити дію Договору, письмово попередивши про це Вкладника не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до дати такого припинення. У такому випадку умовами Договору передбачається, що Вкладник доручає Банку перерахувати суму коштів, що знаходяться на депозитному рахунку, на поточний рахунок Вкладника, вказаний в Договорі, в день, зазначений в повідомленні як дата припинення дії Договору. В день повернення Вкладнику суми Депозиту Банк здійснює закриття депозитного рахунку.

Грошові кошти, що надійшли на поточний рахунок Вкладника у вигляді суми Депозиту та нарахованих процентів, повертаються Банком готівкою або в безготівковій формі на зазначений Вкладником рахунок.

Для отримання суми Депозиту та нарахованих процентів готівкою з поточного рахунку в касі Банку, Вкладник надає працівнику Банку вкладну книжку, паспорт або встановлений чинним законодавством документ, що його замінює.

У випадку, якщо для отримання Депозиту до Банку звернувся повірений вкладника останній додатково повинен надати: нотаріальну копію довіреності, свій паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Банк має право:

використовувати грошові кошти Вкладника протягом строку, визначеного Договором ;

встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення коштів на депозитний рахунок певною сумою;

вимагати від Вкладника належного виконання обов’язків перед Банком відповідно до положень Договору та цих Правил.Банк зобов'язаний:

нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за Депозитом відповідно до умов, визначених Договором та цими Правилами;

після здійснення операцій за депозитним рахунком, надавати Вкладнику відповідну виписку;

забезпечити збереження банківської таємниці стосовно Депозиту згідно з чинним законодавством України;

у день, визначений Договором, повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил;

у випадку розірвання Договору з ініціативи Вкладника, Банк зобов’язаний повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил не пізніше ніж на 10 (десятий) робочий день з моменту отримання відповідної заяви від Вкладника;

за вкладом «Ощадний» Банк зобов’язаний повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил в день звернення Вкладника з вимогою про повернення Депозиту.

Вкладник має право:

у день, визначений Договором, отримати суму Депозитного вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами цього Договору та цих Правил;

розірвати Договір з власної ініціативи та вимагати дострокової видачі суми Депозиту та нарахованих процентів.

Вкладник зобов’язаний:

протягом п’яти робочих днів повідомляти Банк про зміну свого місця проживання, паспортних даних з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін;

у випадку розірвання Договору, умови якого передбачають розміщення Депозиту на визначений строк, з власної ініціативи, повідомити Банк про свій намір не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів в порядку, встановленому цими Правилами.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ

За невиконання або неналежне виконання умов Договору та цих Правил Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору та цих Правил у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, якщо такі обставини призвели до неможливості виконання Сторонами своїх обов’язків (форс-мажорні обставини). При цьому строк виконання обов’язків відкладається на весь строк дії таких обставин. До зазначених обставин належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха тощо.


 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕПОЗИТУ З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ

Умови певних видів Договорів можуть передбачати можливість відкриття Вкладнику кредитної лінії під заставу майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку. При відкритті кредитної лінії відкривається позичковий рахунок.

Моментом (днем) надання траншу кредиту вважається день перерахування з позичкового рахунку на поточний рахунок Вкладника, реквізити яких визначені в Договорі, грошових коштів в сумі відповідного траншу кредиту (окрема частина кредитної лінії).

Моментом (днем) повернення траншу кредиту вважається день зарахування на позичковий рахунок Банку, реквізити якого визначені Договором, суми траншу кредиту.

Розмір процентних ставок, встановлений Договором, як за Депозитом, так і за кредитом, може бути змінено в порядку, встановленому цими Правилами.

У день повернення Депозиту, Банк перераховує суму Депозиту та нарахованих процентів на поточний рахунок, реквізити якого визначені в Договорі, з одночасним договірним списанням заборгованості за кредитом та/або нарахованими процентами та/або можливою неустойкою, у випадку її наявності, з вказаного в Договорі поточного рахунку Вкладника.

Вкладник доручає Банку здійснювати договірне списання з його поточного рахунку, відкритого в Банку:

в кінцевий термін повернення заборгованості за кредитом, визначений в Договорі, сум, що підлягають сплаті за кредитом, а у випадку відсутності грошових коштів на рахунку Вкладника - в день їх надходження;

в останній день кожного розрахункового періоду, визначеного в Договорі, процентів, нарахованих за користування кредитом, а у випадку, якщо на рахунку Вкладника будуть відсутні грошові кошти - в день їх надходження.

Погашення заборгованості Вкладника за кредитом здійснюється в наступній черговості: • прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

 • прострочена заборгованість за кредитом;

 • строкова заборгованість за нарахованими процентами;

 • строкова заборгованість за кредитом;

 • пеня за порушення строків повернення кредиту;

 • штрафи.

У випадку укладення Договору, яким передбачена можливість відкриття кредитної лінії Вкладнику, Сторони, крім прав та обов’язків, визначених розділом 7 цих Правил, мають нижчевказані права та обов’язки.

Банк зобов'язаний протягом одного робочого дня від дати набрання чинності договором застави майнових прав, визначеним Договором, відкрити Вкладнику позичковий рахунок, визначений в Договорі, та в день звернення Вкладника за отриманням траншу кредиту, перераховувати з нього грошові кошти в межах суми кредиту, в порядку, визначеному Договором та цими Правилами. Підтвердженням факту отримання Вкладником траншу кредиту вважається підписана ним виписка з поточного рахунку, визначеного в Договорі.

Вкладник має право:

на дострокове повернення Депозиту після припинення дії договору застави майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, що визначений Договором, або за умови повернення суми Депозиту на поточний рахунок Вкладника, визначений в Договорі, з одночасним списанням з нього суми коштів, необхідної для погашення заборгованості кредитом та/або нарахованими процентами та/або можливою неустойкою, у випадку її наявності;

здійснювати дострокове часткове або повне погашення кредиту та нарахованих процентів, з урахуванням вимог Договору та цих Правил.

Вкладник зобов’язаний:

одночасно з укладенням Договору укласти договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, на узгоджених із Банком умовах. Умови договору застави майнових прав можуть бути включені в Договір. В цьому випадку додаткове укладання договору застави майнових прав не здійснюється;

у день надання Банком першого траншу кредиту оплатити вартість внесення запису про заставу майнових прав вимоги отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, за Договором до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

сплачувати Банку проценти в розмірі та порядку, визначені Договором та цими Правилами;

повернути в повному обсязі кредит та сплатити проценти, нараховані за фактичний час його використання , а також можливу неустойку, у строк, визначений Договором;

достроково погасити наявну заборгованість за кредитом та сплатити нараховані проценти, можливу неустойку, у випадку дострокового витребування Депозиту, майнові права вимоги якого є предметом застави за договором застави майнових прав, згідно з яким забезпечено виконання кредитних зобов'язань Вкладника, не пізніше 16 год. 00 хв., в день подання до Банку письмової заяви про намір достроково витребувати суму Депозиту та нарахованих процентів;

протягом п’яти робочих днів повідомляти Банк про зміну адреси, місця роботи, прізвища та імені, а також інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за Договором та цими Правилами, із наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.

У випадку порушення Вкладником свого обов’язку, зазначеного в абзаці 5 обов’язків Вкладника, визначених в розділі 9 цих Правил, Вкладник зобов'язаний сплатити Банку штраф у розмірі 1 (один) відсоток від суми залишку за кредитом за кожний випадок.


10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всі зміни до цих Правил публікуються в газеті «Урядовий кур’єр», розміщуються на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку http://bnk.ua не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до впровадження зазначених змін.

Каталог: files -> uploads -> documents
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка