Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захистуСторінка1/5
Дата конвертації07.05.2016
Розмір1.14 Mb.
  1   2   3   4   5


Проект
Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від _________№_____

Порядок

створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту

та ведення його обліку

Загальна частина


1. Цей Порядок встановлює вимоги до створення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), виключення захисних споруд із фонду захисних споруд та ведення їх обліку.

2. Дія цього Порядку поширюється на центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності (далі – підприємства), які повинні забезпечувати населення (працівників) засобами колективного захисту (захисними спорудами) у разі виникнення надзвичайних ситуацій і нести пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених законодавством.


Дія цього Порядку не поширюється на захисні споруди, у яких розміщуються пункти управління Збройних Сил України та інших військових формувань.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором із власником утримує на балансі захисну споруду, веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління захисною спорудою і несе відповідальність за її експлуатацію згідно з чинним законодавством;
власник - держава, фізична або юридична особа, якій належить право власності на захисну споруду (у тому числі фізична особа – підприємець);
реконструкція – перебудова захисної споруди, що передбачає удосконалення, відновлення або збереження її захисних властивостей, поліпшення умов для розміщення людей (заміну або удосконалення внутрішнього оснащення та інженерно-технічного обладнання тощо) та/або зміну її основних геометричних розмірів чи положення окремих частин, зокрема під час будівництва над нею або поблизу неї нових будівель чи споруд. До реконструкції захисної споруди входить надбудова над нею окремих будівель (споруд);
уповноважений орган управління – центральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що здійснює управління відповідно державним майном, майном, що належить Автономній Республіці Крим чи комунальним майном, у складі якого перебувають захисні споруди, або суб’єкт права приватної власності, у власності якого перебувають захисні споруди, чи уповноважений ним орган;
фонд захисних споруд – сукупність усіх захисних споруд.
4. Інші терміни застосовуються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

5. Захисні споруди призначені для укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та надзвичайних ситуацій у мирний час та є основним видом колективного захисту населення.

6. До захисних споруд державної форми власності належать:
захисні споруди, що перебувають на балансі державних підприємств:
захисні споруди, що є державним майном, що перебуває на балансі господарських організації і не увійшло до їх статутних капіталів або залишились після ліквідації підприємств та організацій.
7. До захисних споруд, що входять до складу майна Автономної Республіки Крим належать:
захисні споруди, що перебувають на балансі підприємств, що належать Автономній Республіці Крим;
захисні споруди, що не увійшли до статутних капіталів підприємств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), але перебувають на їх балансі і є майном, що належить Автономній Республіці Крим.
8. До захисних споруд комунальної форми власності належать:
захисні споруди, що знаходяться у власності комунальних підприємств;
захисні споруди, що перебувають у спільній власності територіальних громад відповідних адміністративно-територіальних одиниць (сіл, селищ, міст, районів, областей тощо).

9. До захисних споруд приватної форми власності належать:


захисні споруди, що увійшли до статутних капіталів підприємств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), а також, що знаходяться у власності кооперативів, споживчих товариств (їх спілок), об’єднань недержавних підприємств та інших об’єднань громадян;
захисні споруди, що перебувають у приватній власності окремих громадян або знаходяться у власності підприємств, заснованих на особистій власності фізичних осіб.


Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств щодо захисних споруд

10. Кабінет Міністрів України:

організовує виконання заходів, спрямованих на створення фонду захисних споруд та його поповнення;

визначає державну політику щодо утримання захисних споруд у готовності до використання за призначенням;

організовує управління захисними спорудами, що є об’єктами державної власності, та забезпечує контроль за ефективністю цього управління.

11. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту:


організовує та здійснює заходи щодо створення, утримання фонду захисних споруд, ведення їх обліку;
розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів стосовно захисних споруд, а також погоджує відповідні нормативні акти, що розробляються іншими центральними органами виконавчої влади;
здійснює методичне керівництво утриманням захисних споруд у стані готовності до використання за призначенням;
організовує та веде Єдиний державний реєстр захисних споруд;
здійснює контроль за розробленням та реалізацією заходів щодо створення, утримання і використання фонду захисних споруд, перевіряє ведення документального обліку та наявність захисних споруд;

розглядає та погоджує обґрунтовуючі документи щодо вилучення з Єдиного державного реєстру захисних споруд непридатних захисних споруд;

за рішенням Кабінету Міністрів України організовує проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд та здійснює контроль за її проведенням;

надає допомогу у роботі комісій щодо визначення шляхів подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

визначає основні напрямки наукових досліджень та забезпечує координацію науково-дослідних робіт із проблем створення фонду захисних споруд та їх використання;

здійснює інші повноваження, визначені Кодексом цивільного захисту України та нормативно-правовими актами України у сфері цивільного захисту.

12. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

визначають за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування загальну потребу у захисних спорудах для підприємств, що належать до сфери їх управління;

організовують здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд підприємств, що належать до сфери їх управління;

організовують документальний облік захисних споруд підприємств, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд державної власності, що не увійшли до статутних капіталів підприємств при корпоратизації (приватизації) і передано їм на умовах відповідного договору безоплатного зберігання;

організовують проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд, що належать до сфери їх управління;

здійснюють вилучення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд непридатних захисних споруд, що належать до сфери їх управління.


13. Фонд державного майна України:
веде облік захисних споруд як державного майна, що не увійшло до статутних капіталів підприємств, створених у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі до прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління відповідно до вимог Закону України „Про управління об’єктами державної власності;
бере участь у роботі комісії щодо прийняття рішення про подальше використання захисних споруд як державного майна, що не увійшло до статутних капіталів підприємств, створених у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі;
здійснює у межах, визначених законодавством, передачу захисних споруд у разі банкрутства, санації або ліквідації підприємства до сфери управління органів виконавчої влади;
за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, здійснює укладення договорів про зберігання захисних споруд, що є об’єктами державної власності та не підлягають приватизації, з підприємствами при проведенні процедури приватизації;
організовує проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд, що належать до сфери його управління;
здійснюють вилучення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд непридатних захисних споруд, що належать до сфери їх управління.
14. Центральний орган виконавчої влади, який формує та забезпечує реалізацію державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства:
реалізує спільно із центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, єдину технічну політику щодо проектування та будівництва захисних споруд;
розглядає та затверджує в установленому порядку нормативно-правові документи та державні стандарти щодо проектування і будівництва захисних споруд, а також здійснює контроль за дотриманням їх вимог;
спільно з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, здійснює державну експертизу проектів будівництва, реконструкції й технічного переобладнання захисних споруд;
розглядає та погоджує пропозиції щодо переліку захисних споруд, що необхідно будувати за державні кошти.

15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації:

забезпечують реалізацію державної політики щодо створення фонду захисних споруд та утримання його у готовності до використання за призначенням;

організовують виконання вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд;

забезпечують розроблення місцевих програм щодо створення, реконструкції захисних споруд;

визначають загальну потребу фонду захисних споруд для підвідомчої території, враховуючи необхідність укриття різних категорій населення;

планують та організовують, у період загрози виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення заходів щодо дообладнання існуючих підвальних та інших заглиблених приміщень або спорудження нових для використання їх з метою укриття населення;

створюють та організовують роботу комісії щодо прийняття рішення про подальше використання захисних споруд у разі банкрутства (ліквідації) підприємств, на балансі яких вони перебуває, та безгосподарних захисних споруд;


ведуть документальний облік фонду захисних споруд підвідомчої території;

здійснюють контроль за утриманням захисних споруд та станом їх готовності до використання за призначенням;

організовують заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд на підвідомчій території;
за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, приймають рішення щодо вилучення (зняття з обліку) захисних споруд на підвідомчій території;
здійснюють інші повноваження, визначені Кодексом цивільного захисту України та нормативно-правовими актами у сфері захисних споруд.
16. Органи місцевого самоврядування:

організовують виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції захисних споруд;

визначають потребу фонду захисних споруд цивільного захисту на відповідній території;

планують та організовують роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

приймають рішення про подальше використання захисних споруд державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) підприємства, на балансі якого вони перебувають, та безгосподарних захисних споруд;

ведуть документальний облік фонду захисних споруд підвідомчої території;

здійснюють контроль за станом готовності захисних споруд до використання за призначенням;

організовують заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд на підвідомчій території;


за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту приймають рішення щодо вилучення (зняття з обліку) захисних споруд на підвідомчій території.

Каталог: files -> 2013
2013 -> Про затвердження Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку
2013 -> Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядок
2013 -> Правила авіаційного пошуку І рятування в Україні
2013 -> Перелік публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство надзвичайних ситуацій України
2013 -> Додаток до наказу дснс україни від 17. 05. 2013 №235 план проведення командно-штабного навчання з органами управління


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка