Положення про науково-дослідну та курсову роботу ліцеїстів загальні положення 1 Курсовими є роботи ліцеїстів, написані з питань, вже опрацьованих наукою, коли учні відкривають для себе вже відомі наукові фактиСкачати 108.5 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір108.5 Kb.
ТипПоложення


ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну та курсову

роботу ліцеїстів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Курсовими є роботи ліцеїстів, написані з питань, вже опрацьованих наукою, коли учні відкривають для себе вже відомі наукові факти.

1.2 Науково-дослідними є роботи ліцеїстів теоретичного та пошукового характеру з невирішених наукових проблем.

1.3 Головною метою виконання ліцеїстами науково-дослідних та курсових робіт є:  • розвиток творчих здібностей учнів;

  • оволодіння елементами наукового методу пізнання і методикою наукових досліджень;

  • оволодіння навиками творчості;

  • поглиблене і випереджаюче вивчення навчального матеріалу;

  • вивчення матеріалу, що не входить в навчальні програми.

2. ЗМІСТ ТА ФОРМИ РЕФЕРАТНИХ, КУРСОВИХ ТА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЛІЦЕЇСТІВ

2.1 Виконання курсових, науково-дослідних робіт в ДНУ, на кафедрах ліцею.2.2 Участь в конкурсах на кращу наукову роботу в ліцеї, МАНі області, інших закладах.

2.3 Участь в тематичних семінарах і конференціях в ліцеї, ДНУ.

2.4 Підготовка матеріалів до друку (в ліцеї, наукових видавництвах).

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

3.1 На початку березня наукові керівники подають на затвердження заступнику директора з наукової роботи перелік тем курсових і науково-дослідних робіт.

3.2 Затверджені теми пропонують ліцеїстам 10-х класів на спеціальних семінарах, предметних уроках протягом квітня.

3.3 Ліцеїсти можуть вибрати тему роботи самостійно, попередньо узгодивши її з нау­ковим керівником.

3.4 Наприкінці навчального року педагоги-організатори 10-х класів складають тематику курсових і науково-дослідних робіт, куди заносять: прізвище, ім'я по батько­ві ліцеїста, назву теми, предмет, прізвище та ім'я наукового керівника.

3.5 Керівники складають аналогічні списки тем робіт.

3.6 Список тем і керівників затверджується заступником директора з наукової роботи та закріплюється наказом по ліцею.

3.7 Виконання робіт контролюється науковими керівниками, педагогом- організатором класу і заступником директора з наукової роботи.

3.8 До кінця травня ліцеїсти повинні звітувати про виконану роботу (назва, мета ро­боти, список рекомендованої літератури, перші результати, план подальшої робо­ти).

3.9 В першому, чорновому варіанті, робота повинна бути надана керівникові на пере­вірку не пізніше жовтня.

3.10 Попередній захист робіт відбувається в листопаді. Перед попереднім захистом робота рецензується. Результати попереднього захисту оформлюються у вигляді відомостей, узгоджуються на кафедрах і затверджуються заступником директора з наукової роботи.

3.11 За підсумками попереднього захисту визначаються кращі роботи і рекомендуються до участі в предметних науково-практичних конференціях ліцею.4. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ

І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

4.1 Виступ наукового керівника зі стислим аналізом робіт, що рекомендуються до за­хисту.

4.2 Виступ претендента.

4.3 Питання до претендента.

4.4 Виступ наукового керівника з рецензією роботи.

5. ЗАОХОЧЕННЯ ЛІЦЕЇСТІВ, ЯКІ БРАЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

5.1 Переможці предметних науково-практичних конференцій рекомендуються до участі в обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАНу, а також для участі в тематичних семінарах і конференціях наукового студентського товариства ДНУ. Поїздка на Всеукраїнську конференцію МАН як призерів, так і їх наукових керівників фінансується за рахунок батьківських коштів ліцею

5.2 Переможці предметних наукових конференцій заохочуються матеріально та наго­роджуються преміальними балами (від 10 до 30, в залежності від рангу конфере­нцій).

5.3 За активну участь в роботі НТЛ, за успіхи, виявлені в вивченні гуманітарних пре­дметів, призерам науково-практичних конференцій надається звання "Бакалавр права (історії, гуманітарних предметів)" або "Магістр права (історії, гуманітарних предметів)".

5.4 Підсумки виконання курсових і науково-дослідних робіт висвітлюються в наказі по ліцею, в ліцейській пресі. Оцінка за роботу виставляється в атестат про серед­ню освіту.ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічної радою

міського юридичного ліцею

05.12.1994

ПОЛОЖЕННЯ

про Наукове товариство при

міському юридичному ліцеї

Усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль учнів, випускників та викладачів ліцею, спрямованих на підвищення якості навчального процесу, їх науково-дослідницької та практичної діяльності, координації наукових проблем, вирішено створити Наукове товариство при міському юридичному ліцеї як добровільне само­врядне об'єднання учнів, випускників та викладачів ліцею,І. ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НТЛ

- формування єдиного ліцейського наукового товариства зі своїми традиціями;

- координація, сприяння та підтримка діяльності ліцеїстів та викладачів ліцею, спрямованої на досягнення кращих результатів у навчанні, науково-дослідній та практичній діяльності;

- професійна орієнтація учнів;

- підвищення рівня освіти ліцеїстів;

- творча робота та співпраця з учнями і викладачами загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв міста.П. ЗМІСТ ТА ФОРМИ

- пропагування та поширення ідей верховенства права, правової держави та юридичної етики;

- проведення регулярних зустрічей членів НТЛ, в тому числі за участю провідних юристів, науковців, державних посадових осіб та інших фахівців;

- організація та проведення тематичних семінарів та науково-практичних конференцій;

- збирання, обробка, обмін та поширення інформації для використання ліцеїстами та викладачами;

- формування та підготовка команд ліцеїстів для участі в олімпіадах, конкурсах та змагань різного рівня;

- публікації друкованих матеріалів ліцеїстів та викладачів ліцею в науковому альманасі “Пошук”;

- сприяння організації найбільш ефективного навчального процесу, враховуючи нагальні потреби ліцеїстів.Ш. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ

- брати участь в роботі товариства можуть учні та вчителі ліцею, співробітники установ, студенти вузів, вчені;

- брати участь в роботі товариства можна на правах пошукувачів, кандидатів в члени товариства і членів товариства;

- пошукувачем є особа, яка бере участь в роботі гуртків, лекторіїв, секцій, спец-курсів, факультативів, що організуються товариством, і яка виконує завдання товариства;

- кандидатом в члени товариства є особа, яка пройшла навчання в гуртках, спец­курсах, факультативах, позитивно зарекомендувала себе в роботі, виконувала дослідницьке завдання, зробила доповідь у класі, на семінарі, секції товариства і надрукувала оглядову статтю в одному з органів товариства;

- членами товариства є особи, які постійно займаються пошуково-дослідною діяльністю, проводять самостійні дослідження, беруть активну участь в реалізації колективних проектів товариства, також педагоги - співробітники товариства, керівники гуртків, секцій, факультативів, спецкурсів, члени редколегії друковано­го органу і особи, що входять в керівні органи товариства.


IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТЛ

ВСІ ЧЛЕНИ НТЛ МАЮТЬ ПРАВО:

- брати участь у діяльності НТЛ;

- голосу при прийнятті рішень Загальними зборами;

- вносити свої зауваження і пропозиції з будь-яких питань, що стосуються діяльності НТЛ;

- вільно виходити із НТЛ.

ЧЛЕНИ НТЛ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- брати активну участь у діяльності НТЛ;

- виконувати вимоги цього Положення та інших нормативних документів, які регламентують діяльність НТЛ, рішення Загальних зборів;

- розробляти реферати, лекції та наукові теми і виступати з ними на семінарах, нау­ково-практичних конференціях.

Активні члени НТЛ одержують характеристику-рекомендацію для продовження навчання у вузах. За успішну діяльність, спрямовану на досягнення завдань НТЛ, йо­го члени можуть бути заохочені рішенням Загальних зборів.

V. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ НТЛ

1. Керівними органами НТЛ є:

- Загальні збори;

- Рада НТЛ, до якої входять заст. директора з наукової роботи, завідуючі предмет­ними кафедрами ліцею; учні, що активно та творчо займаються науково-дослідницькою роботою;

2. Органами НТЛ є:

- предметні секції;

- комітети.

3. Вищим органом НТЛ є Загальні збори, які проводяться два рази на рік і мають виключну компетенцію:

- визначати основні напрямки діяльності НТЛ;

- вносити зміни та доповнення до Положення;- обирати дійсних та почесних членів НТЛ.

4. Для досягнення цілей своєї діяльності НТЛ може створювати тимчасові або постійні Комітети (наприклад. Комітет з організаційних питань та ін.)
Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка