Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці витяг загальні положенняСкачати 155.89 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір155.89 Kb.
ТипПоложення
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
ВИТЯГ

загальні положення
 1. Дане Положення визначає порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для вступників усіх форм навчання, які:

  • переводяться з інших ВНЗ;

  • бажають продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні або паралельно (одночасно) навчатися на двох спеціальностях;

  • продовжують навчання після академічної відпустки або повторного навчання;

  • поновлюються на навчання після відрахування.

Виконання Положення є обов’язковим для керівного та професорсько-викладацького складу Університету “Україна”.


 1. Це Положення розповсюджується на всі навчальні підрозділи Університету “Україна” (інститути, факультети, відділення, територіально відокремлені підрозділи, регіональні центри дистанційного навчання).

Порядок перезарахування навчальних дисциплін
 1. Перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого вищим навчальним закладом.
 1. Перезарахування навчальних дисциплін здійснює директор інституту, декан факультету, начальник відділення (далі декан) на підставі рекомендації завідувача відповідної кафедри, а завідувач РЦДН на підставі подання комісії РЦДН по перезарахуванню навчальних дисциплін та визначенню академічної різниці (далі комісія).

Склад комісії РЦДН формується наказом завідувача РЦДН. До складу комісії обов’язково повинні входити один-два викладачі, які викладають ту саму або споріднені дисципліни.


 1. Завідувач кафедри (комісія РЦДН), вивчивши документи студента – заяву студента та довідку про здобуту освіту, надає пропозиції декану (завідувачу РЦДН) щодо:

 • можливості перезарахування навчальних дисциплін;

 • необхідності додаткової атестації1 за окремими темами;

 • неможливості перезарахування навчальних дисциплін.
 1. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін може бути прийнято за таких умов:

 • наявності академічної довідки2 або додатка до документа про вищу освіту, виданих ліцензованим (акредитованим) вищим навчальним закладом України;

 • якщо при порівнянні навчального плану спеціальності та вищезазначених документів інших ВНЗ назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну різницю;

 • якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при порівнянні навчальних програм дисциплін співпадають змістовна частина та вимоги до знань, умінь і навичок студента;

 • якщо загальний обсяг годин, відведених на вивчення нормативної дисципліни, не менший, ніж передбачений затвердженою у встановленому порядку освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності;

 • якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового контролю по цій дисципліні.

Примітки:а) Дисципліни, зараховані у вищих навчальних закладах І рівня акредитації, можуть бути перезараховані, якщо навчальні плани цього закладу узгоджені з університетом (інтегровані) і відповідають галузевим стандартам освіти.

б) Документи вищих навчальних закладів інших держав можуть бути враховані за наявності міжурядової угоди між Україною та відповідною державою або затвердженої у встановленому порядку угоди між Університетом “Україна” та відповідним іноземним вищим навчальним закладом.


 1. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка рівня знань студентів. За необхідністю оцінка приводиться до діючої в університеті системи оцінювання на підставі висновку декана (завідувача РЦДН).

Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри або оцінок з декількох дисциплін, то вступнику виставляється середня зважена оцінка (додаток 3) успішності з урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни.


 1. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін оформлюється розпорядженням декана (завідувача РЦДН). Оригінал розпорядження підшивається в особову справу студента.
 1. Студентам, які отримують право на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» або «зараховано».
 1. Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни та перездати її після повторного вивчення згідно порядку складання академічної різниці.
 1. Студенту видається залікова книжка з проставленими в ній перезарахованими дисциплінами і відповідними оцінками згідно з робочим навчальним планом спеціальності, яка заповнюється (додаток 5) та засвідчується особистим підписом декана (завідувача РЦДН).

До навчальної картки студента вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин, оцінка, підстава про перезарахування (№ академічної довідки, диплома тощо).Порядок визначення академічної різниці


 1. Визначення академічної різниці3 з навчальних дисциплін здійснює декан на підставі рекомендації завідувача відповідної кафедри та завідувач РЦДН на підставі подання комісії РЦДН по перезарахуванню навчальних дисциплін та визначенню академрізниці.
 1. Порядок та термін ліквідації академічної різниці визначається деканом (завідувачем РЦДН) відповідно до п. 1.4.5. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти.


Прикінцеві положення


  1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
  1. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи університету в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов’язками.
  1. Остаточне рішення про терміни та умови ліквідації студентами академічної різниці встановлюється наказом Президента університету (головою Приймальної комісії університету).


Додаток 3ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ
Середня зважена оцінка виводиться з метою більш точного визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, яка вивчалась протягом декількох семестрів із проведенням семестрових екзаменів.
Середня зважена оцінка визначається за формулою:

,

де: — середня зважена оцінка; Q — загальний обсяг навчального часу або обсяг аудиторних занять, відведених на вивчення навчальної дисципліни протягом семестру; Х — семестрова екзаменаційна оцінка.

Наприклад, для вивчення навчальної дисципліни «Загальна фізика» у педагогічних університетах та інститутах за спеціальністю «Фізика» передбачено навчальним планом 670 годин. Зазначена дисципліна вивчається протягом 5-ти семестрів.

Загальний обсяг навчального часу на кожний окремий навчальний курс із загальної фізики розподіляється таким чином:

механіка — 140 годин;

молекулярна фізика — 150 годин;

електрика та магнетизм — 160 годин;

оптика — 140 годин;

фізика атомного ядра — 80 годин.

Якщо прийняти, що з кожного окремого навчального курсу семестровий екзамен оцінювався відповідно оцінками «5», «4», «З», «4», «5», то середня зважена оцінка обчислюється так:
1 Додаткова атестація за окремими темами проводиться у формі підсумкового контролю (екзамену, заліку, співбесіди) з відповідної дисципліни з обмеженим обсягом контрольованого матеріалу.

2 Для студентів Університету “Україна” при паралельному (одночасному) навчанні, переведенні на іншу форму навчання, спеціальність тощо – витяг з навчальної картки.

3 Академічна різниця – це різниця між загальними обсягами годин з дисципліни, формою підсумкового контролю (залік чи екзамен) із дисципліни, вивчення якої передбачене навчальним планом відповідного курсу до моменту зарахування студентів на старші курси в порядку зарахування, переведення (з іншого навчального закладу, спеціальності, форми навчання), поновлення, продовження навчання після академічної відпустки або надання можливості повторного навчання.
Каталог: upload -> Dostyp%20po%20osviti
upload -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
upload -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
upload -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
upload -> Кроки до майстерності Ділова гра
upload -> Громадська та виховна робота
upload -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
Dostyp%20po%20osviti -> Психологічний і змістовий аспекти проблеми вибору профілю навчання
Dostyp%20po%20osviti -> А починалось усе із „відьомського ремесла ”


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка