Повідомлення для Абонентів, у тому числі Перелік Послуг та тарифи на Послуги, затверджуються Провайдером, є невід’ємною частиною цього Договору та публікуються на сайті ПровайдераСкачати 267.33 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір267.33 Kb.
ТипПовідомлення
Договір

про надання телекомунікаційних послуг
м. Київ 07 листопада 2012 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЛІНК», надалі – «Провайдер», в особі директора Васильковського Віктора Володимировича, який діє на підставі Статуту, та

Особа, надалі – «Абонент», яка звернеться у встановленому порядку до Провайдера та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг, з іншої сторони, а разом надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 1. Предмет Договору

  1. На умовах, визначених цим Договором та законодавством України, Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Провайдера надання таких послуг, а Абонент зобов’язується оплачувати такі послуги.

  2. До телекомунікаційних послуг, надалі – «Послуги», відносяться:

   1. Основні телекомунікаційні Послуги:

    1. Доступ до мережі Інтернет.

   2. Додаткові телекомунікаційні Послуги:

    1. Підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі.

    2. Постачання та налагодження кінцевого мережевого обладнання Абонента.

    3. Інші послуги, що можуть надаватись Провайдером у межах цього Договору.

  3. Вид, обсяг та інші параметри Послуг замовляються Абонентом відповідно до Переліку Послуг та Тарифів на Послуги (тарифного пакету) Провайдера шляхом вибору відповідних опцій на Персональній сторінці Абонента («мій кабінет»). Персональна сторінка Абонента – це розділ на сайті Провайдера, в якому знаходиться інформація та управління Послугами Абонента. Для доступу до Персональної сторінки Абонент повинен ввести логін (унікальний) і пароль, який надається Провайдером Абоненту під час реєстрації Абонента в обліковій системі самообслуговування на сайті провайдера для отримання Послуг.

  4. Офіційні повідомлення для Абонентів, у тому числі Перелік Послуг та тарифи на Послуги, затверджуються Провайдером, є невід’ємною частиною цього Договору та публікуються на сайті Провайдера: http://www.prolink.net.ua.

  5. Особиста сторінка Абонента («мій кабінет») знаходиться за адресою: https://my.prolink.net.ua.

  6. Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до Договору.

  7. Якість та інші технічні параметри Послуг визначаються цим Договором та законодавством у сфері телекомунікацій. 1. Порядок укладення Договору

  1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Абонента до цього Договору наступним чином:

   1. Абоненти, які раніше отримували Послуги від Провайдера на підставі письмового договору, приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Провайдера та/або шляхом продовження користування Послугами Провайдера. Цим Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Провайдеру інформації про себе.

   2. Абоненти, які вперше звертаються за наданням Послуг до Провайдера, приєднуються до цього Договору шляхом направлення Провайдеру Заяви про приєднання до Договору, яка є невід’ємною частиною цього Договору, та шляхом оплати Послуг Провайдера. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Провайдеру в офісі Провайдера або інженеру Провайдера під час підключення обладнання для надання Послуг.

  2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору. 1. Організаційні та технічні умови надання Послуг

  1. Умови надання Послуг:

   1. Знаходження Абонента в зоні надання Провайдером Послуг і наявність у Провайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.

   2. Приєднання Абонента до цього Договору.

   3. Використання для отримання Послуг налаштованого обладнання та програмного забезпечення Абонента.

   4. Замовлення Абонентом Послуг.

   5. Оплата Абонентом Послуг Провайдера.

   6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів Абонента.

  2. Провайдер після виконання Абонентом умов надання Послуг у разі необхідності за погодженням з Абонентом протягом 20 (двадцяти) робочих днів здійснює підключення обладнання Абонента до обладнання Провайдера шляхом фактичного проведення кабелю та здійснення відповідних налаштувань для надання Послуг.

  3. Провайдер надає Абоненту IP-адресу, яка є ідентифікатором кінцевого обладнання Абонента в мережі Провайдера.

  4. Провайдер відкриває Абоненту Особовий рахунок в обліковій системі Провайдера на сайті Провайдера, на якому враховуються обсяги наданих Провайдером Послуг та платежів Абонента.

  5. Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення обладнання Абонента до обладнання Провайдера, створення облікового запису Абоненту у автоматизованій системі обліку отриманих Послуг – білінгу (відкриття Абоненту Особового рахунку, створення Персональної сторінки Абонента), надання ідентифікаторів Абоненту, активації IP-адреси Абонента.

  6. Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

  7. Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

  8. Провайдер здійснює облік наданих Послуг та оплати Абонентом Послуг. Такий облік здійснюється автоматизованою системою обліку отриманих Послуг – білінгом, до якої заносяться данні про Абонента.

  9. Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

  10. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

   1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Провайдером Послуг на термін не менше ніж 10 (десять) і не більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, на підставі письмової заяви наданої Провайдеру, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Провайдером Послуг, або у разі наявності технічної можливості шляхом вибору відповідної опції на Персональній сторінці Абонента. У заяві слід вказати причину та бажаний термін припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві або зазначений на Персональній сторінці Абонента період не нараховується.

   2. Провайдер припиняє надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги.

   3. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту на строк не більше 3 (трьох) діб у зв'язку з проведенням Провайдером або оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Провайдером шляхом продовження звітного періоду на такий строк.

   4. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання.

  11. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

   1. На підставі письмового запиту Абонента Провайдер протягом місяця з моменту отримання запиту надає Абоненту інформацію про отримані ним Послуги.

   2. Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до введення таких змін у дію.

   3. Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера за 1 (один) день до початку перерви у роботі телекомунікаційних мереж.

   4. Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера протягом 1 (одного) дня з моменту коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

   5. Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера у строки передбачені законодавством.

  12. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, а також до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, Державної інспекції зв'язку, зазначені у цьому Договорі та на сайті Провайдера. 1. Права та Обов’язки Сторін

  1. Провайдер має право на:

   1. Одностороне припинення дії даного договору, у випадку невиконання абонентом умов договор, попередивши абонента за 30 (тридцять) днів.

   2. Припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства термін після одержання письмового попередження.

   3. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

   4. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

   5. Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

   6. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг.

   7. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  2. Провайдер зобов’язаний:

   1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

   2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

   3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

   4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов цього Договору.

   5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.

   6. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

   7. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

   8. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

  3. Абонент має право на:

   1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання.

   2. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

   3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

   4. Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

   5. Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

   6. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

   7. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

   8. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

   9. Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.

   10. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  4. Абонент зобов’язаний:

   1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.

   2. Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі.

   3. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;.

   4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

   5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

   6. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

   7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

   8. Слідкувати за станом свого Особового рахунку та своєчасно поповнювати його авансовими платежами в відповідності з діючими Тарифами на Послуги.

   9. Систематично, не менше одного разу на тиждень перевіряти інформацію розміщену на сайті Провайдера та/або направленої на електрону адресу, зазначену Абонентом під час приєднання до цього Договору.

   10. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном (044)377-57-77, 223-53-27 .

   11. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.
 1. Ціни (тарифи) на Послуги та порядок розрахунків

  1. Сторони приймають авансовий порядок оплати Послуг Провайдера. Абонент для отримання Послуг сплачує Провайдеру:

   1. Авансовий платіж, що включає в себе оплату, за наступний повний звітний період, замовлених Абонентом Послуг.

   2. Додаткові одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених Послуг, в тому числі пов’язаних із погашенням заборгованості за попередні звітні періоди.

  2. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Провайдера.

  3. Абонент здійснює оплату замовлених Послуг шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Провайдера через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (платіжних карток та ін.), інформація про які може зазначатись на сайті Провайдера.

  4. Оплата за всі Послуги, наданні Абоненту, здійснюється у гривнях.

  5. Провайдер у відповідності з діючими Тарифами на Послуги веде облік наданих Абоненту Послуг та внесеної Абонентом оплати.

  6. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним оплат.

  7. Ціни в Тарифах на Послуги визначаються в українських гривнях з урахуванням всіх податків та зборів.

  8. Провайдер в односторонньому порядку встановлює та змінює Тарифи на Послуги, а також визначає правила тарифікації, про що Абонент повідомляється у порядку, передбаченому цим Договором.

  9. Звітним (розрахунковим) періодом вважається календарний місяць.

  10. На перший місяць користування Послугами розмір абонентної плати, що списується з Особового рахунку Абонента та передбачений нею ліміт трафіку, розраховуються пропорційно кількості днів, починаючи з дати початку надання Послуг до кінця поточного місяця.

  11. Під час сеансу доступу до мережі Інтернет враховується вхідний і вихідний трафік.

  12. Якщо протягом сплаченого періоду баланс Особового рахунку стає негативним, то надання Послуг у наступному звітному місяці не розпочнеться до моменту внесення повної та обчисленої суми абонентної плати за такий наступний звітний місяць, а також плати за фактично надані та неоплачені Послуги минулого звітного місяця. При цьому час протягом якого Абоненту не будуть надаватись Послуги з причини несплати за фактично надані Послуги у минулому місяці та авансового платежу за наступний місяць - підлягає оплаті Абонентом на загальних умовах без здійснення перерахунку та компенсацій.

  13. У 24:00 останнього дня звітного періоду залежно від стану Особового рахунку Абонента, відбуваються наступні дії:

 • Баланс Особового рахунку більше або рівний сумі необхідної для оплати Послуг - активізується наступний звітний період з тим же набором Послуг.

 • Баланс Особового рахунку позитивний, але менше суми необхідної для оплати Послуг на наступний звітний період - надання всіх Послуг припиняється і якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів Абонент поповнює Особовий рахунок до балансу, необхідного для оплати Послуг, то надання Послуг відновлюється. Інакше Особовий рахунок Абонента блокується.

  1. Якщо баланс Особового рахунку стає негативний, надання всіх Послуг припиняється і якщо протягом 10 (десяти) робочих днів Абонент поповнює Особовий рахунок до балансу, необхідного для оплати Послуг, то надання Послуг відновлюється. Інакше Особовий рахунок Абонента блокується.

  2. Якщо Особовий рахунок Абонента заблокований і Абонент протягом місяця не поповнює Особовий рахунок до балансу, необхідного для оплати Послуг, то Провайдер має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

  3. Абонент може змінити 1 (один) раз протягом поточного звітного періоду набір замовлених Послуг, повідомивши про це Провайдера за 10 (днів) до закінчення поточного звітного періоду, шляхом вибору відповідних опцій на Персональній сторінці Абонента або подання Провайдеру відповідної заяви. Нова схема оплати починає діяти тільки після закінчення поточного сплаченого звітного періоду.

  4. Абонент контролює стан Особового рахунку шляхом перевірки Персональної сторінки на сайті Провайдера не менше одного разу на тиждень. У разі необхідності Абонент може звернутись до Провайдера для отримання розшифровок нарахованої до оплати суми за надані Послуги (окремо за кожним видом Послуг). Провайдер протягом місяця після звернення Абонента надає таку розшифровку.

  5. У випадку припинення дії Договору Провайдер повертає Абоненту залишок невикористаних коштів з рахунку Абонента шляхом перерахування на рахунок Абонента в будь-якому банку - резиденті України. Повернення проводиться в строк 7 (сім) банківських днів, за наявності письмової заяви Абонента з вказівкою повних реквізитів. Залишок невикористаних коштів повертається за вирахуванням сум по оплаті Послуг, якими Абонент скористався з моменту приєднання до Договору, а також банківської комісії при отриманні/поверненні коштів.

  6. Повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством, здійснюється у порядку, передбаченому цим Договором, на підставі письмової заяви Абонента в строк 7 (сім) банківських днів. 1. Відповідальність Сторін

  1. При невиконанні однією з Сторін будь-якого положення цього Договору або виникненні спорів між Сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання цього Договору, спірні питання регулюються на підставі взаємних домовленостей. Якщо рішення суперечок й розбіжностей на підставі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  2. У разі порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України. 1. Строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії

  1. Цей Договір публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на сайті Провайдера.

  2. Строк дії цього Договору набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог цього Договору в частині його Акцепту та діє протягом 365 календарних днів.

  3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується (пролонгується) на наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

  4. Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на сайті Провайдера за 14 (чотирнадцять) календарних днів до введення в дію таких змін.

  5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Провайдером змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 14 (чотирнадцяти) денного строку з моменту оприлюднення на сайті Провайдера інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.

  6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Провайдером, письмово повідомивши Провайдера за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

  7. Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом під час прийняття умов цього Договору.

  8. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором, залишок невикористаних коштів з Особового рахунку Абонента, крім випадків зазначених у цьому Договорі.

  9. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Провайдер може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір. У такому випадку Абоненту не повертається залишок невикористаних коштів з Особового рахунку Абонента.

  10. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій. 1. Особливі умови

  1. Абонент і Провайдер зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

  2. Приймаючи умови цього Договору Абонент, як суб’єкт Персональних даних, добровільно надає Провайдеру свою безумовну та безвідкличну згоду на обробку Персональних даних Абонента, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Абонента, відповідно до мети обробки Персональних даних, що вказана в цьому пункті Договору та/або будь-якої іншої мети обробки Персональних даних, що визначається Провайдером в тому числі з метою пропонування будь-яких нових послуг та/або встановлення ділових відносин між Абонентом та Провайдером на підставі цивільно-правових договорів предмет яких є відмінним від предмету цього Договору, а також на збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації, що вказана в цьому пункті через державні органи та розкриття інформації щодо Абонента, яка згідно із законодавством України містить конфіденційну інформацію. Укладенням цього Договору Абонент також надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних Абонента шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Провайдера в мережі Інтернет – http://www.prolink.net.ua/. Згода Абонента на обробку Персональних даних Абонента, що надана останнім згідно з умовами цього пункту не вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Абонента третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Укладенням цього Договору Абонент підтверджує, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки Персональних даних Абонента, в тому числі збору Персональних даних Абонента.»

  3. Згода Абонента діє протягом усього строку надання телекомунікаційних послуг.

  4. Приймаючи умови цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України № 720 від 09.08.2005 р. «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України № 1420 від 26.03.2009 р. «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Провайдера та усвідомлює, що цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх споживачів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти) є повним і беззастережним і означає згоду Абонента - фізичної особи зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Абонент - фізична особа розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Абонент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

  5. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

  6. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України. 1. Реквізити ПровайдераТОВ «ПРОЛІНК»

Юридична адреса: 01021, м. Київ,

вул. М. Грушевського 28/2, к. 43

Фактична адреса:

м. Київ, 01001, вул., Хрещатик, 46- Б

ЄДРПОУ 34047921

п/р 26000060409613 в Печерській філії

КБ «Приват Банк» м. Києва

МФО 300711; Інд. п/н 340479226557

Свідоцтво № 100130870Платник податку на додану вартість на загальних підставах


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
2011 -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки Основи медсестринства
2011 -> Рішення від 15. 10. 2015. №67/2015 м. Долина Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Долинського навчального закладу
2011 -> Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці в дипломних проектах І роботах студентів теф за освітньо-кваліфікаційними рівнями
2011 -> Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України Верховна Рада України постановля є
2011 -> Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка