Повідомлення про помилку під час передавання даних комп'ютерною мережею D. квитанція, що видається користувачу в кінці звітного періоду із зазначенням об'ємів переданої й одержаної ним інформації E. адреса, яка містить конкретний маршрутСторінка7/8
Дата конвертації24.01.2021
Розмір27.5 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8
модуль 2.

Медичні знання та прийняття рішень в медицині”
       1. Фізичне середовище, в якому зафіксована інформація, називається…

A. видом інформації;

B. *носієм інформації;

C. формою інформації;

D. ємністю інформації;

E. папером.


       1. Математична модель може бути

А. Статична або дискретна.

В. Статична або динамічна.С. *Статистична або дискретна.

D. Диференціальна або інтегральна.

E. Диференціальна або дискретна.


       1. Найчастіше для опису реальних явищ чи процесів використовують

А. Квадратичну функцію

В. Експоненціальну функцію.

С. Лінійну функцію.

D. *Диференціальні рівняння.

E. Квадратні рівняння.
       1. Що таке елемент системи?

А. Абсциса досліджуваної функції.

В. Морфологічно і функціонально однорідна частина.

С. Характеристика, яка визначає хід процесу.

D. Невідома величина у диференціальному рівнянні.E. *Частин системи, яка розглядається в кожному конкретному дослідженні як найпростіша.


       1. Функціональний звязок це-

А. Звязок між послідовними подіями.

В. Звязок між випадковими подіями.

С. Звязок між подіями

D. *Звязок, що визначається якісним впливом зміни однієї величини на іншу.

E. Звязок, що визначається кількісним впливом зміни однієї характеристики на іншу.


       1. Стохастичний звязок це –

А. Звязок, що визначається якісним впливом зміни однієї величини на іншу.

В. Звязок, що визначається кількісним впливом зміни однієї характеристики на іншу.

С. *Звязок між випадковими подіями.

D. Звязок між послідовними подіями.

E .Звязок між подіями.


       1. Причинний звязок це-

А. *Звязок між подіями;

В. Звязок між випадковими подіями;

С. Звязок, що визначається кількісним впливом зміни однієї характеристики на іншу;

D. Звязок між послідовними подіями;

E. Звязок, що визначається якісним впливом зміни однієї величини на іншу.


       1. Системний аналіз це-

А. Сукупність методів, спрямованих на математичну обробку даних.

В. Сукупність методів, спрямованих на статистичну обробку отриманих даних.

С. Сукупність диференціальних рівнянь, що описують взаємозвязки між елементами системи.

D. *Сукупність методів, спрямованих на вивчення взаємозвязків між системами, їх елементами, з врахуванням впливу навколишнього середовища.

E. Сукупність графіків, що описують взаємозвязки між елементами системи.


       1. Метою системного аналізу є

А. Графічна обробка результатів дослідження.

В. Прогнозування поведінки системи при різних заданих початкових умовах.

С. Статистична обробка результатів дослідження.

D. Побудова математичних моделей.E. *Вивчення взаємозвязку між елементами системи.


       1. Який принцип є провідним в доказовій медицині:

 1. *Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості.

 2. Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики.

 3. Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики.

 4. Принцип оптимальної діагностичної доцільності.

 5. Принцип раціональної фармакотерапії.
       1. За яким принципом лікар зобов’язаний у будь-яких випадках надати хворому і його близьким достовірну інформацію щодо неминучих несприятливих результатів захворювання:

 1. *Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання;

 2. Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань;

 3. Принцип стандартизації медичних втручань;

 4. Принцип мінімізації економічних затрат;

 5. Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій.
       1. Символічною або математичною логікою називають:
 1. стародавню логіку;

 2. сучасну логіку;

 3. медичну логіку;

 4. *логіку математики;

 5. жіночу логіку.
       1. Поняття – це:

 1. *форма мислення, у якій відображаються істотні характерні ознаки предметів;

 2. форма мислення, у якій відображаються неістотні чи нехарактерні ознаки предметів;

 3. сукупність характеристик об’єкта;

 4. характерні властивості прадмета;

 5. сукупність істотніх ознак.
       1. Істотніми називають такі ознаки:

 1. *кожна з яких, взята окремо, необхідна, і достатня, щоб з її допомогою відрізнити (виділити) даний предмет (явище) від всіх інших і узагальнити однорідні предмети у вибірці;

 2. та, що характеризує істоту;

 3. сукупність характеристик об’єкта;

 4. кожна з яких, взята окремо, необхідна, а всі разом узяті достатні, щоб з їхньою допомогою відрізнити (виділити) даний предмет (явище) від всіх інших і узагальнити однорідні предмети в множині;

 5. та, що є характерною для істоти.
       1. Елементи множини – це:

 1. об’єкти, що володіють різними властивостями;

 2. об’єкти, що володіють спільною властивістю;

 3. об’єкти, що володіють спільними або різними властивостями;

 4. набір елементів;

 5. *елементи, що можна помножити.
       1. Логічне заперечення називають:

 1. дисперсією;

 2. еквівалентністю;

 3. *інверсією;

 4. кон’юнкцією;

 5. диз’юнкцією.
       1. Логічне заперечення утворюється:

 1. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучника "І";

 2. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучника "АБО";

 3. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... ";

 4. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ...";

 5. *з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ...".
       1. Логічне множення утворюється:

 1. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучника "І";

 2. *по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучника "АБО";

 3. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... ";

 4. по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ...";

 5. з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ...".
       1. Програма UpToDate – це:

 1. інструментальна медична система;

 2. експертна медична система;

 3. операційна система;

 4. *інформаційно-пошукова медична система;

 5. програма, що входить у склад пакету MicrosoftOffice.
       1. В якому порядку проходять стадії обробки біосигналу:

 1. *прийняття сигналу, трансформація сигналу, вибір сигналу, перетворення сигналу;

 2. прийняття сигналу, вибір параметрів, трансформація сигналу;

 3. прийняття сигналу, трансформація сигналу, вибір параметрів, трансформація сигналу;

 4. прийняття сигналу, розгляд параметрів, вибір параметрів;

 5. прийняття сигналу, розгляд параметрів, трансформація сигналу.
       1. З якою метою у другій стадії обробки біосигналу, ми перетворюємо сигнал:

 1. щоб виявити сигнали;

 2. щоб отримати сигнал з низькою патологією;

 3. щоб визначити нестаціонарні сигнали;

 4. щоб встановити діагноз;

 5. *щоб отримати семантичні параметри.
       1. Синусоїдальний сигнал можна записати як:

 1. S(t)=A*sin(t+φ)$;

 2. *S(t)=A*sin(t-φ);

 3. S(t)=A/sin(t+φ);

 4. S(t)=A+sin(t-φ);

 5. S(t)=A+sin(t*φ).
       1. Який характер біологічних процесів:

 1. постійність;

 2. безперервність;

 3. безперервна змінність;

 4. незмінність;

 5. *періодичність.
       1. Точкові процеси, як окрема група детермінованих сигналів, можуть описуватись як:

 1. *серія біосигналів;

 2. серія імпульсів;

 3. генеруючі сигнали;

 4. перетворюючі сигнали;

 5. серія параметрів.
       1. Стохастична група сигналів генерує:

 1. групи мікроорганізмів;

 2. *групи біосигналів;

 3. групи елементів;

 4. групи вірусів;

 5. групи клітин.
       1. При обробці чого повинна бути отримана ступінь ступінь дискретизації:

 1. при обробці ритму;

 2. *при обробці частоти;

 3. при обробці періодичності ритмів;

 4. при обробці параметрів;

 5. при обробці сигналу.
       1. Які процеси відбуваються з методами для обробки і інтеграції біосигналів:

 1. вони деградують;

 2. *вони втрачаються;

 3. вони еволюціонують;

 4. вони зберігаються;

 5. вони залишаються незмінними.
       1. Що не являється прикладом застосування аналізу біосигналів:

 1. Функціональний аналіз;

 2. скринінгові дослідження;

 3. *on-line аналіз;

 4. фундаментальні дослідження;

 5. дискретний аналіз.
       1. Медичне зображення – це:

 1. візуальне представлення людини;

 2. *засіб отримання візуальної інформації про внутрішні структури й функції людського тіла;

 3. зображення на фотоплівках;

 4. фотографії медиків;

 5. засіб отримання будь-якої інформації про людину.
       1. Радіологічні методи отримання медичного зображення призначені:

 1. побачити всі органи людини;

 2. отримати всю інформацію про пацієнта;

 3. *зробити доступною для візуального сприйняття інформації, що не сприймається безпосередньо зором;

 4. проведення малоінвазивних операцій;

 5. зробити доступною для візуального сприйняття інформацію про структуру людського організму.
       1. До аналогових медичних зображень відносяться:

 1. ті, що відображають інформацію неперервного характеру;

 2. ті, що сприймаються безпосередньо зором;

 3. ті, що не сприймаються безпосередньо зором;

 4. такі, що отримуються за допомогою комп’ютера;

 5. ті, що відображають інформацію дискретного характеру.
       1. До матричних медичних зображень відносяться:

 1. ті, що відображають інформацію неперервного характеру;

 2. ті, що сприймаються безпосередньо зором;

 3. ті, що не сприймаються безпосередньо зором;

 4. *такі, що отримуються за допомогою комп’ютера;

 5. ті, що відображають інформацію будь-якого характеру.
       1. Усі медичні зображення в променевій діагностиці можуть існувати у вигляді:

 1. кольоровому чи чорнобілому;

 2. твердих копій або у нефіксованому вигляді;

 3. *твердих або м’яких копій;

 4. видимому або невидимому;

 5. збереженому або незбереженому.
       1. Методами отримання одно або двовимірних медичних зображень є:

 1. відеозйомка;

 2. комп’ютерна обробка медичних зображень;

 3. цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, 2D-ультразвук;

 4. візуальне обстеження;

 5. *електромагнітне випромінювання, ультразвук.
       1. Методами й джерелами отримання тривимірних зображень є:

 1. *послідовність радіологічних зображень або томографічне зображення динамічного об’єкта, об’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта;

 2. комп’ютерна обробка медичних зображень;

 3. цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, 2D-ультразвук;

 4. візуальне обстеження;

 5. необ’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта.
       1. Ядерно-магніитний резонанс:

 1. *не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин;

 2. використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин;

 3. використовує іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів;

 4. використовує рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках;

 5. використовує непружні коливання низької частоти.
       1. Схема системи отримання медичного зображення (для радіологічних методик):

 1. *джерело випромінювання  медичний апарат  детектор випромінювання  блок живлення  синтезатор зображення  зображення;

 2. джерело випромінювання  тканини  блок перетворення  синтезатор зображення  перетворювач  зображення;

 3. джерело випромінювання  пацієнт  детектор випромінювання  блок перетворення  синтезатор зображення  зображення;

 4. пацієнт  джерело випромінювання  детектор випромінювання  блок перетворення  синтезатор зображення  комп’ютер;

 5. зображення  пацієнт  синтезатор зображення  блок перетворення  детектор випромінювання  джерело випромінювання.
       1. Для отримання електромагнітного випромінювання або пружних коливань і перетворення їх у діагностичну інформацію використовується:

 1. джерело випромінювання;

 2. *детектор випромінювання;

 3. синтезатор зображення;

 4. блок перетворення та передачі сигналу;

 5. зображення.
       1. Для створення зображення досліджуваного об’єкта  органа, частини тіла, всієї людини – використовується:

 1. джерело випромінювання;

 2. детектор випромінювання;

 3. синтезатор зображення;

 4. *блок перетворення та передачі сигналу;

 5. зображення.
       1. Обробка й аналіз медичних зображень – це:

 1. *прийом візуальної інформації, її обробка, передача та накопичення результатів обробки;

 2. покрокова процедура, що залежить від стану пацієнта;

 3. консультація хворих за допомогою телекомунікаційних засобів;

 4. покрокова процедура, що залежить від результатів попереднього етапу, а також знань і досвіду оператора;

 5. покрокова процедура, що залежить від симптомів захворювання.
       1. Головна мета обробки біосигналів:

 1. відфільтрувати “шум” від сигналів;

 2. об’єднати сигнали з “шумом”;

 3. отримати однакову кількість сигналів та “шумів”;

 4. *відфільтрувати сигнали що нас цікавлять від фону і зменшити надмірний потік даних до кількох, але доречних параметрів.

 5. отримати найбільшу кількість сигналів.
       1. З яких стадій складається обробка біосигналів?

 1. реєстрація та візуалізація зображень;

 2. *вимірювання або спостереження (виявлення) сигналів, перетворення і зменшення сигналів, обчислення сигнальних діагностично істотніх параметрів, інтерпретація або класифікація сигналів;

 3. отримання, накопичення, зберігання та передача сигналів;

 4. фільтрація сигналів та зменшення надмірного потіку даних до кількох, але доречних параметрів;

 5. отримання, збереження та передача сигналів на великі відстані.
       1. Детермінованими називаються сигнали:

 1. *які повторюються;

 2. які не повторюються;

 3. які передаються на визначені відстані;

 4. які передаються у певному вигляді;

 5. які передаються певними приладами.
       1. Функціональний аналіз використовується для:

 1. *аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограми, спірограми;

 2. контролю за протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула;

 3. більш глибокого дослідження;

 4. аналізу нейрона;

 5. деполяризації клітин.
       1. Фундаментальні дослідження проводяться для:

 1. аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограми, спірограми;

 2. контролю за протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула;

 3. *більш глибокого дослідження;

 4. аналізу нейрона;

 5. деполяризації клітин.
       1. Розв’язуючи математичну задачу, ми

 1. *аналізуємо інформацію;

 2. форматуємо інформацію;

 3. перетворюємо інформацію;

 4. пересилаємо інформацію;

 5. синтезуємо інформацію.
       1. Фундаментальні дослідження проводяться для:

 1. аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограми, спірограми;

 2. контролю за протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула;

 3. *більш глибокого дослідження;

 4. аналізу нейрона;

 5. деполяризації клітин.
       1. Розв’язуючи математичну задачу, ми

 1. *аналізуємо інформацію;

 2. форматуємо інформацію;

 3. перетворюємо інформацію;

 4. пересилаємо інформацію;

 5. синтезуємо інформацію.
       1. Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають:

 1. щільністю розподілу;

 2. гістограмою розподілу;

 3. діафрагмою розподілу;

 4. медіаною розподілу;

 5. *законом розподілу.
       1. Щільність розподілу для неперервної випадкової величини – це:

 1. первісна від функції розподілу;

 2. інтеграл від функції розподілу;

 3. степінь від функції розподілу;

 4. *похідна від функції розподілу;

 5. квадрат функції розподілу.       1. При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки:

 1. структурну відповідність, однорідність;

 2. *однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень;

 3. однорідність, співпадання умов спостережень;

 4. зменшити похибку досліджень.

 5. репрезентативність, співпадання умов спостережень.
       1. Нульова гіпозеза, що перевіряється за критерієм Пірсона, приймається, коли:

 1. >;

 2. <;

 3. *≥;

 4. :;

 5. =.
       1. Нульова гіпозеза, що перевіряється за критерієм Ст’юдента, відхиляється, коли:

 1. < t;

 2. * t;

 3. > t;

 4. : t;

 5. = t.
       1. Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:

 1. *у вигляді таблиць;

 2. вибіркових значень;

 3. у вигляді діаграм;

 4. матриць;

 5. моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу.
       1. Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від

 1. [-1;1);

 2. (-1;1);

 3. [0;1];

 4. *[-1;1];

 5. (-1;1].
       1. Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:

 1. силу та напрям;

 2. напрям та щільність;

 3. похибку ІІ-го роду;

 4. розсіювання та напрям;

 5. *силу та щільність.
       1. Який вигляд має рівняння регресії, якщо кореляційний зв’язок є лінійним:

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. *;;

 5. .
       1. Які результати прогнозу дає “регресія до середнього”:

 1. стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції;

 2. пояснює відсутність кореляційного зв’язку;

 3. тенденцію зміни випадкових величин;

 4. *стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції;

 5. вказує на напрям стохастичного зв’язку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка