Положення про порядок здійснення в пат «банк «грант» вкладних (депозитних) операцій з суб’єктами господарювання депозитний договір № м. 20 р. Ми, що нижче підписалисяСкачати 147.19 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір147.19 Kb.
ТипПоложення
Додаток № 8

до Положення про порядок здійснення в ПАТ «БАНК «ГРАНТ»

вкладних (депозитних) операцій з субєктами господарювання
ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР № _______
м. ________________ «___» ______________ 20__ р.
Ми, що нижче підписалися:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», яке має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених законодавством України, надалі іменований “Банк”, в особі ______________________________________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець________________________________________________, надалі іменований “Вкладник”, податковий номер _________________, зареєстрований за адресою __________________________, дата державної реєстрації фізичною особою підприємцем ___________, місце проведення державної реєстрації ____________________, номер запису про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до ЄДР _____________, з іншої сторони,

у подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного Депозитного договору (надалі за текстом – “Договір”), домовилися про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Банк приймає на вклад (депозит) на вимогу грошові кошти Вкладника та зобов’язується виплатити Вкладнику суму вкладу (депозиту) та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим Договором.

1.2. Даний Договір засвідчує право Банку управляти залученими коштами Вкладника і право Вкладника отримати у визначений цим Договором термін суму вкладу (депозиту) / частину вкладу (депозиту) та процентів за користування ним. Інші розрахункові операції по вкладному рахунку не проводяться, окрім операцій, які пов’язані з набуттям майнових прав на суму вкладу (депозиту) у відповідності з укладеними договорами застави та діючим законодавством України.

1.3. Вклад гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на умовах (визначених у Додатку 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) та у розмірі визначеному у Законі України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.
2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Вкладник розміщує на вкладному рахунку №______________________ у Банку свої грошові кошти шляхом їх перерахування з поточного рахунку на протязі _____(_____________) банківських днів з моменту підписання цього Договору.

2.1.1. Сума вкладу (депозиту) цифрами та прописом з зазначенням валюти вкладу (депозиту):

_________________________________________________________________________________;2.1.2. Вид вкладу (депозиту): на вимогу, строк вкладу (депозиту) – до повного виконання зобов’язань, процентна ставка – ____%(______________) річних, дата повернення грошових коштів __._______.20__.

2.1.3. Виплата процентів по вкладу (депозиту) здійснюється щомісячно, відповідно до умов цього Договору.

2.2. Проценти за користування вкладом (депозитом) нараховуються з наступного дня після надходження від Вкладника грошових коштів включно по день, який передує дню повернення грошових коштів Вкладнику за фактичну кількість календарних днів користування вкладом (депозитом).

2.3. Днем прийняття грошових коштів на вклад (депозит) є дата зарахування цих грошових коштів на вкладний рахунок Вкладника.

2.4. Днем повернення вкладу (депозиту) є дата списання грошових коштів з вкладного рахунку Вкладника. Якщо дата повернення вкладу (депозиту), яка встановлена Договором, припадає на неробочий день для Банку, то датою повернення буде наступний робочий день з нарахуванням процентів у відповідності з п.2.2. розділу 2 цього Договору. Повернення вкладу (депозиту) відбувається шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Вкладника.

2.5. Виплата процентів проводиться щомісячно в перший банківський день кожного місяця, наступного за звітним, за звітний місяць шляхом зарахування грошових коштів на вкладний рахунок Вкладника. Виплачені проценти збільшують суму вкладу (депозиту), на яку нараховуються проценти.

При закінченні строку дії цього Договору виплата процентів здійснюється одночасно з поверненням вкладу (депозиту) за фактичний строк користування вкладом (депозитом), шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Вкладника.2.6. При нарахуванні процентів використовується метод “30/360”.

2.7. При змінах у кон’юнктурі ринку депозитів процентна ставка за користування вкладом (депозитом) може бути переглянута за ініціативою будь-якої зі Сторін Договору. Досягнення згоди про зміну процентної ставки оформлюється відповідною додатковою угодою до цього Договору.

2.8. У випадку дострокового розірвання Договору за письмовою заявою Вкладника, повернення грошових коштів відбувається на протязі ___(_______________) банківських днів з моменту дострокового розірвання Договору.

2.9. У випадку дострокового розірвання Договору за ініціативою Банку, повернення грошових коштів відбувається на протязі 5-ти (п’яти) банківських днів з моменту дострокового розірвання Договору.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. Обов’язки Банку:

3.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.1.2. Гарантувати тайну вкладу (депозиту) у відповідності з діючим законодавством України.

3.1.3. Письмово повідомляти Вкладника про зміну умов цього Договору за ініціативою Банку.

3.1.4. Надавати Вкладнику безкоштовні консультаційні послуги по умовам цього Договору.

3.1.5. Видати Вкладнику на його вимогу виписку по вкладному рахунку з зазначенням даних про рух грошових коштів та залишку на рахунку.

3.2. Обов’язки Вкладника:

3.2.1. Надати Банку документи, що необхідні для укладення цього Договору та відкриття вкладного рахунку у відповідності до діючого законодавства України.

3.2.2. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.2.3. Надавати Банку інформацію у письмовому виді про зміну місцезнаходження, адреси для листування, банківських реквізитів, відомостей, які містяться про Вкладника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та інших документів, на підставі яких укладався цей Договір та відкривався рахунок, а також щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) не пізніше 10-ти(десяти) робочих днів, після того, як ці зміни сталися.

3.3. Банк має право:

3.3.1. Вносити зміни до цього Договору за погодженням з Вкладником.

3.4. Вкладник має право:

3.4.1. Вимагати своєчасного виконання Банком умов цього Договору.

3.4.2. Збільшувати (зменшувати) суму вкладу (депозиту) за погодженням з Банком.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків по Договору винна Сторона несе відповідальність у відповідності до законодавства України.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили – стихійного лиха, екстремальних погодних умов, пожару, війни, заколотів, воєнних дій, громадських безладів, актів органів державної влади, які спричинюють неможливість виконання передбачених Договором обов’язків і таке інше (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними. Сторони зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомляти одна іншу про настання форс-мажорних обставин. Форс-мажор автоматично подовжує термін виконання обов’язків по цьому Договору до моменту закінчення форс-мажорних обставин.

4.3. При виникненні спірних питань обидві Сторони будуть прагнути вирішити їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, Сторони вирішують спір у судовому порядку відповідно до вимог діючого законодавства України.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання прийнятих Сторонами зобов’язань.

5.2. Вкладний рахунок по закінченні строку дії цього Договору закривається на протязі 3-х (трьох) робочих днів у відповідності до діючого законодавства України.
6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Усі зміни і доповнення до цього Договору оформляються у вигляді додаткових угод до нього. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.

6.2. Особи, що підписали даний Договір від імені Банку та Вкладника, погоджуються, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою забезпечення реалізації правовідносин в сфері банківських послуг згідно законодавства України. Вкладник, зобов’язується отримувати згоду кожної особи, чиї персональні дані будуть зазначатися в документах, необхідних для виконання умов цього Договору (ідентифікації / верифікації в рамках юридичної справи Вкладника), на обробку Банком їх персональних даних для організації надання вказаних послуг. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про склад та зміст зібраних персональних даних про них, про їх права, визначені Законом України „Про захист персональних даних”, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються їх персональні дані. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що їх повідомлено про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін.

6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.
7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

Банк:

Вкладник:

ПАТ «БАНК «ГРАНТ»

61001, м. Харків, вул. Данилевського 19,

к/р 32006120601026 в Національному банку України,

код банку 351607,

код ЄДРПОУ 14070197

__________________________________

__________________ ________________


____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


____________________________________

________________ ___________________Примірник Договору отримав ( ла ) ___________________ / _________________ /
Додаток № 1

до Депозитного договору №______ від «___»___________ 20__ р.


УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ВКЛАДОМ

ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» повідомляє Вам умови гарантування відшкодування коштів за вкладом Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд):


 1. Відповідно до пункту 4 статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” Фонд не відшкодовує вкладнику кошти :

  1. передані банку в довірче управління;

  2. за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

  3. за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

  4. розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);

  5. розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);

  6. розміщені на вклад власником істотної участі банку;

  7. за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку";

  8. за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

  9. за вкладами у філіях іноземних банків;

  10. за вкладами у банківських металах;

  11. розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
 1. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет: http://www.fg.gov.ua.
 1. Нарахування процентів за Договором припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
 1. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).

З вищенаведеною інформацією також можна ознайомитися на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет: http://www/fg/gov/ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.

З умовами гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом ознайомлений(а) до укладення Договору

______________________20___р. _____________/__________________/

дата підпис Вкладника ПІБ

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а)______________________20___р. _____________/__________________/

дата підпис Вкладника ПІБ
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи
files -> Виконання плану роботи за червень 2015 року
files -> Аналітична довідка, щодо заяв, які були подані у 2012 році про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
files -> Аналітична довідка, щодо заяв, які були подані у 2012 році про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
files -> Закон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I загальні положення із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
files -> Положення про порядок здійснення в пат «банк «грант» вкладних (депозитних) операцій з суб’єктами господарювання депозитний договір № м. 20 р. Ми, що нижче підписалися


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка