Пояснювальна записка навчальна програма включає в себе розділи правових дисциплін фактично вивчених випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Правознавство»Дата конвертації07.05.2016
Розмір6.5 Mb.
ТипПояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма включає в себе розділи правових дисциплін фактично вивчених випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Правознавство».

Метою вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за спеціальністю «Правознавство».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі історичних, правових наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр і включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки:


1. Трудове право

2. Господарське право

3. Фінансове право

4. Міжнародне правоПРОГРАМА

1. Трудове право

Поняття, предмет, метод, система і функції трудового права України. Колективний договір і колективна угода. Трудовий договір. Контракт. Робочий час. Час відпочинку. Відпустки та їх види. Правове регулювання оплати праці. Гарантії та компенсації. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин за заподіяну шкоду.


2. Господарське право

Предмет регулювання господарського права. Поняття та види господарської діяльності. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Господарське законодавство. Створення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація. Установчі документи суб'єктів господарювання. Поняття та види суб'єктів господарського права. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання. Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура та управління підприємством. Правове становище державних підприємств. Правове становище казенного підприємства. Правове становище комунального унітарного підприємства. Поняття та види акціонерних товариств. Правовий статус господарських товариств. Холдингові компанії. Дочірні підприємства. Благодійні організації. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання. Поняття, ознаки, види та функції господарського договору. Зміст і форма господарського договору. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання банкрутства.


3. Фінансове право

Поняття та ознаки фінансів. Фінанси як юридична категорія. Поняття фінансово-правової норми. Поняття фінансового контролю. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Джерела бюджетного права. Поняття бюджету. Поняття доходів бюджету. Ознаки доходів бюджету. Класифікація доходів бюджету. Поняття міжбюджетних відносин. Значення міжбюджетних відносин. Поняття міжбюджетних трансфертів. Поняття бюджетного процесу. Ознаки бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу. Предмет податкового права. Метод податкового права. Поняття податкових правовідносин. Види податкових правовідносин. Поняття платника податків. Ознаки платників податків. Види платників податків. Поняття об’єкта оподаткування. Види об’єкта оподаткування. Поняття непрямого податку. Ознаки непрямого податку. Види непрямих податків. Поняття податку на прибуток підприємств. Предмет банківського права України. Грошовий обіг в Україні. Поняття та зміст валютного регулювання.


4. Міжнародне право
Поняття сучасного міжнародного права.Норми і джерела міжнародного права.Основні принципи міжнародного права. Суб`єкти міжнародного права. Територія в міжнародному праві. Право міжнародних договорів. Право міжнародних організацій. Міжнародно-правова відповідальність. Населення і міжнародне право. Право зовнішніх зносин.

Структура тестового завдання
Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється в 20 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 30 хвилин.

Критерії оцінювання тестових завдань

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів в 200 бальній шкалі.

Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить


100 балів.

Нормативи оцінювання


Кількість вірних відповідей

Оцінка (кількість балів)

1-4

до 100

5

100

6

120

7

140

8

160

9

180

10

200Приклад тестового завдання
1. Господарська діяльність – це …

А) внутрішньогосподарська діяльність;

Б) діяльність благодійних фондів;

В) діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Г) діяльність суб'єктів господарювання.
2. Під публічними фінансами слід розуміти:

А) грошові кошти, які підтверджені товарно-грошовими відносинами;

Б) фінансові відносини, що формують грошові фонди, які необхідні для існування публічних органів і фінансування покладених на них функцій;

В)вміст державного і місцевих бюджетів а також позабюджетних цільових фондів.


3. При звільненні працівника власник (роботодавець) зобов'язаний видати йому належно оформлену трудову книжку і здійснити з ним розрахунок:

А) протягом тижня;

Б) протягом двох днів;

В) у день звільнення або не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.


4. Колективний договір:

А) може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

Б) не може передбачати вказаних вище пільг, оскільки це суперечить законодавству;

В) може передбачити лише ті гарантії і пільги, які передбачені колективними угодами.


5. Умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є:

А) обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, і сторін, які їх уклали;

Б) не є обов'язковими і не підлягають виконанню зазначеними сторонами;

В) є обов'язковими лише для власника (роботодавця).


6. Строк випробування для керівних працівників і спеціалістів не може перевищувати:

А) одного місяця;

Б) трьох місяців;

В) шести місяців.


7.Предметом фінансового права є…

А) суспільні (економічні) відносини, що виникають при розподілі й перерозподілі ВВП і національного доходу;

Б) норми права, що регулюють рух грошових коштів в державі;

В) в законодавство України, що спрямоване на врегулювання грошових потоків держави та відповідає Конституції України.


8. Первинними суб’єктами міжнародного права є :

А) держави та квазідержави;

Б) держави та міжнародні організації;

В) держави та народи і нації, які борються за своє самовизначення;

Г) міжнародні організації та народи і нації, які борються за своє самовизначення
9.Постійними закордонними органами зовнішніх зносин є:

А) Спеціальні місії

Б) делегації;

В) Дипломатичні представництва

Література


 1. Конституція України : Закон України. Прийнятий на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – (Зі змін.).

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462. – (Зі змін. та допов.).

 3. Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України в редакції від 29 червня 1998 р. № 169-р.

 4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. – (Зі змін. та допов.).

 5. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р.  514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51 – Ст. 384. – (Зі змін. та допов.).

 6. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р.  3659-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472. – (Зі змін. та допов.).

 7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 22 грудня 2011 р.  2343-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31 – Ст. 440. – (Зі змін. та допов.).

 8. Про господарські товариства: Закон України від 19 листопада 1991 р.  1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682. – (Зі змін. та допов.).

 9. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05 липня 2012 р.   5073-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 25. – Ст. 252. – (Зі змін. та допов.).

 10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172. – (Зі змін. та допов.).

 11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292. – (Зі змін. та допов.).

 12. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р.  2806-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48 – Ст. 483. – (Зі змін. та допов.).

 13. Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000  1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 798).

 14. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р.  236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164. – (Зі змін. та допов.).

 15. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р.  2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. – (Зі змін. та допов.).

 16. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р.  794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13 – Ст. 222.

 17. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р.  1087-IV IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5 – Ст. 35. – (Зі змін. та допов.).

 18. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р.  222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23 – Ст. 158. – (Зі змін. та допов.).

 19. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24 – Ст. 170. – (Зі змін. та допов.).

 20. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.  586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21 – Ст. 190. – (Зі змін. та допов.).

 21. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р.  877-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29 – Ст. 389. – (Зі змін. та допов.).

 22. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р.  1682-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – Ст. 238. – (Зі змін. та допов.).

 23. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р.  469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39 – Ст. 261. – (Зі змін. та допов.).

 24. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р.  2265-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30 – Ст. 414. – (Зі змін. та допов.).

 25. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р.   671/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 13 – Ст. 52. – (Зі змін. та допов.).

 26. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р.  185-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46 – Ст. 456. – (Зі змін. та допов.).

 27. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р.  973-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45 – Ст. 363. – (Зі змін. та допов.).

 28. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р.  3528-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34 – Ст. 291. – (Зі змін. та допов.).

 29. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356. – (Зі змін. та допов.).

 30. Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р.   1602-III ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25 – 44. – Ст. 195. – (Зі змін. та допов.).

 31. Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 р.  1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352. – (Зі змін. та допов.).

 32. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р.  5007-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 19-20. – Ст. 190.

 33. Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами: Затверджене указом Президента України від 30 березня 2012 р. № 236.

 34. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135.

 35. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р.

 36. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621.

 37. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р.  448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292. – (Зі змін. та допов.).

 38. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р.  679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238. – (Зі змін. та допов.).

 39. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.  2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. – (Зі змін. та допов.).

 40. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р.  2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137. – (Зі змін. та допов.).

 41. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.  2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1. – (Зі змін. та допов.).

 42. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р.  3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268. – (Зі змін. та допов.).

 43. Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 р.  997-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372. – (Зі змін. та допов.).

 44. Про фінансовий лізинг : Закон України в редакції від 11 грудня 2003 р.  723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68. – (Зі змін. та допов.).

 45. Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності : Закон України від 21 жовтня 2010 р.  2624-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 11. – Ст. 71. – (Зі змін. та допов.).

 46. Про Фонд державного майна України : Закон України від 9 грудня 2011 р.  4107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 311. – (Зі змін. та допов.).

 47. Методика розрахунку концесійних платежів : Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639.

 48. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642.

 49. Про затвердження Типового концесійного договору : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 643.

 50. Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1519.

 51. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р.  1956-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139. – (Зі змін. та допов.).

 52. Про рекламу: Закон України в редакції від 11 липня 2003 р.  270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181. – (Зі змін. та допов.).

 53. Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності : Закон України від 24 травня 2012 р.   4851-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 17. – Ст. 148. – (Зі змін. та допов.).

 54. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10 квітня 2014 р.  1197-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 24. – Ст. 883. – (Зі змін. та допов.).

 55. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349. – (Зі змін. та допов.).

 56. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536. – (Зі змін. та допов.).

 57. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15 травня 1996 р.  192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – Ст. 139. – (Зі змін. та допов.).

 58. Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 р.  273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183. – (Зі змін. та допов.).

 59. Про автомобільний транспорт : Закон України від 5 квітня 2001 р.  2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105. – (Зі змін. та допов.).

 60. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р.  2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. – № 1. – Ст. 1. – (Зі змін. та допов.).

 61. Про страхування : Закон України в редакції від 4 жовтня 2001 р.  85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78. – (Зі змін. та допов.).

 62. Типові правила розміщення зовнішньої реклами : Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067.

 63. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. № 40.

 64. Митний кодекс України від 13.03.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, 46-47, 48. – Ст. 552. – (Зі змін. та допов.).

 65. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р.  1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646. – (Зі змін. та допов.).

 66. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р.  93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80. – (Зі змін. та допов.).

 67. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України в редакції від 1 грудня 1998 р.  1977-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.

 68. Про стандартизацію : Закон України від 05 червня 2014 р.  1315-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 31. – Ст. 1058. – (Зі змін. та допов.).

 69. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р.   40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266. – (Зі змін. та допов.).

 70. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України в редакції від 12 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 22. – Ст. 182.

 71. Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : Закон України від 1 грудня 2005 р.  3164-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101. – (Зі змін. та допов.).

 72. Про наукові парки : Закон України від 25 червня 2009 р.  1563-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – Ст. 757. – (Зі змін. та допов.).

 73. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України в редакції від 9 вересня 2010 р.  2623-III // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – Ст. 23.

 74. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції : Закон України від 2 грудня 2010 р.  2735-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 21. – Ст. 144. – (Зі змін. та допов.).

 75. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 8 вересня 2011 р.  3715-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 166. – (Зі змін. та допов.).

 76. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р.  1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004. – (Зі змін. та допов.).

 77. Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації : Затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 437.

 78. Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 835.

 79. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р.  959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377. – (Зі змін. та допов.).

 80. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економіч­них зон : Закон України від 13 жовтня 1992 р.  2673-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 676. – (Зі змін. та допов.).

 81. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23 вересня 1994 р.  185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364. – (Зі змін. та допов.).

 82. Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16 травня 1995 р.  162/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152. – (Зі змін. та допов.).

 83. Про регулювання товарообмінних (бар­терних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23 грудня 1998 р.  351-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 44. – (Зі змін. та допов.).

 84. Про господарську діяльність у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р.  1076-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 408. – (Зі змін. та допов.).

 85. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р.

 86. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (Правила Інкотермс) : Видання Міжнародної торгової палати (редакція 2000 р.) № 560.

 87. Кодекс України про надра від 27.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340. – (Зі змін. та допов.).

 88. Про підтвердження відповідності : Закон України від 17 травня 2001 р.  2406-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169. – (Зі змін. та допов.).

 89. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р.  1127-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – Ст. 433. – (Зі змін. та допов.).

 90. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами : Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615.

 91. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 р.  2665-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 262. – (Зі змін. та допов.).

 92. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р.  1023-ХІI // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379. – (Зі змін. та допов.).

 93. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : Затверджене указом Президента України від 10 вересня 2014 р. № 715.

 94. Про засади функціонування ринку електричної енергії України : Закон України від 24 жовтня 2013 р.  663-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 781. – (Зі змін. та допов.).

 95. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладення : навч. посіб. / О. А. Беляневич. – К. : Наук. думка, 2002. – 277 с.

 96. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : моногр. / О. А. Беляневич. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 97. Бобкова А. Г. Щодо правового статусу відокремлених підрозділів господарських організацій / А. Г. Бобкова // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: практика применения Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия Хозяйственного кодекса Украины) : матер. четвертой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 23-30 марта 2010 года) / науч. ред. В. К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Ноулидж, 2010. – С. 30-33.

 98. Булгакова І.В. Господарське право: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2006.

 99. Вінник О. М. Господарське право: навч. посібник. 2-ге вид. змін. та доп. / О. М. Вінник. – К. : Правова єдність, 2008. – 766 с.

 100. Вінник О. М. Інвестиційне право. Навч. посібник. – К.: Атака, 2000.

 101. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посіб. – К.: Слово, 2004. – 344 с.

 102. Віхров О.П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

 103. Господарське законодавство України: 36. нормативних актів / Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. – К.: Атіка, 2001.

 104. Господарське право України / [М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін.]. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

 105. Господарське право України: підруч. ; за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків: Право, 2005. – 384 с.

 106. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

 107. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

 108. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

 109. Господарське право: практикум / [Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М. та ін.] ; за заг. ред. В. С. Щербини. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К : Юрінком Інтер, 2003. – 416 с.

 110. Господарський кодекс України: Науково–практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

 111. Демський Е. Співвідношення адміністративної і господарської відповідальності / Е. Демський // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 24 – 29.

 112. Демченко С. Чи потрібен Україні Господарський кодекс? / С. Демченко // Голос України. – 2008. – № 179. – 20 вер. – С. 7.

 113. Деревянко Б. Комерційний статус суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 114-118.

 114. Джабраілов Р.А. Господарська правосуб’єктність міста : теорія і практика : монографія / Р.А. Джабраілов ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. – 455 с.

 115. Жук Л. А. Господарське право : навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. – К. : Кондор, 2003. – 400 с.

 116. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : моногр. / І. М. Кравець. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.

 117. Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. Теоретические проблемы / О. Э. Лейст. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 240 с.

 118. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник / В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 560 с.

 119. Мілаш В. С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов : моногр. / В. С. Мілаш. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 440 с.

 120. Назаров Б. Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответственности / Б. Л. Назаров. // Советское государство и право. – 1981. – № 10. – С. 29 – 38.

 121. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

 122. Підприємницьке право України : підруч. ; за ред. Р. Б. Шишки. – Х. : Еспада, 2000. – 480 с.

 123. Подцерковный О. П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине / О. П. Подцерковный. – Одеса : Студия “Негоциант”, 2005. – 308 с.

 124. Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2001.

 125. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник / Під ред. В.М. Гайворонського та В.П. Душмана. – Харків, 2000.

 126. Раянов Ф. Акционерное общество: вопросы имущественной и материальной ответственности / Ф. Раянов // Хозяйство и право. – 1991. – № 6. – С. 141 – 146.

 127. Саниахметова Н.О. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины.– Одеса., 2004.

 128. Хозяйственное право : учебник ; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 129. Хозяйственное право Украины : учебник ; под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – Х. : Одиссей, 2006. – 496 с.

 130. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А. Г. Бобковой. – Х. : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н. Н., 2008. – 1296 с.

 131. Шевченко Н. Способы защиты прав субъектов хозяйствования / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 51 – 53.

 132. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності / В. С. Щербина // Вісник господарського судочинства. – 2006 – № 2. – С. 180 – 185.

 133. Щербина В. Адміністративно-господарські санкції майнового характеру: проблеми застосування / В. Щербина // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). – С. 97 – 106.

 134. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

 135. Кодекс Законів про працю України. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

 136. Закон України «Про колективні договори і угоди» № 3356-ХІІ. – Режим доступу : http://rada.gov.ua

 137. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер роботи : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України. – Режим доступу : http://rada.gov.ua

 138. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006р. № 138. – Режим доступу : http://rada.gov.ua

 139. Щодо практики застосування норм права у випадку колізії : Лист Міністерства юстиції України від 26.12.2008 р. № 758-0-2-08-19. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

 140. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А.М, Колот А. М., Чернов В.І. Нормування праці.-К.: ВІПОЛ, 2005, - 19 - 65 с.

 141. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2008. - 212 с.

 142. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. –К. : Знання, КОО, 2010. – С. 31.

 143. Горбатюк К.В. Шляхи удосконалення нормування праці в Україні. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007nov/gorbatyuk.htm

 144. Гайдай І.Ю. Роль нормування праці в плануванні трудової діяльності підприємств // Вісник ХНУ. - 2009, №4,Т.1. - с.19-22.

 145. Гаращенко Л. П. Правове регулювання відпусток за законодавством України : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007.

 146. Грузінова Л. П. Трудове право України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл] /Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. – К. : МАУП, 2003. – 103 с.

 147. Дмитрієва К.І. Правове регулювання часу відпочинку за законодавством країн із розвинутою економікою. Часопис Київського університету права ,- 2013

 148. Дмитрієва К. І. , Правове регулювання часу відпочинку за законодаством країн із розвинутою економікою. - Часопис Київського університету права, 2013

 149. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія. – Х., 2009. – 161 с.

 150. Загоруйко О.Ф. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 17, 2011 р.

 151. Лавріненко О. В. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С.35–37.

 152. Маркіна Т. Г. Новий Трудовий Кодекс України: За і проти.- Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 3. – С. 107–109. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Pupch/2008_1_2/40P.pdf. – Назва з екрана.

 153. Трудове право України: Академічний курс : підручник / А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хуторян. – К. : Вид-во А.С.К., 2008. – 608 с.

 154. Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. : ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. – 664 с.

 155. Проект нового Трудового кодексу України від 10.12.2011. Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua

 156. Трудове право України: Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К. : Ін Юре, 2006. – 544 с.

 157. Трудове право України : [навч. посіб.]. / [за ред П. Д. Пилипенка]. – К.: Істина, 2005. – 208 с.

 158. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. / За ред. П.Д. Пилипенка. - К.: Ін Юре, 2004. - 534 с.

 159. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика /
  Упоряд. В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин. — К.: Істина,2000. — 432 с.

 160. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практи­ка / Упоряд. В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин. — К.: Істина, 2000. - 432 с

 161. Фінансове право: Навчально-методичний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.

 162. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех О.О. Дмитрик І.С. Криницький За ред. М.П. Кучерявенька. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

Каталог: wp-content -> doc
wp-content -> Село не люди Аннотация
wp-content -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
wp-content -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
wp-content -> Методика превентивного
wp-content -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
doc -> Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України Відповідно до Законів України "Про попереднє ув'язнення", "Про міліцію"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка