Положення про проведення експертизи електронного навчального курсу на рівні вищого навчального закладу Етапи розробки та сертифікації електронного навчального курсуДата конвертації03.11.2016
Розмір39 Kb.
ТипПоложення
Витяг з

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення експертизи електронного навчального курсу

на рівні вищого навчального закладу

2. Етапи розробки та сертифікації електронного навчального курсу

2.1. Процес створення ЕНК передбачає п’ять послідовних етапів:

�� Етап 1 - навчання науково-педагогічних працівників (НПП) по створенню електронного навчального курсу.

�� Етап 2 – наповнення ЕНК електронними навчально-методичними ресурсами в повному обсязі відповідно до критеріїв структурно-функціональної, науково-змістовної та методичної експертизи.

�� Етап 3 - апробація ЕНК протягом одного навчального семестру. На цьому етапі викладач реєструє студентів на курсі та використовує матеріали ЕНК для навчання студентів. Результати навчання студентів зберігаються на порталі.

�� Етап 4 – сертифікація електронного навчального курсу на рівні ВНЗ. Процедура сертифікації описана в п.4 даного Положення. Лише сертифікований ЕНК має право на його використання на всіх етапах навчального процесу (в т.ч. на етапі підсумкової атестації).

�� Етап 5 – сертифікація ЕНК на рівні Міністерства освіти і науки України з наданням рекомендації щодо використання у навчальному процесі з «грифом МОН».

3. Зміст електронного навчального курсу

3.1. Навчально-методичні матеріали ЕНК з дисциплін мають бути структурованими відповідно до схеми, наведеної на рис.1. на базі платформи дистанційного навчання Moodle.

3.2. Складові частини електронного навчального курсу повинні містити такі навчально-методичні матеріали:

Загальна інформація про курс:

�� Робоча програма. У робочій програмі зазначається мета та завдання вивчення курсу, його зміст, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на вивчення кожного модуля.

�� Календарний план. Відображає потижневий план проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять, а також виконання студентами завдань для самостійної роботи.

�� Критерії оцінювання. Містить інформацію щодо системи оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни, як поточних, так і підсумкових. З кожного модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала оцінювання.

�� Друковані та Інтернет-джерела. У цьому ресурсі пропонуються основні, додаткові друковані джерела з дисципліни та Інтернет-ресурси.

�� Глосарій. Містить основні терміни навчального курсу та їх означення.

�� Оголошення. Оголошення використовуються НПП для анонсування подій, повідомлень про зміни у навчальному курсі тощо.
Зміст модуля включає такі матеріали:

�� Теоретичний навчальний матеріал. Містить обов’язкові навчальні ресурси: 1) структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі; 2) мультимедійні презентації лекцій, 3) додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики; аудіо і відео матеріали; довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, стандарти, нормативні акти, закони тощо).

�� Практичні (семінарські, лабораторні) роботи. У матеріалах курсу обов’язково має бути перелік лабораторних (практичних, семінарських) робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи потрібно сформулювати мету та завдання, які забезпечують формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надати методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань, завдань для виконання у парах та групами. Лабораторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне обладнання та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазначається при формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали з практичних (семінарських, лабораторних) робіт потрібно оформляти у вигляді: веб-сторінки (сторінок), посилань на файли різних форматів та завдань. Результат виконання лабораторної (практичної) роботи студенти можуть надсилати викладачеві в електронній формі до навчального порталу, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

�� Завдання для самостійної роботи. Значна частина навчальних годин при вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання. У матеріалах електронного навчального курсу необхідно розмістити додатковий теоретичний матеріал, завдання для самостійного виконання та методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами. Завдання формулюється у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел. Результати виконання завдання можна надсилати викладачеві в електронній формі до навчального порталу, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

�� Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються індивідуальні завдання, тести та опитування за допомогою контрольних запитань. Платформа Moodle дозволяє створювати тестові завдання 10 різних типів. Кожний модуль має містити тест для самоконтролю, контрольні запитання та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.
Підсумкова атестація – передбачає наявність матеріалів для підготовки студентів до складання заліків та іспитів (наприклад, контрольні запитання, типові завдання) та підсумковий тест. Результати підсумкового тесту є підставою для допуску студента до складання екзамену чи заліку як семестрового так і при ліквідації академічної різниці чи академічної заборгованості.

4. Порядок внутрішньої сертифікації ЕНК

4.1. Внутрішня сертифікація ЕНК на рівні ВНЗ здійснюється студентами, колегами – співробітниками та спеціально створеною комісією.

4.2. Студенти, зареєстровані на курсі, та колеги – співробітники заповнюють анкету (додаток 1), у якій висловлюють своє відношення до розробленого електронного курсу. Результати анкетування складають 1/4 загальної оцінки за електронний навчальний курс.

Викладач, який пропонує курс для сертифікації подає до Комісії заяву, з проханням провести сертифікацію ЕНК курсу на рівні ВНЗ до якої додає:

- список зареєстрованих студентів та їх результати навчання за 1 навчальний семестр

- результати анкетування студентів курсу

4.3. Комісія по сертифікації ЕНК очолюється проректором відповідальним за даний напрям роботи у ВНЗ, її склад затверджується відповідним наказом ректора університету. Рішення комісії щодо можливості сертифікації ЕНК складає 3/4 загальної оцінки за ЕНК і ґрунтується на трьох видах експертиз: структурно-функціональної, змістовно-наукової та методичної.

4.5. Порядок проведення сертифікації ЕНК у ВНЗ:

�� проведення анкетування студентів і колег;

�� призначення експертів для здійснення експертизи ЕНК здійснюється на підставі рішення комісії з сертифікації ЕНК;

�� проведення експертизи відбувається згідно з Положенням, затвердженим ректором університету;

�� висновки експерта зі змісту розглядаються та затверджуються на засіданні відповідної кафедри університету, яка несе відповідальність за якість змісту електронного навчального курсу.�� рішення комісії університету з сертифікації ЕНК, яке формується на основі висновків експертів та презентації ЕНК автором,

�� затвердження рішення комісії із сертифікації ЕНК Вченою радою університету щодо рекомендації до використання ЕНК у навчальному процесі з грифом Університету «сертифіковано».
Каталог: rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Виробнича практика в школі з географії зміст навчально- виховної практики
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка