Податок з доходів фізичних осіб Спадщина, отримана 12006 р спадкоємцем першого ступеня споріднення у вигляді коштів, оподатковується за ставкою 5%Скачати 134.91 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір134.91 Kb.
Об'єкти спадщини з метою оподаткування поділяються на: об'єкти нерухомого майна; об'єкти рухомого майна; об'єкти комерційної власності; суми страхового відшкодування (стра­хових виплат) за страховими до­говорами, укладеними спадко­давцем, а також суми, що збері­гаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного стра­хування, пенсійного вкладу; кош­ти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на ра­хунках спадкодавця, відкритих у банках і небанківських фінан­сових установах, у тому числі де­позитні (ощадні), іпотечні серти­фікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Цивільний кодекс регулює, зокрема, загальні положення про успадкування та оформ­лення права на спадщину, а Закон № 889-IV — порядок оподаткування об'єктів спад­щини, одержаних платником податку.

Слід звернути увагу на те, що спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати сві­доцтво про право на спадщину. Відсутність свідоцтва про пра­во на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщи­ну й у разі прийняття ним такої спадщини податок має бути сплачено.

Платник податку — спадко­ємець, що прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно,

зобов'язаний звернутися до нотаріуса за наданням свідоцт­ва про право на спадщину на нерухоме майно, яке видає­ться після закінчення шести мі­сяців з часу відкриття спадщи­ни (у день смерті особи або день, з якого вона оголошуєть­ся померлою).

Право на спадщину, у скла­ді якої є нерухоме майно, спадкоємець зобов'язаний за­реєструвати в органах, що здійснюють державну реєс­трацію нерухомого майна, ос­кільки право власності на та­ке майно виникає у спадкоєм­ця з моменту державної реєс­трації.

Про інші види спадщини чи­тайте у цій рубриці.

Податок з доходів фізичних осіб

Спадщина, отримана 12006 р. спадкоємцем першого ступеня споріднення у вигляді коштів, оподатковується за ставкою 5%Який порядок оподаткування спадщи­ни, отриманої у 2006р. у вигляді коштів на банківських рахунках членом пер­шого ступеня споріднення?

(Левицька М., м. Коломия)

Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину кош­тів, майна, майнових чи немайнових прав регла­ментується ст. 13 Закону № 889-IV.

Статтею 13 Закону № 889-ІV встановлено кілька ставок для оподаткування доходів, отриманих платником податку внаслідок прийняття у спадщи­ну коштів, майна, немайнових прав.

Ставка оподаткування встановлюється залежно від об'єкта спадщини та ступеня споріднення спад­коємця із спадкодавцем.

Згідно з пп. «д» п. 13.1 ст. 13 Закону № 889-IV об'єктом оподаткування визначено кошти, а са-ме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Оскільки ст. 13 Закону № 889-IV не ставить опо­даткування в залежність від терміну розміщення спадкодавцем коштів на банківських рахунках (до 1992 р. чи після), то при отриманні у спадщину коштів, що розміщені спадкодавцем на банків­ських рахунках до 1992 р. спадкоємцем, який від­носиться до першого ступеня споріднення з спад­кодавцем, сума таких коштів, якщо не перевищує суму, що дорівнює стократному розміру мінімаль­ної заробітної плати, встановленої законом на по­чаток року, в якому така спадщина успадковуєть­ся, на підставі пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13 Зако­ну № 889-IV підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону (5% — до 01.01.2007 p.).

Сума перевищення встановленого розміру підля­гає оподаткуванню за ставкою податку, визначе­ною п. 7.1 ст. 7 Закону (13% — до 01.01.2007 p.).

Згідно із Законом № 889-IV (пп. 1.20.4 п. 1.20 ст. 1) членами сім'ї фізичної особи першого ступе­ня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружи­ни, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Виходячи із положень Закону № 889-IV фізична особа — платник податку, яка одержала протя­гом звітного 2006 р. дохід у вигляді зазначеної спадщини, зобов'язана була включити його суму до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати до 01.04.2007 р. річну податко­ву декларацію про майновий стан і доходи до по­даткового органу за місцем своєї податкової ад­реси (місцем постійного або переважного про­живання платника податку) та сплатити податок за відповідною ставкою з суми такої спадщини.

Податкові органи не мають законодавчих підстав для звільнення платників від сплати податку з будь-яких одержаних ними доходів, в тому числі із спадщини.

Водночас пп. 14.4.4 п. 14.4 ст. 14 Закону № 2181-111 встановлено, що будь-який платник податків має право вимагати розстрочення чи відстрочення його податкових зобов'язань, а ор­ган, уповноважений приймати рішення з таких розстрочень, відстрочень, зобов'язаний задо­вольнити таку вимогу у разі коли підстави, нада­ні платником податків як обгрунтування такого розстрочення, відстрочення, є тотожними підста­вам, наданим іншими платниками податків, щодо податкових зобов'язань яких було прийнято від­повідні рішення.

Також Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні і міські ради можуть вста­новлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.Будинок з земельною ділянкою вважається одним об'єктом продажуЯкий порядок визначення об'єкта про­дажу для оподаткування податком з доходів фізичних осіб у разі продажу господарсько-побутових споруд та 6у-дівель разом із земельною ділянкою?

(Електронна пошта)

Відповідно до положень ст. 11 Закону № 889-IV дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податко­вого року жилого будинку, садового будинку або їх частин (включаючи земельну ділянку, на якій роз­ташовані такі об'єкти, а також господарсько-побу­тові споруди та будівлі, розташовані на такій зе­мельній ділянці), не оподатковується, якщо загаль­на площа такого жилого будинку, садового будин­ку або їх частин не перевищує 100 м2.

У разі якщо площа саме такого жилого будинку, садового будинку або їх частин перевищує 100 м2, то частина доходу, пропорційна сумі такого пере­вищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1% від вартості такого об'єкта нерухомого майна.

Вартість господарсько-побутових споруд та буді­вель, які розташовані на земельній ділянці, яка від­чужується разом з такими житловими будинками, садовими будинками або їх частинами, враховує­ться при визначенні загальної вартості продажу (суми одержаного доходу).

При цьому для цілей оподаткування одним об'єктом продажу вважатиметься житловий або садовий будинок (його частина) з зе­мельною ділянкою (її частиною) незалежно

від кількості договорів (два чи один), якими оформлено купівлю-продаж такого будинку із земельною ділянкою, на якій його розта­шовано.

Дохід, отриманий платником податку від про­дажу протягом звітного податкового року більш

ніж одного з об'єктів нерухомості, зазначених у пп. 11.1.1 п. 11.1 ст. 11 Закону № 889-IV, або від продажу об'єкта нерухомості, іншого ніж зазна­чено у цьому підпункті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 7.2 ст. 7 цього Зако­ну (5%).

Спадщина, отримана у вигляді земельного сертифіката спадкоємцем першого ступеня споріднення, у 2007 р. не оподатковуєтьсяЯк оподатковується спадщина, отри­мана спадкоємцем першого ступеня споріднення, у вигляді земельного сертифіката?

Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину кош­тів, майна, майнових чи немайнових прав регулю­ється ст. 13 Закону № 889-ІV.

Згідно з пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13 Закону № 889-IV (в редакції, яка діє з 01.01.2007 р.) при отриманні спадщини членами сім'ї першого ступеня споріднення вартість земельної частки

оподатковується платником податку за нульо­вою ставкою.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чо­ловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти (пп. 1.20.4 п. 1.20 ст. 1 Закону № 889-IV).

Якщо Свідоцтво про право на спадщину на земель­ний сертифікат буде одержано членом сім'ї спадкодав­ця першого ступеня споріднення у 2007 p., то обов'язку щодо сплати податку з цього доходу не виникне.Підприємницька діяльність

Технічне обслуговування автомобілів платником єдиного податку з використанням заздалегідь закупленого мастила не вважається торгівлеюЧи може приватний підприємець — платник єдиного податку, який надає послуги з технічного обслуговування автомобілів, використовувати в роботі автомобільне мастило?

(Електронна пошта)

Указом № 727/98 установлено, що спрощену систе­му оподаткування, обліку та звітності запроваджено, зокрема, для фізичних осіб, зареєстрованих у встанов­леному законодавством порядку як суб'єкти підприєм­ницької діяльності, які здійснюють підприємницьку ді­яльність без створення юридичної особи, при дотри­манні ними вимог, передбачених ст. 1 цього Указу.

Статтею 7 Указу № 727/98 визначено, що його дія не поширюється на фізичних осіб — суб'єктів підпри­ємницької діяльності, які займаються підприємниць­кою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю, зокрема, пально-мастильними матеріалами.Отже, при здійсненні торгівлі пально-мастиль­ними матеріалами фізична особа — суб'єкт під­приємницької діяльності не може застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звіт­ності і бути платником єдиного податку. У цьому випадку застосовується загальна система оподатку­вання доходів, одержаних від здійснення підприєм­ницької діяльності, в порядку, встановленому розді­лом четвертим ст. 14 Декрету № 13-92.

Перелік назв пально-мастильних матеріалів і послуг з оптової та роздрібної торгівлі цими матеріалами та їх коди встановлено ДК 016—97 «Державний класифіка­тор продукції та послуг», чинним в Україні з 01.01.99 р.

Основні поняття в галузі нафтопродуктів встановлено ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення».

Пально-мастильні матеріали можуть розфасову­ватися в споживчу тару (банки, бочки тощо), види якої встановлюються в стандартах або технічних умовах на конкретний вид продукції.

Слід зауважити, що при технічному обслуговуванні автомобіля операції із закупівлі автомобільного мас­тила і подальшої його заміни в автомобілі не є торгів­лею, оскільки згідно з п. 2 ст. З Закону № 98/96-ВР торговельна діяльність — це роздрібна та оптова тор­гівля, діяльність у торговельно-виробничій (громад­ське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готів­кові платіжні засоби та з використанням кредитних карток. Тобто мають бути здійснені операції з купівлі та подальшого продажу одного й того самого товару.

Підприємець здійснює закупівлю автомобільного мастила за власні кошти згідно з договором купівлі-продажу, укладеним в усній чи письмовій формі, тобто має місце закупівля товару.

Далі, на етапі надання послуги, передбачається ви­користання закупленого суб'єктом підприємницької діяльності автомобільного мастила для заміни ним старого, за що стягується плата, яка включається окремим рядком до рахунку з надання послуги.

Крім того, споживчий товар — це товар, призначе­ний для кінцевого споживання, для особистого, сі­мейного або домашнього використання. У вищена-веденому випадку закуплене автомобільне мас­тило є таким товаром лише протягом часу, коли воно знаходиться в упаковці і призначається для кінцевого споживання в незмінному вигляді. А оскільки такий товар видозмінюється в процесі надання послуги і реалізується лише у складі по­слуги, то така операція не є продажем.

Таким чином, оскільки приватний підприємець здійснює діяльність з надання послуг, то він має право в процесі надання послуги використати за­здалегідь закуплене автомобільне мастило, і та­ка діяльність не буде вважатися торгівлею.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВЦивільний кодекс України від 16.01.2003 p. № 435-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом — Цивільний ко­декс)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ № 98/96-ВР

від 23.03.96 р. «Про патентування деяких видів підприєм­ницької діяльності» (зі змінами та доповненнями) № 889-IV

від 22.05.2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб» (зі змінами та доповненнями) № 2181-111

від 21.12.2000 р. «Про порядок погашення зобов'язань плат­ників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 727/98

від 03.07.98 р. «Про спрощену систему оподаткування, облі­ку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746/99, зі зміна­ми та доповненнями)Рубрику підготовлено за сприяння

Тетяни ДОБРОДІЙ,

начальника відділу розгляду звернень платників

Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка